ara"* jfr l£rs» - ep ;°s -si ■«tffi.ïstïïfaSE No. f6. MIDDELBURGSE Saturch Ao. IJ7Ï, COURANT. den 9. Mey. S'8DSÜelJben3£vfttetfA™°^ Ék Wde.to fm g» wan» JSgeg a. J.i', P7d%?4 aS, de Vyiendelyke kondfiii hv^pipffH «rnr^on weg te noemen tX?6" 3a" dezyde ^"Keurvorst Vil In! y deze puncten nog gevoegd, dat, in ge- p F K A N IC R Y K- T-M. tl, AKifafem a&* 1 T A T Gr de"Oorfoe tusfch Zederd^men^Ü heeft verbeeld verkaard is Pfonkryk en Groot-Brittannien lyk in, pr.vs' ecteoJ,5 Ilfdifche Produéten alhier merke- 0^:hengeajne «-in a' en 'crvvy1 men na de bevestiging, alhier grootlfks OaiT 'T"g wagc' tyd de koophandel ha^Troupcn z'ol veïn^^ diUonzeRePl'bli^ ontbiedenLoo V°°I hW, Uyt Lion doen die. waar van zwaars r koopgoederen behooren onder de Tollenaar motten worden betaaId> vond ring, dat hy dezelve „iT, c?a? te houden, onder verklaa- dat da Rechten ren w,n teruS geeven zou, i Dame liet hem van ba;lald ^uden ay». Dame li^ hem \,TL V0lie.da3r van betaald zouden zyn. De brengen en dat hy de Stof zelfs by haar moest hef W f c by haar gekomen was. vacr-- iici oiuk oCOr, om hem het zelve af te neemen, hv i\a r ^nmillirr Vlf»f f»UPr fa nnn.tAM J GUi licut IJ te «ivc dl IC 1JCC11JC1J by z>g onwillig toonde het over te geeven, wierd de Jjame moeijeiyk, gaf hem een goede Oorveeg en deed hem her I?uy.s uyezetten. De voornoemde Tollenaar werd te raade een Memorie aan zyn Heer en Meester op te Hellen, waar in hy poogde te bevvyzen dat hy> by het waarneemen van de hem toever- trouwde.Bcdieiiing, grootelyks beleedigd geworden was, en .datj d« geval zyn Vorst zelfs raakte. De Vorst dezp Mo di OomS dïff P' Dame betreft- het is tUP? j f de gewaande Hoon fraavé 4ms u a ;en' dat de tedere Hand vaneen Dau,c hec Aangezet van een Tollenaar zal onteeren. eynde voelende naderen, had het tusfehen hem ende Palts gepasfeerd Inftrument, verzegeldneergelegdmet bevel zulks na zyn dood aanftonds te openenen volgens het geen daar in vermeld ftond, te handelen. Zoo dra men nu te Weenen van deze voorgevallen plech- "gheyd kennis kreeg, zag men zulks aldaar aan, als eett tegenftrydige flap der geflooren Conventie, dochnagedaa- ne opheldering en verder gehouden Correfpondcntien, werd eyndelyk de overeenkomst op de volgende wys getroffen en door den nieuwen Keurvorst onderteekend. I. Dat de Keurvorst van de Palts het recht van 'c hüys van Oostenrijk op Ncder-Bcycren blyfd erkennen. II. Dat de Keurvorst gedoogen zaldat Oostenryk van de Leenen van Hertog Joban bezit neemd. III. Dat Oostenryk zoodanige plaatzenvan welke nog niet uytgemaakt is, of dezelve tot de Nalaateufchap van Hertog Johan behoorddan niet behoord hebbenin be zit neemen kan. IV. Dat hy Jleer Keurvorst op goede gronden zal moe ten bewyzen, welke plaatzen het eygenlyk zvn die Her tog\Jobtm niet toebehoord hebben een Armee van'/r m®flue dezelve onderteekenen, een Armee van 60000 Man, op de Grenzen, in «-treed! neemen"0" gCheCl Beyeren en de °PPer'P<*lt* \n te De Wafel opAmfleldam is Beo. 33 en 3 vi. hn zest. 11. P. D.v.32 I.; qitp 2 m.33 en 15 zest,; idem Casla 6dito 3. ra. 6 en .3 vt, \n ^-K.Y sden 3o- April. Van Brest meld mendat de Oraal Langeronhet Commando in Bretagne voerende bevel .outfangen heeft 1550 man Infanten derwaarts te zen- den. om nn hm 4l,kK j r»i_. - _a v o tjjuuiau Mujuruc/y uciwaarcs ic De 14f\isfel on /trnflMsim ic r-o t. het VQQEof hetniet raadzaam zou'zyii Vdat men «.VJ» MI 'LéS* N13 Nv gafom Mfanneer vS' Xaj?, nadere Conventie bericht melden dat 'het Fort Prm S West-Indien o 5 .'V «-'v.uviiL meioenpat net Fort gemaakt wordendpze dan nog in tydS^%gX^hj;i\^ewn ,d^n „aam, den 2; vriendelyke onderhandeling, kondenbygelegd worden. De misno^d^EvTaTide^^^^?