Middelburgse DRe No. *5i. Donderdag Ao. 1778. CO URANT, den 17. December Y T S c H L A N D. Ipleeging over de Subfidien te beginnenbeflooten vervol- JJecembe>'' De Magazynendie in geus, op het voorftei van den Generaal Burgoyneden An ISL K R Y K* 4^0pT - BRITTANNIEN* oefloQten hebbende des anderen daags deraad U deze Stad 200 voor de Pruysfifchc als voor de iV°wJ wnr/mee' een gebragt zyn ,en nog aange- 1 d nebK»en'jZy? v azent^ firoot* Men wil uytgere <- x'l er a' meer dan 200,000 vaten meel, ie' egpn ponden, in voorraad zyn. ""wE M *«viihovi 6jll. We,! belden S BjU R Gden 2' december. Brieven van iVee ""'"ris V4« de Generaal Veldmaarfchalk Laudonbe Ivaren verdere Keyzerlyke Generaals aldaar ontbooden ,0veriV(, wt houden van een grooten Krygsraad, om te ingevai de o hoedaniS de verdere operatien te fchikken, FrAn u°dog onvermydelyk zyn mogt. jPr&ak Ka.RF°RT, aan den Mainden 2. December. De «atnde de Veld Maarfchalk Laudonin 'taan Co"»«iande,rtftar' een Armee van 60000 manin Moravien, ^*0Gden 6, December. Van Warfcbau fchryfd >et| ^ynde jr l|en 25 Novemberdat de Ryksdag gelukkig iïföt, Sebragt, en denieuwe Conftitutie reeds gedrukt is liein- fiemaakte wetten zyn wel niet menigvuldig, maar Ssr., n;,Jr ïoort merkwaardig. Onder andere heeft men een "k itj ^/„^maaktdat voortaan geen andere, dan gebooren fci,. 'g!e Edelliedenen die wel gegoed zyntot Gezant- Zy.'JPen zuilen gebruykt worden. Ook kan tegenwoordig J)e Msjefteyt, de Koning, de Leeden van de verfcheyde ^r'ftementen des altydduurende Raads benoemen, gelyk Sefchied is. k vY ksdag ce Stokbolm word nog met allen erast voortge {ttj. Vo'pDS een algemeene begrooting rekende men het li». cr Leden die op den Ryksdag verfcheenen waren, Nan, -j- Hoeten(VpP 5°> nyt den Burgerftand op 110, en uyt den hand OD 170 Derzonnpn ït (la 1, - 1 -.j >n,M-El ...vMwuvii waiwu, - derfchap en den Adel op 1200, uyt den Pries- ~)0uyt den Burger" op 170 perzoonen. oen 6. December. De Heer Vaxol, een ver ,<v>. vv„ BeniS} j°opman in Kanten, woonende in de Straat van ÓV, ?Snd v'and' ?.ec,erd eenige dagen de nieuwsgierige deLuur- ko3tba.lrn °".'n8in zien, in welke al het kindergoed van Esrdigd 4r'dtfe/^ Eanten en 1° zu'k een fmaak ver yd en kostbaard h*" ^wnners zich over derzeiver fraay juuju van uc «luiujimui^L uic «aan wu upuciucitu. Evndplvk u r§e'yklvk verwonderen. j Lord Nortb beantwoorde den Heer Lutrell, met te zeg va« A de Minister van de Marine direéte ty-fgen, dnt nog hy. nog de eerde Lord der Admiraliteyton- dieV den GmftTEstaing öntfange° met een Corvette,mcoglyk eenige gelden, tot den Zeedienst ingewilligd, yde reys van Boston herwaart <n 28 dagen heeft afgelegd: verdonkeren kon, want dat de Thefaurie de gelden, die 'e 'ydmg behelsd, dat dees Admiraal, voor 4 Maan den Thefaurier van den Zeedienst overgegeeven wierden leevensmïddeien ingenomen hebbende, den 4 Novem 'uytfehoot, en dat al die uytgaaven naauwkeurig door de tij' fflet zy° geheele Vloot van Boston was uytgelöopen.i Commisfarisfen van den Zeedienst aangeteekend wierden; \vss, vette bad 3 dagen lang met de Vloot gezeyld, dog dog dat 'er ook geen verdonkering plaats had, want dat'c a ,d,es na8ts door ee11 hevïgeri wind van afgeraakt., Parlement in den jaar? 1771 wel 40000 Matroozen bad in gewilligd toen men óp het punt ftond met Spanjen ia Oorlog te geraaken, dog dat, na het fluyten eener Con ventie, hecgevaar van Oorlog verdweenen zynde, men het getal der Zeelieden verminderd en het overgehouden geld tot aflosfing der fchuldenof agterftallen van den Zeedienst, of tot andere gebruyken befteed had; dat dit de gewoon® manier van handelen was, en dat 'er nog fraude, nog on- Koning door een onderdaanig Adres te verzoekendat zyn Majefteyt voor bet Huys wilde doen openleggen alle de Papierendoor den gemelde Generaalzederd de teeke- ning der Capitulatie van Saratogaaan de Secretarie van Staat gezondenals mede de Copien van alle de gefchrif- ten, welke de Koninglyke Commisfarisfen te NieuwTork hadden publyk gemaakt. Het oogmerk van het Huys mee het eerfte verzoek is, daar door kennis te krygen va» al het voorgevallenebetreklyk dat krygsgevangen gemaak te Leger, en het gehouden gedrag van dien Generaal te kunnen beoordeelen, en met het ander de reden te ontdekken van het vrugteloos afloopen der Negotiaue van 's Konings Americafche Commisfarisfenvan welke men gewagt had, dat zyvolgens het voorgeeven van het Mi- nifteriein de voorige Zitting, den Vreede zouden be* werkt hebben. Den 2 dezer, wanneer de Gemeenten, in Committé, raadpleegden over de Subfidienwerd 'er beflooteu voor den dienst van de Koninglyke Vloot, geduurende het Jaar 1779, 70,000 Matroozen, daar onder 17,389 Mariniersin te willigen. Ieder man gerekend zynde op 4 P. St. 