Middelburgse No. 149. Saturdag Ao. 1778. CO URANT. den 12. December omen, den 14. November.De^ftzws^die (leedsin 1e,n"Snoegdehumeuris» laboreerd nog aan zyn Zelfs „i™ en verfchynd ook nog niet in't openbaar. 2Weiiin(r ,S .men dat zyn kwaaien toeneemen, dat de Sazicr Lfa'T "e®nen hooger komt. en zelfs tot zyn aan des Y f Schoou de Artzen zeer gehe houden heeft, waarfchynlyk otn de tyding van een goeden uytflag van naby te hooren, Verfcheyde Oostenrykfche Defertenrs bevestigen eenpaa- r'g dat in den geheelen Konitiggratzer Kreyts tn Bobee- n'en groot gebrek en duurte heerschten dat 'er gantfche hoopen Deferteurs zouden overkomen, indien niet het ge» heel Corps door de Croaaten bewaakt wierd. Men had een vry Battaillon Pruysfifcbe Deferteurs opgerecht, maar die ook by de eerlle gelegenheyd gaarn en te gelyk zou» den te rug komen. Hamburg, den 4. December. De fPisfel op Amftet- dam is Beo. 33 en 3 vi.ft. p. D, v. 32dito 2 m. 34 a 33 en 15 zest.; idem Casfa <S; dito 2 m. 6 en 5 ag. De pryzen der Gr aan en zyn: Tarw, Markfe 80 4 85, Mecklenburgfche 80 a 83. Rogge, Mecklenburgfche 52 54. Garst, Mecklenburgfche 42^43, VooriandfcheVrie- fche eri Eyder Winter 42. HaverEyder witte 30 32, Steurfe Voeder 27^29, Rthlr. in 5 U ft. per Last. rGROOT - BRITTANNIEN- L ON DON, den 4 .December. Men verwagt, dat de Zitting van t Parlement aller gewigtigst zyn zal: Want on der de voorwerpen, welke daar in ftaan verhandeld te wor den en die ieders weetlust opwekken, teld men I.de Subfi- dienom de vigoreufe Maatregelenwelke men voornee- mens is in 't werk te (lellen, te kunnen uytvoeren, als» by voorbeeld het zenden tegen den 1 February 1779 van 40,000 Man zoo Nationaale als Hulptroupen na America om het Leger aldaar tot 75,000 Man te brengen; II. Het gedrag, door eenige Vreedes Commisfirisfen in America ge- houdenen het welk de Gouverneur Jobnjlone voornee- mens is bloot te leggengelyk de Hertog van Ricbmond in 't Hoogerbuys doen wil, zoo wel als het gedrag van voornoemde Gouverneur zelfs; III, Het gedrag van Frank- ryk in het onderfteunen der Amer'icaanfcbe Colonienzul lende deswegens de Copyen van het geen in dezen Zomer tusfehen Spanjen, Frankryk en ons Hof gepasfeerd is, opengelegd, en vervolgens bepaald wordenof men Frank- ryk den Oorlog verklaaren zal, of nietIV. Onderzoek we gens het gevecht tusfehen onzen Admiraal Keppel en da Franfcbe Vlooten het daar uyt ontdaan gefchil tusfehen den voornoemde Admiraal en den Heer Pallifer; en eyn» deiyk V- Dat men een Deputatie van de Scbotfe Geestelyk- heyd verwagt, om een Bi 11 tegen de Roomsgezinde te ver zoeken en te beletten, dat de Keurentegen dien Godsdienst maa-Y "usjaar in wezen zynde, op het Voordel van den Lord Advocaat e iUifaar h"a'df f'n m bragt hem na den Prins van van Schotland, door het Parlement niet herroepen worden- vangoêfdlinkgeld3 gebeST')SOm°n'tll?g' tegeD belofte jen alzoo deze Yveraars, fchoon zonder bekwaamheden! faar hem vrv t ïmJf vetzoekende den veel invloed iu de beyde Parlements Kamers hebben, ziet '"en n A vermits hy een Boer uyt Bobee .men hevige Debatten tusfehen dezelve en de Voorftanders ^a»st m Dorp, daar de Prins lag, bleek wel:der verdraagzaamheyd te gemoet. det 7'f pwaande^ Bobccmfche Boer een Inwoon. uet fchynd het voorneemen van ons Hof is deszelfe hekend bY Scbmiedebergen byna elk Soldaat j Operatien in America, zoo te land als ter zee, meer tegen öle byna. feen. handelaar in Paarden, Tabak enz., de Franfcbedan wel tegen de Amertcaanen te richten. desSchoou de Artzen zeer geheym omtrent dat rf- Zcn zynhoord men echter meeruan teveel, d«Bu« Z,Cer,,gevaf'yk is" De Pam geefd wel gehoor Mes i Ministers, maar hy wil over geen zwaar, 'ge zaaken met hun fpreeken. ding„I V0RINo> den 18. November. Met de jongde ty- Bmirn Uyt de Levant hebben onze Kooplieden berigt van O&obe" °ntVangen, dat den 12 der laatstleeden Maand Was. DeP 1nic>uw een Aardbeeving in die Stad gevoeld gewigtigg'"-- Was zeer geweldig geweest, en had in die Oorz^.j.j °°P(lad weder groote rampen en fchade ver Waren kalven verfcheyde Torens van Moskeen vr n°6 veel Huyzen, gelyk ook het overige der ««muuren omgevallen. J Y T S C H LA N D- ^üenen, den 22. NovemberOnze Wervingen, 7'0<J in deze Hoofdtijdais in het