N I flNrV NB."' H J-ïla-M-s §-a sr 15. een uitvoerig en naau,wkeurjg VERSLAG van den tegenwoordigen ftaatder Rivieren f s s J S re I*. s.56 °i g -s- °- aaU- '1-5^ - 53 4 3 Cq 3 3. ,2 2 fX p3 s' 9 a' r* b I S"§"2 Hg s-1 S- - s- s.; z 2 Z o w- r"g Z o Ng.&re -< O «k. 3 O -■ 5 ÏT t 7> >c a B N CD ^rj ^SrST «3 «5 vSl c ol 3 ft g v«h ft» -. 1 C5 Cu «5 ft -« &*-3 g g o -T- era ft O —I -Q =r i~. 5 - HI V^' C'iz t> 2 5. - 3 3 o S' pa 2 I g r 3 - g- Zf. ,'ïZ>^<33 fck o- a re re re fc7 fT a Nn o-g a „Ö"S SS, re ft £- .ft> ?3 3 Xft 2ó S Öa~ S gé^qïST^t?"^! v - -1 S* C*1 *73 J* Cr a> "to S iff ~t s> N 3* <4 z >-, ft C^3 O 03 - - - A G> 10 3 :-to ft ?Ö5 c O- o n r) co -4^ ft •-» GELTKHEIf). FRYHEID. EXTRACT uit hat Register der Refolutien van den Agent van Finantien der Bataaffche Republiek. Maandag den i 8 Maart 1799. Het vyfde 'Jaar der. Bataaffc'at Vifheid. T11 aanmerking genomen zynde liet verkeerd begrip, 't welk by 's Lands Bedienden hier en daar plaats heeft, ten aanzien van het 10de Articul der prohibitive Wet van den e3ften Oftober laatstleden, by welk Articul ten duidiyklten de-invoer verboden wordt van nllei- YN 7'zer- en Staal-werkmitsgaders Kóper- en B'tik-werk G 15 C welke verkeerde interpretatie zoo verre gaatdat door lbmmige Bedienden den invoer van Spykers en andere a. o- £3 f» Cl. -t CT* ro ft P* n> ~t (P) {*3 *™"1 n Articuïeu, welken perfé tot'het grove Yzer-werk be- "00 t,? ^Ohooren, wordt tegen gehouden tot merklyke ftrein- «T> M O^i W is. r~j O k «o O rdS K <vO pr ^.raing en nadeel der Commercie. H ls gerefolveerd de Officieren en verdere Bedienden o i_3 der Convoyen en Licenten te informeeren d Pi 10de Articul der opgemelde prohibitive Wet 3 M =r fD Xs i>. CarT^ S £s (N V "N n 1-S 3 5<,3 3 I tSovS-s.-Sh)^- ao,<:®?>2phl3o bi S S 0 ?3 3 o CJ c e™* o fc 0373 TL I f5 /^V O D O S, P3 a 5 3 1 15 5, re tl k* dacin het opgemelde proniDitive wet als fyn Teer- en Staal-werk alleen te verdaan zy zoodanig Staal- en 'Tzer-werk als gefepen en gebruineerd of ge poiyst als by voorbeeld: Hand-fchroeven Keer-by- tels Tr»mfnet~vccrcn Aost-vylen Bank fpierhaakje^ Span-yzersDril-boorcn, Stiy-vylenBank-fchroeven zonder Staarten Gdar-fchyven-Ophaalderstuime- laars, Dryf-yzers, gcjlèpen en gebruineerde Sehoorftee- Haard-tangenAgter-tangen SchoppenMesfen focn-TKesfenflee gunfcri 't ?*w verder rot den Ait- k'erbouvv behoort, Bitten of Mond-fhtkken voor.de Paarden, 7's-fpoorenGcwigten Schaalt», Ba/ahféiti Spykers'YzerdrautKogels Ankers, Kanon, enz. Mits alles niet uit Engeland, maar uit Neutraals Lauden, hervoort komende. Dat wyders voor(htt verboden Blik', Koper- en Tin-werk moeten worden gehouden zoodanige Articu- len welken gefabriceerd zyndaar onder niet begre pen Koperen Bladen Koperen Ketels en Bekkens inNes- ttns, mitsgaders .fi/U' in Bladen, Vaten of Kistjes. En zal deze Relolhtie worden gedrukt, dn daar- van het noodig getsl.Explaaron gezondenasn de Con?- misfari.