dsiïxst!* c°"p,o,r B-*- MIDDELBURGSE den 18. Jmy* CSrm denY. bÈy- Berigten uyt b» JSüSürs»den 2 vo°' *>-« te Tfffris'hier verwast- No. 73. Donderdag Ao. 1778, COURANT. T TI TS met elkander zm i!,\ de meeste Bey's zoo oneen vaar loocr 'j c gamfche beftuur in dat Land ge- "ooglyk voor u Uyge" te raakeD* 0m zulks zoo veel neem te komen, worden'er by de Porte, ver men, maatregelen beraamd. isSfLDR^'Jden 2o- McyN DeJryke® lootman Mexico geen ^1/ ?g Va" Zeylen' ™ar tot h*d<m heeft men haar m g' ze geZieD Is' 0ok b v® Cadix geen Schip men Hafmoetgezeyld' WegeDS den tegenwind denkt dat ze geftadig zal moeten laveeren. Romen, den 25^71/^ J E, „N- dige Heer Ratini ;t l, j De beroemde Waterwerkkun de van de r dagen alhier gearriveerdkomen geftelde uvidmÜ' k Moerasfen, over welkers in't werk öqnn diooging hy het opzigt heeft, om van den voort- wds iaLaaDgeleSd,Nhebkn' om de Stad Terracina (eer waar vanraetg°edl°°pend Water te voorzien, ïvn I!i ?y 'yten deze Waterleyding had moeten beroofd aÏJ Zy' door deszelfs verftopping en verflyking, Timr<>na ondervonden heeft. Met ligte moeyte en ge *n de°vo te" ZaIdit Werk wederherfteldkunnen worden, «ude we)Tn°emde Stad zal Zig verheugen kunnen over de danken hp f d'e den beroemden /Ippius Claudius te door zv 6 Kardinaal Alexander Albanivermaard Ontdekt." groote kundigheyd in de Oudhedenheeft deze de onr'/l"^ bevoorens omftandig voorfpeldhet geen dan ook naanfLi, dat men dezelveby het werk deruytdroo- "D p feunger nafP°orc'e- K o P r e nh A R K E N. Haring vangst dit Voorjaar geweest is, kan daar uyt afge Bomen worden, dat den 22 dezer Maand 25, en den vol genden dag weder 5 Zweedfche met Haring beladen Scheepen van XJde-wal, Gotbenburg en Marftrand, uyt de Ncc>A-Zee, in de Simd gekomen zyn. Weenen, den3o. Mey. Heden 8 dagendde^Heer Wtiltarn Leeeen der Americaatifcbe Gevolmagtigde te Parys, van daar hier aangekomén. Hy is door den Fran- jcben AmbasladeurBaron de Breteuyl, aan den Prins van tgiunitz-Uitbergen aan de meeste vreemde Minifters ge- der fchoone Weêtenfchappen werd de volgende Pfysvfaag voor 't Jaar 1780 opgegeeven: In boe ver, en op Welkt Wys beeft by de Volkerenonder welke de Weetenichappea bloeyden de Lands Regeering een invloed op de Geleerdheyd gehad? en vice verfa. wat voor een invloed hebben dt Weetenfcbappen op de Lands Regeering gehad De fchikkingendie in het Hotel des Keyzerlykett Ge- zants gemaakt worden, toonen meer de verwagtingdat hyin 't kort vertrekkendan dat hy nog lang hier bly ven zal. - Hamburg, den 9. Juny. Van den Donau word ge- fchreeven, dat de Turkenin de afgelegen (te Provinciën van Hongaaryenalwaar overvloed van Graan is, zeer zwaare inkoopen doenen alles prompt betaalen. Deze Vryheyd is eerst, zederd eenigen tyd, wederom de Por te toegeftaanzynde het de Hongaarengeduurende 6 Jaaren, verboden geweest iets hun te leveren. F R A N K R Y K- Parys, den 8. Juny. Men zegd, dat zeker Cbirur- gyn alhier een voor het Menschdom zeer gelukkige ont- gedf"' "amentlyk een middel, om al- het zÜ nn r te geneezenzYnde de Proef van het zelve op een der Kranzinnige in het Kasteel van Bi ets e genomen en Van de gewenschte uyiwerking ge weest. Een aanmerkelyk voorbeeld van oftbaatzügtigheyd is 'c volgende: De Heer Seret, Procureur der Balluagie van Peronnehad een Boer gedagvaard over eenig geldhem door iemand alleen op zyn woord gefchootenmaar Wee- tende, datde Boer zyn dagvaarding een PfoCureur had over- gegeevenom de fchuld te ontkennenvond de Heer Se ret middel de dag van verfchynlng uyt te ftellenontbood den fchuldenaar by zig, en haalde hem door beweegrede nen ter bekentenis der fchuldover. De Boer zeggen de, dat de ontkenning alleen van wegen zyn onmagt was voortgekomen hernam de Heer Seret i Wel