Middelburgse 5ÈsS ïfULïf"* a« "i^sefiSrfl>Uïe°ee"'welke zeet»ei No. 5>0; Dingdag Ao. 1778. CO ÜRANT 28. JWy. W MfiXiiSÏSiiïïsfr SE >ZSSS*G. Parts,! t R Y K- was over de aar j' Majeft. zeer aangedaan geweest Kevzerenden tL„&* onderhandelingen tusfchen den ke". en dat zvn i eensklaps waren afgebroo- Was»- 'aar ilaar lwlTrt Majefley c in Bohemen gerokt Pfopofitie van een nf fVV v'g geVleyd had' dat de laatfte Vo|gens dezelve rw jte? uytfla£ zou zyn geweest. Eft^Ken4teegeWk°afn Maand kwamen 'er te Dresden 6 te Pilnitz bevond den °P het Hof' het welk zich dat Lustflot verlier 'en ,senden dag met de Economie Men zépd dir Z,'Ch na Dr"den begaf. Kal bywoonèn "nze Keurvorst den Veldtogt in Perzooc her Pruv-rr 1' r. Oostenryk/cbe Troepen zyn, zedert 5 uysJVci>€ Corps, onder den Generaal MoHendorf, met pe Saxifcbe Armee vereenigd is, 5 Mylen van de Gren jen té rug getrokken. Kleef, den 18. July. Op ditoogenblik verneemd Wen, met echte brieven van Parys, dat het Hof van Frank- ryk volftrekt bepaald is in de hangende vetfchillentus fchen de 2 grootfte machten van het Duytfche Keyzèrryk, geheel onzydig te blyventen zy alleen ter bewerking van een onderling vergelyktot herftelling van de zoo zeer gewenschte rust in Duytscbiand. bevef A A,?den 11Juh> Eergisteren is alhierop hoog Bronn'en wfn,MrSJ-V"n huyZen aat>Wd voor hun vermits de omftandtehèden1 zi^KwI^L™gr jraa^en' alle gevalle" beter zyn 2 vyanden meer voorzorg eerlang van de uvterfte nnndzaaki hL' d ^ze(zu"te valfche vrienden aan te houden. Indien men my kon. g eCT,ang van de uyterfte noodzaaklykheyd worden j vraagdof wy in (laat zullen wezen 4 zulke magtige ^zer zyn de Keyzerlyke Troepen met fcherpge- -Ö* te biede.n?.zal ik 'er °P anï' baut 0» en ,brandende 'oneen van Gabel en Ringel- gen zal aanwenden ter herftelling van het verlies, het welk Engeland daar door zal lydenen geefd daar toe de vol gende middelen aan de hand Eerftelyk (zegd hy) moet men vast weeten, hoe wy te genwoordig met Portugal ftaan. Onze Alliantie met dat Hof is van geen belang, dewyl men reden heeft te vermoeden, dat, door deszelfs nieuwe verbindtenis met Spanjen, het weynig gewigt, dat het nog in Europa heeft, in de Schaal van het Bourbonfcbe Huys zal geworpen heb ben om de balans na dien kant te doen overflaan. Men moet derhalven het Hof van Lisbon zig duydelyk doen verklaaren. De Hollanders, onze Vrienden in lchynhebben 10000 Snaphaanen met deszelfs Bayonetten10000 Vaten Butkruyt en 500 Hukken Kanon na St. Eustatius gezonden. Men moet dienvolgens Hun Hoog Mogende vraagen, of hun Scheepen op de reys verdwaald zyn geraakt, dan of zy derzelver verboden lading in America gebragt hebben Dat het gefchied Is, iyd geen bedenkingen niemand beter, nnnUrVT,L„ordaaChappJenweet' dat zuIks buyten kennis van yn w??8 Mogende niet gefchieden kan: zy moete® deze duydelyk verklaaren; tingen 00 welke l i?6 ben tog ëen°egZiiame bezit- rend S^y5Ung,edrag verhaale" kunnetr, en om- trend die der Hollanders kunnen wy niet onverfchillig we- zen, wy kunnen ons, onder andere, meester maaken van de Kaap de Goede Hoopde ileutel van de Indifcbe Zee, en de Hollandfche Compagnie in het ongezonde Batavia op uyten. Wat den Portugeezen belangdwy kunnen der zelver Koophandel een geweldigen fchok geeven, door hun het Eyland Madera te ontneemen, welks produften men weet, dat ons geen nadeel zouden doen. Het zou ons tog in alle gevallen beter zyn 2 vyanden meer te bevegten, dan V<*UT (\t, vtiu \jttucu cu txirtget- Tasdit, de Saxifche Grenzen gerukt. De JagersIVa Van Croaaten, Hufaaren en het Regiment Dragonders fche S lVaamen circa 8000 Man» «aan nu op^xt bergte he, c" g?posteerd van het Luckendorfcr