Middelburgse No. i+e. Saturdag Ao. 1778. COURANT. 2,1. November* MnN.uCn, l9' Q&obet. Terwyt de Oorlogende ,e v'Bden^eU i?011 onderline z'g Ichynen te ontzien tyc waar door thans een gedeelte Van den Rbynaan" 't boven* eynde van de Stad, over alle de fchoone pas aangelegde Tuy nen, buyten de Hcydelbergfcbe poortbruysfchende in dea Necker ftort. Om des by een zoo gevaarlyk toeval de Stad en haar fchoone Vestingwerken voor 't geweld der wa* teren te befchuttenheeft menmet den mooglykften fpoed, even boven de gemelde Tuynen, de Chausfee doorgeftoo* kenom het geweld der droom te keeren. Is deze voor» zorg nog niet toereykenddan zal men zulks ook elders ta werk {lellen. Neckerau is in groot gevaar. Extratt uyt een Brief uyt Landshut, den 17- O£lo- ber. De Vyanden weeten zelfs nog niet, wat voor plaat zen zy tot aanlegging hunner Magazynen zullen verkiezen, vermits zy voor ons bezoek niet zeker denken te zyn. De voorraaddie tans nog in hun Magazynen gevonden word, is zeer gering. Zy zyn derhalven genoodzaakt dikwils te fourageerenten eynde de Armée geen gebrek te laareti lyden. Het wagentuyg en hec geen daar toe behoord, is by de Keyzeriyke Armée in een flegten Haat en het verlies aan Paarden ongemeen groot. De Vyanden hebben voorgeno men Eger te behoudenhet koste wat het wilde. Praag bevind zich daar tegen in een flegten ftaat van verdediging; en heeft zoo veel zieke van de Arméedat 'er nieuwe ka«» lerneu voor gebouwd moeten worden. Het grootfte ge deelte van den Adel heeft zig na Steyermark begeeven» Wegens de daaglyks toeneemende duurte der leevensmidde- len worden de klagten van den gemeetien man menigvul- - diger. Al dit gemelde berust op de veelvuldige eenpaarige e Marquis del ver haaien vati de alhier aangekomen Keyzerlyke Deferteuts. -^uertkortefto j ™er Kyksvergaderingis! die alle daar in over een ftemmen. ^kotnen ytJ gedaane Reys na den Elzas te rug Üy t het B r a n d e n b u r g s c h e den 7. November bad gedacht, dat hy reeds eenige ope- - - ^geV0eIeDS van zyn Hof, betreffende de zaaken var °nt»ap"enu T ontwerpen van Verdragen, die hen ^°r'oe 116u nnnen, ziet men op het WereldTooneel ee: alen tnsfehen 2 Geestelyke Broederfchappen ver loopen kan; namelyk de Augujiynen en ge van eerstgenoemde hebben al fchielyk eeni- cul»iren t, .1,gte TrouPPes 'n 't Veld gebragt, als een Cir- ander St»tef' een uyttrekzel van Stellingen en nog een den ftgezaamentlyk ingerigt de Leerftellingen van Sehooien !gen Tbomas* die zy gantsch en gaar uyt de Iilen dan geeren te ^nnen, aan te tasten. Het voornee al)e andere rf00 weI °P hem aan te (luyven, als op dten grooten °Tdgeleet'dedie men tot hier toe beneden 'uëuftynen bee eraar gefield heeft, en de Generaal der der Weris mr feerd' dat fflen voortaan van hem geen meer- «en van die dan van den alleronbekendften en gering- ynebran, Welke tot vergrooting van het getal worden Zoo een C Dol werken nu de Dominicaanen tegen feu Y T S C H L A JN D- Sdert ko" - ^inifter vaö h"ankrrt zeer geheym. Wat nog volgen zalmoet de tyd 'pieren"zyu noi, oetreirenae ae zaaken van fh fk,i,ZOu gedaan hebben, maar hy houd zig, omtrent VnK» uyt Muncben ontfangen, melden, dat de °dsheee. Dandflanden onlangs wederom den nieuwen en dringen'd Keurvorst van d0Palts, ongemeen fterke ',en gedaan 6 oorftellmgen tegen de verdeeling van Beye- tenals onverA^u Hertogdomvolgens alle oude oorkon- -Men verhaald VQ°rgefteld hebben, «j fa Ryboawe™ Reeds in de voor. Zyu Majt.die reeds den 3 dezer te Breslau aangekomen; isheefc de beyde Kabinets MinistersGraaf van Fincktbf- Jlcyn en de Heer van Hertzberg, derwaard by zig ontbooden- Meu verzekerd hier, dat de Keyzer in het eynde def yoorleeden maand onzen Monarch gefchreeven en zyn Ma- jelteyt voorgeflagen heeft: Dat, om de wederzydlchetrou- pen geruste winterkwartieren te verfchaffenhybereyd'was by zyn Armee order te ftellen, dat, geduurende de win ter, geen man het Koninglyk Territoir betreden, of da minfre vyandlykheyd bedryven zoude, indien 2yn Koning- iyke Majt. het zelve in acht neemen en teffens zyn Trou. pen uyc Troppau en jfagerndorf te rug trekken wilde» Waar op de Koning geantwoord had: Zyn Majt.deKeyzer mogt doen wat hem beliefde, Hy zou van zyn zyde ins- gelyks doenwat hy goed zou vinden. G l 0 c a uden 5. November. Alles was reeds by da het nQ ,week hadden wy Jreden Van bekommering wegens Koninglyke Armee tot het betrekken der winterkwartieren Öen opzweHen van den Rbyn en Necker ftxoom&og in gereedheyd gebragt; ieder Generaal was zyn kwartier Vettig aats en icheen de Waterdrifc een weynig te'aangewezen en de geheele Armee zou by Breslau gelegen roeren en zakte dien nacht, tot algemeene blyd*hebben, alwaar de Koning ook de winter zou doorbrengen. «Jifitv wederom 2 voet; maar, helaas, dit genoegen duurde Ook dagt men, onder het marcheerenop niets anders. 