Middelburgse No. Donderdag den 3. December Hf. S nsmvuoen g* Oftober. Den x dezer hadden wy 's heevino ags ten 1 uur weder 2 fchuddingen eener Aard. "fok Z!iVe W,ren 200 fterkals die wy op den 3 vo|gd r,. 4werden van 8 andere ligtere fchokken ge l2r "oor is veel fcbade, voor al aan de nog on- *yti Qtn v ,uyzenveroorzaakten verfcheyde Menfchen ^uddiQg ven Sera*kk Den 3 gevoelde men weder een il|§ *P O R T U G A L- mei)S B°N» den 7. November. De Koningin voornee- Hegeerfnde een nieuw Wetboek te doen maakenom de lastenhi5 i-Van de duyfterheyd der oude Wetten te ont uyt den sla aar ^aïc' ean Commisfie benoemd, beltaande ®ndere Mini^ ^"lnifter den Burggraaf van Villa Nueva en 3 Memorieij d WSdie op bepaalde dagen vergaderenom de onrfaijgen e er v°ornaamfte Regtsgeleerde daar omtrent te toen, ofun te overweegenwelke van dezelve aangeno »,Worpen moeten worden. Ao. 1778. CO URANT, 2 weed E N Goede Heeren en Zweedfcbe Mannen Wanneer wy de laatfte maal alhier van een fcheyden.be- °°fde ik u lieden na 6 j'aaren weder by een te zullen roepen, rinv 5aaren zyn 'er thaDS' zederd u laatfte Ryksvergade- *vn iLlrl°?fen5n behalven de vreugda. «e ik hebu tZ JTL J voor den throon verzameld te zien kan n een lnneflyk vergenoegendat ik u ontfangen *Wt fon u 0111 onderftand en hulp voor 's Lands nood- hoe moeten aar)lpreeken. Hoe dringend de behoeften Ncit>tzietigroot de geweest zynheeft dog een aanzien /C huyshouding my vergund dit Ryk weder in lfe( en ftaat van tegenweer te brengen. Oly j, Zal a n°g wel geheugenin welk een toeftaud gy ik d0e J>k overliet, en nu zult gy uyt de berigten, die Een, om hpt maakenontwaar worden, of myn poogin geweest zyn. aaozien en de orde te herftellenvrugteloo; beloften hebben de Vreede behouden en de wolken d'e de rust van het Ryk dreygden, verdreeven, dus ik u "eden m vreede en rust omfang, daar de verdere Europe z^Hfcbe Mogenheden zig gedeeltelyk reeds in openbaaren Dorlog bevinden, of gedeeltelyk zig tot het voeren van een *tyg toerusten. ,lk heb geenzints uyt het oog verlooren het onderhouden ltou° n verk'ntenisfen, welke het Ryk met deszelfs ge- u 60 natour|ykfte Bondgenooten zoo veel jaaren ver. den maabben' en beb de hloedverwantfchap, die mymet betr'f??" ^abuur des B.yks vereenigd, doorperzoon. 2°on van H ver^erkt* üc heb een vriendin in de per Zztip Y?r1'nwelke van rondsom aan het bloed ''hg |j' lebe Koningen vermaagdfehapt is,de verwonde ageflap,r ydëeno°tcn verwekt, en zig den roem van' ft r> '^hereyd. (Het vervolg bier na.' Jo£|tN NE MAR K E N-. Vati jen Hagen» den 17. November. Uyteenberigt hlyktd, ^"gustus uyt het (ligt Skalholtop Tsland (door 't (1 aldaar' wegens de (lerfte onder de Scbaapen v°«der v!agt booygewas en in 't algemeen door gebrek van Wle'd 'er mer2aak0 "egte tyden zyn. Voor 't overige *°ortgegssn> het dooden van aangeftooken Scbaapen S['gt getrniu, j v°orgaandejaar 1777 waren in 'tgenoem Jeïsjes „e(| d 235 paar, gebooren 599 Jongens en 551 e'i MpuI; 397 Mans en Jongens, en 493 Vrou- n ^'Jhi,n Ook meld mendat 'er tn de Drukkerie en Waretlteemëe Theologijcbe Boeken van de Pers geko- O O L E Tr N. v dg jj- oH au, den 8. November. Kortens informeer- n-cllik'tinff hop van Lucko de Stenden, datdoor de goede - bak e gen Van de Schat Commisfie, de Regten op de jkhragt. L'queuren meer, dan verwagt was, hadden op >„en «ïaar hy obferveerde teffens met fmerc, dat 'er t Jaarenv°or 47.640,669 Poolfche Guldens aan eea8evoerd levoerd e" flegts voor 22'°96,36o Guldens ^tüetki Jrenen verzogt de Steuden tegen zulk uytvoer van de Gelden te zorgen. En, toen onlangs 0 ver het onderzoek der Rekeningen vat» de Littbauwfcbe Schat Commisfie gehandeld wierd, was de Sesfie vry oniluymig, alzoo eenige vandeExaminateurs niet te gunftig denken van den Littbauwfchen Schatmeester Graaf van Tbyfenhausdie diep in 'sKonings Gunst (laat en ongemeen veel Invloed in Litthauwen heeft, weshalven die Heeren niets onbeproefd lieten hem by deze gelegen heyd in verdenking te brengen. D U Y T S C H L A N D- We enen, den 13 .November. In Hongaaryen en /Ze venbergen is een Generaal Pardon gepubliceerd voor alle Landlooperswelke de Heeren wegen onveylig maaken