as£££t£| «r* - avaaranog ve5?hoond was s Middelburgse S&ffiC f COURANT. $To. yé. Donderdag Ao. 1778, den 25. Juny. E N- T U - i s K° MyÈ4°ruytederflyk ODWeer e"r°ffen' 2ic'h eenige i< «te techrSf in de fe'"" dezer Maand, B» 4 «te had» wierdhetVoïkoDmpr- f voUlrekt ieen brood *t na bet Palevfin k/ en bragt den Kadi en Muf ^ogtent'zoekraaakeö vnrl' "y'vrees' dat zy zich den Basfa gehouden nf yne i-rgaderiDge0 wlerdeD baten bekend Lu J €llfe dle Staatsdienaar heeft «o«de ftd„^k^iat »enie ï00dige Maatregelen zoude in weru aenen «ooaige iViaatregelen ^°mendoch deze hónd' j hongersnood voor te Von^oezehoud Dog geduurie aand«,„„i a,. van de Inwoonders dfzer sS "f" S* onderhoud ers dezer Stad van nooden heeft. Dezen dag heeft men gezet, welke befchuldi^H ry.j -Landbezitters gevangen de hun toe behoorende fW tdat ZV de Graanen in hebben. De rSSrby def S»d verborgen alle de verhooien O-f-m lcherpfte orders gegeeven Beur is geheel dakloos geworden; een zwaar geladen Fe metiaanscb Schip is, op onze nwj S=iaaen ye Langs de geheele Kn«t -r ,eeverongelukt ordSs f«* SET 31heeft aanftonds de noodige pZa l nfch,a,P Pgeevep, om een Canaal te doen ^er v0orbv !L 'jy"l vlj di? 1 kwartier uurs van §een RebJ vloeyd, ten eynde de Inwooners en het Vee de Putten aan water hebben mo8en middelerwyl, dat borden. a Fonteynen' in den vooriSen ^at, herfteld fr^lrEgeftigt' t° 3' ^""1' PresburgworcfeeuZ/or Zienlyke Sol' ^fchde Keyzerin Koningin een aan- Biet het bouwen van het zeIveebJEo£„e5ïen Jïffj* bereyds ven van de Fundamenten Leeft men dezer dagen "nevens eenige Doodsbeenderen 45 Ducaaten gevonden, waarvan 41 zoogenaamde Feneiiaanfche Zechinertivan den Hnn Regeering fchonken Zoo dat bet laatfte, misfehiefl reeds aangekomen, bevel des Konings alleen nog noodig is de Armee van Pripj Hendrik in beweeging te zetten. Men verzekerd, dat te Torgatt bereyds de noodigefchik- kwgen tot het Hospitaal voor de Prinslyke Armee gemaakt zynen dat zyn Koninglyke Hoogbeyd zelvezoo ras al le de Troepen in beweeging en op marfch zyn, zonder ee- nigen uytftel van deze Stad vertrekken en dezelve volgen zal. B A v r e v t h den 10. yUny. Voorleeden Maandag zynde de tweede Pinxter dagdes avonds om 9 uuren, had den wy hier een vetfchriklyk Onweer van Donder en Blik- femmet ongemeen zwaaren Hlgel verzeld. Op zommi- ge plaatzeu lagen de Hagelfteenen 3 voet hoog. Alle da .Ventten» aan de Zuyd zyde ftaande, werden in (lukken geflagen. De fchade aan openbanre en byzondere Qe- bouwen bedraagd een grooce föm Gelds. De Tuynen zyn ton aanzien der Vruchtboomen en Moeskruyden, gantfchlvk dS'uf De rï Koor,n:Akkers ziet het 'er nog den zvn j en> die een ryken Oogft beloof- van'do iiilio n grond 8eflagen en vernield; en dat et water bedorven. Het jammerlvktte is dat da heJdU«?nE^D/0R l' den l6, Dewyl de Geestlyk- vertoond lanêer hoe meerpragtin de kleeding vertoonde, en daar door haar fchulden fteeds vergroote, i» er een Aartsbisfchoplyke Ordonnantie gepubliceerd, uvt kragt van welke de Priefters niet anders, dan in 't zwart zullen mogen gekleed gaan. een Leuw beleevenwelke krield van fchriften, zou het eer vreemd 2yndat zig niet een menigte pennen bezig j ,en met de wonderbaarlykfte Staatsomwentelingwelke de hliftone ooyt heeft kunnen fchetzenDe ongevoelige invloed der byzondere belangende gevolgen van eynde- looze en lange tyd wisfelvallige Oorlogen hebben groote ^ra'!fen,ng®n 10 de Ryken veroorzaakt. De Staatkunde m in Ti? u", geva' bebben derzelver formeering bewerkt, et beloop van een jaar hebben wy, door wy ze Almanacb van Philadelphia id onder den titel 