^- overleeden Keurvorst achter wilde zulks niet gedogen, vertoefden en de c't, verd was; dat zy 'er 2 Jaêen her Fnrr tp hprovpron iT 1 7c öTr' uaL auogstaezeive van net f m 8eval men iemand der Dmtfcbe De zSCJairde Wa5g deed. J J k^fFort m heloveTen1 Teru^a^T5' rni?M v„bielmdien Paac.5iin lv^:r|le^n Jaar 1777, en namen hun Pryzen'mede. de't weder, bevel zónd het Keyzerlyke Hof van difniTwgemaakt Erf eefch bet GraraffchaP word Verdrag niet alleen in alle mogelyke flilte berlgt te doen f o mT^i S naCn£S' tus.fchen den 22 en 23 dezer, «aar zig ook naauwkeurig 4 mfonTeTi of hetlkvs gjwaPend' zynde een gedeelte der EquU van Oostenrykin alle geval, ook eenige'pretentien c"p KaaPer,'in 2 booten' ij* feyerett zou voorwenden, en voornamentlvk waar in de- g.a?d' «et oogmerk de Stad en Schee- Zelve beftonden. yK' Waar m üe Pen' ,iD die haTen. brand te fleeken. The Thompfon een nieuw en fraay Schip, ftor.d reeds in brand, en, de- Wvl het laaff watpr uroo - 9 de Leenen 1/n,_.. uclue ul« ook de Stad, in 't uyrerfte gevaar. Doch een der Man- fhhor* /Ua thdMp in X J u 5 n-wum nel. /ieive aamronas te berde met de Leenen van Keyzer Sjgiswnndus, welke Hertog rXn C Z7hZ "yrente gevaar'üoch een dér Man- »n Beyeren bezeten had, en eyschte dezelve uyt dien hoof ?S 'n bewaar,nS 1S> alarm gemaakt hebbende, de te rug. y ülennoot- werd de brand, by geluk, nog tydig gebluscht. De ge- Hier op deed l\e\iv-Palls antwoorden volkomen 1. «elde Perzoon verklaardedat de naam van den Kaaper «et te erkennen, 't welk Oostenryk op dat gedéei was The Ra"gcr> van 18 «ukken en 6 draaybasfen, heb- £wiwhad; doS ecbter te wenfehen, datmen2igmetep" bende tl's^hcn de "4° en I5° Man Equipagie, gecom- over een"t Wildè vergenoegen; waar op men onderlin» f131^ do(* "kerea 3°""of Paul, en dat hy den dor t/Wain' dar, ingeval van een onverhoopt overig st '1 ,wani* n £v.n nKeurvorst van Beyeren, het Paltzifil h"J Twede B"e[ \an den °ïlde» derlandfchen Oostenrykhet geheel Hertogdom van de n Kwaaker aan den Koning. en £Z-c afflaan' welk overeenkomst aanftonds ge& ,A'le onze grondregelen zyn van een vreedzaamen en ly- en geratificeerd werd. d d?'yken aart; en SY kunt zeker zyn,dat wy u niet zullen 00 dra het fterfgeval des Keurvorst van Beyeren bidden de" 0°r'og te vervolgen, maar wel dien te eyndi- oeurde, werd aanftonds zyn Keurvorstlyke Doorluchtig» J feü'egcer eken l,c' dat de gewoone redeneeringenom den de Paltz, als Opvolger, uytgeroepen fchoon P Vreede te bewerken, zoo dikwils en met zoo weynig aangaande, uyt Manheymdaar toe, voor'af eeen u vru8c herhaaldW1 ziel fmert aandoen, gegeeven was. Om dit wel te begrypen diend m °Ve' ^k zou dez® dog met 11 kunnen verhandelendoor de- Weeten, dat juyst In het zelfde W ,v-'. donr k te ze've te befchouwen ondei' alle oogpunten, die de zuyvere Keurvorftende wederzydfche Erfvolgin/reeds i,ut„eyde Obristelyke Godsdienst u kan venoonen. Men verzekerd 0 d wasvolgens welke de langstleevende -,nnfSWlS mydacterwy| vee! UWer Dienaaren en Onderdaanen zig clam e" Eygenaar der opengèvallen Landen mnesr als fchaude|yk 1311 de weelde en dartelheden onzer Eeuw over- worden. W5ta de Keurvoret vau 22J® "-«**• ™ke» «^yk aeyeien, zyn Deze gelukkige hoedamgheyd vau uw beftaan heeft mj

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1