Koningryk Bohemen 'O de overige Deelen der Oostenrykfcbe Erflandenhebben, *!eral den gewenschten Voortgang. De fchoonfte jonge Msnfchap bied zig, ten dienst van zyn Keyzerlyke Maje- lteyt, op de Werfplaatzen vrywillig aan. Zevenbergen word gemeld, dat de Graan en IVyn lVfnc!in dit Ja"r aIdaar 200 overvloedig is geweest, alsby i.T «eheugen niet beleefd is. den 1LEjIEN? den 1?' November. Na de verrasfing, den ,ezer r den vyand op het Regiment van Thad °'adi;inomen, wilde hy den volgenden nagt 'er een wa j üen Prins van Wurtetiberg en zyn Regiment; dan, n°g tydig ontdekt, dewyl de vyandlyke(piondien. «eef£ av°nd gelukkig gevangen genomen wierd. Die zaak de Vo '8 °P deze wys toegedragen: De Spion dagt, dat d°0t e°T10stcn nog op hun oude plaats Hondenen wilde tlo-or een '|3°u g ^oschwerk na den vyand gaandog wierd Spion, in r°fgeo Husfaaren post aangeroepenwaar op bet woord »af jgten» dat dit een Keyzeriyke IJusfaar was Verdie hem als een Boer zag' was dit antwoord S I hy ryj dus OP den gewaanden Boer aan, en deze, n Pritysfiscb Husfaar ziende, trachte het teontfprmgen, Weest ^bteo. zoo lang de Oorlog geduurd had, niet t'huys ge --«.ij P"ns w'st hem, door belofte en dreyge dat hy'dgQ0 Ver.tot bekentenis te brengen, dat hy beleed: ^e~'' voorigen nagt de vyanden, tot op 100 fchree. 'g en d ,yd kad aan het quartier van den Colonel//ey/s. tUyt)3^ y,Zo° lang als de overrompeling duurde, agter tuyn n y,zo° lang ais de overrompeling auurde, agtei 8en een hei rdDac hy thans voorneemens was geweest, te- bi dezet) v° e van 5° Daaldersden Prins en zyn Regiment ?eneraal uï? te verraa,Jenten welken éynde hyby den Tvrn Wr,s 'n het oud Koninglyk Leger befchey wiannen\ 'waar een Corps Oostenrykers van eenige iooo aar te ve;'^ avond by een zou trekken, om hem !?n de" Luvr^St"n- De Prins heeft deze Spion hier op a "Vaar hy 2yl 8nt Generaal Ra win na Landshut gezonden ,>nd. ,Verdjeuden loon ontfangen zalen heeft zelf v gereCr "et geheel Regiment na de kant van Scbatz. vYanrj 'n°sceerd en werklyk bevonden, dat het aldaar gtIOn(j3" grimmelde. Des Prinfen Regiment is dien i.atl l'eti r ''et geweer gebleevenen het gantfche Corps ^Bieren Uytenant Generaal Ramin uyt de Cantonneerings. P deze °P de Grenzen voortgerukt. De vyand heeft ti r'e(ield Sentoebereydzel»en ziende, dat zyn oogmerk "'Seri, in^as, zich, ten getal van 4000 Mannen, eenige >d o VT ^Ber by Sc&atzlar ftil gehoudenzoo lang V0>inu; het uytrakken der Regimenten van onze zyde 82 het oVp;- dog Cf 'S 'S 3165 Weder te ruS getrokken. 4c«ade d 'ge heefC Zekere tydi°S' datdeKeyzer, «en voorgemeldea tyd, gig ja Tmttnauont. van welke fchikking men zig het beste voordeel beloofd. Er is gepubliceerd, dat geen Pasfagiers in de Paketboo» ten te Iietleyoetfluys en Oostende zullen toegelaaten wor den dan die met een Paspoort van onzen Ambasfadeut in ^s flage, of den Conful te Oostende, voorzien zyn. In 'taanftaande Jaar zegdmen, dat onze Armee, indien Oord, tot 74,000 Man Haat verfterkt te worden, waar toetegen den 1 Februaryeen renfort van 25,000 Man Nationale, en 15,000 Man AuxillaireTroepen, ingelcheepc en door 20 Oorlogfcheependie in America blyven moe' ten, zal geëscorteerd worden, behalven nog een menigte Fregatten, Gallioten en Branders, om dienst cedoenwaar men zulks raogt eyfcheD. Men ziet hier het volgende geloofwaardig Extrnft van een Brief, gefchreeven door een Heer van Distinftie uyt Jamaika aan zyn Vriend in Engeland, en behelzende een naauwkeurig verhaal van den Staat, waar in het gemelde Eyland zig thans bevind. Hy is gedagtekend te Spanisb- Toranden 20 September dezes Jaars en van den volgen den inhoud: Myn Heer. De Paketbootwaar mede ik dezen zendezou den j 2 dezer hebben gezeyld, maar is door den Gouverneur en Admiraal opgehouden, uyt hoofde van de hachlyke gefteb cenisin welke wy zedert 3 Weeken geweest zyn. Ik zal u het beste berigtdat in myn vermogen isdaar van geeven. Den 27 taatlcleeden omving de Gouverneur, terwyl ik Ai,» ZOO lüniT nP Orarlranr n-zs/Lint-rl U«rl ninr f'Jmue (TA 11_r_i.:i.i de Nut r„ at de leuc tvas en riep, ,t» Officier J Oog *^33Pr?o /-/l...r...tJainuTt in pn ?^rn:Tr J-.-. r»_;_ hè? "--j y "I «VI twgvu UV Zin»r»VHM»V» kW

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1