U; Sib coulant. 1 §1^1 Z -1 g -v z 4 af V RVHEIO N6. 2 ÖëLÏKHSIDrBROËüiSRSC HAP. 18oi *e&S/:£vr ffg MIDDELBURG SC HE gV s "3 SATURDA Cï* ïvli '""l^ïSW^ DEN 3 JANUARY- i^=/° fes s <3 ■C v o - 3 2 I M S e 3- a N 2 c I 2 g -'é c' c gj" :s> S -ï |u s2£?!sa JZa£^e - g o - fe 2 -5 -V f j' v*>». V; ■ft «i ft r jcS ...ai. s» i§ J a f f& V s n g 0. a «4 *-» f ,u cl C JU asfi** i V'fen QfiMgy kt^'f GJ i: o o i-J X co s o 5 c "Ki fc;^ 04 GJ "O a» ~n a> - tz CL 00 sj .G r- 5S c ra. t - c o K CC n o (ff ET Z F. FE IV D E JAAR DER z' W E E D E N. STÖKHOLMden 9 December. Onze'Korting is op den eerden dezer re Abo aangekomen en heeft den 4 zyné rel ze verder voortgezet-' Men denkt, dat by indien het WëêrttïeHi gunftig is en de flrchce wegen 'hem zulks niet vefhinderen op den lo rn'Pe- tersburg zal kunnen zynalwaar hy ten minften 14 dagen'blyven zal. B ATA AFSCHE VRTHEID.) FRANSCHE REPUBL LUNEVILLE den 22 December. Men I E K. verzekert O 0, B "e 0 - TJ ■i~ 04 co <v CL NJ ai aj Gj TJ O-, O c c p-» O 1- fl> GJ 'JtjO - Uj i p~) op eene vry itellige wyzedat her Congres binnen on- o, Ze muuren zal geopend worden tegen het einde dezer j'S c maander zyn oók brieven gekomen 7 die zulks nog Z Z meer geloof byzetteneti de levendigtte vreugde on- c r der onze inwooners verwekken. De Telegraaf kort- digt insgelyksd; nabyzynde aankorbkt van verfcbeiden e 0\ fcJD 04 r r~> ru "O V, G Cl l O C -J3 V 51 fc- Ct. o c n) c: U -C *0 or -> «3 o j_ "'-CC h CC liet gerucht, datdrie Noordfdhe Vorsten eertsdaags j Gevolmagtigde Ministers aan. Als.jnen aan het alge- A° Q B".S Q in het voormalig Polen zullen byéén komen, blyft I meen gerugt wil geloof geven, heeft de Courier. die - j 1 P rr T3 ?»C O S 3 t- C? a 5: re •s 5 -§ Van de Armée in Ita- §>|td "o -2 - ts <5 gisteren by den Graave van Cobetizl is aangekomen,^ 6 hem de volmagt gebragt, om ds Vredes-preliminai. - 3 ren te teekenen; men Voegt er by, dat deze gewig- 3 tige tyding niet bekend gemaakt zal worden dan na de 3 uitwisfeling der ratificatien. Hoe het zy de byeen g komften tusfchen de Ministers zyn werkzaamer dan ooit; alles kondigt aan, dat de Keizerlyke Minister 2 nog lange in deze Stad denkt te blyven, wy'l er alle^ - M 5 - tc fchikkhigeu gemaakt worden tot proviandering van zyn huis. PARYS den 26 December. ^,mCB lu lla- 05 p, lien heeft men een offiëel rapport ontfangen, uit het - c yj J| c Hoofdkwartier te Azola van den 7 dezer gedagtee- kend; hetzelve deeld eenigehyzonderheden medeno- g-'g - pens een gevegt, 't welk Jby Marcaria is voorgeval. "5,g - len, en waarby de Oostenfykers zyh afgewezen. Van S g bet verlies der wederzydfche Legers word in hetzel U c,c vé niets gezegd. «-«a o Den 27 DecemberBrieven van V/ezel melden dat een Corps Oostenrybfche Jagers Je Neutraliteits- linie gefchonden hebben en in het Markgraaffchap van Anfpach z.yn doorgedrongen. De Prttisfifche Officier hier neg (leeds voorddnuren. O V I T S C H L A N D. wteè'tSTEN den if, December. Men zegd dathet getal der zaamgezworen die men te OfFen en te Pest gearrèfteerd heeft, -eenige honderden beloopt, endat men er een zestigtal van opgehangen heeft. Men beeft den Generaal Szenteroski naar Tranfelvanien af gezonden om een Corps Muitelingen, dat