NB. NB. NB.! -1 s wizï ^-s 3 s;w middelburg z g 3 s- s5? 31 §3 «5 S sr; 5- S s ■5 12 OS pj.3 - - B s? 8-5- 5 I1? 0 Z I 3 s- n -2 r 2 2 2 15 g* S g" s o t? 5 - s-2 S|-|§ S S 3 a w s g. v Te middelburg by de Wedawun W» eit J. A R A,H A M S Btekverkoopfiers» O "■n cr W» *3 W BATAAFSS 3" 3" o> n> a«vO fï p M S3 O O a> 0 - *a-t z Z N 3 M rr> o 3 3 5 3 CHS REPUBLIEK. den 7 Mey Op lieden !s alhier de Algemeene Vergadering van de Teeken~Academie 2 i S» ré" gehouden, en na gedaane Jaarlykfé Rekening aan de ■a - - 1 g- Honoraire Leden, dePryztn uitgedeeld tenoverftaan eener Commisfie uit den Gemeente Raad dezef Stad "S volgens de vooraf gedaane bekeuringe der Prys Tee- 5* 3 M rt "O o -T f£> CL. - - -» a> O a. o-.5 r—1 ffa" -e *r P 3 n S, 09 „3 - 3 W 3 3 n 5 ïo - w> <h ',r\ ai n 5 r 3- 'S, 3* O a* -H O-CW o n> c jy 3 >r^ rt> 5*5 *1 FF O^.v* to g* O 3 Cu O o TJ CTQ »s <t> K3 <D 3 o zr S B C O 3 ro O- D <D G> 3 3 C»" B o a> O 3 O) 3- 5* fT» «U w H 2 N a a Q- o "a. 3> o fl> 3 a- i-a o' «t Ll. E - t 5. o co 3 -3 KJ - h E 5' o 00 CLU-4 0 8 w o 2, - E -1 3 O N BJ'S O 2 5 «r -» 3 2. 2; 2 3 o 2" w3 c- G r 2 re 0«3 G r vi c o g. w o 5" 2. 3 r-« CJ> era - 3 CA re w S3 3 3 - O 00 S O co 3 n- t-« <T> frj <3 cres c o. H) a Xl «a a> a* o ?3- g crq n -S N O. O - O 5 3' •<1 w J S 2 O 3 - On o J J nc,»- s n h - £-^2.no ïr^ n» re -1 ?3 H aj S O wj E; 3 o 3 g c- - is n 8 5. 2 5 31 2 5? 3 y 3 3 5 a. 3 3 3 S 5 keningefl met de daartoe neVzog'te Mede-Kiezeren 33 g_en zynna de opening der Billetten, dezelve onder 2 2 gepasts Aanfpraaken door den Mede-Direéleur der A ca 1 3 demieoverhandigd, aan de Primusfea S X der onderflaattde Clasfen, te Wéeren: 5. 2, Van de Teekenaaren na het Pleiner Beeld. Aan Jacobus Callenfels. Van de Teekenaaren na het PleLter Thofd, Aan Jobannis Jicobus de Basre. Van de Eerfle Clasfe der Prent Teekenaaren Aan Christoffel Weele. Van de Tweede Clasfe naar Prent, Aan Johs. Serlé. Van de Derde Clasfe naar Prent Aan Pieter de Schinkel. Uit de Esrjle Cla%fe der Bouwkunde. Aan Jacobus de Roover. Uit de Tweede Clasfe der Bouwkunde. Aan Joh. Pieter Vergouwe. Waarna, alle de Oeffenaaren Volgens hunnè bekö- g W me rangen zyn opgeroepen en vernokken en deze sT Vergadering wederom tot algemeen genoegen derLe- 2. den geëindigd. refpeölve voormalige Gewesten (Holland alIectTui gezonderd zyn geauiorifeerd om met en na den \ftt AJey aanjiaanéén te vaceereti tut de overname van a le zulke Recepisfeu, als aan deïelven, ter plaat, hunner Tendentie door de Houders of Eigenaars te verzending, zullen worden geprefenteerd. Aiftum in den Haag. den aSften April 1800. Zesde 'daar der Bataaffche Vryheid. Ier Ordonnantie van voornoemden Agen T. C BE B O R D t S. n V, tu O O 3 5 a- sa* 3 ft c D-JS m> cr CJ rt Cfci Cu w. - fti -J CU D> TD 3 O 2 a- 3 Oi SL. Eu r 3- O w n X. 5 TT O «S CJ o 3 va 3 P3 a - re Z VI G 3 er. 3 CL <3 rt ta tu 3 7.0 n> rn S 3 H *0 vQ 5 te N O 3 O p- ro 3* <0 C -t 2* 3 n 2" 3 3^- 3 as IQ a 3 ra a» O q. "O o 52 M d. r g o *T3 CK) co n, a- 1 N B S ur* N o G o H 2 2 w. C ELTKHËTD. VRTHE1D. ADVERTENTIE. De agent van fiNantien, als'gechageerd met de Kexecutie der Wet, door het Uitvoerend bewind, op *~1 den 3dén Maart jongstleden, gepubliceerd adverteert C hier mede, dat door het bureau tolde conversie der c ReGebi^sën gcfprnlen uit de Heffing by Voorbetaa- c a. lingeerst van VIER, en daarna van EENten Hon- derdvan een ieders Bezittingen den poften November G 1798 en igfleti October 1799 gepubliceerdalhier inden w 5.