-fen in de respeélive Departementen, alsmede aan den Subfiitut-Fiscaal Pan te Hoorn, ten einde dezelven aan de Comptoireir vau.de Convoyenen Li- centen onder huulieder resforc te doen espediëeren. G O G E L. Accordeert met voorfz. Register. T. C. DE BORDES. i? -n cr S' -te C G D- iL p V3 T* P3 C3^ 5 er CP5 m f- r® 3 „.Sm 3^' - m cra^ Tien, um.i u-n»ng m c S-q'^ G Schaal en ft aaien Horologie-kettingenKnoppen, Ges Aft* ir! O ft» O <w re r\ CS pen fjne ft aaien Snuitersfyne ftadlen Spoor cnen verder alle zoodanige Goederenwelken op het e;e- 70ft zicht kenmerken met zich draagen, dat dezelven ge- o heel gefiepen en gebruineerd of gepolysf zyn. o- S. '3 c k-3 -1 w. «Ti NI 5 O *S ra 1 ft» -T <J ft» O a 8 C? G- v «T> 73 o 3 3 ï-- -°§ ff is- re- a 2 ft» "L. rD ft Cfq si 2 g" 3 S- 3 =- ft n TQ ^v. n> <ft. ft rw G- S n> 'T ft -1 N e P 2 -• W Dat mitsdien onder jbet nietverb^tieTzer-ea Siaaf- $*0-" [Z tewerk te begrypen zyn Speer-haaken JJahk-fchroeven a3* q3 gv Nagel-yzersVvor-hamersMokersKoevoeten 0 2 O ro n o s° *2. n> re-"O re 2 re re t, -■ H J, 3 3 -t 5 N r» PT re ro re ro re t; ^.ts 3 S o1 rr Q I 54. 2 ffi ft P o- 3 a 0 ^io-rea Ï5* re 2 re O M 70 ss 3 G- £l N n> 2 "t n n a p I a K- -o en Raspen voor de Smits en Trek-yzers; allerlei Tim- re 9 mermatis- en Bvuw-gereedfchappenbeilaande onder g" ^anderen In Zaagen, Schaafbytek, IhimersDisfel- o 51 boor en y ze ven Pasf'rsBank-fchroevctt, Dotnmekrag- 'd ten Aambeelden Breeuw-yzers en Scheefs krabbers 9 Allerlei1 foort van Slot-verk, voor DeurenJ, Kas- Deuren, Lesfenaars, Kisten, LadenGrendels voor Deuren, Kasfen en Blin.'en, Schuiven en Knippen, Bogtknieren, om Deuren en Blinden te hangen,Gren del-floten, en*, Haal-mesfenThl-mesfen, Spout-boorenKurk-boo- ren voor Smits, Kuipers en andere Ambachtslieden, Brosten en Eisten voor Zadel en Schoenmakers, Dulm- hengfels, Kruis-'iengfelsGeut-heng fels Schaal fen Duim-haaken KrammenCardoet-tiaaldenPak naal den Koetsgarnier-hengfelsStoovenSpykers Nagels en Rabat-haakcn root Kamerbehangers I Allerlei Keuken-gereedfchapals yzere Potten ,Com- foirenStryk-yzers Tangen, Kettingen, Koc^e-pan- nenVuur-haardjesKagchels, yzere Ketels 't zyde ""zelve vertind zyn of niet, toJy-moJensRoosters fii 1 Treefteny teren SchoppenSikkels, Seisfen en Car ga- j GELTKHEÏD. FRTHEID. ADVERTENTIE. De AGENT vanFINANTIEN der lATAAFSCHS REPUBLIEK, als,'aartoe door het UITVOEREND BEWIND geauthoiifgerdadverteert hier mede aan ieder, wien zulks zoude rooien aangaan: Dat, ingevolge het 4de Articul der Puhllcatie van hetzelve Bewind van den iften A'faart 1799 door het zelve zyrt bepaald de navolgende Comptoireu der Con- voyeu en Licenten, alwaar de by de gemelde Publi catie gcrequireerd wordende Opgave van vreemde Thee zal moeten gefebieden, en op welken de Kisten of Kistjes vreemde Thee zullen moeten worden ge brand of gemerkt, te weten: de Comptoiren teiiva- u'aardenGroningenHarlingen ZwolleArnhem Utrecht, Nymegen, den Bosch, Breda, Eindhoven Beigtn op Jen Zoom, Middelburg, Flisfingen Zierik- zee, Dordrecht, RotterdamAmfterdam en Hoorn. Dat wyders aan alle Ingezetenen, welke verkiezen mogteo hunne te merken Thee-kisten of Kistjes nfk- ca de Comptoiren ter aangewezene