zoo alsge- zegd word uit 3000 man Infanterie en 1000 man Ka vallery beftaat, en onder de bevelen van eenen Hoz- Zard (laat, uit een te jagen. RRC.RN-BURG den 18 December. De brieven •van Litizvan den iö, melden, dat zyne Z. K. H. de Aartshertog Karei dien dag door die Stad is ge- pasieèrd. Hy is den \f by de Keizerlyke Armée aan gekomen. AUGSBURG den 20 December. Men verteld, dat eenige Fraufche -soldaten de gezindheid aan den dag gelegd hadden, om te plunderen zoodVa zy op Oos. teoryksch Grondgebied Zouden aangekomen zyn; en dat de Generaal Moréau eene Proclamatie heeft afge kondigd waarby hy alle plundering óp ftraffe des doods verbied; maar Terzelfder tyd belooft hy dat, zoo- j die over dat gedeelte van het Cordon het bevél voèrd, dra de Armee in de Erflanden zal aangekomen zyn, heeft zyne klachten dasr omtrend aan den Generaal dezelve dubbele foldy en dubbel randfoen genieten zal, Siuibfen toegezonden, en fchooti deze .hem beloofd zonder onderfcheid van rang; en dat tot dat einde op heeft dat hy de fchnldigen zal doen (Ira'ffenheeft de het Oostenryusch Land contributien en requifitien zul- i Rrursfifche (ifficler een Officier van de Husfaren naar iï Bertyn afgezondèn offl aantien Kóuaiïgvkij-hfit gebeur-Cj - de kennis te geven. -a S. Men merkten niet zonder grond, als zeer zonder s ling aan, dat de Generaal Dugua ,Prefet varthetDe- o u partementvan Calvados te Caen.in een hrief diemen 3-Q re 04 e: te G, LO V O 8 een "gj 04 Gj ►C c 0 O 'ZZ O bc 10 GJ OO 0 a te O GJJ 52 <L> "O 0 C4 Gjt ZCJ O .X hC Gj GJ •x: c CL TJ O 2 trj 0 s? u~ GJ 04 TZ GJ -n gj <vs c - b o a 5 e 'A o u 5 C O i» c o o h c P -O T= <U S a «i W -C oj U. frw D - FSOU ij <- ~a -g o c -5. len gelegd worden. FRANKFORT den 22 December. Men heeft al hier' publliek gemaakt deti'völèenden brief, van den Aide-de-camp des Generaals Augereau, Albert, aan den Chef de Brigade Crovile te Offenbach Iden 19 December uithet Hoofdkwartier te Herzogen-Aurach I gisteren onrfangen heeft, aan den Minister van Po gefchreven. c CL> nrj Cï» et»; O» 3 EO re O u* O CS Gj £l£ c O» "3 „Myn waarde Commandant! Ten gevolge eeuer fferke erkenning die wy tegen Laufg-edaan hebben, is eenen bloedigen flag tusfehen die Stad enNeurem- b-Tg ontftaan. Men heeft, van des morgens ten 9 vuren tot aan deonagt, met eene hevigheid gevogten, die aan verwoedheid grenst zyndemen vanweêrszy- den verfcheide malen op malkander ingevallen. De vyand, offchoon veel lierkerin getsl, is opallepun- ten teruggeflagen. Hy heeft, volgens het rfcpport der gevangen genomen Officieren zelf, meer dan 100 wagens mét aek.wetfl.en endooden gehad, vooral van de Kavallery. Een Colonel van dp Uhlanengelyk ook eèn Major en tWee andere hooge Officieren zyn gèftienvéld. Wy hebben zeer weinig doödenmaar meer dan aoo gek werllen gehad. Ondtrdeze laatflen tellen wy de Chefs de Baraillon Chanvet, Michel en Trederic welke laatfie zeer zwaar gewand is. De Cb'ef de Brigade der 11 de halve Brigade heeft een paard onder't lyf verloren. De Chef d;e Brigade der Dragonders, Watier, heeft zich deze dttg byzonder onderlcheiden EXTRACT uii een Brief van DÜSSELDORP den <iy December. Vöigeris brieven uit BerlynVérwagt men aldaar voorname