WW g N°. 45 1799 CsU» É- - .s s I V It Y I I I D OELYSHEiDi MIDDELBURGSCHE BROÈ O E R o C H A P. 'i "2 5, D I N G S D A G. COURANT- DE NpAPRIL. -*= c||8 3$ 5 E s •a "f (H E T rr F DE JAAR DER T U R K Y E N. KONSTANTINOPOLENden 1 MaartDe 'Tesi de Boligny, Gezant van het Spaanfche Hof, by de Porte, die op het in- vryheid Hellen van den Franfchen Chragé d'Affaires, den Burger Ruffinaan gedrongen had heeft van de Porte bevel bekomen zich van bier te verwyderen. STÜTTGARD decs? êfetrfc Volgens de brie- -2 -S S -S ven van AltdorrT heeft de Colon van den Generaal -a a g Tarreau r.aa den rechter 'leugel', die zich reeds tot -g g o aan Ravfnsbth'g voörwafeftK begeven had in den nagt tusCchen den 2 1 en 22 ove;.'ld t_ rug me .-ten'trekken T een gedeelte dier Colony 't welk longs den Oever g o van 't Meirvan Conftantz tot inden omtrek van Buch- -2'U born voortgerukt was, is afgefneden en door de Kei- zerlyke Troupes omcingeld geworde»; 600 gevan g genen, waarvan de meesten gekwetst zyn, zyn den c g 23 dezer te Altdorff binnen gebragt, S S a a b r, i -S3; 5 z - 'G -'B tê c-i 4 B 5 e 2 - ?7„Ü£^Ï^,JÏ^2S3 s s-Sl "B g -S S E 0 5* S u s waar door de bevochte voordeelen van den ^03" 'T i-ï o s c - "B -" 2 (3 O E Z" 2J s <u -ü £§0 50 s - g :i«-3 B - -E -5 c S c s tr -M B 3 12 ïr .«- -• -S o c, n in 7? o S c» l- V. Cj - Z -a- 'V cl, Z - o C <SJ x C= *0 5 O i- "O a» J£ _J .- 5 1 1— cyj q_> C 0 »-o W .e c c iO O -J X ad -a O S - CJ .0 x <V T! c S° o O ir u 1; -a S 1 .a* CJ f*-» "C "J a N e? a. - <0 •-_ _3 T3 !C a> O tsD 'O n g r- CJ E <=0 c - o C s o v. - èTï«a?E A Ou S M i? e£ c td a>- C is? ts ri u. rjj x cj r> E cj I 'O U a uo Ni - -r- P= fcü C .0 «j ca AC JD Gj SWITZERLAND. B AZE Ldenis'Spaart. Volgens brieven van Schaf- hnufe van gisteren zyn de beide Legers geduurende zeven dagen (laags geweest. De Franfchen hebben een aanmerklyk verlies geleden in het gevegt van den 2iften; want meer dan 200 wagens met gekwetften zyn naar den Elzas hier doorgekoméu. De divifie van Ferino, die een Bataillon qunrré formeerdewerd door dé Oostenrykfche KavalUrie doorgebroktn en zeer gehavend. De Krygskas van het Leger, deBa- gaadjen enz. werden in allen fpoed naar Schafhaufe gezonden en de Officiers verwagcten niet anders,dan dat zy genoodzaakt zouden zyn Schafhaufe te verla ten en naar den linker Oever van denRhyn te retire ren; doch kort daar op kwam bevel, dat alles op nieuw het Leger moest volgen, wyl de Ocstenrykers te rug waren gedreven. Eengekwètfte Franfche Officier, die hier is aange- «J"0 D R 'O cv. N ta> BATA A FSCHE VETHEID.} bïódte Plaatfeti tQ' den overtogt over den Rhyn tiaar -o g, Grauwbunderlaud ontdekte, is gevat cn in ketens ge- E flooter, naar Tir#l gebr-agt. X v u 5 c ,0 O m n o <v S, hl f1 o f-A <U nj Ci t-H a T3 <v ^3 zj cu O C nj O 2 «-> 'tu M. rt Q ■mlJ 'S Cd c v n p C bi 4. <i <u o E Ct. rr-« c f- r~ C3 n 01 r* P ■j «s "O u CJ feo'c: r li Cd 3 a> - i CQ 5 x G f. S -a «f3 r™ NI U CJ 'C 0» N 3 O M "O c; -a C -a- O Oj <!