3o wigg' dan omtrent middernacht van den 29 op den [dan op de winterkwartieren, doch eensklaps gaf de Koning in tf" andermaal, door 'tluyden der Stormklok'de onverwagce order lings om te keeren en men trok mee J^ter D en uyterflen angst gebragt, vermits het opzettendjzeer veel haast op Moravien aan en drong 'er werklykin; u Ho/amet "ieuw gevaar dreygde. Toen waste de,wy troffen 'er een aanzienlyke vyandlyke Armee aan, dog Wath lh ker aandan onlangs de Necker. Het water.deze hield geen ftaud, trekkende terlfond met verhaasting v°°r eet) 00 ee'i menigte aandringendat men met grond, te rugwaar op de Koning insgelyks goed vond totNeys* riel> dooretTeld'se overdrooming te dugten bad. Even.1 feu terug te keeren alwaar ook het Hoofdkwartier zyn er Stad onvermoeyden vlyt van den Gouverneur!zal; ondertusfehen rukt de Prins van Brumwyk meer ea ?nder(ieurifi' en van de verdere Leden der Regeeringj meer in Moravienen brengd de vyanden zeer vi Cifikar p? Van denoodige Manfchap, is dit gevaarGod toe, door hen van de verzamelde Fouragie af te ?eQ>en r rd* Overal waren de beste maatregels geno. rug is ni^ndom de Stad branden Pekkransfen. De Rbyn, lnaar aiie gebrokengelyk men in 't eerde gezegd heeft, |evaar te hnl?ïke voorzorg is 'er gebruykt deze voor ffZelvevoor lenen bet is op hoog bevel verboden 5eeedunri Jft. te voet, of met Rytuyg te pasfeeren. anSst z0ndo N°°drcbooten, die in het omgelegen Land, ?bet v. «er tusfohon,,r„I.:»^<.den. doorhon bi harten henpoozing, gefchiededendoorboorden m»ysrche> Eerst eenige ftilte, en daar op een geweldig u d06r jan 't water gaf te kennen, dat er Hoofddam. p Vau j hen waren, gelyk dan ookmet hetaanbree- ^Urig ^ag, maar al te zeker bevonden werd. Hec ''Sbeyj °Pzetten van 't water, fchoon nu met minderhe* d bier L duu''de echter tot den 31 tegen den middag, °vem" daar is het water nog hooger geweest, dan in ol! toevar^'ng van 't Jaar 1758. Men onderflcld, dat fcl^kt ;s alleen door den menigvuldigen regen ver- u «aar wel voornamentlyk door de ontbonden 11 3i bovenlandfche gebergten. «nagts bezweek een Hoofddam by Neckerau t veel nadeef fnyden. Van de Saxische Grenzen, den 1. November. Ze» derd eenige dagen is 'er by de Troupen in dit Keurvorfteu. dom veel beweeging geweest, doch alles gaat toet de grootfle geheymhouding. Men zegd, dat de Prins vat» bernburg by Zittau weder voorwaards na de Grenzen voort gerukt is. Zommige willen ook verzekerendat 'er veel Troepen na de kant vau Egra marcheeren. Van Drei- den zyn eenige Veldbakkers na Cbemnitz gezonden. De laatfte Leypziger Micbieh mis is wegens de Rusjifcbs Kooplieden, en de menigte Poolfcbe Joodendie ongemeen veel goederen ingekocht hebben, veel talryker geweest, en veel beter uycgevallendan men in deze troebele tyden, en zelfs in het begin der Jaarmarkthad kunnen vermoe den. GROOT-BRITTANNIEN- London, den jo. November. Den 5 dezer ftterf iq Se. Gilles zekere Jonathan IVilliamsin den ouderdom- van 113 Jaaren. Hy had ten tyde van Koningin Anna Soldaat gediend» ea verfebeyde Veldflagea bygevooad- èefio onverwagten aanval opwerpen, en welke Bond- 'Ofid t£n zy te hu'P roePen zullen, moet de tyd leeren: 'en frtüsI"chen kan men wel nagaan, Wie de Beflormers zul W ylpringenalzoo deze Zig reeds lang klaar gemaakt 'Staenen men voorziet ook, dat de hardiie flagen in deze zulien voorvallen, in welke de beyde Generaals hun ^rtier hebben. r _Ens bn deö 3. NovemberDe fi^7ENSBURö, deö 3. November rr '§en moeten nnenbaaren. :«edi ]ui Kloeten openbaaren u A n h e y m den 7. November

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1