Middelburgse co urant, CSefaET opeVÏ der Rïisd*e- T"s¥e'de wEwil? D'mgsdag 3 den 8. December fipw» h. hvil "toe. No. '47- Ao. 1778, v e« ak MedT' r/1? my v? pligt> als Ko r^EE4 Y TSCHJLAND. fefideerende tranfyh Ambasfadeur, Baron de r GROOT- BRITTANNIE, N* EN. lBreleuilt doof ryn Hof belast een vergelyk tusfchen ons eo Eynde der aanfpraak'dec k!1 Tv^ede Vervolg en Jdat van Berlyn te arbeydenen ten dien eynde met den Qftober laatstl. aan de Rvan Zweeden op den Rusjifcbe Prins van Repnin te confereeren, verwagt nog -Cv e^yNsltendengedaan. *r- \!annett Als i!" muyn llarc ie8ens uS»ede Heeren en vadeten 'van mm rL TZweed heb ik het Ryk myner n°0rüieniahevH mi ]eugd Seliefkoosd, enzederdde ^eëeerinc ;nymYaders throou SePlaatst en de F Cn gefteld heeft' is myn eerfte be !nde4 i!T,St U K °vmuyêen' dac ik myn volk als myn ïerzWaarH Medeburger> oplegd, hoe zal dan dezelve niet - rftïk va W°rdendevvy' ik wel haast als Vader voor het 1111» uw myn Kind zal kunnen arbeydenEerlang hoop oy de V0^ren te kunnen aanbevelen dat geenhet welk «eunzel van YeniSheydtot troost myns Ouderdoms en Aan wien 0 throünzal geheven te fchenken. na Wyn Rvr. ok 2ou ik geruster toevertrouwen het geen U' Goede u 111 y het dierbaarst op Aarde zyn zal, dan aan Z^eedr-L eV'en en Mannen!welke alhier geheel het "Op Ipbe volk verbeeld Niemand onzer weet voor als hefr edanige weldaad de Voorzienigheyd ons toegefchikt jn ffi dog ik zal het met gelyke dankbaarheyd ontfangen j,a gerustheyd, dat, zoo het een Dochter is, gyvoor .e r Kunne ten vollen zorgen zult. Behaagd het daar te 1 de Voorzienigheyd de maat der Genade te vervullen en J een Throons Erfgenaam te verleenen, vergeet dan niet, gy denzelven op uw Armen ten altaar des Heeren ge- tied h" k n met bet ^gel des Godsdienst nog vaster bekrag hadden pligteD' Tlkeu bereyds met hem vereenigd ^n ik Jn'd T ?Ldea Allerhooglten over hem, voor ^ynerV„" a"e hefde en erkentenis, welk ik in den loop Mardia j f verdienen mag, afvorder. Ach, dat hy den Tbroon van Gufiaaf Ertchfon en Cu- vB dieA J te beklimme"Maar, zoo immer dit Kind 5 Iëep^j ÊD reeds van het eerfte leevensoogenblik op 1 de eln? Pngten zou vergeeten, en niet gedenken I hein P''gt van een Zvoeedfcben Koning beftaat in z°u afwvYen en eeren van een vfy volkzoo het eenmaal Koningen ei\.van den weg, welke hem door de grootfte haand, Zo'u dezen Throon gezeten hebben, is ge €efchenk weder te V°°r ge°ade rekenen, dat de Heer zyn behoudenis pn ri1^ nam, hoe blydeik anders over zyn ft Vli irenrtn- a.trnrllOC VtJtl 7r» 1virsnr eerst (zoo men denkt niet voor den 30 dezer) uytdruklyk antwoord van zyn Hof wegens de plaats, waar de conferen. tien gehouden zullen worden. Intusfchen noemd men ten dien eynde WarfcbauCracau en Dantzig. Wie'er van ons Hof na 'c Congres gezonden zal worden, weet men niet, maar gist, dat 't de Veldmaarfchalk Lascy zal wezen. Zoo men zegd, is de Prins van Repnin reeds te Breslau aange. komen. Regens burg, den 25. November. Tot nog toe is 'er niets van wegen het Rusfifcbe Hof ter Ryks Vergade- ringe voorgefteld, maar men verneemd, dat de Keyzerin Koninginop de Verklaaring van den Rusfifchen Ambas- fadeur, aan hetiVeener Hof gedaan, om nadere voorflagea ter vereffening van de Beyerfcbe Gefcbillen te doenof dat zyn Souveraine zig zou genoodzaakt vinden den Ko» nïng van Pruysfchen volgens Traélaaten te onderfteuo.en minder bereydwilligheyd, dan men verwagten konde, getoondl heeft, en haar Geallieerde niet alleen van de voornoemde fp^ rfei ynG ?rr "e kei,nis geevenmaar ook der- 0nderftand Verbondshalvenreclameeren zal, waarop voornoemde Ambasfadeur bad verzogt nog zoo lang daar mede te wagten rot hy van Petersburg een Antwoord op zyn Berigt bekomen zou. Hamburg, den 27. November. Volgens particuliere brieven uyt Parys heeft aldaar de Rusfifche Declaratie, te Weenen overgegeevenveel opziens veroorzaakt. Zy is Tir i,r a's e®n der beyde Guarandeurs van den iVestphaalfcbe Vreede, medegedeeld, en dat Hofzoo men zegddoor het Rusjifcbe opgeeyscht zig daadlyk als Gu- "aardig werde d" Th - Tr araDdeur van dien Vreede te betoonen. Hier van zou ook tldolpbus te bekümmen ,Media,tie> door Frankryk