- C\ C"A C\ O) O 11 ca aJ ca e; S c Z O '*z O to 0 O O O «5 '•v X o s- ca X3 ♦-*- Cj Tl 0 4/1 -Q M. Sc cs C -a H o - cy «u T3 c a 'u O u s De» 20 Maart. Na de Aftie van den 2! bleefhet o an - twee dagen over het geheel (lil. De Franfche Artnée g bil 1: JT! "5ü a» behield haare politie van Schafhaufen af over A3ch tot aan Engen by Tuttüngen. Den 2J ge kleine Corpfen tot aan Ebingen, - ja •et Z bo^S CJ ----- Cl u .cc. 3 1—*-} ra OU X- C -C w E kwamen eeni- E jj? ÊP j3 11 door de Oosten - "f "g r" 0 fS t» 2 K>'~ r- c ,k 0C bflc:k rykers tot op weinige mylen vervolgd. Den 22 enji w jj -d o 05 o - 3 - 23 tr.kken de Franfchen grootdeeis verder voort naar G j; n v mE I S v -n jc t; -CÉ Tuttüngen, in welke nabuurfchsp den 24 wederom een gevecht voorviel, doch het welk niet veel te be- E 3 duiden had. Doch des te levendiger ging het den 25 toe. gj De Generaal St. Cyr (welke den gekwetften Generaal 'u Q bJ5,. O - 2 d a s rj -- - W H V, rVS komen, zegt, dat de Franfchen de Oostenrykers heb- I le Febvre in deszelfs commando is opgevolgd) tastte ben geflagen en op nieuw voorwaard gerukt zyn. op dien dag van de hoogten van Tutilingen, waarop c>E^bs^Q "c£ hy zich dea vorigen dag had gemaintineerdden >>c eT-1 2 3. rechter vleugel der Oostenrykfche Armee in de vlak- g g. g O» 3 X Zelfs zegt men dat Masféna zich meester van Feld- kirek heeft gemaakt. DUITSCHLAND, WEENEN'den cso Maart. Uit Konftantz heeft E èz V- U 2 F - C A OJ O o te aan, en drukte dezelve een goede ftreek grondste- rug, zoodat het Hoofdkwartier van gezegden Gene- S S g <U t: o< (V C ^3 O X «u Cj M O men ,^jn dato 25 February, dat de Reis-Effeudiaan raai van Tuttüngen naar Möskirch getransporteerd F de vreemde Gezanten aldaar had laten bekend maken, 1 wierd. Er wierden door hem by deze gefegei held E c 1 dat de Engelfche Vlootdie de Haven van Aiexandrie een vry groot aantal krysgevangenen gemaakt, voor- bloc^ueert, 9 Franfche Oorlogfchepennaamlyk 2 j namelyk by hat Regiment Beniowsky. Het gevecht Jj CJ •X re a - i 0 M O g ■- B JL a Schepen van Linie, 3 Fregatten en 4 kleiner Schepen van Oorlog bemagtigd bad. De otnftandigheden hier van, welke echter nog niet met volkomen zekerheid kunnen opgegeven worden, zegt men, aldus te zyn: Dat deze Schepen uit Aiexandrie waren uitgelopen ter- wyl do KommnnJowi-riooJ ------ je n S h jt ftormnchrig weer zich naar de Kusten van Cyprus had moeten begeven doch dat hy daarvan onderrecht zynde deFranfche Schepen had vervolgd en achterhaald. Dit gerucht krygt hier door eenige waarfchynlykheid dewyl men uit onderfchepte Brieven vernomen had, dat in de maand Friinaire (van 21 November tot 20 December) drie Franfche Fregatten zouden uitlopen en dat na der- zelver vertrek nog eene andere Divifie zou uitgerust worden. Men zegt, dat Paswan Oglu thans door de Porte, benevens verfcheide andere Troepen beftemdis, om naar Italien tegen de Franfchen te vertrekken. INSRUCK den 24 Maart. Behalve de reeds uitge trokken Kompajjnien Scherpfchucters worden tegen woordig maatregels tot een algemeen opontbod geno men om byzonder het Voor-Arlbergfche welk door den vyand gedreigd wordttehulpcekomen. Deande- repasfennaar Ingadein en Veltelin zyn genoeg gedekt. De Franfchen zyn den 17 dezer, over het zoogenaam de Wormfer Joch tot Ingadein doorgedrongen. De Ge neraal Laudon verdeedigde deze plaa tsden 16 dezer, tegen verfcheiden herhaalde aanvallen. Doch den vol genden dag gelukte het den Franfchen 22,000 Man fterk, het Wurmfer Joch te overweldigen. UIT HET HOOFDKWARTIER van den Aartsher tog Kareiden 25 Maart. Heden was het een heete en gevaarlyke dag; maar die nog gelukkig