co urant. S 3fts xzrês s sÊ™wj 5ïsï53?= ajssssas saSrv5 en .SSSütS? fcb"r- s P R u S L. A_N D. tera geweest zvt verwondering der Wereld, me I°?ly„k.°Pgeh6V.en' 200 da' i" het toekTmïde ^n rderke ering van den Vreede en oijr1' en We"{er agterbivven vant6ebeel Europa ..^„ulJgCIJ} oien aangaande, teu nove goeaneuren. Ba»« 8fn gebaard heeft is Pun^i, t °nge™St j u r Mair- de Keyzerin-Koningin heeft zig, zederd ^Iêea rivewd' k°mcnde'vanzl,-f r g jtn ,n het begin dezer week, niet wel bevonden. Dezelve is gecommandep!?6D j Uytj u Berlyn» cien 19. July. Het volgende gebed word córiojr^SCadre Do" slntanio Ulloa enTn a F el T °PenbaareD Godsdienst in alle Kerken dezer Hoofd- yorlogfchepen St. JaquesV /7a en, biftaat uyt de ftad gedaant dvfrt"' en k St' Anèe de l<> C.ard^e\r St' j- Groote en Atoagt,ge God, gy hooglle Al Regeerder» hunnen6!?- eD Demta^°PWl d,e de gebeu»enislèn der Waereld na uw Heyligen Raad rek-nin d!ng beloopt 22,165,820 harde /w» belherd, enop t eynde in al, dat gy over ons befchikt, iynno* o SS en der Commercie. Van' óla^rm "W -Wysheyd e" «oedheyd verheerlykt. Wy aanbidden ook eneewèrUr5 V5Ptaste>'s aan Goud en Zilve> »orf jU ootmoed uw wegen, terwyi gy weder den geesfel voor zvn Mo vanStaav<-n (hier van zvn "11 5°/emun des Oorlogs over Lauden en Volken gebragt, enuwKnegt, Produéten «i hunner Iadin*l%T*" SSJÏV^ï" Wif' daart°sbe'temd^, omde openbaare Vryheyd te befchermenRecht te befchikken en de Onderdrukte by te flaan. Tot uo Heeris onze Vera-Crül u"me fmeeking gericht, die Zegen en Overwinning in nw han- een 'adingden hebt. Wees gy san de zyde van hemdie Vreede rti#» nfpr vindon TrnH tit vuur zyti Ma t.). Her £ya 2IM59 Piasters Produaen van Zuywl°,r'se hunner lading beftaat uyt Baay gearri^hjgr D", ze>fdenda* is ook fn du Rofaire, komende voor rekening pe>a-Cruzen met een lading. XV U I> L. Petersburg, den 30.Juny. Kroonprins. nJ T„ Un^bef5hen?.ende hand over den r 7 «vjicriyne nor niet verder epenbaare oneenigheden komen zal. iwfk\ t0t J"* van geest, zyn Krygsknechten trouw en moed! 2 fir voor Edelman anders dan voor ba« Geld 7^ n,eTOE °°rZaak van dankzeSSing en vreugde voor ons te'e wbeyden. Dit veroorzaakt onder hen de eroot Wpm%' T°!? DOg Verder' dat otlze Befchermer en Omjf" «onderken de groot- Wedaad.ge God zyt, wiens Almachtigen byftand wy zoo hoeden 6 200 men'?maal ontdekte geldvervalfching te ver „il. ondervonden hebben, en waar op wy ook nu met fflen d°D?e Armé~ 200 'ang koers te hebben tot dat r™L?u die als Keyzerlyk-KoningIyk De OnnVeDWtderom inwisfeld- k tf™ V y het Koninglyk Pruysfifche Hofgerefideerd heeft» van 5ïn Ezecbiel Londa alhier heeft nr. f 113 tVeenen vertrokken. Joodfebe Synagogen,vervaardig'd voor de zync^IveèkehHdh^belf'hi"g Ze§d in het 2P ftufc in dezelve te bidden, ten eynde denïSST'óvl?