's Maands, de Maand op 28 dagen, en het Jaar op 13 Maanden, zal dit Artykel, daar onder begreepea zynde de Artillerie voor den Zeedienst, een onkost maa- ken van 3640000 P. St. Toen de gemelde voorflag in het Huys gedaan wierd, ftond de Heer Temple Luttrel op en verklaardedat hy bereyd was te ftemmen tot bet toeftaan van 80000 Matroozenindien dezelve tot verdediging van het Land en in den Oorlog tegen Frankryk noodig warendog dac hy zig verpligt vond het Huys onder het oog te brengen dat 'er nu 8 jaaren geleeden 425,000 P. St. van 'sLands geld verdonkerd waren, want dat 'er in het Jaar 1771 40,000 Matroozen toegedaandog 'er maar 32000 in dienst geweest warendat 'er nog uyt de lyst der uytgaaven van de Thefaurie, nog uyt de rekeningen van den Thefaurier der Zeezaaken gebleeken waswaar men het ingewilligde geld voor die 8000 Man gelaaten haddat hy derhalven ver- wagte, dat de eerfte Lord van de Thefaurie, of de eerfta Lord van de Admiraliteyc die zaak zou ophelderen. Lord Nortb beantwoorde den Heer Lutrellmet te zeg- iL? ^e\d vast, dat de Heer cTEftaing na St. Domingo en 'tni,- -■ - is *£1*. gezeyld isaltans, dat men hem daar verwagte, ucemtTn 1 maar °fhy verder in onze Eylanden Troupen tn- ®°et de fn vervolgens een aanval op Jamaika zal doen, De j(e yd 'eeren. krief 8a ^erln van Rusland heeft een ongemeen gunftige Madame DetiisNicht van wylen den Heer Vol h £efr»V» A,4VJU »VJ1V" .«II, nunuviVM WöOj «ill U«t Cl 11 Ug llctUUCf UUg WU- rftuygen ven' om liaar byzonder genoegen haar tejeerlykheyd in plaats had: Hy beflooc eyndelyk met eea P°tn aa_ y°or het afftaan der Bibliotheek van wylen haarifpotternie, vergelykende dq Heer Lattrel by een vlieg,die ,,a]eftevt?ar. Majefteyt de Keyzerin. Teffens heeft haar j op de wielen van een koets zat en riepbVat maak ik een tteratu> ®aron de Grim, haar Agent in Zaaken de-fiof, en nogtans niemand,die 'er in zat, hinderde. esnige ""r betreffende, geordonneerd gemelde Dame zegdï^'eiiten ter hand te ftelienbeftaande zoo men yi* tet Tabatiere met een Porcraic van haar Maje Btfchenk van ,tde van 10000 Kroonenetl voorts in een Ma da tri p /,0o'Q°o Kroonen aan Diamanten ter keus iiaro,Uenis. n- ™i,,.u n:miotheek van wvIp,, de 'om De geheele Bibliotheek van wylen „j't Nnnra °P '0000 Kroonen gefchat; dog, uyt hoof f';d gefCkr„ 11Welke hy by zeer veel Werken op den 50 reoven heeftzou ze voor de Liefhebbers mis- Eeti 80000 Livres waardig zyn. y l{-febcb Fregat zich, onder het canon van Logas £eQiaakt h'5 Vincent, van een Franscb Schip meester ^geos, bende, heeft het Portugeefche Ministery des. k"k- „e u'se ernftige vertoogen den Engelfchen Gezant Wal. deTeiR?' dac het Scbip' het welk reeds verkogt was, ta8t is plaats' daar men het Senomen had, weder 1 dezer' ,Vcrvo'g van den 4. December. De Gemeenten, De Heer Temple Luttrel, hier door geraakt zynde, be antwoorde den Lord Nortb met bitsheyd, zeggende: Dat zyn Lordfchap gewoon was, wanneer hy van eenig wan- bedryfkwaade beftuuring,ofonbekwaamheydbefchuldigd wierdzyn toevlugt te neemen tot laage fpotternieof tot het bybrengen van de eene, of andere fabel uyt Mfopus Pbtedrus, of Joe Miller. Hy daagde vervolgens Lord Nortb en zyn Collega's uyt duydelyk aan te toonenwat 'er met het overgefchooten geld gedaan was, het zy dan, dat het tot vermindering van de fchuld, bet zy tot eenige an dere betaaling gebruykt wasen wat zyn Lordfchaps ver. gelyking (zeyde hy) betrof, Van de vlieg op bet wiel ;ny kon niet nalaacen op te merken, dat 'er wielen van een1 by zon'der zoort in andere landen warenen dat zyn Lordlchap, door zyn gantfche gedrag, getoond had, dat hy zulke wie- len in dit land tragte in te voeren, en voegde daar by, dat, fchoon hy wars was van alle wreedheyd, hy echter de eer fte wel wilde wezen zulk een wiel dit land in te brengen mits het alleen moest dienen, cm den cdelea Lwd op te, Rabraaken.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1