en Rusland gemeenfchaplvlc ^d^baa;p .n LL f.: 'mmerdit Kuidm't werk te ftellen, om, de verfchillen, wegens de Bey erjebe ErfSuccesfie, by te leggen, een gevolg zyn. Volgens een Brief van Neudorf by Ceorgenthal in Bo- beemen van den 9 dezer had de Oostenrykfcbe Generaal de Fins, en de Keyzerlyke Trouppes, die op de Grenzen van Saxen geposteerd ftaan, bevel ontfangen den Saxi- fen Bodem niet te betreden, welke Tyding, als ookeeni- ge andere Omftandighedeqeen begeerte van .het l-Veener IJof, om^de Hostiliteytea te vennyden, fchynen te ken- Dcnoiwetus en treuri? j ÜS»'verfiis om de te vennyden, fchynen te ken- zou °ntroostbaar zvn na myn afiterven myn zaad!fSe sTiccesfi^l^wisl pnW °p <?r,';vendigen dat de Beh'cr- en 'nd over. een groot Ryk (lelde, het ook gelyktydig vrye Volgens de Iaatfte brieven van u j »CK Kyk 200 Ia°g gefcheurd heeft, is verdwpp. tronc' dp»plvp bripvpn nh« mm, 'nr nnJo j« 1 -pv tv 1 ucfcvii ivyivöudü» 1 Wet» hetl.1 Ryk 200 lanê gefcheurd heeft, is verdwee- Vereen' flS bet daar °P aaD« dat wy onze Poogingen Ik en lgen om de laafte zaaken daar van uyt te roeyendat ÏWee<wTr het Nageflagt de herdenking onzer vo(drige dat^raak gts doen °verblyven, als een waarfchouvVing, 2ugtdem.a Wraak vooneelddatTweedtagc en Party- brengdiftl n Ryken in vei"agting,en eyndelyk ten Verderf eei)igingti Ryks Vergadering ftrekt dan tereeuwigerVer- dat Islchen de Koning en Ryks Stendenen het vertron* en ïnvnTo my ^e'd»zy een altoos duurend Voorbeeld voor e" voorUwNrZaatenom de "efde des Volks te verdienen, öerlïk Ven kome''ngetidat EendragtOpregtheyd en in- Wetrp„ r°uwen de befte SteunpHaaren zyn,. om Vryheyd Gsh zlte bevestigen. - ?mt uvt - die ik U thans zal laa a**£c Viff. -wu'uvu,*idi ai uyc delyken Zegen n êe,en Ik' wenichU voorts den God l«i.a'§e>lieen enVfr Deliberatienblyvende voor alk v°oriee2 Uyt de Voorftellingen waaragtjgg d^biitwaar wordendat al het voorgemelde myn Kr" 0 »a. VI iyMl^lullwlI, WMV r*\e Gunft en V°0r ieder in ,|:byZ0Ilder meca"e Koning I oegenegenheyd enz. o r'Cr ZaF wegens deze aandoenlyke Woorden sioor c.teven te berrinnerendat dezelve 2 dagen dat Ce Bevalling der Koningin gefproken zynen j. Geif°?n Majefleyt zig enkel, als op een gelukkige IJ t f'tenis hoopendekon uytdrukken. Heneraal M den ',8' N°vember. De Keyzer heeft den S'eth. „,lvJajoor Montmartin ordre gezonden zig van li'„ na ^:'"J°or mommurun orure gezonden zig van Kbegwen om over een uytwisfe- DmisS"gen?. mf,de PrlWfifcbe daar toe benoemde e Uier te handelen. b ACCICIJ» VUl .gens dezelve brieven was men er onderrigt, dat de K. K. Miuiilerte Munchcn zeerernftigby zynKeurvorftelyke Hoog- heyd aanhield, om een pofitive verklaaring, welke party de •Keurvorst voorneemens wasteneemen. Brieven van Keulen behelzen, dat de Pruysfsche Minifter, dezelve vraag dea Keurvorst van Keulen gedaan hebbende, ten antwoordont» vangen had dac zyn Keurvorftelyke Hoogheyd, tot dus ver onkundig, welk befluyc 'tHof van Frankryk zou nee* men, volftrekt geen andere party, als die eener volkome» onzydigheyd neemen kon. Dé JVisfel op Amfteldam is Beo. 3 3 en 3 vi.ft. p. D. v.' 32; dito 2 m. 345 idemCasfa.6en 1 ag,dito 2 m.6 en 3 vi. De pryzen der Craanen zynTariv', Markfe 77 a 82 Mecklenburgfche 77 a 80Voorlandfche Roode 70 a 75. Rogge Mecklenburgfche 51Garst Mecklenburgfche 42 a 43, Voorlandfche, VriefeenEyderWinter42. HaverEyderWit te 30032, Steutfe Voeder 27 k 29Rthlr. in 5 ft.per Lasr. L on don, Vervolg van den 27. November. De Koning, gisteren niet de gewooneplegtighedenin 't Hoogerbuys van her Parlement verfcheenen zynde, opende, ten by weezen der Gemeenten, de vergade ring met een aanfpraak van dezen Inhoud Mylords en Heeren. Ik heb u te zaamen geroepen ineen tydsgewrigt, 'twelk uw allerernftigfte oplettenheyd vereyscht. In een tyd van volkomen vreede, zonder fchyn van uyt» daaging, of fchaduw van klagtenheeft het Hof v#n Frank ryk zig niet ontzien de openbaare rust te ftooren, terfchen- diag van de trouw der Traftaaten en der algemeene reg. ten van de Sourereynenvoor eerst met heymelyk myn rebelleereude Onderdaaaen iu Noord rfmerisa wapenen e»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1