SS MIDDELBURGSE COURANT. pa?YsH a n k r y k- No. 46. Donderdag (G' I» d den 3. Maart. Denax des nachts hadden wy hier epn kort, dog '5 Qnwgëf van Donder en Blikzcmen de 'vo.1- awonriiB!<VgC?t;^ a!le' bedekt. Den êödési v 1 zwaarèScbrm, waardoor niet alleen - Vaders, maar ooi verfchéydé Scheepen in TlX' zf6n y'"etiaanscbeen Franscb en een daar'^ ad" lee.d^' Ben Engehcb Schip is k li001 Kgen C£n rots vefbryze1d. Op de Zwarte-Z^ OoTfnld'p®-'08 geweesten veel Tt/rkfcbe TV „^^C'fepen zyn, zegd niendaar ,door verongelukt. u<£ uetke 4 coren van Calata is d<w aw. b.» „z.* Ao. 1778, den 16. Ap ril. y^n Galata is dcxor die Storm voof ee grout jeqeelte yan zyn loode Dak ontbloot. heW^in'TdS vlekkenftecds groots onlusten, Zy venthans winÓn611 0orioS de ^«V*« uyt Morea verdree- spn. p zy Z1S dat Land eygen maakerizeg reeds v d lkeUV^ un bloï1 veroverd hebben. -Schoon cneyi.emaal eenjge 'Bas/a's derwaards gezonden a P® Jlpn. van daar te iatren. hébben deze echter 'on. 1 n'.van..daar te jagen, hébben deze echter pa- verrichter zaaken moeten aftrekkenen nu de j'arte hen m,et .grqo'ter. geweld te Land en eer Zéé wil. aantasten ito meer dan 20,000 Man Albamers na dat Schiëreyland ge- tpoed, on» de htfnre tegen de turken bylfand te dóen. Dit veroorzaakt de Turhn gróote bezWaarnis. -r) Ip de vootjeeden Week ?ouizyn Hoogheyd dep Gezant des r.ieuwe hrimfchen Chansdie befchuldigd word ëén vripud van Rusland te zyn, na Rhodm in ballingfchap. Ook hebben de roisnnegde >«///^rp» heden hun ach tetftaütge S^y ontvangen belande in 3000 Beurzen. UnfhABi 'L 1Iec ^eyter'ïl^KonlIlgfïk voLlf^v^' ,Ze^fn a?le-reyzigers, heplt een de eeneVkiJ1? ^51?' lldnhkwaar tegen waar dettóyy 8 dgd 4,mylen van Praag,, al- aTn de /Sr11^^'' va!d' «rwyl de andere &l Praav eerlik, or ],et P^''dubltzer woud12 mylen van tot nf'bv Cit fc$0] ^re eutle middelpunt zig uy.t MenhLr w 'I1 omtrek vmkontnggratz. "«ar in tl, P lT het Sarmaat tyditig van den 4 Maart, onj. net Volgende u;rw/i vat uc o»u -;-0'wat hier toe aanley- ding gegecvcn heeft, we&t men niet. Men wildat, wanneer de Vreedetegen alle verwach mms e;!fr'm°S ?Dd houdende Keyzer evenwel voorneem 'J t vervolg een Leger van 80000 man in Boheemcn op d. been te houden, waar door 'er jaarlyks in dat Ko- «mgryk een Circulatie van 2 en x half Mllhoen ltyks- Oulc.ens meer, dan gewoonlyb, zyn zal. Lerlyn, den 3. April. Zyn hjajefleyt heeft een ge- eraal pardonin dato den 31 Maart iaatstleedenlaaten pubheeeren voor alle gedeferceerde Koninglyke Pruysfg- We Soldaaten Kantonisten en ArnHeryknegtendie. Vry widtg by hun Regimenten en in het'Band tp rug keeren, v,„ ENSBlj'RG, den 4, April. Wylen de Keurvorst heeft in zyn Testament begeerd, darmen uyt zyn Meuoilaire goederen, alvoorensdie gedeeld mogen wordenvooraf zyn Schuld-cyslfeheren voldoen zal. Ver mus nu' de zom van deze, Franhpk 'er onder gerekend vry gewichtig isvreesd mendat 'er vvcynig van de Meu' e en zal overblyven. "fchrvfd rnm ?V0lS van den 5- JpriL Va» Cfabourg ze Kust een En&cllchc uoep, niet ver van Pn epnioiriA'nL'eQ pnericaansch Schip aangetast hebbende, ren "oep door 2 Franfcbe Fregatten, die in Zee wa- te b' de Kommercie der 2 onlangs geallieerde Natiën De (l rmoügearresteerd en na Port Louis gebragt is. houJ°e^ Zal men na al'e waarfchyitiykheyd daar zoo lanó bBhi Cn' tot dat men weetwelke party men te kiezen zil «ebbenten aanzien der Engelfche Koopvaardyfcheependie liet rappel des Engelsen Ambasiadeurs in alie ónze Havens m beflag genomen zyn. De Heer Franklin blyfd nu alleen met de zaaken van America aan dit Hof belast, want de oudfte Heer Lee is na Toskanen en de jongde na IVeenen vertrokken, zynde