«afeajvgggL1»!*. 1»»** «f Sri, f&ZFss, r-iai 4 av—aaïtJ»uyt- kiagt van Middelburgse B ~«;>.facSSTK,s>' No. 8j. Donderdag A o. 177S, COURANT id. JW)'. a.m erica- w ^°£ge> met de" eer"Cn by hetLe" A rA,e n- ^hikt, r--dac Enselandïg cSp. hebbed »B*-r.den Sm' e"'lc,0•I• fte.Schepnpn IJet Congres beeft de groot- zonden met hevpi "deszelfs Zeemagt na deze Haven ge- 611 tevens een !S toc een V|oot te vereenigen te houden op eerfïeordr8^1 Jr°üpen gdast zIg geree{! wat het doelwit i»! ordre aan boord te kunnen gaan doch geheym. cr uytrilstiP£ zyn moge, is een diep lI^orA in dè Provincie Cotweiïicut mei- gekomen ttn VyandeIïk Detachement van Canada was daaten én' ft/ft* 1 K^n' 30 Engelfcbe Sol na 2 herhaalde" aanva»"VVe'ke door 30 dtoericadneti den 22 jongstleedén ti reCVen Waren; voorts was veerd met berigc, dat de F%"'?£t,°n ee" ExPresre gearri- Pen over hetMeir Cbanytlail li* aanboord vaö 7 'thee Detachement van 4 a <L Fn* JrT™ y*TenJ dat 2y een de te Otter CrcA t, 5®° Engelfcbe, Canadiers en Wil se vah de nnvA u J onticheept, en reeds met eeni T I Tvrir handgemeen geweest waren maar dat de Land-Malicie van .Ferment zig gereed maakte op den Vy- and los te gaan. Van Tork-Town, in Penfyhanienalwaar het Congres nogfteeds zyn refidentie blyfd houden, word, in datoden Viéhhfndp s.emeld' dat die Hooge VergaderingVernomen hebbende, dat zommige Iuyden een Complot gemaakt hadden alle Americaanscb gezindedie zy listig in het net konden lokken, op zulke plaatzen te brengen, daar ze m sVyands handen moesten vallen, en deze fnoodp «aflagen meer dan eens daadelyk hadden nagevoerd een evénJl/t t0f band leenende, betrappen mgt, een rcbandn'VemaderS aanSetl'erkten met dieven f u Zef'raf£ zouden worden. Die zelfde v,«g de, 1Dsgelyks' dat de wederzydfche uytwisfe- de Gene»V,?0r5?!lmfte ^«gevangene Officierentusfchen Was Hehto Howc en Washingtoneyndelyk tot ftand 'Generaal r' waar door van onze kant' onder a"dere, de Jferaalrt en de K°'onel Etban Allen op vrye voeten Jaaren is de Pest merkelyk minder alhier befpeurd, dan Wel voorheen, maar nu fchynd ze haar woede te ver dubbelen en zelf in de welverzorgde huyzen en Paleyzen in te dringen. De Groot Sultan is insgelyks gedwongen SSS3"r rV' 0fBurcht te verlaaten, en zig na f/n if - begeevenen van alle de omliggende plaat zen komen niet dan de beklaaklykfte tydingen. Te F era en in Galatha is dit vreeslyk kwaad in 3 huyzen door- vanTfw enT Zel>f in,-het. Klooster der Franciskaanen verzored uu Z"'S °P de beste wys meenden neer dezP !t ben' Pe Hemel a"een is bekendwan- droevige Volksplaag zal afgeweerd worden. heeft het Gomm y" Ambasfadeur in Toscanen de Kooplieden ™elT1.ent berigt gegeevendat hy verfchey- de Staaten een VOr"° Sedngageerd had voor de bey- X/'';" A'AAlAin welkewy te vooren daeiandrch„ y iSten Mogendheden, aan de kant der onze Regeerin„ reebynd n>et meer na den fmaak van beyd. altoos ovpr, Zyn* Hetbeft»an van een Zee Mogend- baarblykelyk beffié Stig in EuroPaen van welke wv wy gevoelen frming zoekenverzwakt werkelyk; en van mag? n 4Qeeda de v°ordeelenwelke de geljkhe!2 len« IntuslM, KooPhandel van alle Natiën zal heft verforen heéS CS herwinnen> wat het i„ Parys^en ft Rp^ti ift Y K* Gnrasfierstot vernietieine van bp. y een Re6'nient É«irU lhler onthoofd is geworden hlr n ]aate £endé byzonderheden: Seworden, heeft men nog de vol- Deze groote en gewigtige zaak, tot Welke de overlêér den Heer De Voltaire zeer veel heeft toegebragt, door'de onfchuld van dien Generaal in zyn fehriften aan te tooneh, is beflist op het rapport van den Heer Lambert, Request- meesteren zederd eenigen tyd Lid van den Staatsraad. Ma dat deze Magiltraatsperzoon daar aan een jaar lang ge- arbeyd had en de daar in benoemde Commislarisfen 'et 32 maal over vergaderd geweest warenwerd dezelve den 25 Mey laatstleeden