Middelburgse Dresd CO U R A N Ti den ij. O ff oh er* No. 12+, Donderdag AO. U Y T S C RUN D-. j Kroonde bezigheden in goede weetenfchappen en konden, "PPerfto r u e """agug vjuu, gy zytwasourn van de Vruchten des Veldsen verzaaiga aues, °°!c de °(ver alles '"Hemel en op Aarde, en [wat op uw goedheyd hoopt, met welbehagen. Zegend kmderenëUl^tryke on'fermeir e" liefhebber der Menfchen1 en behouddeBergwerken'en befcherm die, welke daar ia 'feeekenVr» opr*oofd hun niet alleen met hun bidden en arbeydenop de gevaarlyke wegen van hun beroep. Wend bev^id W ua,K™eyligst aa"gezigt te verfchynen, maaralle onheyl van ons af; behoed ons voor ongezonde Lugt 101 O,.* j00^ m n naam V,an, uvy ëe^e^den Zoon,Ien aanfteekende Ziekten, voor duuren tyd en andere te» do°r zvnT ftoel met vrymoed,ëheyd 'e treeden, om Jgenlpoedige voorvallen. Sta, gv God des troustesal' fcarmherrLÏ11"1?331 e verd,ePften ea kragtige voorbiddingen,! ie eiendige, hulpbehoeftige en bedroefde, inzondet- gen met i- te ZOtfken ea te ontfa"£en- 0ok WY mo 'heyd hun, die om uwent wil verdrukt worden, zoo mag. 'aftiyk hoon ge ,eerbied en toeverzigt tot U naderen en tig als genadig by; en laat ons ook op den weg des lydena ,Pen' dat ivv Vaderlvk hart voor al onze he (U jegens ons welgezind hare en Vaderlyken wil, met te vredenheyd, geduld en hoop, kinderlyk vereeren. O gy 'onvermoeyde weldoender en geever van alles goeds, gy kunt oneyndig meer doendan wy in ftaat zyn te verdaan- en te bidden. Daarom doe gy zelf, na 't welgevallen uwer wysbeyd en Menschliefde, nog all* bet geen by dit 0I1S Gebed en kinderlyk fmeekenwaarom gy van ons wilt ge. beden zyn en wat ons aan ziel en lighaam, in tyd en eeu. wigheyd, heylzaam is. O hoehartlykzullen wyu daarvoor looven en pryzen! Ons Land, ons hartonsgamfche leevet» zal u geheyligd en vol zyn van uw eer en van den u toekomende dank. Laat ons ftandvastig in geloofgetrouw in de liefdegeduldig in tegenfpoedvrolyk in hoopuw naam onophoudelyk dienen, en u, na 't voleynden van onzenleevensloopi voorden troon uwer Majefteyt en Heer. lykheyd, in onuytfpreekelyke vreugde, eeuwig roemen. A r barmhertigheyd met uw Zoon, onzen Heyligen Geest, onzen Trooster en Hel. per, zy nu en altoos prys en eer! Ameu. rGROOT-BRITTANNIEN' London, Vervolg van den 2. October. Ineen van on ze Nieuws Papieren ziet men een Briefj aan den Lord Nortb gefchreeven en geteekend den 1 September door Free Bri' tondat is Vrye Brit, van den volgenden Inhoud: De tegenwoordige gefteldheyd der Zaaken, Mylord, is, ten opzigte van de toekomende Gebeurtenisfenzoo on troerende, dat ieder een noodzaakelyk voor de Gevolgen inoec dugten, en dus, volgens pligt, Zyn bekwaamheden, ten Dienst van zyn Land, in 't werk (lellen, om het zelve te verdedigen. Ik heb derbalven, Mylord, noodig geoor- roy by u te addresfeerenen u zoodanige gewig. langen en b^h"dac (vy u Vaderlyk hart voor al onze be «en Kry^svuu £f'en open vinden zu"en. Daar isHeer welk onze Grenl» °"s Duytfcb Vaderland aangegaan, 't en der rust ft aanHt!tast* De Jaaren des vredes "ogen aiio„ Zyn V0°rbyI11 dezen toelland zien onze «en ij, °P den Opper. Regeerder aller befchikkin over y Weete" niet, wat de Raad uwer wysheyd nog cr.°ns befloten heefc; wy onderwerpen ons egter aan ue ydltlg Uwer handdie uytgeftrekt isom ons te beproeven le tugtigen eu te beterenmaar die ook magtig genoeg is °°s te befchutten en te behouden. Deze uwe getrouwe "ad«rlyke hand heeft ons reeds door zoo menige rampen Beholpen; zy kan en zal alles wel maaken. Heer, Heer, ^°d barmhartig en genadiggeduldig en van groote goed "eyd en trouwwy vallen neder voor den Troon uwer Ontferming, boetvaardig en geioovig fmeeken wy tot U; Verfchoon ons in uwgerigt; wend de ratnoen van dmiV'7."''i\r j" v'clJëuc' pc^wlë Oorlog van ons r and af Jtrmin,Wd Dy Vader der barmhertigheyd met uw Zoon oplegd en laat ons niw' a j,endleêY °"s|Verlosfer en den .Heyligen Geestonzen Trooster vpiego, en iaat ons met onder dezelve omkomen. Zegen en, iyS jirenvoor ons de wapenen voeren; befebut dpn. °ers d'e voor ons en voor bet Vaderland llry Vyn zy} BV hun kragt eu hun fchild, en geef hun wys 0Ver L'J, m°ed en overwinningmaar ontf d»n M mucu cu uverwiunmgi maar ontferm uook Jee de ij 7°d en de elende van zoo veel Menfchenwel en 't bi'1 r°ede des Oorlogs treffen; laat de verwoestingen Gy hebtSf„Ve^etl" toch zoo weynig