Piaatfe té verzen den, zal zyn gepermitteerd die Merking, ter hunner woonplaat» door de aldaar geposteerde Bedienden der Convoyen en Licenten, te laten doen: mits daarvan tydig opgave doende aan het nasstbygelegen Comp- toir, tot de Merking bepaaldTtn einde de Meikp'a- ten daar van asn 's Lands Bedienden kunnen worden toegezonden; terwyl het aan de Kooplietten zal vry- flaao, de Kisten met vreemde Thee in hunne Pakhui zen te doen merken. Zullende veertien dagen, na dato dezes, opdege- defigneerde Plaatfcneen begin met de merken gemaakt worden, In dea Haag, den 4 April 1799. Het vyfde Jaar der Bataaffche Fryheii. Ter Ordonnantie van voornoemde Agent. T. C. de BORDES. re> ïq «2 r» 2 »3 f» <1 5 '"b t ^r: O TT 3 2" r* OS 2s n> s» 3 Sr. tl 2 B St P ns o p p P «i-» -o ft S. :r. 2 r* i? 3 N ft CO m /h O O Crq" O n> rt» O is ^&-^P n3.S; 5:" O C O Uit kragte van het'3de default met admislie om tejdicuen van Intendit es aurorifatie, ter Roüe van den Commisfaris tot de Zaken van de Convoyen en Licenten te Vlisfmgen ia dato den 6 April 1799, geïmpetreerd by den Burger' Mr. CORNELLS GERRIT BYLE VELD Commis Generaal van deConvyen re en Licenten, in qualiteit als door het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, belast met de provi- 1 fioneele waarneeming van het FiscaUat R. O., worden mits dezen gedagvaart tegensjZaturdag denj i6Jen I dezer loopee.de Maand April, allen dea geene die zoude willen komen ten befchutte en befcherme van het 2. Engelsch Schip The IVit'.iam of Londonmet deszelvs Lading, gevoerd geweest by Kapitein William Eden- C p 77 "C- cT d5- g «C p ®2. 2' CL 3 ~P s. «i. P* V„8V.V%„r y n "'S-ton\ op den 251km January 1799, in de ondieptens tusfehen Scharrendyke en Kloolkr Nolle, op oen Ei t m S'S lande van Schouwen aangehouden en veroverd, ornme per Procureur als dau te Compareeren ter Rolle ï.3^ I..I "I'S? van gemelden Commisfaris, des Morgens ten 11 Uuren, ten eiude «is dan te zien over dienen van In ten- re re re O s- dit, en voorts te hooren Recht beg?ren IT rt) I 3 a> rj* tP5 <T> «5,"! "pa S. 3 w -s? O O O KJÏ'JQ CD rx> H. 2" re n. f- pa N g g ,f G. SJ a Q rt ft*-° 4.1 M. wet c/> au ^<»»6v..-v7. 5 S re" re huis en'ERVEgenaamd De KorenmaatBaande en gelegen in de Lange Cingelftraatdoet aan Schat- m /ren zal op Woensdag den 17 April 1799. 's Avonds ten 9 Uuren precies, in het Burger Logement Ant- 8 (Vl werpen, in dep Langendelft te Middelburg, prefenteeren te Verkoopen Een Sterk en Welgebouwd C3 P' St> O ré» cr rx> -t rs l* -■ sr.-2 fD zeiven Dage, Uuren Plaats, prefenteeren te Verkoopen Twee Sterke en Welgebouwde EN, genaamd Het Goude Leerhuis, in zich bevattende tien onderfcheide WOONINGEN, jver de Ankerfmlts aan Segeers-bolwerkdoet aan Schatting -£ 12 el'cbilderde KOETS weinig gebruiktte bevragen by de Wed. IV. Abrahams. gj ry Ca Ui 2 - e- 3 1 re re- •O iV>,ö 9:S ft) o 3 T* O O P CD "-ft TQ o rr zy =j G 3 v> rt, J 3. 