v.or ons uitviel. Wy hebben veel volk verloren de Franfchen nog meer. De Aftie viel voor drie uuren boven Mös kirch naar den kant van Geisfmgen. De Husfaren van Meerfeldt hebben daarby veel geleden. Vol gens verdere berichten, zou de Generaal Prins van Furftenberggelheuveld zyn ook een Prins van Auhalt. KEIIL den 25 Maart. Eindelyk zyn de Republi keinen, die zich onoverwinnelyk waanden en meeli ften (lechts recht toe naar Weeoen te-^kunnen voort rukken door de Oostenrykers volkomen op de vlugt geflagen. Een Adjudant Generaal van Jourdan heeft gisteren het bericht der nederlaage van de Franfchen naar Straatsburg overgebrngt. Alles is aldaar in be weging. Zes duizend man van het Leger van Berna- dotte, die zich omftreeks Spiers bevonden, zyn op wagens naar Bazel vervoerd. Twaalf duizend man der Nationale Garde dhr beide Departementen moeten naar het Dal vari Kineig trekken. Dezelfde Adju dant, die dit treurig bericht te Straatsburg bekend maakte, heeft zich recht toe naar Parys begeven. Men verzekert, dat Jourdan van het Uitvoerend Be wind eene verfterking van 50,000 man vorderd wyl hy vreest, dat de Aartshertog den overtogt over den Rhyn zal beproeven. FRANKFORT den 27 Maart. Rolge*s brieven uit Ulm heeft de Aartshertog Karei vyf Officieren ge boeid naar Weetien doen brengen en over twee ande ren was Krygsraad gehouden. De Verrader i welke den Franfchen de meest ont- duurde tot laat in den avond. Maar de Aartshertog maakte des nachts eene fnelle beweeging tegens het Centrum der Franfche Armée, en derzei ver rechter E vleugel onder den Generaal Ferittoen drong dezelve terug b» -<u d' N X ce C o> 0 5H -x: - ^3 "o c/3 C -X '2J fl 1— S Jj SB 'ai c '3 J3 'f- O a n -Sb B^O - I r. cd M - CJ c U r. O O w dj a o» X c ~i ca - T3 a c ra o». bÖ ra. c CL. t-> u 3J B X 1* <u re j= <a aa o O c o» 1 O (U 51 1 e® a.^ - "g j*. m CC U bfl - "2 c S u. O X 0 1» o c 2 O CL, S 5J O Generaal St. Oyr. weder gedeeltelyk verlooren gin- 3 c c gen. Volgens de laatfte Berichten Zyn de Oostenry- jg|Ï^Uu>hS4 kers weder tot by Tuttlingen en Ebingen doorgedron-^ 'r~' s w Ja g s rj OJ 5 a> .2 FRANSCHE REPUBLIEK. PARYS den 29 Maart. Met brieven uit Napels dat aldaar met yver aan het bouwen tó 0 Z o S o 'S v J - 01 ri n O x jf. bn V N5 C cc cc Qj o» i O bx) 0> T3 bJ3 CS| cJ a CJ O* Q» r- ro O P P «U c O -T-. X C3 ra 1» C ÖJO c* CJ tdD tX 3 ra S - r o o c cj CJ P "a 1» bc X w N O gen. verneemt men. - o o S -11 van Schepen gewerkt wordt; het greotfte gedeelte gS*5§3:S> der Magazynen van de Marine Zyn voor de vernieling v r» f t 1 1 I 1 KA P jQ w O m -T? -r-t C 'Z2 CJ cj O.-- o n a O -o ra rT" C e CC •-* es QJ 9J r-> cc CJ P-— W J5 1» XXZ.v-->.«ra >Tj O tD U S C O X: W der Engelfchen bevryd gebleven. Dertig Kanonneer-^ g "2 - - booten wordeu er in die Haven uitgerust, een vier- en-zeventiger (laat op Stapel. DeMinister vande Juftitie onpasfelyk zynde, heeft T^TI het Direftoire aan den Minister van Buiteniandfche Zaaken, de Portefeuille vande Marine, geduurende^ S-a «"«s «3 de afwezigheid van Brueys opgedragen, a.