ytschland. Ao, 17?% COURANT den 2.6, November, p Oj O L E N- Anr N K Rl Y K- «eo, vaa fóu September* vaaMéHtfórk ge Vv ars cHAU) den 31. OEiober, Een geheele week denpf menzig, indeLandboodeuskamer, aangaande den ,r"lane'Jen Raad bezig gehouden. Eenige Landboo W,rdeD °aar omtrent veel te berispen. Onder andere b'gden rt!» eIvedac zy zig al te groote magt aanmaa- KaaiiGok Werd 'er begeerddat deze Altoosdiiurende deznivp - 'ou vernietigd worden. Doqh eindelyk is aoderin Ia desze"s Auftoriteytmaar met vericheyde ver- t°en w*>e°van deLandbooden bevestigd geworden, en en J.erd beflooten in de volgende weekover gewigtige «ien f °est van het Vaderland betreffende, aangelegen he- rx delibereeren. Wet tneer n den 6- November. De vyanden houden thans 'die zy m ®zê«dan de Steden Jagerndorf en Troppau De Konïiifr magt fortificeèren. pin in een 'anl'ruysfen heefteen zeergroot aantalTrou €et:oem,ip Zeer gefloten Cantonnementtusfehen debeyde Eeimvj 'aatzen en de Vesting Neys, vergaderd. |en ^^Ötacheerd Corps vyari'dén, onder bevel van den Luy- 1 "t Generaal Wunsch, te Reyngrz,in hec Graaflchap Glatz, *p reeds 80 wagens vergaderd, om tot een inval te gebruyken, hy op bet punt ftond in de Ènvirons van Opotichna te 'enieemendan de goede fchikkingen van onzen kant >ben de uytvoering van dat plan belet. De vyand heeft zig na de Environs van Oftrau gered- l?erd, maar niet nagelaaten by die gelegenheyd de Stad pderberga]s mede de Dorpen Strugan, Wiebitz en üudiau geheel en al te plunderen. Dezer dagen is, op hoog bevel, aan de poorten van resburgeen Ordonnantie aangeplaktwaar by de zulke, dateerden behelzenword 'er gezegdonder andereDac de Generaal 5000 Man Troupen, onder bevel van den Ge neraal Grant, had doen embarqueerenom onze Eylandea in de West-Indien te befchermen; dat 'er met den eerften 1600 Man na Florida afgefcheept zouden wordenen 2 Re gimenten ter verfterking van Hallifax; zynde alle die plaat zen in gevaar door de Americaanenmet onderfteuning van cTEftaings Esquader, aangetast te wordenwyders dat de Generaal Clinton den Generaal Washington genood zaakt had van Kitigsbridge op te breeken en na Jerfey te retireeren, en dat hy, {Washington) te Morris zig £|P0S" teerd had; dat, toen de Generaal Clinton teÊHfabetb ToWtt kwam ,de Americaanen een hevig vuur op zyn Troupen ge. maakt haddendog dat de Generaal Clinton die Stad inbrand geftoken had, en voortgerukt wasom Washington «°t gevegt te lokken; wyders, dat 'er te Philadelpbia g gemor onder 't volk was'c welk niets verlangdedan de tirannie van 't Congres te zien eyndigen en de goede e s- gezindheyd met GrootBrittanmen herflellendaar t ton. gres zig een ongehoorde dwinglandy over de Perzoonen en Goederen der Americaanen aangemaatigd haden geweldige middelen gebruykte tegen zulke, die het verdagt hield GrootBrittannien's belang toegedaan te wezen. Van Bos. ton verneemd men, dat, de Graaf eTEJlaing een groote me nigte leevensmiddelenonder andere 1200 Quintaalen meel, voor zyn vloot geeyscht hebbende, de Stads Regeering hem zulks had toegedaanbehalven 't meelwaar van de Stad niet genoeg voorzien was; dan,d'£/?«:'ng,zegdmeti wyders, was by zynèysch gebieeven, en had verklaard, dat hyby zyn vertrek van Toulonordre gekreegen had op alle plaatzen van Noord America't noodige voor zyn en indien men daar niet aan voldeed,hy dip 5een Grnonnantie aangeplakt, waar by de zulke, vloot te vraagen; en indien men daar niet aan voldeed,hy >°m van den Soldaatendietrst voor altoos bevryd te biyvén, ^geweid zou moeten gebruyken. Nadere tyding meld, dac üg z®iven moedwillig verminkenbedreygd worden met -r** Admiraal mpr 18 iHipenen van linie Boston ftond sc'n8 of hot Tugthuyszullendemen den aanbrenger diergelyke, tegen de Goddelyke en Menfchelyke I00C ftrydendemisdaad met een goede lom gelds be- 12. 