als mooglyk wezen.; Geef den uwr hand het hart der geweldige op aarde, gedagten de«,a Keyzer, en alle Koningen en Vorften fleldheyd en vrvh™ fn der «endragt. Behou de Ryksge groote hpmard 7 van °ns Dttyt/ikp Vaderlandiu deze «ewenschten vreede en gerustheyd- Heer' zytdeGod ?"zes heyls en onze toevlugrj 11 roePe" W-Yr Gy wtlt ""uiers onze hoop niet tot fchande laaten worden. Daar Wy dan op uw goedheyd en magt vertrouwen, beveelen wyu, Hemelfche Vader, ons gantfche Land aan uw Va ®e'lyk opzigt en magtige befcherming. Laaten de oogen byzondere voorzorg en liefde over onzen gunstryken optorn, onzen Landsheer, zyn Gemaalinaltoos l,n ,ïn: behou huu altoos in een goede gezondheyd, ÏUadenVen en a"e waare ëelukzaligheyd. Geef 's Keurvorst gezindheet\ ^'enaars en a"e onze Overheden genadeeens Ba Uvv yd' Wysheyd eu vérftand, op datde Onderdaanen heyd od'yke wil en welbehagen geregeerd, gerechtig' Let ai U Soede zeden gehandhaafd, 't kwaad gelluyt en k,_ 11 gemeen Mmn ;n alle Handen bevorderd worden. Herder, die, Neem6Clneen welzyn do0.BY Zelf uw Kerk an, en wy, Opper Her "hi h j3 van Jefus> verworvene kudde. Ley hun, met ®ti d ig Woord en geest, op de regte baan des geloofs (vr„ ,es j e.vens. Behoed hun voor alle, met u Euangelium baan des geloofs ftrvd"" V^vens, Behoed hun voor alle, met u Euangelium vL 'eer; voor ongeloof, huychelary en bygeloof, wil nrvdSlyke zekerheyd en alleswat tegen u woord en met het iiri.,Vervu' de Leeraars in de Kerken en Schooien flerht hun mn,U!Ver kennis en wysheyd. Rust hun uyc en leeven huo.n uwer genade, op dat zy met leer en ty(tWlt f emee"te mogen nuttig weezen. Laat u woord «b»r..?ns eni" ons wooneo. Schenk ons de daar overnwi. vergeeving aller zondenook der verborgen de by u 'öëenen laa' de ontwyfelbaare verzekering van in Qei) Bevonden genadein alle omllandighedenja zelfs Werpend °"ze troost en grootlle rust wezen. Ver niet van n°°yt van uw aangezigt en neem uw Heyligen Geest Worde ri°nS-' °P dat Belo°' aan u meef e" raeer ge"erkt do°r üefde jegens alle menfchen in ons toeneeme en ke bewyzen zig altoos uytbreyde. Laat de Vatl Cè,/?,Vers UWes woords, en de Vyanden van 't Kruys jexv°noen"Sdoor de krag' van uw Goddelyke waarheden Land qv Vetlicht en gebeterd worden. Strekt uw zegenen- er °"s eu alle Inwooqders van dit Land verder uyt. tige Otnftandigheden voor te Hellen, welke uw op- lettenheyd verdienenen de Oorzaak openbaaren van de groote benaauwdheydwaar in zig des Konings welmee- nende Onderdaanen bevinden. Het kan u Lordfchap niet onbekend zynwelk een me nigte Brieven over het verval van onze Koophandel zytt gefchreevenmaar alzoo de Erfopvolgingof andere gewig* tige Gebeurtenisfengepaard met de ongemakkelyke Ge- moedsgelleldheyd, waar ingy u, ten opzigte van het Sus* ces der Commisfarisfeo en der Operatien van onze Vlooteit en Armeen, moet bevindenuw Lordfchap misfehien mog- tén hebben verhinderd deze Zaak behoorlyk te over- weegen, heb ik het noodig geoordeeld u eenige by- zonderheden wegens de gefteldheyd van onze Koophandel voor oogen re leggen, en u te onderregten, dat dezelve thans zoo wanhoopig en zoo bouwvallig is geworden, dat indien 'er niet aahftonds een Hulpmiddel in 'twerlé word gefielddezelve onvermydelyk de noodlottigfte gevol gen hebben zal. Als gyMylord, de gefteldheyd van den Koophandel in Spitatfields onderzoekt, zal men u Zeggen, dat meec dan 2000 Man, Welke in de Manufaóluuren van die Plaats gebruykt zyn, tegenwoordig geen Werk hebben: Deze Lieden, Mylord, moeten ergens onderhouden worden, maar het is God bekendwaar zy Onderhoud zullen ver- krygen, daar hun Meefters moeyte hebben zig zelfs te: onderhouden. Als gy den Staat des Koophandels onder de Burgers na gaat, zullen deze hun Hoofden fchudden en zeggen: Wy hebben niets te doen, wy verkoopen geen Goederen ea wy kunnen geen Geld krygen; Ook zullen zy u zeggen, dat het onmoóglyk is onder zuike omftandigheden tfl leeven, zonder genoegzaamefn Handel hun Familien te on derhouden en bnytenfpoorige Lasten te betaalen. Zy ver liezen allert moed en nog te meer, om dat zulks niét door hun toedoen komt, maar door het flegt bellier der geene, aan wie het Bewind van deze Voormaals bloeyende esi gcootendog nu vervallende Staat is toevertrouwd. gtoote oeroerdheyd, ongefchonden en hcntei eerlang deel d

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1