•»'i/?vonds komen, dat teS n t"' i geen moreen ftaat nytte Wapenen af te fraeeken. g f» in b^» d« voorlee- Van de Grenzen, den 2. Juk, De Kevrer heef, a,daar «eendedat de ziektev,n ma?kje" _en fpeciaale revue van beyde deszelfsl etters wed baaren Koning doodlyk zvn zon H. u nzen onfchat- fatiguesvan die revue met veel manman!- g"daaD' en de een brief, door zeker Kevzerivk" 2u*ks uyl D U Y T r um0r gniyd dytgeftaa"- Boheemen, den ,4 ftSfS„K°mnglyk BeamP« i« u V ,H L AtiN D. Man van gelyken rang, te KJ„7^ Zyn vriend* een Het Hof fraeld nn7<> Ivan hv de lettprlvlre inhmi/t ..„1Sefchreeven en waar dicn ty i Ste Ietl Kunnen aanmel njfr gefchieden. Will«u verzekeren, dat de 1 in eea meend. xette) heeft brievenva'n^rappel Co7e^) T hy de" 1"tet,y"ke ^houd/w^s^^tuyg^if^ Extraordinaires Envoyé hunner Majefteyten aan h« Hof f ge!°egdkeeft' (-In een vol^de zal men dien van Beriyn doen afzenden, zonder uvVftef vnn 1 b»ef vertaald medcdeelen.) Rrirvs/i1 kkeni uyt hoofde der invafie van den Koning van v Aa?? de Chlt(1urgyns alhier is aangezegd geen hunner Mn?" w Bobe°™n. Ü6n Komng van Knechts te ontdaanmaar in dienst te houden !uta wordtn te s$mmMss A™ee deernen J2 f "Val) dle de Pru^e wel ras zal moeten vcrlaaten, ïtivai°jn ten Dove de tvdïnir IrVoorts is. zederdde affiiiri der kwam van den vyandlyken 1 ^genbiik J ouPetl in Boheemenwerden nn 2er!yke Koning, "ke dE Ministers van. Staat1 by haar kev Verfcheyde Qom ]t' ontbo°denen kort daar na zJn ■torysén PeteZ'Z aigevaard'Sd en «nd« andere Ta De Hofraad A/ lie* ProviantuL d,e !n deD v00ngen Oorlog ovpp handigen brirf mede Direftie bad, is door een evgpn in iltt5&2!L«Nu. 1» na da' JgJ vertrokken. odenen ook gisteren reeds derwaaT De Huys.Hofmeester n ion van Riedefel, is nhT. n Prt^hen Gezant fia dan dna» b ten.d SSS"«ven, haiftSj. gceyndigde A bisiade te vorderen h "il' welke iets van de jezer maar la„ger niet. Wjw,zig »tden 8 aan«neldenzullende na Generaal VeldMar .1 Idb Ca 1 liiUClClJ VbncUtlCU* Voorts is, zederdde affaire by Nachod van den 7 dezer, niets van belang voortgevallen. Eenige kleyne Oostenryk- febe partyen hebben in Opper Silefien ftrooperyen gedaan, doch zy zyn ras met bebloede Koppen te rug gedreeven. Uyt het Br andenburgsche, den 14. July. De Berichten nopens des Konings Armeegisteren door een Jager te Beriyn aangebragtgaan tot den 9 July. Toen Hond de Koning te Schmirfitzeen Steedje aan de Elve, naby Jaromirsen maar omtrend 2 en 1 halve Myl van de Keyzerlyke Armee, op welke, wegens de ligging det Plaatzenen de opgeworpen (lerke Verfchanfiogen,de aanval gantsch niet gemaklyk zal zyn. De Majoor van Probsc word, wegens zyn beleyd en moed, inde affaire by Nachod betoond, ongemeen gepreezen. Schoon het platte Land van Boheemen byna van alle Leevensmiddelen ontbloot is zyn 'er echter zulke goede Maatregels genomendat het by des Konings Armee aan niets ontbreeken zal. De Gem »lin van den Keyzerl. Gezant, Graaf van Ce- henzeiis al over eenige dagen uyt Beriyn na IP'cencn vet-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1