Middelburgse CO URANT, No. Dmgsdag den 17, 061 ober. Ao. i??8. D U Y T S C H L A N D fchieden zal y in 'c Jaar 1759 gevonnist *yn' gc~ F K A N K R Y E* T?ARBAARYE N* I lieden betoond hy zig oprecht, maar tegen andere, diehy «ger, den 5. September. Het fchynd, dat dejmistrouwd, gedraagd by zig zeer achterhoudend^en listig. "oe el^ verdrietelykheden van onze Souvereyn Ct,^ °°ref,st geen eyndè zullen neemen. De Prins Muley Haan 's n'euw tegen zyn Vorst en Vader opgè- Ahdi aZ°°' ,<tót deze genoodzaakt geweest is den Prins den Wön met eenige Troepen tegen hem af te zen- e'k&nrf" meD verneetnd thans, dat de beyde Broederen andéreeI i'eeds (lag geleverd hebben. Ook is nog een nez 6 oon van zyn Majefteyt zeer misnoegd uyt Mequi- de. £Weeken> zig in dé nabuurige Gebergten ophouden te 'verdf °ude ^orst zoekt zyn verdriet zoo veel mogelyk en door'ik» door geduurige reySjesbinnen zyn Staateu thans veel-L^'gten van nieuwe Gebouwen, waar van hy tege«WöordT'V^^'d te maakèn* Onder andere is men bouwen, n .zig met een nieuw Paleys te Salée te de Scaaten Gefnieitetyke ziekte, welke eenige tyd in °Pgehouden ^aroccu geregeerd heeft, is nu gelukkig i» A F R I K A* 'ALtha, den 16. September. Onlangs is een En- Vaartuyg in onze Haven binnen geloopen, omversch "a'er in te neemenhet geen door eer, Franfcbe Koop vaarder gemerkt zyude, ligte hy terftond zyn Ankers en Vernieeflerde het zelve by een Plaats, genaamd Rica *o!<waar na hy mee dat Vaartuyg en deszelfs Kapteyti onder zeyl ging en het zelve Zoo wel als de 3 Perzooneri, die zig daar ep bevonden, op den afïland van 3 toylen Vfl"terde' ThaiIS is de vraagof net wegvoeren van dat1 Haufln*MWlttië is' Öodertusfen heeft onze Rqgeering de zie yi,u^at van zyn Ampt ontzetom dat hy kan. 'ertrek van het Franfcbe Schip niet aange *ant en daar d™. j- JL, Zyn natuurgeftel is leevend en vol vüurechter bezit hy in alle voorkomende gelegenheden, zig zelve, en is nog boosaartig nog wraakzugtig. In ledige uuren vind hy veel vermaak Vreemdelingen by zig te hebben, met welke hy dan over de politieke zaaken van Europa bezig is. Zyn Hofhouding is deftig en pragtig, zonder evenwel» volgens de Oosterfcbe wysboven alles uyt te munten. Hy be mind de Europifche ZedenKunften en Weetenfcbappen dog om by de zyne alle verdenking weg te neemenkan hy 'er niet toe overreed worden die in zyn Staaten met drift in te voeren. Zyn overheerfchende genegenneyct is elk wel te doen. Zyn Krygsmagt zoekt hy op ean geregelden voet te krygenen gelukt hem dit, tM hy zyn Onderdaanen ongetwyfïéld langzaam tragten miaak te u tl vinden in de gewoonten der beichaafdé Volken. Weenen, den 9. Oftober. Met de jongde Bneven uyt Triest van den 28 September word gemeld, dat, ze- dert de uytgebrooken vyandlykheden tusfdhen Engeland en Frar.hykgeen Engelfcbe Scheepen aldaar aankwamen en van de Franfcbedie in de Haven lagenwaren veel verkogt, dog onder voorwaarde, dat men de Equipagie in een Franfcbe Haven moest leveren. Dresden, den 7. October. Eenige dagen geleeden kwamen in het zoogenaamde Witte Hert, een aanzienlyk Logement, 3 Kwartier uur van hfer op den Weg 11a Grosfenbayn gelegen 6 Keyzerlyke Hufaaren aan. Zy vorderden Bier tegen betaaling fpraken met den Kaste- lyn, begeerden van hem een Atteftaat, dat zy aldaar ge- de q ®0N, den 16. September. De Koningin heeft fer) jI[a?v'n vau eitougia vryheyd vergund het Kloos. geen zy °Pge1°oten geweest is, te verlaaten, «""gemerkt Van gunst Voor de Jefaiten word Van hun proces meeDd meD» dat 'er een generaale Rivifie Groote van ho. t? ,Van de Zaaken waar over zy en de f daar door de onaangenaame Gefchillendie met weest warenen zig ordentlyk gedraagen hadden. Hy heeft3" London daar uyt kunnen ontftaan, voorgeko-kon hun zulks niet weygeren, en het zelve gekreegen heb- c* bende, maakten zy zig in alle fpoed van daar weg. Eergisteren nagt vielen te Langenwolmsdotf4 uuren van hier, een troep van 30 Croaaten en 'Hufaaren in braken deHüyzen open, plunderden ze, en namen al, wat zy konden, mede. Om deze reden moesten