nugy heb dan het voorneemen gehad een meyneedige te worden 1 Zie hier dan de Quitantie van uw Schuld ga uw Schuld- eysfeher zeggen, dat hy het geld by my kome ont- fangen. De Boer, van blydfchap opgetogen, bood den Pro cureur aan hem een Schuldbekentenis te geeven. Neen, hernam de Heer Seretgy zult het geld my weder geeven, als gy 'er in ftnat toe wezen zult. Geef nooyt Schuldbe- eediXm te een tyn™ GROOT-BRiTTANNTFxr L o n D o n, Vervolg van den 5V«y. De fiV?, tot bet geeven en Vast maaken van een zeker Jaargeld aan den Graaf van Chathamen de Erfgenaamen van den over heden Willlam, Graaf van Chatham ,aan voien den tytelvan Graaf van Chatham zal verfiervenin aanmerking van- de gewigtige dienftendoor hem den Koning en het prefenteerd Men ze^d niJr d r v, c mini rers ge- rfe gewigtige dienften, door hem den Koning en het ,êfkonien 's01 zig hier eenige tyd ophouden Frankfort wi Zyn EclltgeDooc, die wegens ziekte te Van her Minil 6* Juny' Een Jager is dezer Dagen Zet daeen aih'"'6 den Koning gezondenen een de- «en beitel m T gekomen Jager zou van zyn Majefteyt nr-ir gebragt hebben, dat alles zich op de °ndertu?ruarSChVaardig moec houden, ieverdom C't u dac de Koning, in Sihfien waakt en van den Vreed -ang zvner Onderdaanendoor 't bevestigen Wel, om de rl-n DuVfche Ryk» te bevorderen, dan getrokknn n en Rechten van zyn Koningryk, met uvt de kund u F"' te befchermen, zyn onze Geleerde bezig kweeken 'gh£aen der Letterminnaaren meer en meer aan te der^?,0,r'eede" Donderdag hield de Koninglyke Academie oudn eetenichappeu haar openbaare Vergaderingdie de Tbeïrte vw de leer dez^S wfe,ls.de vraag nopens de SecreLf ge,lyk de °Pen'"S der Biljetten bleek Z ^ar^^^c"JöAk?demiVier WeetenfchaPPen te Parys, Artiiierje Kir,- Z an r de Koninglyke Pruysfi- '«m-Kapueyn Tempelhof me. Wegens de Hoogerbuys geleezèn en met 4.2 tegen 11 ftemmen gepaa- feerd, dog de Lords Batburst, Chandos, A. B. Tork en protesteerden daar tegen in de volgende bewoordingen: I. Om dat wy niet kunnen toeftemmen in zulk een on- verantwoordelyke verkwisting van 's Lands geldin een tyd op welke de Natie zugt onder het gewigt van zwaare fchulden en tevensin een gevaarlyke en kostbaareu Oorlog gewikkeld is. II. Om dat wy vreezendat zulk een daadin vervolg van tydaanleyding tot oproerige handelwyzen zou kun nen geeven, en tot verryking van byzondere Huysgezinnen ten kosten van het algemeen. N E D E R L A N DEN- Amsteldam Vervolg van den 2. Juny. Het Genootfcbap onder de Zinipreuk Servandis Civibus, gezien hebbende de veelvuldige Verhandelingen over de Vraag: Kunnen wy ons overtuygd houden, dat een tvaare Kanker, tonder afzetting, immer tot geneezing is gebragt &c.? heeft met de Goude Medaille bekroond oie Verhandelingwelke tot Devis voerd Nemo errat uni fibi, dementiatn fpargit in proximos-, en by de opening van het Billet is geblecken, dat de Schryver van dezelve is de Heer G. J. van Wy Heelmeester binnen deze StadLid van het Kunstgenootfchap te Utrecht, onder de Zinipreuk Bejleed den Tyd, Met Kunst en Vlyd. Voorts zou het Genootfcbap de Verhan deling, onder het DeVis Geen Wonde zonder Zalvhei gangaezergewigtlga onderneeming verdag te doen. Hyïsde bteiiger van 2 goede tydingennis I. dat de eertyds gewe zen Appiafche-Straatdie zedert langen tyd onder den llyk begraven wasdoor den aangewenden arbeydeerlang weder ten volle daar van bevryd en gangbaar zyn zal ten liyrneemende gemak der Reyzigers 11a Napelswelke zig dan wederom van dien weg bedienen kunnenin plaats, dat zy nu een grooten omweg door het Gebergte moeten neemen. II. Dat 'er een oude onderaardfche Waterleyding ontdekt is, welke de Romeynen onder de evengemelde - 4 v x,°e auniTiorlelylz

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1