sr tk MIDDELBURGSE l X A. L.. I E K. No. 68. ■Vattirdag Aö. iffê, COURANT, den 6. Jiwy. Z W E E tl tr \i DU Y T S C H L A N D- p F K A N K R Y K- G R T BRT T!S 53 en I h' w« SdTffl ,er"if1 in i,sn lestt ,e,oo,zaik,i' kous^ieZyi en ™f,S' 10 P,3atS 8espet1' aa» de "'«fefor sm.4 A tof/, CE-'.1» mnropnc **U7U14ff lddllUCtLll.il) WCi n f.11 10 uurenzich in zee een allerverfchriklyk- tip- a«* a V?len' welke de Kust van falinure nader- hu' b 'Ci £Z,e Utcolom van een roode couleur Was, eii, JL Jfi b? f6'4011160 zyndë, door de wind, in 3 deelen en 11 Va-n We"5e ieder een byzbndere weg nam, zoo rr TAer7T'WlC hetzeive °P wegontmoetede, coat 1. f(-',laciehier door veroorzaaktop 20000Du- dezer werd. Een der zeldzaamffe vérfchynzelen Een^f W3S' A £e" ,gedeelte derzelve, boven een ÏSfH1 z>'n,de' al het water uyt de Rivier optrok -dervfel °°g het' Waar °P verv<%ens een hagel ne- door gedood WaS' "dat 'er VClfCheyde Beesten li»« Ui£*' De Koning', zede.d ri u.l t;"C!gm.erk Êehad hebbende de oude Zweed. 'n& Weder in gebruyk te brengen, en daar door alle vreemde moden af te fchafff-n, heelt zich zeer veel iboeyte gegeeven deze onderneeming tot ftand te brengen. Zyn JVJajt.zich toeleggende op het onderzoek der rede nen, waarom alle de wetten, welke, tot affchaffing van pragt in kleeding, zoo door de RyksRaaden, als door zyn Majt. zelf, gemaakt warenzoo weynig uytwerking ïjaddenbevonddat de onwilligheyd zich aan dezelve te onderwerpenmeest al voortkwam uyt de rieyging zyner Om crdaanen, om ezelve pragt te vertoonen, als die Na tten welke zy in kleeding navolgden. Om dan op een af té frhJragtum kleederen en alle Buytenlandfche moden de in egreep Zy" 'MaR-dat het eenige middel was rl;n g V,an eea Natiullaale kleeding, volftrekt ver- 'ence aan die van andere Natiën, en die, welvoeglyk *1° ^cwpudig zynde, tevens kon ftrekken tot verbetering of noel-onl"' WrvlliC rccds dit Ryk gevestigd waren, dat hef w 8 gt worden* Dan zy" Nlnjt.vindende, tor /tilb -biet geoorlofu was zyn Onderdganen fedwingen bezw f t yZ""dc'r(ï ^randering, die zy ligtelyk als een revir -c° kunnen aanmerkenbepaalde zig, tot be ■teeenef rÜfV^ u 002mer,£a!leen hy zyn eyge voorbeeld u-r navol etzel"e een genoegzaam flerke drangreden, eynde verKg„ra°riJn,2"derdaanen' wezen zou?- Ten dien voorneemens was, heden",'"niet^f L)y Hovelingen een nieuwe kleeding aan te neemen, en die In 't vervolg altoos te zullen draagen, terwyl 'er overeenkom ftig deze dragt een nieuwe Uniform voor de Troupen zou tTpr^prï <T#»mool/r ttmfd/vM *7t\ r mede d*e afbeelding van de Hofkleeding der Dameseer- langop gelyke wys, in het licht gegeeven worden.. De ze dag is op verfcheyde plaatzenen byzonder te Nord- kioping met veel plegtigheyd in vrolykheyd doorgebragt. Het gerucht, dat haar Majt., de Koningin, onze besté Landsmoeder, zich in een gezegende fjaat bevind, heeft een onbefchryflyke vreugde in deze Reftdentie-Stad onder dé tnwooners veroorzaakt. Men ïpreekt ook nu reeds vaii deze wenfehelyke zaak met veel verzekering- De Overfte Baron van Taube is van zyn Majelteyt de Koning 11a P'ommeren afgevaardigden men vermoeddat zyn Reys betrekking heeft op de omliandighedenom dé Rust en Vrtede in Duytschland te behouden. Berlyb, den 1 9. Mey. Volgens brieven uyt Sili. fien had de Koning alle Silejï/cbe Regimenten zeer gunflig bejegend en rykivk bier onder dezelve doen uytdeelen ge°meehn omhaalafjt' °ffiderS Reë'lmenten buytm! vesHnd^'lesien, den 23. Mey. Het wordeyndelykbe- onn ru 1 tot hier toe voortgezette onderhandelin- g tuslchen de Hoven van PVeenen en Berlyntot be houding van Rust en Vreede in het Duytfcbe Kykgeheel afgebrooken zyn. J s Keulen, den 24 Mey. Een Burger dezer Stad is te oonn m hegtenis gezetdie by een Jood een Stempel vati eea Louis d Or heeft doen maaken, zoo men denkt, om'er vallche mede te