-'" "3 s i 1 c 2 1 60-o o, .22 g g -o CL» CJ At N 2 NI it 2 S aj f - X 3 -o 3 CC is 3 c .60 2f ra n T X ra N 2-i cj a> Oh. O CJ i) X TJ CJ aD 2 c ra o -a X 55 cd o i- cj 52 «- X c O a> G ca QJ ra a o.fcus x c b v CJ E o O a> -rr CJ CJ <1- D- <V O 1 De Nominatie van Millet Mureautot het Ministe- S c .5 - o rie van Oorlog, had een plaats vacant gemaakt in het Sa <5 S Militaire Bureau van het Direftoire. Men zegt, dat -J 0 dezelve vervuld, en zelfs het Bureau vermeerderd - 5p"§Sc3®=^|ö„«u zal worden en men doodverwt daarmede onder an dere den Generaal Moreau, wien men zegt naar Pa- - rys opontboden te zyn. Ook (preekt uien dat de Generaal Joub^rt weder in aftiviteit zal gezet worden. 5 E GEND den 7 April. Gisteren avond teil 9 uuren, werd ons door het losfen van het kanon en hetluiden_g van dtj triumph-klokke officiëelyk bekend gemaakt, g 5 een volkomen zegepraal door de R epublikeinen on- der het commando van den Generaal Masfena op de Oostenrykers behaald; waarvan de vrugten zyn het 3 E veroveren van 25 (lukken kanon en 7000 mankrygs- 2 a> gevangenen met veele Mond- en Krygsbehoeften. 60 B A T A A F S C H E REP IMS LIER. CONSTITUTIONEEL WETGEVENDE VER-GA OER ING. Eerfte KamerMaandag den 1 April. Op Voorftei van eene perfonele Commisfiealsme- A S ^-o l de ingevolge het op den 28 Maart laatstleden in een "3 3 c Generaal Committé genomen Befluit, is goedgevon- den en verdaan, dat de Commisfarisfen tot de Natio- S nsle Drukkery zullen worden verzogt en geauthori-'5 I feerd om de nodige orders te (lellen, dat de A/ge- *2 meene Begrooting der Staatsbehoefte voor de Bataaffc. he S 2 "1 O Republiek over den Jaare 1799, zou als dezelve by T S s-as S het Vertegenwoordigend Ligchaam is gearrefteerdg S .2-2 S S'5 voor den Volke door den Druk verkrygbaar worde H £:S gemaakt; ten einde het Bataaffche Volk in (laat te jï ri» - "2 e ftcllen, 0111 uit deze begrooting niet alleen dadelykte ?_*c o c n 2 I KJ S a X 2 s C-» X c cl» -73 o, ,S'i a-a e -£ E u- Cl O 5SS CJ "H -rj CO -a CJ C "T J3 2 CJ xx. U s CG X ra cu c ra a So ra cj c c cj In, o c a X «J O c X X Cj q •o O O -s* 5a o a> r- d X_J £3 c O 11 53. 2 C fci O <uX— H'^-cxx»-^ O u 5 Cd 3 0)Cj25 o o N -C *-J ca OJ S .=50 .S.^ L3 A i: <L> c 5 c A Q ra f q"S 5» O ÖJD X X a O O O 5 03 3 ra c cj a a> CJ r~ CJ 5 O O O CJ ra <j~j .ra a> s Ai r- C> S c O-» <v O 2>L 00 C w j- 5 4_» re A- -id X ij ra - X C O <u u OJ <2 O - x CJ r- SS c» Si J W T a» x -S O u X u o» Q- o X w O bO 52 ca ra ra ca CJ w X ra C C X C Cj Cj O cj tfj d -n t CJ f— W2 5.Es CJ X 5>-» x kunnen zien tot welke behoeften de Gelden door'3^^ g n c= ti e r-1 •P U g 2. x a hun reeds opgebragt en nog op te brengenzullen 5-S worden befteed, maarooktevens daar door overtuigd s te worden, dat deszelfs Vertegenwoordigers aatf den o. »S S eenen kant allemogelyke Bezuinigingen zullen invoe- B F Sé O» a CJ ren, doch ook nan den anderen kant niets zullen ver- x o o waarloozen, waar door allemogelyke afbreuk aan den algemeenen Yynnd kan worden toegebragt. g. T Cf wyl ook hetzelve Volle,- (nu het begrip derbo- Soa {diet ver velg op dc kant van deze bladzydéd) N AO CJ AJ c 43 c ra X X O O c: S c »- - U r o x j> o cj -% IB 3? C -O OJ W hJ3 vj Cj CJ u* CD ifi ^Br-?*O3C60ï?O s 5 S.O-U2 o"» Oj X Cj c -u CJ OJ CJ i Qj I~s u r„ CJ q Cj Cj -Ï2 X' _n ja o - o 3 x O ttC t£: C O bfi'Z O «j - Jd s- c O M C ba cj -r x o cj cc s o ^2 cj cj öj ra *-»• fctf» <u XI aj x r 9) n«- QjaCBCJ, v-CJC* X bsX C Wi (h ,C CJ O X rQ X r. O •a ja

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1799 | | pagina 1