Middelburgse No. 1*3. Dingsdag) L sch Nde,) 1 September. Aan boord van een der 2^n 5 iMilii °ri'an£s vaii &io Janeyro aangekomen Sebragt?ei}en teuzados voor rekening van het Hof aan fla"danr p„, bevpndzic'1 °P bet zelve de geweezen Com- d St. van ,de portugefche Vloot aan het Ey Ce°Irene r,ntarwa,' e geboeyd herwaart gebragt is en 8 onderzoek van zyn gedrag zal moeten ondergaan. Peteb u s l a n d- *°°Dienv den 2* SePtember' Wyl de Pest borden Vrer?.eemd* zig in de Krim geopenbaard heeft! O I T behoedmiddelen gebruykt. dJ S C H L A N D- "eemd men,m'et 2(S- September. Het Hof heeft, ver- dat de Aarts Herm" Cour'er uyt het Leger tyding ontvangen, Pasiyk geweest KA8 !^iax*tniliaun(die eenige tyd on "joedlpuWen aan °r flerkere Koortfen, flaauwten en Pjec herwaarts h ?etast en 200 zwak was, dflt men Hem Dorp Lp KUunen vervoeren en derhal ven in een laaten' u- gtSt by het Hoofd Quartier gelegen, moeten Koni °P zyn de Hof Arts en de Biegtvader van zyn g "g'yke Hoogheyd, die hier gebleeven was, hem toe- vj ""den. Wyders verneemd men zyn de Generaal OU fraliesenandere OfficierenenSoldaatenziek'twelk fchielyke weêrsverandering word toegefchreeven. „j "ièsden, den 29. September. De Gezant des Ko- tj van Pruy.fen aan dit Hof heeft door een Memo* J de Landftacden gevraagd: Of het Keurvorflendom Wm\Z*Tl deze JVeldt°gt onbeflisfend uvtviel, en Cnt dk f°ed/0nd met Zyn -Armée de Wintetkwar- ®uarendede e w .neemen» in ftaat zou zyn, ge ^enfchen m d j ^aanden> het noodig onderhoud voor ten. ij "arden, tegen contante betaaling, te leve ®?odige r antwoord behelsde hoofdzaaklykDat men.de vertrouwde te kunnen opbrengen, maar Stron e-400'000 teiteners Hooy, en 250,000 f/'ï HOOV waar van men niet meer dan 250,000 Cent- egens Vu'en I0'°°° Schok Stroo zou kunnen leveren, «k voigtj. zwaariyk Transport moest mende Prys (lellen, yksdaaijer R°gge, Dresdenfcbe Maat, tot 3 daalders, dito c eGros/cben1 dito Haver 2 Ryks- 1 ^entener Hoov jPtyfsdaaldcrs en 8 goede Grosfcbcn, daalders en m 1 alde)- 1 schok stro» 5 üys-s ïlaatze^ r, g?ede ^osfehen W' de Haver op vee. aannSi ars 18Zou '"en Rogge Garst daar voor Scli nte weeten 3 vierde schepels Garst voor 1 VnlePeien 9 Schepels Rogge voor 16 Schepels Haver "'gens een naauwkeurige berekening zou ieder Boeren i e°ning hier toe moeten leveren omtrent 3 Schepels Haver; 3 vi. Schepel Rogge, 3 Centners Hooyen 6 Bos Stroo tl K A N K' R Y K. vati L J? den 2. Oclober. Omtrent het neemen 0gec"se'scb Fregat De Foxdoor ons Fregat De Ju- hse& raetln!mandeerd door den Ficomte de Beaumont Deze a ,,ct «olgend verflag ontfangen er ten 7 Iegatteu ontmoeten elkander op den 11 Septem- tfy'en va,,' h van ^uesfant en °P den afïland van 40 de i/1 Éylaud. Na verfcheyde manceuvres, door de 2 pPteXns e'kander de loef zogten af te fteeken, dit eearegatten e'kander in 'tvoor by zeylen de laag. Zftte a]|e I, vuur wende de Ficomte de Beaumont en if Winnen Cy byom den wind op het EngeIscb Fregat hem ZuA maar, na 1 half kwartier zeylentziende, dat gefciiut gt.5 Vee' rooeyte zou kosten, gaf hy bevel het Juno'voa houden en de laag te geeven, zoo haast *gindfordie dn boeg van P>e H»x zon zyn. Kapteyn Jongen tegen* d** V°ot vreesde liep zelf toe, om de bram eVde Freearton mast te haalen, en hier door geraakten de ,ese« oVer In" de 'engte van een musketfchoot dwars j6v'S» d0v llderen. Het vuur was aan weerskanten 7 het ZS aan de zyde van het Franscb Fregat minder, eaumottt ebben kunnen zyndewyl de Ficomte de Ure», dan btinonniers bevel had gegeeven niet te Wel te tr dat zy hun flukken gefield zouden hebben, d VerWagt n" Dit bevel had die uytwerking, welke K D'et raatdevvy' 'er byna geen fchoot gedaan wierd, fot"Wierd jas- Na anderhalf uur Haags geweest te heb vp ten p de groote Ra van De Fox door midden ge- bo^ en kn" half uur daar na werd de groote Marsfleng tom? n«der ndaa' °P kwgm.de kleyne Bramfleng van *»Q he* x bleef egter fterk vuuren. De Fi wumaut gaf vervolgens bevel op dea huyd Ao. 1778e CO URAN T. den 13. OBober*. te fchieten, ten eynde het gefchut van den vyand te be lemmeren en elke laag wierd na zyn bevel aangelegd. Ds Fox deed toen