Middelburgse B ^£fng'ud;e ais w°" ^Sïïri-^ï!?' SESSi^T- SK°btasakon-s™"1' y.4^'a4„¥ erica. Ao. 177»; COURANT No. 8p. Saturdag% 25, jP van een' den i* WW* Congres, door het ganTfehVv ®dag' op )ast van het Cwaar van men in deze r er5en'êde America gevierd AannDaV?lgenden 87 eefpr°°ken he€fc) tsi- zy"erdeVoorzifniaLP?djn de rechtvaardige uyt ^hrikkelvkpn pn den voortgang van een ®°egtlaaien pi jpt»vi0^Stenden °or,og onTland heeft ee" volk S'en Wyl het ten al!en de pligt is van kennen en L^PKPerWejZen iö alle des2eifs wegen te er Wanneer zvn7!d W Zlg voor 'c zelve te vernederen toorn aan dS^ield baarblïkelyke teekenen va.' r'"g te aanbidden tv!,!' °m Zyn rechtvaardige beiluu en deswegens vergiffen/i18 tegtigheden te belyden gres beflooten dat <le Ll,, fkenheeft het Con zou aanbevoolen «,nrri„„ £-ë? Staaten van America zou aanbevoolen worden 7tTë^ ftaande vast te ftellen tor Pf/n T den 22 April aan °P dat op een en dezelfdl IVasc en Bededag, Volk in 't Lp™! Burgerlyke Regeering en 't fterken pn s-emeen te zegenen, onze Eenigheyd te ver- te!"aakeD' eno»*> wanneeVdaartoe, ftelienLL geIegene Wd zal zy« gekomen ®en='n _t Vreedlg genot onzer Voorreeën \K..u. d'en Vreemdeling too wel uytgecfayt, dat hy bezwaarlyk eeh nieuwe reys zal durven waagen. De Ptuysfifche Minifter, Baron van Riedefel, door zyn Hof te rug ontbooden zynde, is van hier vertrokken. Dé Heer LeeGedeputeerde van wegen het Americaanscb Congres, zigeenige weeken, als een particulier perzoon, ia deze Stad hebbende opgehoudenis mede van hier wee gereysd. Volgens berigten van Conjiantinopolen zyn 'er 500 Men» lenen in t Serail en 40 in het Pakys van den Kapitan Pacbaaan de Pest, omgekomen. De particuliere brieven van Bohetnen zeggen, dat'er ia den omtrek van Eger, in den Krejts van dien naam, eeo Armée van 30,000 man post zal vatten, en dat op de wal. len van die Stad zwaare flammen van Boonien gelegd zyn omin geval van noodwanneer men dezelve zoude willen beklimmendie op de naderende Vyanden te werpenver» der, daü men de Stad toet 10,000 van de dikütPalisfadea op een byiondere wys zou beveyllgeil. Berlyn deTL LtUyi nog hier, dewvlLLn De Keyzer|yke Gezant is nol niet oSÏJtS C°"'a Hrf dp" l?' Êr!even v4n Uildesbeym vh Be'Jn LL?" Va°, EdekbeWMinister van 't Hof men zïbvdeïd aahgekomen was> belast, verzekerde tv zv bv rtl n f Freytzen teinformeeren, welke par- it u orlogneemen zullen. nrVyL,!t TESf ISCHE' deD 5- Alles voorfpeld ons, dat de Troüpeü van dit Vorftendofij in een vreemden dienst treden zullen, vermits alle, zoo Officieren als Sol- daaten, welke terftond nadegeneraale revue, met verlof weg gegaan waren, bevel bekomen hebben, hoe eerder hoe tever te rug te komen. Alle de Regimenten zuilen even iterii als de Pruysfifcbe gemaakt worden. Alle de bruegen over de Fuldede Niddaen de Werra, als mede in Wet* termten zyn herftelden uyt het geen in de Tuyghuyzeti teïasjel en teZiegenhayn gereed gemaakt word, kanmea ligt opmaaKen, dat de Troupen welhaast zullen moeten mar- fmirages'uy^gedeeld! beePt reeds de de noodigo engen p g"edende Aa™c haar fchatten te doen voort 5en« En worH k^aa5 do°j deazelfs goedheyd te bekroo- Skaten bevoolen X Ze j Inwooners der Vereenigde heden te onthouden? 