gasten, td weten: de Keizer van Rusland benevens de Koning van Zwceden. Dezëifve brie ven zeggen, dat uit dien hoofde het Carnaval te Ber lyn vb: c loven zy, terwyl in dié Horffd(lad groote toebereLTelen gemaakt worden, om de beide Mo narchen, den tyd aangenaam te doen doorbrengen. Edoch het enkel tydverdryf is echter niet zeer waar- fchyriiyk het eenig oogmerk dezer reize. Denke- lyk zuilen de drie Monarchen gezamentlyk gewigtige zaaken verhandelen en veellicht kan eene enkele on derhandeling, aan de heerfehappy der Engelfchenop het vaste Land, plotzeling een einde maken." Men verzekert ook dat de Koning van Pruisfen 3d het aanftaande Voorjaar in Perlbon de revue over de Demarcatie-linie pasfeeren ial» £"5 "tl O GJ O, a <14 U - O - O a V J O. St-O 0 o/j r> v 3 -c t: a» c i_ f 1 itie kennis gaf, dat er dezer dagen ojxlustedieParys zouden plaats hebben. Men zegd dat Talot bekend beeft dat by een van de -s g hoofde van de mislukte confpiracie was. De Politie Ls zeer werkzaam ooi de verdere medeplichtigen op- tefpeurenen men vleid zig met de hoop dat geen-5 van de fchnldigen haare werkzaamheid ontkomen zal. Ten dien einde neeft men bevolen alle de Barrières -S c van Parys te fluiten. Ook zegd men dat niemand zon-S o der een permisfie'-billet buiten Parys mag gaan. u -j. Het getal der ongelukkige flachtoffers die by bet z -° laatst gtfmeed verraad hun leven verloren hebbenis S S l '- r' grooter dan men in den beginne gedacht had. F.ene Z 5 menigte anderen Zyn door het verwoesten van hunne s5> 21 huizen en van al het geen zv bezaten in de uitetrte -è o armoede gedompeld. £3 S S H Daar is fchier niemand die niet verontwaardigd is over het gepleegde fcbelmfluk en' een yderbeyverd zig omdoorzynemenschlieveuaheid deongelukkigen g, ter hulp te komen, - >,-a Cl gj O F— Q, O GA T3 n H O o. 1* c c wi c 2 Tc at x* O O 3 e tUB CU *0 o at qj u- u a» c GJ jj 3 B 'o C 0 té] C c O O -g a> O a> K W C H- JZ f r. (b A r »yt *-* 34 qj OJ v* q» GJ De Burger Delamare, heeft op heden een zak met "g S o - S 5 1200 francs aan den Prefet van Politie toegezonden 11 0 vj "~J- Cl Gj O a-r- C 3> om nndpr rif» flrm_i=»rt tp vptApp !ati C m - n «5 «- -O 1-1w vo CL GJ ai <j> Cj> a> u «J ,c C 7, XI er bO o GO o .Gj ,S W> GJ *- C CO cc om onder de armen te verdeeien. Alen tvvyffeld niet.of dit voorbeeld za! door ande ren gevolgd worden. 'BRUSSEL den %y December. De marsch-rcure jj der Ru.-fifche Troupes, welke naar huis keeren, is^^~ - bepaald als volgt: dezelve zullen by Keulen en Co- £- blentz over den Rbyn, en het Bisdom Fulda door -S g «ijz,»* trekken: zullen zich -vervoigens door den Dpper-JT^ §Q d.® c Saxil'chen Kreitz r:aar Rusland begeven langs den ge- Jr g-'® Sa-f, C makkelykften weg,, en wel gelyk men wil over het j. iS S Pruisfisch Grondgebied. Onder de Rusfifche Offi- 2 eieren die op hun woord van eer naar buis keeren, c AP bevinden zich eenize Onuer-offlcieren. als: een Ge ar - J J sty ja GJt <X V." O S5 GJ ^2 «t T3 J* Gr. eenige Opper-offlciereri, als neraal, een Coüonel en een Major. Vd 3 Vw BA T A A F S C H E REPUBLIEK. MIDDELBURG den 2 January. 'De Pryseq dgf Graanen zyn ak In de voorgaande Week,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1