nog eenige fchooten. Met de laatfle laag van De Juno kwam de groote en Bezaansmast van het E»- gelsch Fregat, dat daar door geheel masteloos wierd, van boven neder. De val van de Bezaansmast nam de vlag mede, die aan de nok van de Bezaansra hing, en Kap* teyn PFindfor feynde met zyn hand, dat hy zig over gaf. Terflond gaf de Ficomte de Beaumont bevel het fchieten te ftaaken, en wende alle mooglyke vlyt aan Kapteyn fFindfor die hulp toe te brengen, welke mea een overwonnen vyand fchuldig is. Het gevegr duurde 3 en 1 half uur. In het begin werd de Engelfche Kapteyn door een Snaphaanfchoot de voorarm aan flukken gefchoo- tendog niettemin gaf hy zyn orders tot het laatfle toe. De Fox had 11 doode en 31 gekwetfle. Het Franscb Fregat daar tegen had niet meer dan 4 doode en 15 ge- kwetlie. Van Caen fchryfd mendat den 24 der laatstleeden Maand eenige Roovers van het Eyland Jerfey een landing gedaan hebben in een Dorp, niet ver van die Stad gelegen. Zy ebben verfcheyde Osfen, Koeyen, Schaapen, al hetLin- negoed des Priestersen zelfs zyn 2 Huyshoudflers weg gevoerd. Daarenboven hebben zy r.a die plundering het Dorp in Brand geflooken. Ondertusfchen zyn omtrent 20 van die Roovers. toen zy na 'tflrand te rug keerden, om zig wederom aan boord te begeevendoor de Icwootiers! gevangen genomen, die hen in den eerften drift in de Vlammen, door hen veroorzaakt, wilden werpen en tot Asch verbranden. De gemelde Roovers hebben om die landing te doen, juyst.dat tydllip verkooren, waarin zy meenden, dat alle Inwooners dier Diflrikten het Campemer.c te Foisjieux waren gaan zien. Tot hier toe hebben onze Kaapers nog niet veel fpoed gemaakt zig te equipee ren, zig verbeeldende, dat de Vyandlykheden van geen langen duur zullen zynen dat zy dus gevaar loopen de kosten van hun uyirusting niet te zullen kunnen goedmaa- ken. Deze hun onderftelling grond zig daar op, dat'er nog geen formeele Oorlogsverklaring is. Onze Regeering ver- wagt die buyten twyffel van de zyde van Engelanden de Koning van Engeland field die uyt, om dat by het Advys van het Britfche Parlement daar over moet inneemen, welks Vergadering egter van tyd tot tyd verfchoven is. Men zegd ookdat 'er geen Oorlogsverklaring plaats zal hebben, dewyl 'er dan om den Vreede te herflelleneen Tra&aat zou moeten gemaakt worden, waar toe, uyt hoofde van voorgaande Traftaaten, verfcheyde Mogendheden vaa Europa zouden willen medewerken, daar integendeel een vergelyk, of fchikking minder gevolgen hebbenen minde? formalireyten vereyfehen zal. Men verzekerd hier, op goed gezag, dat de Vreede tusfehen den Keyzer en den Koning van Pfup/chen zoo goed als gellooten isdoor tusfehenkomst der Groot- Hertog van Toskaanendie thans in het Leger is en zeer veel op den Keyzer vermag. .GROOT-BRITTANNIEN' London den 2. Oélober. De vloot van den Admi raal Keppel moet ten eerflen 111 Torbay, of Plymoutb IÈ rug keerenom dezelve behoorlyk te laaten voorzienten eynde aanflonds weder zee te kiezen, op het bericht, dac die van Brestden 10, of 12 dezer, weder flond uyt te loopen-, ondertusfchen zullen eenige onzer Fregatten bly. ven kruysfenom op de beweeging der Franfcbe acht te geeven. De AEiien van de Eank zyn 115 enih. a 116 en 1 vi. O. I. C. 140 en 3 vi. Z. Z. C. 73. Annuites geflooten, dito Nieuwe 64. en 3 vi.a 3 ag.3 perCent Gereduceerde Bank Ann. gefloo ten 3 per Cent Geconfolideerde dito 65 en 1 h. a 1 vi. a 5 ag. a 1 h.a 7 ag., 3 en 1 h. perCent Bank//»». 175865 en t h. a 66, 4 per Cent Geconfol. Bank Ann. en dito 1777 gefloo ten,Lange Ann. 19 en 3 ag. a 1 vi. De PFisfelop Atnfieldam ji 36 3.2 ent h. Ufo. Zigt36. Rotterdam 36.4,2 en 1 h. Ulo. NE DERLANDE N- 'sGravenhage, den 7. Oftober. Deze voormid dag is het Lyk van den Hoog Welgebooren Heer Gene raal Major van de Infanteriecn teffens Lid van den Hoo- gen KrygsraadH. C-van Kalm. met Millitaire Honneurs, in de Lutberfche Kerk alhier ter aarde befleld. De Train, of Staalde daar by was gecompofeerd,alsvolgd, te weeten I. Een Detachement Gardes te Paard, om den Traiu te openen, met zyn Officier, Trompetter &c. H*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1