2uileQ^°pUeden> tNovember. Opde aanhoudende vertoogen «■"«en v 1, in de verfchillende Havens van dit Ryk, convoyeer"w" 'f"1 Scbeepen naen van America ge* van 6 per CenTl onder betaaling, volgens hunaanbod, De Graaven van o Artois laaten in de Haven Grient KaaperlS^» 3^kkeö f00" "ytrus' «en, welk een EquipagïevaD 150 en daar en boven a, ui 3ncpaucu vuur ueocneepen, na So Man Troepenof Vrywillige aan Boord zal hebben. Iftemd, Waar op hy van zyn Lordfchap ten antwoord ont- Te Mar feille word een uytrusting, volgens 't ontwerp'fing: dat de Scheepen tot zyn dienst vaar en, maar da; panden Heer Maiftre de la Tour, gemaakt, en zal betlaanhy ze zelf moest bemannen: De'Koopman, verklaard heb- de Admiraal Byron met 18 fcheepen van linie Boston ftond aan te tastendat Washington met een groot Corpster onder, ftéuning dier plaats, marcheerde, maar door den Generaal Clinton, met 14000 Man, vervolgd wierd. De Admiraal Mcntague heeft zig by *t neemen van St. Pierre en Mi- quelonvan 90 Franfche fcheepen en een zeer groote me. nigte zoute Visch, als mede van een groot fchip, met ge. noegzaame Munitie enz'., voor die beyde Eytandenzoo men zegdmeester gemaakt. Een voornaam Koopman in deze Stad, op de West In- dii'n handelendeging kortens den Lord Sandwich opwag- tenen verzogt hem in regenwoord/gheyd van een groot Perfonaadj'e, een convöoy van 2 Scheepen van linie eo 2, of 3 Fregatten voor de Scheepen, na de West Indien be- 3 zeer fterke en fnel zeylende Fregat Xebeckenelk met ftukken kanon en omtrent 300 man bezet. Deze Schee bende, dat hem zulks önftooglykwas, vroeg vervolgens, of het waar was, dat de Franfche Dominica hadden ingeno- w -'wnawti 'vuiiuii wil U1UUUII JW luau uvuwv. UCL Wödl VV Ou y wv ,W"J* O f;11' die door bekwaameOfficieren zullen gecommandeérd men? het welk zyn Lordfchap met Ja beantwoorde. Da de E6"* Zld'en la»ës de Kusten van Africa kruysfen, om Koopman vroeg toen verder, hoe veel Ooiiogfcheepen'ëc te tieefjg^ Scheependie op den Slaaven haudel gaan Ztoegj 2eSddat Frankryk 1 den gekogt heeft, en na Brest vertrokken zyn. War lo°pc een gerugt, dat Spanjen eyndelyk beflooten haL„_,a- Scheepen van linie Frankryk te leveren. Der- ia Scheepen van linie van krorff* Sekögt heeften dat dezelve reeds van Carls IialvP r Scheepen van linie Frankryk Voorrhikt zig allesom den Oorlog met meer kragt 2eiVer zetten. Die beyde ieverzugiige Natiën^zufleö der- Ve' kragten in Americain Indienby de Antiliesin h«Ca^ ïotfen' zo° 'i mooglykis, inalledeelen des we zullen jpl°even. Indien zulks eenige Jaaren kan duuren, °ok ontzeiw en Frankryk grooten roem behaald, maar ,eu de Po'rr t6 £hu'den gemaakt hebben; en als dan zul- Van de Narinn 2 nciers heerlyke ontwerpen, ter aflosfing 'Os a ona»le Schuldenvoor den dag brengen. te Vertrin j al,ecn deszelfs Zeemagt, die Frankryk zoekt i?aaCferderen, iMar wil ook zyn Landtroepen talryker Drag0n] aile Regimenten Infanterie, zoo wei als Giste.ers"iet 200 Man elk vermeerderd worden. Fes, rj eri deeden de Indifche Aétien 1767 en 1 h.; dito •ÖrV/.vfn9) 245; Emp.OSiob. 3975 We.iS, I5en 1 h.; «- es Ferin. (dqn 10) 2. De Wis/el op Amjleldam is thans op de hoogte van Jamaika waren? waar op zytt Lordfchap ten antwoord gaf: dat daar thans maar 1 Schip was; dat by Scheepen genoeg had, maar geen volk, en. dat by vreesdedat wy alle de WestTndifche Eylandeti zouden verliezen. Zoo dat het thans zyn hoofdzaak was GrootBrittannien te befchermen? Weynige dagen daar aan volgende begaf zig een Corps van de eerfte Koopliedenhandelendeof eygendom heb bende in de Eylanden onder den windna de Lords North, Germaineen Sandwichen vertoonde hun Lordfchappen dat zyzederd derzélver laacfté verzoekenom befchertning van hun goederen in de gemelde Eylandennog fterker wa ren bewust geworden van bet gevaar, dat hun dreygde,dooc de tyding der inneeming van Dominicawelke inneeming by her. de grootfte vrees verwekte voor de overige Eylan den, waar in zy (Jamaika óm onder gerekend) niet min der dan 50 Millioenen gelds hadden. Zy vèrzogten der- halven hun Lordfchappen, en byzonder den eerften Lord van de Admiraliteyt, de noodige maatregels te neemen toe verzekering en befcherming dier Eylanden, Lord Sandwich gaf hun hier op ten antwoord: dat zy niet moestent wyffe 53 en m CBnton en Admiraal Byron zynver len.of de algemeene befcherming van den Koophandel ging den Raad ter Admiraaliteyt zeer ter hart, dog dooi-de Floot van d'Eftaing waren de oogmerken van aen Baad dermaaten verydelddat een buyslyke befcherming tban% het eerde onderwérp van deszelfs zorgen was. Zy vroe- gén vervolgens zvrt Lordfchap, dt tiy eenige zekere tyding had, dat de Graaf (PBftaing weder na de West\Indien ge-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1