ln den Staatsraad gebragt, welke van des s morgens ten 8 uuren tot des 's avonds ten 11 uuren vergaderd bleefzonder eenige andere tusfcheopoozing, als van i half uurom eenige ververichfngen te neemen. De Heer Lambert fprak 7 en 1 half uur agter eenen na dat ieder der Commisfarisfen zyn gevoelen gezegd hadÜep het aaa tot 11 uuren in den avondeer de uytlpiaak kon gefchieden. De Graaf van Lally, de zoonhad zig reeds des 's morgens by tyds na hec huys begeeven van den Heer Zegelbewaarder, alwaar de Staatsraad gehouden wierd, zynde hy verzeid dooreen groot aantal Officiersvan wel. meerf ^f'mi,,0^ de Indien ëediend hadden, en dus met hpn 00A in ?e zaak gewikkeld waren: Hy bleef naast de VefgadTrSaf6 ft' 660 Vertrek eedaan wiprdpp eyndelyk de deuren open e?,®n hoorde roepen Het Arrest is vernietigd, gevoelde hy zulk een hevige aandoeningdar hy, in plaats van de Rechters aan te fpreeken, voor hen in nederv'el' d°ch de Rechters, niet minder enschhevend, als Rechtvaardig zyr.dedeeden terftond alle middelen in t werk Hellenota hem te doen beko- men. By zich zeiven gebragt zyndewas hy nog niet in ltaat een woord uyt te brengen, maar betuygde de Rechters zyn dankbaarheyddoor zyn armen na heD uyt- te ftrekken en een vloed van traanen te ftorten. Het cer- fte woord, dat hy fprak, waste vraagen na den Heer Lam' bert, zyn Rapporteur, en hem naauwlyks in *t oog ge- kreegen hebbende, viel hy voor zyn voeten en belproeyde dezelve met zyn traanen. Zulk een tedere vertooning ver wekte een algemeene aandoening, en men 'noemde dezen dag een dag van RechtvaardigbeydMenschlykheyd en Kiuderliefde. Het Vonnis, welk door voorgemelde Rechters thans herroepen en vernietigd is, was 111 den jaare 1766 door heV/<j>rle?>ietit geflagen en van dezen inhoud: verk!aarci7rae//ö°/"}°^,tT,,,.A, Aerga.derd zynde« tuygd het belang des Konno befchuldigd en over- tnisbruykt in verfcheyde knevelivpn g5Za^ j hebbett daanen dK i;„„i„?,,„ cberry, tot herftelhng van welke hy Word verklaard ver vallen van zyn titels, eer en waardigheyd, en gecondem. neerd op een fchavot, het welk ten dien eynde op de plaats Grevc zal opgefigt zynhet hoofd te worden afge- llagenVerklaarende zyn Goederen ten voordeel des Ko- mngs verbeurdna alvoorens 'er van 10000 Livres tot brood voor de Arme in de Conchergie en 300,000 Li- yres aan de In wooners van Pondicberry te hebben betaald, indien het de Koning dus zal goedvinden. Ingevolge van dat vonnis was die Generaal op Donder- dag den 8 Mey 1766, toen reeds 67 Jaaren oud en 45 Jaaren in Franfchen dienst geweest zyndehet hoofd afga- houwen. Deze Executie gefchiede des avonds ten 5 uuren, fchoon men anders gewoon is dergelyke Vonnisfen by het licht van Flambouwen ter uytvoer te brengenom dat de Rechters destyds goedvonden de Executie te verhaasten dewyl hy zig met een pasfer in zyn maag gekwetst had ook zag men hem, op de Gerechtsplaats gekomen zynde, een houte bal uyt de mond neemendie men 'er ingefto- ken hadom het afbyten van zyn tong voor te komen het welk hy getragt had na het leezen van zyn Sententie te doen, die 22 bladzyden in Quarto groot was,en onder welke leezing hy uytriepDit is dan de loon van tnyn 40 jaarigen dienst. Toen de jonge Graaf De Lally de Heer De Voltai. re bekend maaktedat het Vonnistegen zyn Vader ge flagen door den Staats Raad vernietigd wasfchreef deze vermaarde Dichter, fchoon reeds zieltoogendenog voor het laatst van zyn leeven dit briefje tot antwoord De Stervende vcrryst door bet boot en van zoo een ge wigtige tydingHy omhelsd den Heer De Lally zeer bar- telyk; Hy ziet, dat de Koning een Befchermer van het Regt isHy fierfd vergenoegd. Tow» aanlékompnrStgemeIde -Was' den 9' April" te York CONSTANTINOP^lEN^den Y - TV- T 1 ti lil - dfttr/y. /tcdcrdcenlye

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1