Ge- looo Man zyn d«ag?yk!f"^poschen retrancheeren zig; Boomen te hakken. Ook flroopèn dcc ifiTiw«/r^4fc'leJ1r «an geene kant van TAttauvan welke plaats de Poorten voor de Keyzerlyke Troepen geflooten zynwaar over men Zig op een herhaald Keurvorstlyk bevel ontfchulaigd heeft. Men heeft tyding, dat de ligte Troepen van woordendat, indien wy deze party niet biezenwy gelyk zullen worden een lafhartigedieuyt vrees doordoken te worden, door die hem uytgedaagd höeft, zig zelf voor de kop fchiet. Ten anderenwaarom zouden wy geen bondgenooten veriaatendie niet andersals voordeel, van ons hebben Men moet eerst Conquesten maakenen die dan wederom f*® Mogenheden uytdeelenwy kunnen Rusland het in 't "vervolg'* raen "den1*tZET* door te belovea de onverwagte aanbiedine van B e zu"eni Haan: Idigd heeft, wonderlyke uytwerking doen on a^a ?yhtld zou eetl ï^rJgifcn£e J°ofd^t,eren 1,gd» dat men daagiyh3 Zweedscb Pommeren kunnen voegenVe?welk log foaa" Hoofd Affatren te gemoet ziet. Indien den Veldtogt geopend word voor dat het Veldge- ■den orv«Zame'd 's200 als raen verwagcheeft men reeds ®»archeer»Van alle.de Graanenwelke door het campeerenen zelve a n rraield zu,len worden, opgemaakt, om de- ftelten6 ~rand,'ede* te betalen, en hen fchadeloos Elbe zvn de P°sten omöreeks Jaromirs en langs de drongen VLffterkt' eo de Troepen zyn zoo ge. Zen zelfs 20 j,U" Kwartieren, dat men in de kleynfte huy- p 3o Soldaaten gehuysvest heeft. Vteede ic 5* /"O1- I>e hoop op een aanflaande J zie n|et verdweenen. Men denkt, dat Engeland, betoond,8^00. 'aloers over de heerfchappie ter Zee heeft narsfenfchim herSten erkellnen zal» dat het zig met een Zig den flu;;e_ opgehouden. Maar wanneer een Natie tyk belang hBJ dwaal mg omgedaan, en in haar wezen- ttioeylvken rli°gen heeft' heeft dezelve een laDgen en öe PHn om zig te herftellen. en m de Montbasfon is na Toulon vertrokken p n ^gerust word. Mtntftene vermaand heeft de Onafbant iu ^chryver het te erkennen, als den eenigen -TOn Am" v« te bevredigen wil bv veruni g' ora Z1S met het 'enigen, wil uy vervolgens, dat het alle poogin- 0 i.v/g een last is voor Gustavusen die men daar tegenby wy» van vergoeding, een ander Suyker-Eyland zou kunnen geeven. Met een woord, wy moeten onze magt na de beydeA- dten overbrengenen Frankryk, Spanjen en Holland daac uyt verdry ven, en onze Noordfcbe Bondgenooten laate» deelen in het geen wy hun daar ontnemen. Dan gy moec Mylords m toog houden, dat dit geheel plan op de on- derftelling rost, dat America onze Bondgenoot moet we zen, want gy hebt zekerlyk niet vergeeren het zeggen van den Groocen Cbatbam: Vrede met America en Oorlog met de gebeele Wereld. Zulk een magtig volk, dat meester is van alle deEylan- den, die het zelve omringen, ten bondgenoot hebbende, zullen onze Vlooten zich wel ras meester kunnen maaken van de Golf van Mexikowy zouden dan de Mexikaanen verpligten het juk van Spanjen af re werpenen wy zou den op onze beurt hen Qnafhanglyk helpen maakeu, eenTrac- taat van Commercie en Vriendfchap met hen fluyten en de Rykdommen van hun Myneu met hen deelen. Men weet, dat de Mexikaanen na de Onafhanglykbeyd (han en dit is zekerzy vreezen alleen voor verandering in den Godsdienstdog wy zouden kunnen beginnen door hen alle vrees dienaangaande te ontneemen. Wat zou de Admiraal Keppel verhinderen zich van de Havanadie ons zon voordeelig zoude wezenmeester te maakenen vervol gens, de Viscbvangst te Terraneuf geheel in handen van En- geland en Amerika zynde, zouden wy de Franfcbe en Spaanfcbe Monniken en Nonnen kunnen noodzaaken geen zoute visch te eetenals die door Ketter} gevangen was.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1