courant. Middelburgse No. Toonder dag R A N i R Y K Ao. t?7% den 8. 3ober. 121. Marys, den 26. September. Men ziet een Brief van f ondonwaar in onder andere gezegd wordHet Mi er|e heeft het befluyt genomen nog een Veldtogt In hp'e/ica te ^oen, en de Kancelier van den Excbequer t 1 yerklaarddat men wel de noodige hulpmiddelen daar e «inden zal. Vermits de Generaal Clinton in zyn iaarfte ^nve.om eenige voor zyn Armée hoogst noodige Oorlogs buiten heefc verzogt, is men reeds bezig dezelve 1 boord van het Schip ithe Grampus te brengen: Ook *yn de Leveranciers van het Buskruyd belast, dat zy voor ®.e" 29 dezer Maand 8000 Vaten Buskruyd in des Ko Arfenaalen, zoo in deze Stad, als te Portsmoutb 25 Sbeernefs en Plymoutbmoeten bezorgen. naandeMabanWdel -eeë-Ven' dat teSen der' 10 van de aan' een Convooy in gereedheyd gebragt moet de oytgaande Scheepen van de Oost Indifcbe Com- P s ie tot aan het Eyland St.Helena, en de Retour Sch je- Pen van de Compagnie, welke aldaar op de Rheede leg 8en, van daar herwaards ce convoyeeren. Ondertusfen Word verzekerddat de zaaken van de voornoemde Com Pagnie niet alleen op de Kust van Coromandel, maar ook en Wel 'voornam en tlyk op Bengalen, in de uycerfte wanor der zyn, en niet dan door de tusfenkomst van het Park *ent herfteld zullen kunnen worden. GROOT-BRITTANNIEN. L on 00 N| Vervolg van den 25. SeptemberHet Hof heeft de depeches, die het den 13 dezer uyt America van den Generaal Clinton en den Admiraal flater* ontfangen heeft, pu blyk gemaakt: De voornaamile inhoud van des laatstgemel deus Brieven komt hier op uyt: dat het Esquader van deri Graaf Eflaing, door deszelfs politie na by Tori, ver-I Landengte van Tork als ingeflooten houd, cerwyl de Gene» raai Gat es met 5000 Man op de fPittc Vlakte campeerds weshalven het byna onvermydelyk isdat 'et niet eerlang aldaar iets beflisfend voorvalle. De AQien vsn de Bankzyn 114 en 1 vi., O. I. CotÜp. 13? en 3 vi., Z. Z. Cotnp. en Annuites geen vaste prys, dito Nieuwe 03 en 3 ag. a 1 ag. a 1 vi., 3 per Cent Gereduceerde:. Bank Annuiteyten geflooten, 3 per Cent Geconfolideerde ditij 64 en 3 ag., 3 en 1 h. per Cent Bank Annuiteyten 1758 £eci* vaste prys, 4 per Cent Geconfolideerde Bank Annuiteyten er» dito 1777 geflootenLange Annuiteyten 19 en a1 aS- De PVisfel op Amfteldam is, op 3 en 1 h. Ulb30 en 3 op zigt 3<5. Rotterdam 36 en 3. Hamburgop Z en 1 h» Ufo34 en 6. Kadix 3Ó en 1 b. 4 3 ag- Madrid 36 en 7 ag. Livcrno 47 en 1 v.i. KF T~) W Amfïeld aSv&o&thcA. OCtober. Kapteyn Heem Tjeerds, den 15 laatstleeden van St. Fdlory te Breinen aan» gekomenmeiddat hy den 6 dito by Bevefiér 3 Engelfcbt Kaapers aanboord had gehad: De eerftederzelver nain 14. Gulden in Franfcb en Zweeds Geld medéalzoö hy nies anders vinden kon, voorts een Puts Teer, 33 P. Boter, 1 half Anker Wyn, en de SpreekhoornDe Tweede nam 3 P. Boter, en de laatfle een Bus met ThéeDes anderen daags, wanneer hy omtrent de Franfcbe Wal was, kréég hy wedee een Kaaper van 16 Stukken, onder eeu Amèricaatifcbi Vlag, aanboord, welke hemfterkvifitetfde, voorgeevendc, dat hy alleen na Engelfche Papieren zogt, waar na by» zonder iets mede te neemeuvertrok. Middelburg, den 7. OCtober. Eerfte Vervólg vao k Vertoog der Manheymfche Regeering aan den Keurvorst van de Paltz. Hofïïad gedreygd word. Het is niet genoegdat de Huy« zen, tot deszelfs Cieraad gebouwd, en welker waardevol» gens een maatige berekening op 8 Millioenén Cüldcils ge- fchat kan worden, meer dan de helft van hun Prys Veriie» zendat derzelver Inwoonderswier wëlZyn moöglyk pa9 begon te groeijen, zig eensklaps verarmd zulleh zien: Het is niet genoegdat de Rustingen op die Huyzen gelige en waar van over de 1850,000 Guldens WeesKindeie.» toekomt, niet meer betaald zullen kunnen Wordenbuyte.3 den vol Hagen Ondergang van de Schuldenaars 2 Het iS r»IC£ fcheyde Scheepen, welke na die Haven beftemd warenDan dit nog is de geheele Ramp niét, waar medé UW ^"derfchept en genomen had; dat, het gemelde Esquader J^ydie flreek verlaaten hebbende en des anderen- Vief!, S Morgens omtrent 30 mylen van den mond.der Ri ten w ^clav>ar gezien zyndemen daar uyt had befloo ha l' ^et van't voorneemen, om die Stad te attacqueeren, gezien; dat hy Admiraal Howe den 28 wasverfterkt fi°r!cn door 3 Scbeepen, welke den 3 July in een he afeeraaiff wan het Esquaderonder den Admiraal Byroti meer vernm^n'u™ui!at