MIDDELBURGSE No. 52. Donderdag, Ao. 1778,. COURANT. den 30. April. eSKïi~.. 1 ffitöum. De Op- Mola, een ril tü? Efropiscb TurkyenMuratb werd oninrnrc jC' 611 die iö ranS den Nlufty volgd, de onrechtvan'rat?^ denkKaPiteyn BacbaWegens gepleeg- ®n ook in rlo .,,S^'yden Groot en Heer aangeklaagd, en eerpsteren van zyn waardigbcyü i^uofd, hrppi,ow j vo'gende wys1 's Morgensvoor het aan. ondev 1VA f" d,agverfcheen de Aga derjanitzaarcn, baorffrt?.? ln zyn Paleysalwaar hy hem de ften !aP yzers °verbragr, en, zonder hem den min* nen ,t0t maaken vaD eeDiSe Schikkingen, te gun- cn, werd Hy aamdonds opgenomen, na de Haven en aan Joooret geleyd, om na Calipeli in ballingfchap te vertrek- cehn, Miflis.ter word overal voor een fcbatryk Man in deye^ro^6" im,n^e1n)eQ te'd ruym 40 Paleyzenzoo Men meet-d'dl a5" de Haveil> waar van hy Eygenaar is. moeien mefnh GD Vfin zyn onëeilade hoofdzaakelyk te B chiyven aah zyn vreedelievende gevoelens, °r y geftadig in den Divan tegen den Oor- g Dieet verzettenniet tegengaande de invloed van den t&jiprteyn Bacbiz op een groot gedeelte der X-edeij van die Vergadering. P A N I E N- Mjdrib, den 31. Maart. Men ziet hier Brieven van Kadix, waar in gezegd word, dat de Graaf Oreilly, Gouverneur van die Provincieden 4 dezer, omtrent Mid deröagti,. een Courier van St. Rocbby Gibraltarhad ont- fengen, met Berigt, dat nyt laatftgemelde Haven 2 Fregat ten en een groote Engelfcbe Pink waren uytgeloopenmet inzig*, om de Vlootdie in de Baay van Kadix lag in den'omf n^131' is he.t Kekerdac cenige uuretr voor ▼oorwendzlf vVa"r iejTyding een£n£tó^ Fregat, ojlder rI, Va" fchlde aan Maften> in voornoemde sor> vnnt S,fi°cPjn' 5e ^raaf 0reiJh had daar op aan Honds zoo voor de Stad zelf, als voor her Esquader, denoodige even en hec FreSat was ohmiddelyk dóór «25 f srWn°mClngeld' -diehet 2eIvein 'c oog hielden i Pen van Linie belast wierden zig aan weers ite te plaatzen. Het tweede Fregatnevens de Pink, welkè zraiHw^'j d gezien had, waren uyt het oog geraakt, ro(- in e BaaY te komen. Men wist nog niet, wat het wiec V(ip°r omtrent zal bevelen; en fchoon kundige Lieden ten uvcerifrondoordeelen* dat zoodanige Ohdernêemïng khnnetn^JnTd^rWf^^ befpieden wat'er in de Baay omging dus het in alle geval voorzicdgst was zig van dit Fregat te verzekeren» 1T A l 1 E N- Romen, den 31. Maart. „Van Napels word gemeld, ^at. et den uytvoer van 150000 maaten Röorn uyt de Kyken Napels en Sicilien toegedaan heeft. DE ENNE MA R K E N< Koppenhagen, den 10. April. In de maand Mey van het voorgaande jaar is hier een Genootfchap geftigt om een Gcjlagt en Wapen kundig Werkzoo wel van de ?ude, als nieuwe Adelyke en andere Familienof Huyzen, j? de Deenfcbe Ryken en Staatenin de Deenfcbe taal te chryven. Dit Genootfchap heeft de Koning, den 14 January laatstleeden, den naam van het Koninglyk Deenscb- ej agt en IVipen kundig Genootfchap gegeevenen het ven VRnIl-toe&'atlS vergund tot alle de Koninglyke Archi- der K hOtheeken eu Collegien, ook tot de Archiven donr H n kloostersKooplieden en Stigtenen redens 'lede reenfc^e Cancelary deze Koninglyke Wil de Ampt- NoolL s"gten en de Bisfehoppen in dit Ryk en nooti'cnfen doen bekend maaken; waarna het gemelde Ge- p p' werk heeft onderhanden genomen. 'f.p0 H A UdenI°- April. Het projeft, om d101- Probeerd r®,Werken weder te herdedenis nog niet geap- febe o, 611 dewy' dezelve onder de Koninglyke Cuacauw Aandef.