flaan. Hamburg, den 29. Mey. De IVisfel op AmfteldaM is Banco 33 en n zest. ft. p. D. v. 32; dito 2 m. 34 en 1 h, ;idem Caslas en 5 ag.; dito 2 m. 6 en 1 h. I arys, den eg. ft/eji Brieven, die men alhier vati London heeftzeggendat de fehielyke toeftemming van de Ilofparty, om de Lykftatie van wylen Lord Chatham ten koste der Natieuyt te voerenalleen een kulistftreek isom de tegenparty te overtuygendatfchoon men onderling in gevoelen yerlcbild, men daarom geenziuts haatdraagend is, ten eynde door die toegeevendheyd dé overige in hun belang over te haaien. Gisteren deeden de Indifcbè Aftieh 1645, 40; Èmpi Se Mïfel OO )rf, %",J h"- 20; BilL des 'CnnS 53 en 1 b, o/> i h. we'k» huh Va", zyn ir0Vlncien een circulaire brief, in'vertoond, dat verlchevde he. Co"Srcs heeft welke hy hun redenen van zyn befluyt gaf, en de midde Ar vpwonme haddrn Jpk de verbonden Sfaaten len aanwees, die, ter bereykingvan zyn oogmerk behoor !»tëü - Cöntmgent van Troupes alleen- den in 't werk e-pftrid rr «™L u oenoor-1lyk maar voor 6, of 9 Maanden aan te neemen; dat zulks kennis te geeven, aan zich hrhnmwrn !en.hy altoos ongedifc.plineèrd Volk kreeg; dat ook Zyn Offi- geheel Ryk zyn voorbeeld zou sevoRd hrhhrn <\<Ztff' C'€rS vea' -a£rk liadden hen te leeren, en dat, wahneer zy Ordonnantie, of Reglement dienaangaande mdrrr hpn-ii," °^"'enc wiften. wat de Pligt van eèn Kryskuegt was, hun lingen te maaken, voegende eyndel'yk aan gemelde Couver" TS ve ,r®eken- Waar op by het Congres wasgèrefol- neurs daar nog by een modef^ïan^eze nCSiS W veddaaid aHe Troupes, thans de Légers der Zynde zoo.lnnig, als AeZmeeden gewoon waren k ^d S'; Bondge!10°^P llytmaakende, als mede zóódanige, Welke voor 250 jaar, ten tyde van Cuflavus Fa Cé cn K k'er na te.n dlenst van die Legers zullen worden aangeno- in een hemdrok met tooopenf tóyk te'Zuften zyn Troupes van de Fereenigde Staatïn ge- vesten; wyders over dien hemdrok een vest dutirende den °<>rtog tufeben Groot-Brittannieh en de 1... gemelde Staatenals mece onderhevig alle Reglementen; Boeten eh Sraffen die in de Krygs Artikelenvoorheen by de bovengemelde Staaten gemaakt, zyn gefpefificeerd onaangezien eenige Wet van byzondere Staaten daar tegerf ftryden mogt: En is voorts gerefolveerd den Generaal Washington en ieder Officier, in diëtist van meergem. Staa ten te magtigenom te arreftecren alle zoodanige Perzoo. nendie geduurehde dezen Oorlog den dienst van gezéydé Staaten, onder pretext, dat de Tyd hunner aanneeming zou verftreeken zynzullen verlaatenenz.- En dat dé Genetaal Tlowe den 18 January ten fcherpften had gebo den de Americaaneti voortaan niet meer Rebellenof we- derlpannelingen te noemen. Korts nam het Hüys der Gemeenten in groot Commïtté in overweeging den Staat des Koophandels in Afrikaby welke gelegenheyd de Heer Tempte Luttrel een Optelling deed van alle de voórdeelen welke 'er voor de Natie in de voortzetting van den Koophandel op de Afrikafché Kust gelegen waren, vooral in een tyd, m welke zy dié op Amerika verlooren hadhy wees aandat 'er van SaU vesten; wyders over dien hemdrok een vest haufS' op de helft van de dyen, het welk door een Hem r ^nd word vast gemaakt; verder kousfei'ldie vah boven knicn konSde °P df,fchofie": een mantel' tot aan de hangendeen 6 m kteef i°edje 1 aa" een 2yde "eder- Op jp zeer kleene lubben. din/draalrnW-0"f dage" kunhe" de FIfvelinSen deze k]ee- wannel 1 c zwart' of rood' en op de dagen van nf ty isin blaauwof wit- Ten opzjff'r v 1 e Hames ts bepaald, dat die de kleur der Heer" 'gen en een zoort van kleeding draagen zullen, dieill!" gewoon IS de Circasfifche te noemen uiemen Wanden ove hTr mei%ke mis heeft de TeekiAaSSdte nmgs, een afteckening dezer kleeding L0 vonr u!S.?° 'ïk, a)s Vrouwiyk geflacht, doen ve-'uafu- hetMan-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1