'en 2 van arbeyd en vermaaklyk. Conform V Origineel Charles ThomfonSecretaris. *ynde Exnpdino «an r. p - fcb-Brunswykfche en Deetifche Troepen een Leger uvt» 3 Infanterie ,m 2 Panders, era order gekreegen zig marschvaidL Z voor, dat het flechts Ate houdet'' Men wend *yode Expeditie van den Capi^X,%7ygerS! fceeft gewiptl^hifl1.8* ^rty' he Ambasfhdeiir ontfangenÜfe hv Zyn Hofdoor een Courier confereerd te hehh'pn 8 met Beden van het Ministery ge te nig gezonden. DOg n zelgden daS weder heeft Sen. Eei^^eeimpruP<o °!?a^n weder eenige beweegin- Eemarcheerd. Dnot- i .Jf/ is hier voorby na Podolien ,lg® Regimenten nn d j fuwen zullen insgelyks nog ee- en de R^ghnenten n c r V00fwaard. «n Kleyn Poolen l^den maand hebben de Disfidehten Fynsck, naby LuhP !uren een Provinciaal Synode te eeniging van de h« ,f' gehouden. In het zelve is de ver. AH'-burefcUg yfe Erotejlantfcbe Confesfien z00 jer begin de?ll Zwitzerfche, op nieuw bevestigd. le lisfa eeh maand 's het Synode van Groot Pooles, (beste der p": ^Mr'n verfcheyde goede fchikklagen "«takt zyn. Prote^rcbe Gemeenten in dit Ryk, g! f) u y t q Weeken, den 8.%J£ L A N D« Jfomen,- dat de Koning van heeft men een conferentie met den da Vr«LLrraal mS«*lJcbe» Dienst, gehad h r fUyte maaken zullen, en de beroemde Hertog Ferdinand va» brunsi-jyk het bevel over het zelve hebben zal. nnhi!,!rl?7d nan w,agens' Karren en Tenten gaat hier on- "kS' OfPï 'sden '5 ,Iezer meidenzoo rlp Up^n li00 dat de Pru^fifche Generaal rrunscti de Vesting Kmtnggrats met verlies van 1500 Man zou ingenomen, en 1800 Oostenrykcrs daar in Krycsee- vangen gemaakt hebben. Z1 t a uden 9. Juh. Zederd voorleeden Maandag den 6 dezer, zyn in de Dorpèndie tot onze Stad behoo- renfiooo Croaaten en eenige Keyzerlyke Cavallerie inge rukt. Zy begaan nog geen vyandlykhedenmaarvordereti flechts Provifle tot zoodanige Pryzen, die zy zelf ftellen, doch zy houwen genoegzaam het gantfche Boschwelk het eygendom van deze Stad is, om ver, om eenverhak- king aan de Grenzen te maaken. Oud-Bunzj.au, den 9. July. De Koning heeft do Oosten,yker uvt een Post na by deze plaats doen verdry- ven. De Zieihenfche Houfaaren hebben zulks uytgevoerd en by die gelegenheyd is de Generaal Veld-Tuygmeester Graaf van Nt'euwied met 300 man Krygsgevangen gemaakr, gemelde Generaal is zwaar gekwetsten is reeds na Fran kenfteyti gevoerd, van waar hy na Breslau overgebragt zal Worden, alwaar men hem een intrek bezorgd heeft. Van de Neder-Elve, den 13. July. Volgens Be rigten uyt verfchillende plaatzen was men van alle kanten ernftig bezig tot het in ftand brengen van Alliantien. Hyt de OfPER-LAUgwiTZ, denj.^/y. De Oostenryk- en rtpjoifVi- tyden (als wareD met een ozeitae item, alle de Inwooners de rechtvaardige han delingen der Goddeiyke voorzienigheyd erkennen en hun ongeregtigheden en overtredingen belydenom welke het Land rouwe draagddat zy Gods Genade en Barmhertie heyd aflmeekenen hem biddendat ondeugdgodloos heyd, onderdrukking, en alle kwaad van tusfchen hen Verbannen worde; dat zy een hervormd en gelukkig volk worden; dat zy zig in de nederigfte en emftigfte fmeekin gen vereenigenoP dat het aan 't Alvermogen behaage het'ffian' t0* de alles by de Armée m« 7 Lhdertusfchen gefchie- Op Order van 't ConSIOQ "O Ileriry leuren. Prefictenï. mnston J- - ben15 Reeim^n2"/;y" 700 '"en vemeemd heb« - W Vv" "vwtjuwii xiovyvu VMI liCgci uyiV

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1