hy» zedert van dat Esquader niets er vernomen hebbende 712 gereed maakte met ai, - «e Zeemagt, die bv te Tork verzameld nad' het Framch genoeg, dat dit verlies, het welk vervolgens verfcheydj ksquader, hetwelk deszelfs cours na het Rbode Eyland Millioenen beloopen zal, niet vergoed kan worden dort fcheen genomen te hebben, te vervolgen. j eenige millitaire, of handeldryvendeStigting; dat Manbeyu De Brief van den Generaal Clinton, gedagteekend Nieuw de Elende binnen haar Muurenebdaar tegenwoordig. Tork den 27 July, is van dezen inhoud: jheerlyke Paleyzen ftaan, gras zal zien groeyen; dat baar Geduurende verfcheyde dagen fcheen en de beweegingenInwoonderstot 24000 Zielen aan gegtoeyddoor dood, of et vyanden het oogmerk aan te duyden een algemee- verhuyzing, ten minden tot op twee derde verfmeiten zuV aanval te lande op de Stad NieuwTork, ten eyude len; dat de Vaders hun Kinderen ende Mannen hunVrou» aat door de onderneemingen van de Franfcbe Vloot te be- wen zullen moeten verlaatendat braave Burgersdoot |Unftigend0g dewyl de laatfte van Sandy Hook vertrok- Honger en ArmoedeStruykroovers en Moordenaars wor« 's en de Generaal IVasbington een verfterking aan Sul den zullendat de barbaarsheydzoo gelukkig verbannen.» §ezonden heeft, is het meer dan waarfchynlyk, dat op de befchaafdheyd volgen zal, en de Zoonen van het G«n61 °°gnierk op het Eyland Rbode hebben. Dan, de tegenwoordig Geflacbt hiln Vaders zullen vraagen iVa&t Vsti r,raa' Major Prefcott met 5 Battaillons tot verfterking zyn de overblyfsels van Onze aloude grootheyd 1 het Garnizoen aldaar aangekomen zynde, en de Major Maar nog méér: Het rampfpoedig Land, waar VaO dö generaal Pigotmet behulp "van de Marine, tyd gehad Belangen met die Van de Hofplaats zoo naauw verkrtogt «bbende de Kusten in een goeden ftaac van tegenweer zynde nabuUrige Diftritfenwelke bun Onderhoud ea 'ellen, heeft men hoop, dat de bezetting den aanvalwelzyn aan de nabyheyd van het Hof verfchuldigd waren,, ''minften voor eënigen tyd, zal kunnen weêrftaan. wat zullen zy na 'tverloop van 10 Jaaren dog gewordea Wyders heeft het Hof nog publyk gemaakt 2 Brieven Zyn Die Veldenmet zoo veel zorgen bebouwdzoo den "~n MaJ°r Generaal PiSotgédagteekend Newport l!1 Comt7 en 31 in welke hy befigt, hoe hy met een Man zeer veel Artillery, Munitie en Lee- vensmrdde'en beftemd VQOr een Corps Amertcaanen, de» u het Leger, onder den Generaal Suhtvan, ge. £eerd W3S' ^mield had. tnet w?.7 amveerde een Maal Brieven Uyt Nieuw York, riee oIa 01611 tyding kreeg der aankomst van het ove- dat v T16 des Ësquaders onder den Admiraal Byron by Admiraal r0 Lord Howe. met byvoeging, dat die beyde hy zjpu den Graafd" Eflaing zouden gaan aantasten, ingeval bevj n°g met -yn Vloot aan het Rbode Eyland mogt overvloedig met Vrugten bedekt die pragtige Lusthoven» door de Stad Manbeym Zoo kostbaar, ter verlustiging van haar Souverain aangelegdzullen met Doornen en Dis» telen vervuld worden. De vertiering zal verminderen door den nieuwen loop, welke de tot hier toe zoo voordeeligu Circulatie bekomen zalDeze vermindering zal de landlieden tot moedeloosheyd leyden en de verwoesting, haar getrouwe Gezellinzal op haar fchreeden navolgen. Ónze Na«eeye" een onmeetbaare Heyde befchoüwendezullen de Ryk menwelke deze vrugtbaare Landeryén vöormaals lever befchryen: Zelf de verder van de 1 lofftad leggende la Diftriélen zullen de te rUg kaatzing van den Ramp gev t tan» ""l"'. *°o dat men na den inhoud dier Brieven, eer Het verval zal zig aldaar door de kwyning en het verminderen den *e.w,gtige tydlng van daar te wagten heeft. Langs'- - - Linitt... Weë heeft men berigtdat de Generaal IVas- RbQje e, ria een groot Corps van zyn troupen na het afgezon.1 'andtot verfterking van den Heet Sulliuan, ferry js611 te hebben, Zelf de Hudfons Rivier by Kings doorgetrokken ea de Koaioglyke Armée ia de hunner Lee vensraiddelen ten fpoedigfte openbaarenj d dag nadefd, fen gave God, dat het flegts een Dag ware j dat da Zoogelingen aan de Bofst In Elende en Berooydheyd zullen zugtenwannéér de ongelukkig en vefagt geworderte Paltz niet alleen het Geld, voörheen door dezelve vad den Vreemde* ding getrokkenzalmisfeu, maar ook Zyn gyge Gelden jZobc 1~baibi Ucn 7f\n r»n <4/an {nhAllH HlPP RriotZAfl Pf»r '"Rton cë neert Uien ucujiu.i uc vjrcuera.ti rr

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1