3 2 a re 4 La S §53 d. re 3S re re pre 3 3 1. o 3 3 ns ro 03 - re S; - Nog zal men ten n S 9 'T- re HUIZEN en ERVE 5; lts an de en gelegen ov S S 15 n, 15'J Jlc de Hand te Koop een fraaye gei GELUY of SNY-STRO0 te Koop hebbende, addresfeere zich by G. Liedel, op de Nieuwe Ha- £f ft CO <- "S re O O ru w '4-s, S. re*g- re re S Co g; Gcf=i - - 50 2 s» emand ven alhier, Wyk H. No. 100. VERKOOPING BINNEN DE STAD MIDDELBURG, op de Nieuwe Haven. Ten Sterf huize van wylen Mejuffrouw Wed. de Heer SAMUEL TAK. "re /Np Maandag den 22 April 1799 en volgende dagen, vaneen Fraaye Verzameling Boeken, Medailleskon- 2 lli O 2 n» O S S re 0. S 3- f tr g> re-" CD 23 O 3^ CD 'D 9 CD =r Si 9- O t» -- O-cj ct as' re b| cf. 5 3 o CD n> q CD pff- 0^ o. ïc -E 33 ft Cv ft -lU. O T3 O ft 'P Vj er O 77 5 ft era !3> as N c- a h< ft cr ft a S £5 CD CD 3 7? N cr 5 ft rp C~ Sh 2. PT» 5 3-^ s Q- Crq CL rt ft CD 'ornmisfaris 'der Marine vm de liatnallche Kcpubliek, zal üoorae waarnemenae veuouuiemn èt 7x't: „emptoir binnen Flisftngen op Fryddg welke zyn zul den 12 April eerstkomende, V ten 10 t urenVerkoopen: Een aanzjenelyke party BOTER, KAA5, MEE-KRAP, eenij 1 LFS- en BUFFELS-LEER, en een Vat HONING, beneffens een quantireit MOESKRL' zal doorde waarnemende Vendumeester? ,aa* Voorder- ige Pak- MOESKRÜIDEN Je- 5; c O* ft 9P - ft ïi 3 Q N 5? P 7 ft T5 C cr o- =y o 3 o c> p* c ft '-ft /- mge Schilderyen en Fraaye Teckenivgen in lysten met glazen. Voorts een uitmuntende Verzameling van Gecouleurde en Ongecouleurde Teekeninge» en Prentkor.stdoor g de beroemdfte Meesters. i/wtrr 7 Z Alles breeder vermeld in de alom uitgégeeven Catalogus door de Boekverkooper W. A. KELL. o 2. -J ,kg Commisfaris 'der Marine vm de Bataatlche Republiek, het ff middag ten ken K^Li^ - ZADFN BLOEMBOLLEN en 22 Zakken KOOLZAAT, gelost uit het Bomfchip de Cerrct, en leggende S de Goederen'gekavelt in het Pakhuis van den Burger J. Vink, in de Scheerminkelftraatalwaar dezelve voor een ieder zullen te zien zyn, twee dagen voor den Vtrkóopdig van '.Morgens 9 tot 12 en sNade- middags van a^Qt.5 Uuren .X7 rrr 7 pen gezonde VROUWprefenteerd baar Dienst om een Kindte Zuigen rsderidres by de Wed, t-f tdbranamt* PI ET E R de RAPPER bied zich aan tot het betalen van de jo per CeDt. 17en Burger VROUW bied zich aan om een Kind te laten Zuigen; adres by de Wed. W. Abraaatns. C COVENS, Boek-ën Kunstverkooper te Amfterdam, word op heden uitgege- ccven, by de Vervolgen van de meergemelde Oeconowifche Courant zynde een iu- N'T-* tresfant Weekblad; eene Bylage No. 1. welke mede spart te bekomen is, en behelst in ons V. derfnd en van de Overftroomingen welken den geduchte Ysgang in de zeiven veroorzaakt heeft, en daar door de amdoenlykde en raerkwaa/diglle gevallen, die tot nog toe door oe Nieuws Papieren niet zyn bekend g won en nier is by gevoegd een'-uitvoerige Kaart met de af beelding der overltroomeLanden Ik door onderfch.etde gedgkte couleuren worden aangewezen, waarby ook een verklaariug. De prys is mede te bekomen te Middelburg by ft. van de Sande en Zoon en verders we 16 Huivers, en is Te MipD&DBudo by de Weduwe W en J. A-fiRAHAM S, Boekverkoopiters.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1799 | | pagina 2