^ Haag opgelicht, met d 3 -1 - Sp.,»6 "w Verwisseling derzelve Re'- o 5BcejSisf-n een' aanvang zsl worden gemaakt met en na o v<i v> jen jjen yuny aanjlaandenzullende in den loop der- zelve maand geen? andere Schuldbrieven worden uit gegeven dan van Duizend, Agl en Vyf Honderd Gul dens; tot welke Sommen dierhalven by Combinatie Recepisfen zuilen worden aangenomen en zynde opgemelde Chef de Bureau géqualificeerd om voor de meerdere Sommen, welken eënige Recepisfen by Combinatie mogten bedragen, provifioneele Rece- pisfen aah de Eigenaars uittëreiken. 23 Wyders dat tot het tekenen der Coupons, welken 2)2.S^2;to'3® *"™3 S b* G by de in voorfchrevene maand üittegevene Schuld- R33,S§S<F,_l,>-4y3g brieven zullen worden gevoegd, onder het daadlyk V SS- H O 63 5?* -* S o- o, r» 5 H- PI _4 rso- O- O 3 3 P3 O o ET 3* O ra m Qpr«3^-t0 O' J. a» ÏZ!0-^ 2e 3 G g a. 3 et "ClCL. -i z. m Q. K> Cvs 5S cr. H SsVD 3 3 o 05 S r. gn 3- 0 r. -ï Orê'S:*5* E. _ro5s:i,ac,tiOn' S° 5. t*i -1 - k f. »§?o 13 15 "T Q. - O cr Of*. -- - - 3 5 o 2tTO reft3j?" Q* O 3 g* 3- S. t 5- 3 E V tV cr re 3 3 JBiP "J'vo "S toezicht van den Burger a. C. van vloten, We/der beide Bureaux 'van Converjièzyn gecommuteerd ro /K. y. Rengelink, J. E. O'imjleeaeC. van de IVa. o c" S tering, Hk. Timmermans, J.van Bleyenburgh ,C.Coe- 5 Z"nen van der Stroom, S. Lange en Tl. Tegelaar "Junior. Wordende voords aan de Houders der bovengemei- 3 G de Recepisfen kennis gegeven, dat. daar by Art. 3. j|, 2 2 der Publicatie van den 3den Maart laatst), is geftacu 2 pieerd, dat de Converfie d^rzelven in alles moet ge- g -y Kfchïeden op den voet en de wyzeals by de Algemee. 2 ^tie Converfie der Staatsfchulden is bepaald en vastge- 2." field, zy jdiensvolgens dan bok by de Verwisf ling GELTKHEIDVRTHÊ1D, BROEDERSCHAP. De Commisfie tot de adiriinifiratie der Finantien t. ver het voormalig Zeeland adverteert, dat, gedi rende deze maand Mey, des Maandags, en Donder dags, vóór den middag van tien tot dë» uur op he Bureau rot het overuémen van de ter Converfie i Nationale Schuldbrieven aangeboden wordende Effer j ten alhier zal worden gevaceerd tot het aanvaardei der Récépisfengefproten uyt de Heffing by Voorbet a j ling op de bezittingenden 3cen. Novewblr 1798, et epen. Ottober 1799, gepubliceet dten einde dezelve i «ot de Sommen DBjaseud, ngien vyv flcjdSJlt Guldens gecombineerd, san het 8ti e?«-fOt de Conv.rfi, dier Ré té pisfen in den Haag ter Verwiszeting t.^ezën- den; terwyl vervolgends des Dingsdagsen Vrydags op de gewone uuren aanhetzelve Bureau zal word er gecontinueerd met deafgivte van de nog onafgehaalde Nationale Schuldbrieven gefproten uyt de Conve'r fie d.er Obligatien van de ïoóe., en 107e. Uchtingea ten laste het voormalig Zeeland en der 4e. Lichting van het Collegie ter Admiraliteit in dat gewezen Ge west, midsgaders uyt de Récépisfen der Heffing van 8 ten honderd op de Inkomfien; en eyndlyk mer het overnemen van zodanige Effeften ais 'in den loop van deze maand Mey moeten worden geconverteerd Middelburg den 2en. Mey 1800, het Zesde Jrvar der Bataavfche Vryheid. My bekend. J. A. E X R I K. GELTKHEID, VR7 HEID BROEDERSCHAP. Op Saturdag den 17 dezer Maand zal de Raad der Gemeente van Middelburg, fuppleren de turf-tom- sters-plaats vacant door hetoVerlyden van Helena Berwaan. Zynde van heden after Stads Griffie eet Bus geplaatst voor de Solliyitatie Billietten. Middelburg den 7 Mey 1800. Het Zesde Jaar der Bataaffche Vryheid. Ter Ordonnantie van voornoemde Raad. E. P. CREMER, Jz. Myn geliefde Huisvrouw Geertruy Cruqueverlos* te heden van een welgefchapen ZOON. waarde J. h. GUTTELING. 