«Sïd?Zeü ftSïta °"<ieS MIDDELBURGSE C O U R A N T. ix. Mey> basti c O r s j c a. No, 61, Donderdag Ao. 1778, L alhier llr P' ?enige dagen 8elecden kwam de RatifipafiA Co"ricVan Madrid aan, medebrengende tusfehen ons Hnf V 31 van Vreede, en Alliantie, inen genopyy^ en van. sP"«jen. Niet tegenftaande geteekenH is "weet' dat dit Traftaat reeds den11 Maart zal wnr^ j3r nog zo° ^bielyk niet publiek gemaakt "Levm h ie", men deszelfs inhoud ten uyterften ge- JfK0!» gel°?ven ecker veele, en volgens hun mee- ftrvdenH 16 r0' het zelve niets bepaald is, en d;t R t £t voo^ge Yerdtagen, tusfehen Engeland felachti^uLT^te,minV taIT ''ynde' b'yfd heftwyf den Ma anig deze Hap te Lovdon zal aangezien wor- een'in 't Taar T-c'o dlt lra,ftaat gegrond zou zyri op niet tot ftand kwnm d°,Ch 'C geen destyds den Marquis van Pombal Hr,$S tl °°ê'frken van Traftaat is een ai,Ta ,ofd doeleynde van dit 7e» te oiid"rhnnH jUleG Vriendfchap met Span- jRvV nifi- ,enen daar door te verhoede», dat dit 4xyK iet genoodzaakt wordby voorkomende Onlusten ce party vatj de een, of andere Mogendbeyd te moeten kie zen, gelyk wy dan ook by den thans te vreezen zynde Oorlog, tusfehen Frankryk en Engeland, volmaakt onzv- dig blyvenen onze Havens voor alle Mogendheden die met dit Ryk willen handelenopen zetten zullen. Zoo ras de Scheepen, welke in Brazilien dienst gedaan hebben, te rug gekeerd zyn, zal 'er een Vloot uytgerust wordenomvolgens het nieuw aangenomen Schema, j 3voor alle beleedigingte beveyligen voor en nagered™ dü Landmacht van het Koningryk fchap op de hPP uT niecmeer'dan de noodigeMan- bevel van Vertaw 2°* /lpril' üen *4 dezer kwam 'er te doen 't wdu' Ceë tJveede werving van Matroozen rchèvdeHnvcjAï- 6 zeer ontrUst heeft, nadien ver beroofd J Sn™T Van hun Bloedverwanten badden ,ipnl7 l and?re in derzelver plaats bezorgd Wezen. Des n" °*V .,WyS voor vervol/zeker te Beene 'd.-A n'etteSen^aande heeft men de meeste der Touton Z£f bevryd rekenden, fcheep gebragt, om ze te order is oolZ *2?. ^«eiföe 1 t A L i Triest, den 23. April. De Franjche Conful alhier beeft van zyn Hof bevel ontvangen alle de Scheèpeu zyner Natie, die deFranfche Vlag voeren, aan te zeggen naauwkeurig 0p hun hoede te zyn. Deze waarfchou jnngondertusfehen, hééft tot hetWnd geS aaS TaitTineSeeV>innarmlyk: De CaPiteyn van eenFranfche Lartaanwelke na Livorno'Genua en Marfcylle beftetnd JÜVÜ f meer dan twee derde van zyn Lading aan wi ba 'kreeS lm een gedeelte wederom te ont- dendog hyvreezetide op deze wys nog lang t'e kun nen opgehouden wordennam de nagt te baat en zeylde weg. Van de Grenzen, den 28. April. De Ambasfadetir een CoudeT van T*fchryfdmen van daar, had onlangs zyn Hof, met de grootfte fpoed over IV pels en Otrante na Dalmatienmet gewichtige Dene hes, gezondenen zoo men denkt zyn dezelve herrek Lelyk tot de tegenwoordige tyds onhandigheden D U Y S_ C H L A N' D- \Veenen, den 5. Mey. Uyt Bollend word eeSu GriSfi Tr°"pes reeds hl,n Legerplaatzen op dé 'Oegts fiJc"™ betrokken en hun Voorposten en denr Een f)ff e van elkander ftaan. de °nze een gedA^i,1!1^ van bet Regiment van Bcrlicbingcn i, in den i^.ftVan deRegiments-Kas, verdweenen. Hy L f maar, door den °°rIog heC Pr"^isch Leger gediend- trad h„ j a\y0!tenHkers Krygsgevangen gemaakt zynde' - ,n oienst van htjn Majefteyten. Men denkt hv von..»/ van non ivjajeiieyten. ivieu denkr hx, nen t™ "c u w£der onder zyn vooriSe Meester te die f. Li tusfehen heeft men hem hier openlyk ingedaan «P poene hy, binnen 6weeken nietverfrh,,nnlil ëd alle flrengheyd der KryS™"1!