'eismund. Deze ^«"",,7,/" Tan ft'°' Panche cn den Vromen rJ' - ™d?eëelen van Sancha In ons zoogenaamd Diario vind men het onderftaande'wdLee" 6efchtIft waar uyt alle zweem vaa bengt uyt Dobeemen: Het is zeker, dat de Prelaat vani moest verbannen zyndan buytea Crus/au van den Koning van Pmysfen Bevel onrfim 1 j j met, d,efliSe iesfen en fpreukenalle gefchikt ER-LY NI2, uyt mistasting van een Po- was, eenige dagen geleeden, de Keyzer- Secretaris alhier in hegtenis genomen. De een heeft s Viin l ruWen «evel ontfan- te leveren.0 'f**™ V°°r de Vesting en ,fiiet ee»of andere merkwaardige ftof opleverd. Wy zul- en eenige uyttrekzels opgeeven, om te doen zien, op hoe- danige wys deze Almanacb is ingerigt. January 1. Hoe veel Vrinden van daag! Gelukkig, die hen weet te ouderfebeydenwant men vind weyaig op- «cy.Bediende' X üyt mistastin8 van een Po- lyke Legations gc-7,ee^gl agen geleeden, de Keyzer- Perzoon des Secrer?" ,a b;er m hegtenis genomen. De Welke de Bediende in Arrest VÊel na een anderen' "en weet te ouderfebeyden; want men'vind we- Van kennis kreeï S™ v°° ras Prins Hcndrik daarj ^klyk bevel den' Secrol i °ning,yke Ho°eheyd oogen.l a®«wivks l1 et,ar's los te laatenwelkers Arrest gehoord our geduurd heeft. Men heeft nog niet Cisfaftïe begeeri. heyzerlyke Minifter deswegen eenige Sa Van de Konin'iT ver'ireegen heeft. ®ere echte berichten£e Armeein beften heeft men geen an geavanceerd is an dat bet Veld Hospitaal tot Neifs ler ScS'iffvfnhryId me,n' dat byde" doprmarsch on. 8r°ndgebieri ^Oov-P' uysfendoor een gedeelte van het daar Kn der ^epu51iekde alletminfte klagten al ^tSden6'enPea?- dMen heefi, 0vf-l goede6 layg3 Jetaald. Veel Edellieden'in«8» goederen zy gepasfeerd zyn Tebbw eJ00^ Latld" «en aanzienlyk deel van hun voonaad te S y gehad Na de aankomft van den laatften irQ- verkoopen. met aanueeaiiyk is geweeft. 5 ditoDe Kwaakers rekenen het een Godsdiensplig; op elkanders gezondheyd niet te drinken; zy zouden vreezen dus meerdan de dorst vorderde, te drinkenWaar om is de wysheyd van onze Kwaakers door zoo veel ba- lachlykheden bedekt, terwyl de gekheden der Saletjonkers vol bekoorlykheden zyn? 10 dito. De Mensch is zig verfchuldigd aan zyn Iluys- gezin, zyn Vaderland en zyn Naasten, zeifin de ruymfle betekenis van dat woord. 11 dito. Men zal misfehien vraagenwat ik door Naas ten eygentlyk vetfta, en hoe ver de zin zig uytflrekt? Die verfpreyd zig door 't geheel Menschdom van nader tot nadermaar met eenige verduysteringen. Ziehoe de kringendoor het vallen van een fteentje in 't midden van een vyver veroorzaakt, zig tot aan den omtrek, veel die per naby het middenpunt, en veel oppervlakkiger, na maai® de ruymte grooter worduytfpreyden. 16 dito. De ledigheyd draagd kentekens van de Godly» ke Afkeuring; zy baard lafheyd en onlust, geleyd dfcij Ryken tot alle ondeugden en den Armen tot alle Euvel- daaden. ip dito. In vroegers dageu waren d« Bisfchops Mytert 4 verfcheyde ryke Landbezitters koopen e„ur Tl™?" °P te fPeulen - dezelve fe ver. i> Geld verbeurd te verklaaren; jazeifdeAu- ueuren en Jsegunftigers hier van op het flrengfte te ftraffën. Larneca, op't Eyland Cyprus, den 29. November. Den 22 dezer hebben wy op onze Kusten een hevizeu florm, uyt het ZuydWesten, gehadvergezeld vanzwaa je hagelen fegenbuyen,hebbende dezeörcaan een meniete *waare Boomen, in zyn weg, van hun wortels afgedagefr verfcheyde Huyzen zyn mgeftort, en dat van denGouver? grónde 'RegecHne ezi£?hd«l£r'ide en lief"de tor' de deugd ge- I rAfTf A ff nol Iml U i 11. ._n nl I

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1