3 Mey 1800» *r D 3 5. g derzelven zullen moeten overgeven even zoodanig een Declaratoir als by Publicatie van den 25ften July ÜT 3 '799 's bepaald, o. 5 Strekkende eiudelyk aan opgeirietde Houders ten S* bericht, da: alle de Fiiiantiëele Ccmmisfien, in de O. 1 a o. i Gisteren avond quartier voor agt uur trof my dege« Voeligfte (lagmyns leevens. Myne tedergeliefde Egt- genootë JACOBA EiSTHER LEËUWEN, ftierf. nt eene ziekte van drie dagen, in den Ouderdom van 45 jaaren, 11 Maanden en 4 Dagen. Allen, die haar gekend hebben, zullen klaar bezeffen, wat ikverlie- ze in deze waardige Vrouw, met welke ik ruim eer.- en-twintig Jaar door dennaauwen band deshuwelyks was vereenigd. Met Gods veelvermogende hulp hoop ik my aan zynen wyzen wil gelaten te onderwerpen. Verzoeke intusfehen van Condoleantie-brievendit de wonde telkens weder openen maarniet heelen» verfchoond te blyven. MIDDELBURG ISAAC ARENTS. 6 Mei 1800. 3* a <T> <3 Z 9 S3 S3 tb H s O -1 «Xk =p 3 3 N - **3 £- et» 3 09 3 r k-s E 2ï ÏT 2 O ij -a -t Q Q- n 3 P3 E. W 3 n - s- S 0 Si v 3 Ki O* 53 tn i w rs CfQ 2. 01 O 3- 03 3 r w O w co crq rt PT O 3 O 3 o 3 D. rt> 3 5' 3* a O Q- 2 (5" CS Mr. PHOENIX IZAAK BODDAERT ais gechargeerd met de recepte vrn de Heffing van 3 pCto. op de Bezittingen, ingevolge de Wet, door het Uitvoerend Bewind op den 19 April 1800 gepubliceerd: Adverteerd, dat op Zatunjag den toe. Mei, in het Oude Equipage Comptoir aan de Oost-Indifche Kamer, des Morgens van 10 to* o Z 12 Uuren voor hei laatst zal worden gevaceerd, tot het Furnisfement der eerften Termyn van gemelde Heffint g J H, i" Tit de Hand te Koop, twee MELK-KOEYEN en MELKERS-GEREEDSCHAP; te bevragen aan do re. re 2 *-2 Boomkweekery op Klcen Brtgdamme. 2. a. A 11e de geene die iets te pretendeeren heefc vanof verfchuldigt is aan den Boedel van PIETERNELLA lx. HENDRIKSË CYSOÜW, gewoond hebbende om overleden binnen deze Stadin leven gefepareerde -o O o» r 3 •- O 4 -■» taUVUUl VU VVII (,WUJVIUV.U L1ULUWI. Alle de geene die iets te pretenderen hebben, op zekere twee Gemeten ZAAYLAND, leggende onder Since Maartetisdyk, in gebruik by Cornells Polderman, gelieve daar van opgave te doen aan denKer- g o. Vrouw van CORNhLIS NOUSEN, gelieven daar van zoo (poedig mogelyk en uitterlyk voor primo luny a 1800. opgave en betaling te doen, aan Jacob Hcndrikfe Cyfouw, Schout te Zoutelande en Cornells Setié 4. pv Notaris te Middelburg als Executeurea ten gemelden Boedel. - w^_kenraad van Colynsplaat, voor of op den 20 Mey aar.fiaande, terwyl den Kerkenraad voornoemd, na gè- n n> fielden tyd na goedvinden met hetzelve zullen handelen. B l~~\onderdagden 8 Mey 1800, 's Namiddags om 4Uuren, publique Verkoopinge in de Herberg Het Wa- "re M-J felhuis, van 1 Gemet 135 Roeden WEYEgelegen onder Buttingein Pacht geweest tot St. Cath. 3 I" 1799» by F. de Landmeter de Jorge, om c£ 4 16 8. den Hoop in 'c Jaar. Dagelyks uit de Hand te Koopen op IVest-Cappelle 200 Vaam Olmen-, Esfen-eoJbeelen-VAAMHOVDT, 70 ii 80 Olmen- en £s/e«-STAMMENbekwaam voor Wagenmakers en Blokmakers, en 6 k pcoa MUSTERT. en 60 k 70 Stuks BALKEN, bekwaam voor Timmerhoudt; te bevragen by Simon Lous tot Middelourgop de Groote Markt, en by Janis Roelfetót IVest-Cappelle. 3 o. dl, a <2

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1800 | | pagina 2