|;COn01n'e behooren, en niet in het Oostenrykfche hooor 200 als ïn vreem^e Landen gezegd word, zyn, ondp 'nen een Compagnie te1 formeerenwelke dat werk nr Zekcre voorwaarden zal kunnen onderneemen. e Turkfcbe Troepen vermeerderen dagelyks in Molda. en en Wallacbien. De Turken zyn gedadig bezig de wortogten, welke in eenige distriften van beyde die Pro inc,en zyn, le verderken, en zy houden alle Reyzigers Jooden, om te weeten, wie zy yu en we,waards zy heen trekken. In den Altoos duur enden Raad iszederd eenige dagen rypelyk over de tegenwoordige gedeldheyd der Staatkundi ge zaakenmet betrekking tot dit Ryk, geraadpleegdem zommige Leden hebben in omvraag gebragtOf, in dexe tyds omjlandigbeden bet niet twodzaakelyk Was dén Ryks- dag vroegerdan na gewoonte by een te. roepen Maar den geevendes Dat dit Ryk, in de tegenwoordige llaac daar het zich in bevindzich in geen Uytheemfche zaak, hóe genaamdwikkelen kanook dat men den Ryks dag niet voor den bepaalden tyd houden kón zonder by dg nabuurige Mogendheden verdenking te. veroorzaakt"en gelegenheyd te geeven tot gevolgendié voor de Repu bliek ten hoogden nadeelig zyn konden. Men weet niet, welke van beyde partyen zyn gevoalen zal dpen gelden doch de meeste welgezinde hoopen, da{ wy ons buyten alle zaaken en twisten houden zullen. De zaak der fooden fchynd nu eyndelyk finaal beflist te zyn, want kortens is in het openbaar afgekondigd, das- ai de Jooden binnen 8 dagea deze Stad moeten verklaren t-u <s ten orengiten de Herbergiers verboden eenige vaa hen te herbergen. Hoornvee» welk 8000 Osfen uyc 0oStcn^k toebehoorende, nu ,Ia?Za f voerde, is op de grenzen aangehouden, en tefltond opgehangenen de Osfen zyn vèrbeur-d verklaard* Van de Grenzen, dén 5. Aprii. De febaarsbeyd van gereed geld doed- Zig hier hoe meer voetonen de Millitaire klagen niet weynig daar over, want by de revue der Troepen van de Republiek hebben verfcbeyde Regii méntén, en voornaamlyk.de Kroons-Gardes te voet, zeet derk geklaagd over wanbetaling. Het geen ln onze nabuut- fchap omgaat, geefd dof tot veel gisiïagen en baard zelfs groote verlegenheyd. Mén verneemd van Lembergdat de Rusfenwel ver van hun grootüe, magt na de ,C; tin te keerenzoo als gezegd wasdat zy doen zoudenthans het Oóstenrykkh Cordon hoe langer hoe méér naderen, en zelfs daar omtrent groote Magazynen aanleggen. De Weyxel is vóór eenige dagen zoo derk gezwollen-, dat die Rivier uyt haar Oevers geraakt is, en al het platte land rondom TbotnCulm en Graudenz overgedroomd beeft; zelfs zyn eenige Huyzen en Molens weggefpoeld. DU Y T S C H L A N D- We enen, den 17. /tprih Niec ver van Kremnits zou ontdekt zyn. zertn K^p'sKey' zou aangeboden hebben, om Hoov«td'fl t WC kosten den Keyzer te veroorzaaken. zonder eemge Men meld, dat de Keurvorst van de Pa,tz de Staa. ten van Beyeren verklaard beeft Muncben niet te zullen verlaaten, voor dat alle de zaaken volkomen in order ge bragt zouden zyn. Alle de paarden op het platte Land zyn by de omfchry- ving in 3 Clasfen verdeeld, waarvan in de eerde een paard op 60, in de^tweedeop 80, en in de derde op 120 Guldens getaxeerd en er voor betaald wordalhoewel dezelve zom- tyds veelmeer waard zyn. Be RL VN. den 19. April. De Graaf van Noailles, Collonel in Tranfcben dienstzal binnen kort van hier na het Leger, dat de Koning gebied, vertrekken, hebbende verlof van zyn Majeltcyt bekomen, als Volontair, 111 het zelve te mogen dienen. Niet alleen de Veld Bakkerymaar ook de particuliere Bakkers in deze Stad zyn zederd den 1 dezer bezig Com mies-Brood te bakken, en de Inwoonders is bevel ge- geeveu hun oud linnen en lompen tot plukzel en verbanden aan de "Hof-Apotheek te bezorgen; de Jooden hebben al leen 1000 pond daar van moeten te veren. De Koning 'heeft leder Kapiteyn, of Ritmeéster 140 Ryksdaaldersen ieder Luytenant en Vaandrig 30 tot derzelver uytrusting pre* fent gedaan, en de Vorst heeft alle de Onder-Officieren en Soldaaten laaten zeggen, dat zy volgens hun dapperheyd beloond en geavanceerd zullen worden. Men heeft reeda de Regiments Commandeurs de Icherpe patroonen uyt- gedeeld. Uyt Pruyssen, den 14. ApriT. Alle de Vestingen op ouze Grenzen worden in den besten Haat v,an tegenweer gedold. Vermits vreemde Wervers zich voor Pruys/ifcbe hébben durven uycgéevei), en met geweld verfcbeyde lieden., andcRt hebben. <lcve propoU*»» dftar Vt® tOt te-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1