^^6"^^'gens Alle Officieren der CavmiPwt f WOrden- ten een Baard prefent gekreegen. V3D Maieftey- By een nieuwe Ordonnantie is pit d„ r •den meer dan 600 Florwen toe het hn rtlcul,!eJ; ve»*bo- van een Huys te befteeden s °"Wen' of herHelicn werd 'er eefderaSvkA OrLn 60 Vü0rgna»de» Oorlog yke Ordoijuantie uytgevaardigdom de gegoede Eygenaars van Huyzen te beletten hun geld öp een wys uyt te geevendat ty 'er des noods het Hot geen dienst mede konden doen. p F R A N K Rt Y K- Parys, den n. Mey. Onlangs wierden in zeker pU- bliek Nieuws-Papier gevonden de volgende Byzonderhedeq aangaande den Graaf d'Estaing. Men weet, dat de Graaf d'Estaing, tegenwoordig aan 't Hoofd van de Vlootwelke van Toulon is uytgezeyld eygentlyk in den begin niet tot den Zeedienst gefchjkt was, maar tot den Landsdienst behoorde. In den voorigen Oorlog fungeerde hy ondgr den berugren Lally, toen de zelve Madras belegerde als Brigadier Generaal,, voerde hec bevel over een Colom van het Franfche Leger, toen bet zelve óeZwarte Stad overweldigde: Aldaar wierd hy geattaqueerd en in een uytval gevangen door den Heer William Drtrperdie edelmoedig zyn Leeven belcherm- de, op het oogenblik. dat een Grenadier hem met de Bajo net meende te doorfteekeu. De Heef Draperwel haast hebbende' A* K^SZ^n h d'Estainë opdekt dat hv hem m de /y°eni"aallge Gouverne«r Lord Bigot, zeilde^ oD zvn ^f niet m°est nytwisfelen, maar terug Indien J- f van ^erdat by niet meer in de n Ua teni^' an na dat hy in Europa uytgewisfeld was. Op deze Voorwaarde geraakte hytoen de Franfche genoodzaakt waren het beleg op te breekenin vryheyd begaf zig na het Eyland Mauritiusfmeede aldaar eea Ontwerp tegen Bencoolenen hoe zeer ook een Krygsge® vangen, nam hy daar toeegter een Commisfieaan, (leven de na Combraoninde Perftaanfche Golf, alwaar een En- gelsch Comptoir was; dog hy zelfs was aldaar werkeloos; maar, de Plaats overgegaan zynde, wislèlde hy zig zelf uyt tegen het Opperhoofd van dat Comptoirvertoonde toen zyn Commisfiezeylde na Bencoolen en bragt het onder. By zyn te rug komst na Frankryk wierd hy nogmaals ge nomen te Plymoutb opgebragten met de gemeene Bootsgezellen-gevangen gezet: Niet te min, dewyl hyvan hoogen Rang was en een aanzienlyk Maagfchap in dit Ryk hadgaf het Engelscb Minifterie hem over aan het Fran fche Hof van Eer, beflaande uyt de 12 Maarfchalkèn van dit Ryk, in verwagting, dat hy naauwkeurig geoordeeld zou worden, maar vernam met Verwondering, dat hv, in plaats van Straf, het gewigtig Ampt van Gouverneir S?J?lfhe West-Indien en de Ridder-Orde van bezit hy doi zToT' zoo wel in 't ontwerpen, ak T7™, °*aer te zVn» hy een geflagen Vyand van Fpèelandh'"^] HF nademaal Wigtige dienftèn vart hem verwasten nen GROOT-BRITTANNIEN- LondoN, Vervolg van den 12. Mey. Men ziet.een Brief, waarin verzekerd word, dat de Americaanen. van de Expeditie op Canada hebben afgézien en voorneemens fch£- nen de Provincie Nieuw Schotland aan te tasten; waar uyt men befluyrdat de Vloot van 'Toulón na Boston beftemd is, om de voornoemde Provincie te helpen onderbrengen. Tweede Vervolg der derden Brief van den Ouden Vaëerlandfdhen Kwaaker aan den Koning. Uyt het beloop Van den Eerfter, en Tweeden'als mede het begin van Öen' derden brief der Ouden Vaderland- fchen Kwaaker aan den Koning hebben onze Leezers kunnen opmaakendat zyn bedoeling was het gebrekkige niet alleen in de .Staatkunde, maar zelf iu het algemeen beloop van alle handelingen te betoogen. Op dien vpet vervolgd hy Zyn befpiegelingen in dezen derden brief, én vertoond het geveynsd befiaan der Hovelingenhun duif- belzinnige wys van zeggen en doenen hoe bezwaarlyk het is in den grond te kennen zulke, die, om des Kouings gunst deelagtig te worden, vlyen, Jgfs een Patrys, en fnappenals een Exterzig zomtyds bedienen van hec fosfevel, dan weder, als domme Ezels, werkende, die, in een woord, zig overal na fchikken, en, terbereykingvan hun doelzélf de veragtlykfte Bedienden flrcelen. Hy vraagdhoe zulke den Koning getrouw zullen zyndie hur, woord andere nooyr geftand doen, en voor welke de EdelmoedigheidLiefde tot het Vaderland en andere fchitterende deugden flegts een voorwerp van befpotting uytmaaken. Zy, zegd hy, die uw gunstmisfenbefchim- pen u Ministers, om dat zy hen niet uyt de zadel kunnen ligten, tervvyl uw gunflelingen zig enkel fchynen te verle digen, volgens de Spreuk, bet yzer te fmecden, tcPwyl het beet is. )hee*tu>*" j a/nor-fT», 7w j«VUlVtlWVtl iUVV—

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1