gisteren 2 Es- quadrons Hufaaren vau Belling na Stolpen marfcheeren. De Generaal van Mollendorjfdie gisteren by den Keur vorst geipysd en by verfcheyde Heeren een bezoek beeft atgelegd zoudezoo men zegdverzekerd hebbendat 'er een Wapeiiitiiïiand op banden zy. I T A L 1 E N-. i De Troepen trekken agtereenvolgende uyt de Legers in *V>OMEN, den3. oaober. De Pauslyke Datdriaheeft de cantonneer quartierén. Alle Dorpen in deze oorden "langs een aliergevoeiigfren flag uyt Spanjen gekreegen.';leggen vol. Menigte Boerehof heeft 40, 50, 60 en meec Minifter van die Kroon heeft hier te vetftaan gegee. Ruyters met hun Paardenwaar door dan' de Boeren veel dat zyn Katholyke Majefteyt volftrektelyk verboden lyden en in het verzamelen der Veldvrugten eu het op 1eenige zaakende kanonifatie van Spanjaarden be- nieuw bearbeyden der Akkers gehinderd worden. Penr de' een'ge Smeekfchriften wegens Huwlyks Dis-) Munchen, den 10. Ofiober. Gisteren namiddag héb- den p'enAbfolutien enz., na Romen, en byzonder aan ben zyn Doorluchtigheyd, de Keur Vorst van den Paltz daat uauslVken Stoei te verzenden. Niet alleen is de Paus onze nieuwe Souvereynbenevens Mevrouwdeszelfs den dernïfn hoogfte aangedaan, maar ook alle de Bedien- j Gemaalinhunplegtige Intreede in deze Stad gedaan, pas dien at"ria lyden daar dooraanmerklyke fchade, door feerende door 2 pragtige Eere Boogen, onder het gedruys dat Qer de Spaanfcbe Monarchy zeer veel zaaken aan; van omtrent 800 Sc'nooten uyt het Grof Gefchut, enver- G^-^^of kwamen, en alle ryklyk betaald wierden. jdere Vreugde betuygïngen. Het gantlche Garnizoenen ia ee. ."h PantucciKardinaal der Heylige Roomfcbe kerk,'.aldeBurgery was onder de wapenen. den alt6 ren» in den Ouderdom van 70Jaaren en 2 Maan*j Uyt het Sax ische, den 12. Odlober. De Generaal t°t Vp !er °verleeden. Hy was den 34 September \yS9\Mollendorf ftaat nog by Dippoldiswalde geposteerd, doch Kardj,/ ,urPer verheven. Door zyn dood is de derde,het HoofdQuartier van Prins Hendrik is van Ottendorf s hoed in het Sacrum Collegium vacant. Jna Grofs Sedlitz verplaatst. Des zelfs Infanterie is nog ce POOLEN* velde, maar de Cavallerie heeft haar CantonneeringsQuar- uden 10. Oéiober. Karafter van den Cban tieren reeds betrokken. Het Saxifcbc Corps, onder deu Graaf van Solrnftaat omftreeks Mügeln geposteerd. Hamburg, den 13. Oftober. Volgens Brieven van goederliand is 'er te Amfleldam een geldbeleening van 1 millioen guldens, tegen 5 p. Ct., voor AeVcreenigde Staa- ten van N. America, onder guarantie vanFrankryk, geo pend, welke negociatie, meld men tevens, waarlchynlyk binnen weynig tyds vol zal wezen. Parys, den 16. OClober. Men verzekerddat 'er thans aan de herftelling van den Vreede gearbeyd word; dat de onderhandeling daar toe in Spanjen is aangelegd en dat dezelve beftuurd word door den Graat de Montmorin en Mylord GranthamAmbasfadeurs van brankryk en £«- geland te Madrid. Men zegd, dat de Keyzenn van Rusland Madame Denis getchreeven heeftom haar te verzoeken de Biblio theek van wyleu haar Oom Voltaire> met influyting voor Dezetp?rtaaren'm de KrimSchecbin Gueray. hem een f bezit zeer veel geest, en niet tegenftaande hy noethanc '""P'fcèe opvoeding ontbreekt, verdiend *ly heeft gLn" Pkats onder de achtingwaardige Vorften. Landen i„ u?egZaam doorzicht en bekwaamheydom zyn m daar y en aanzien te brengen, indien de Natie gereehti„Lln Ze'f niet hinderlyk geweest was. Recht en digers 6yd 'aac hy elk wedervaarenterwyl hy de mis z°ndet tjg v°'gens de ftrengheyd der Wettendoed ftrait'en, hy t>lyjje ar°m wreed te zyn. Wie hem getrouw isweet bel°ollin 11 Van hoogachting te toonendoor evenredige ">ildaadj.!etl' Tegen ongelukkige is hy medelydend en ""gen geiVk n°g Pas2 iaar 8eleedenaan 2 Vreem ?e,wotpen leeken is, welke, door Storm op zyn Kusten oL 81 het hunne verlooren hadden. Hy liet fen'eteh n!een vrfendelyk behandelen en alle onderftand WveT befchonk hun bovendien met ruym nog «is zyichadegeleedea hadden, Tegeubraave

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1