mits zy onder de Keyzerlyke Trouppes dienst neemen. Deze Publicatie heeft het gevolg gehaddat bereyds Juy- zend zoortgelyke Lieden zig tot den dienst hebben aange boden en daar onder c hunner Opperhoofdenwelke na de Turkfche Grenzen gevlugt waren. Indien het getal dezer Lieden vermeerderdwaar aan men niet twyifeldzal van dezelve een zoodanig Corps worden opgeregt, als de Baron van Trenk in den voorigen Oorlog heeft gehad. Berlyn, Vervolg van den 16. November. Eerde en laatfte Vervolg der Declaratie van de Czaarin van Rus land, aan het IVeener Hof, door haar Minister, ter Hand gedeldnopens de twisten, in het Duytfcbe Ryk over de verdeeling van het Keurvorftendom Beyeren ontdaan tusfehen den Keyzer en den Koning van PruyS' fenten faveur van den gemelden Koning overhandigd» Daytscbland is wegens deszelfs ligging en magt het mid delpunt van alle zaaken en van alle belangen van Europa. De ongefchondenheyd van haar Regeeringsvorm of de daar in gemaakt wordende veranderingen; de rust, die her geniet, of de Oorlog, die het verwoest, betreffen ten hoog de alle andere Staatenvooral diewelkegelyk 't Rusji- fche Ryk, by de belangen en natuurlyke verbintensfen van Staat met Staat, en by betrekkingen van vnendfehap met de meesre Vorften van Duytscblandeen naauwe Alliantie heeft met de Mogenbeyddie zig gewapend heeftotn zig tegen de handelwys van 't K. en K. Hof te verzetten. 't Is dan niet in 't vermogen van de Keyzerin te bly» ven in de termen van 't uyterfte menagetnent, die zy in 't begin gehad heeft, met geen onderzoek over de Regter* van de Beyerfe Succesfie te doen. Haar Majefteyt vind zig; nu integendeel verpligc, tegen wil en dank, 'er in te treden en wyl zy genoodzaakt is haar gevoelen te zéggen, ZOO doed zy t met de haar aangebooren openhartigheydzon der egter de regten van het Duytfcbe Corps te onderzoe ken en geen anderen regel v olgendedan de natuurlyke billykheyd en de gronden van alle MaatfchappyenAlles, wat haar Majefteyt over de gewigtige vraag, die 'tge- heele Duytfcbe Ryk in beweeging brengd, voorkomt, is, dat, van de zyde van het Hof van Weenen, oude, en, eeuwen lang, veronagtzaamdeen in het Traftaat van West* pbaalen vergeeten pretentien nu ter tyd voor den dag; gebragt worden, tegen den inhoud van dat zelfde Tradlaac aanhet welk de grondflag en het bolwerk van de Duyt. fche Conftitutie uytmaaktdat de manier, waar op men die pretenfien doed geldennog meer ftryd tegen dien hey- ligen Vreededen plegtigften, die 'er ooyt in de Christen Wereld is geweest; 'tls eyndelyk, dat de Oorlog, die des zelfs eerfte demarchesonderfteunen moet, de geheeleCon ftitutie van het Ryk in gevaar fteld, en uyt deszelfs om- keering zou volgen een geweldige (chok aan alle de nabuu- rige Staateneen wegneeming van de orde en 't evenwigc voor gantsch Europaen daar uyt, al was 't in denverst toekomenden tyd, een mooglyk gevaar voor het Rusjifcbe Ryk,'t welk dewysheydvan een goed Souverain betaamd te voorzienen weshalven het Keyzerlyk Hof van Rusland niet kan nalaaten gevoeglyke middelen en maatregelen te gebruykendie het K. K. Hof in dergelyk geval zoude te werk (lellen. Haar Keyzerlyke Majefteyt heeft zulke gewigtige over- weegingen niet kunnen verrigtenzonder een nieuwe poo ging by hun K. en K. Majefteyten te doenmet hun Ma- jefteytenvolgens alle gronden van billykheyd en gevoe lens van menschlievenheyd, die hun zoo aangebooren zyn, te verzoeken de tegenwoordige beroerten in het Duytfcbe Ryk te doen ophoudenmet bepaaldlyk met zyn Majefteyt den Koning van Pruysfen en de andere belang, hebbende Partyen een minzaameen met de conftitutien overeenkomftige febikking te maaken over de geheele Beyer* fche Succesfie. 't I» op deze wysdat baar Majefteyt nog haar wensch# j 1 Okholm, den 6. November. De hanroerende Re. nvoering, door den Koning, op den 30 laatstleedenaan e«-yksftenden gedaan, ter gelegenheyd van den gehouden erdende Ryksdag, ziet thans het licht, en is van dezen e'kwaardigen inhoud. de NoUr.a«Sll^!,eyd i° de bpfluvten en ongekreukte trouw ir iViPrri v erOor»«„i,..\ j. 0 \t^v v ver cu ei 1 aigemee» «w* ^cuicnvan

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1