beyde beiast met een Cpinjnisfie aan die Hoven. Men verzekerd, dat 'er,3 dagen geleeden, een Courier van Madrid door deze Stad na Londen gepasfeerd ismet een Declaratie van het Spaanfcbe Hof, inhoudende, dat het zelve de Onafhanglykheyd der' Americaanen erkend had en in het Tra&aac met dit Ryk toegetreden was. De Heer de La BordeKapiceyn in het Régiment van Lowendhai, der.IIeer du Chat eau, met behulp van des. zelfs Neef en 4 Soldaaten van zyn Regiment, te Cuadelou- n|pe vermoord hebbende, en daar voor met zyn medeptigti- ge verweezen zynde gerabraakt te wordenbegaf zyn Iluys- vrouw (die van dit geval noch niets wist]) zich dezer dagen na 't Minifleriéom eèn Majors plaats voor haar man te verzoe ken. De Prins van Montbarreymeezeer veel medëlyden over deze ongelukkige Vrouw zynde aangedaanmaakte haar met al die voorzorgwelke de menfchelykheyd vor- derdde misdaad en de ftraf van haar man bekend, doch voegde tot haarer vertrooffing daar by, dat de Koning naar een Jaargeld van 600 Livres had toegelegd; dat zv let LanH r°U" hl- tz.l.'! "dl' Uooflerkon begeeven, en dat haar egelegde Penlioen Jaarlyksch zou betaald worden. tVls tiet rlor van London onbevoordeeld hun toeftand over* weegdkan het niec óntkennendat de omflandigheden in aljerley opzigt hun ongunfljg zyn. Dat Hof zou ooit, om de waarheyd te zeggende confideratie niet gehad heb ben, gelyk ons Hof gedaan hééft, zyn Koophandel zoo zeer te bepaalenen zoo lang te wagten 'de Onafhang lykheyd ^tfereenigde Staaten van America te erkennen maar het zou veel eer eèn Alliantie met hun gefloten en niet 'yoorbeliouden hebb«i zig met zyn mededingftev weder te mogen verzoenen, eit op gelyke wys met dezelve te mo gen handelen. Hét gemelde Hof weetdat indien Frank' ryk onder Lodewyk óén XVI. een vriend en bondgenoot dpr 13 Fereenigde Staaten van America word, gelyk het zulks ten aanzien der 7 Fereenigde Nederlatidfcbe Provin ciën .onder Hendrik den IV. en Lodeycyk den* XIII. was de Koningin Eli/hbetvmi Engeland, ten aanzien der Neder landen een voorbeeld gegeeven heeft van .het gedragwelk dit Ryk tegenwoordig zou moeten houden. G ROOT-BRITTANNIEN- derUdfeh KwdSey gt «is f®", °uden Va' van de eerAe dus luyd:' °verleeden is, waar Aan George III Koning van Groot-Brittannién en de - Staaten d,e hem toebehooret,word doo een zoo^ genaamden Kwaaker ai het moogiyk weizyn na ziel Ik haam en goederen toegewenscht. h De Vaderlanders raaden de Koningenen ik neem dien naam aanom myn berigten meer ltrflgc en waardigheyd by te ze«en. Ik vrees niet uw Tliroon te naderen; Ik beef niet. In tegendeel is myn hart voi vertrouwen op uw op- lettenheyd en buygzaamheyd. Het lïaat geen Sterveling vry de gedagten van een ander te beoordeelenmaar dikwils is de uyterlyke vertooning een tolk van de ziel, en de Hemel heeft u met een ken- teeken begaafd, dat oneyndig beter fs, dan de Koninglyke Staat, namenlyk het uyterlyke van een braaf Merisch. Daar ik nu begin te (preekenbehoord men aan te mer ken dat het even goed voor u en my wezen zaldat gy voor eenige oogenblikkeu vergeet, waar gy zyt en watgy zyt, en uieer begeer ik niet, om in myn voordel aan ute flaagen. Vleyers en Panlikkers, die met blooten hoofda en gebogen lighaamen in uw tegen woordigheyd zig ver nederen1, mogen zomtyds u wys maakendat gy meer, als een Meusch zyt, terwyl hun Mededingers, die gy minder begunlligd ons tragten tebewyzen, dat gy minder zyt; maar, Wat my belangd al, wat ik begeer, is te zien, dat gy een edel at volleedig gebruyk maakt van de vermogens die God u verleend heeltdat uw ooren vryuw hart voor alle vreemden invloed gellooten en uw verftand voor de overtuyging geopend zyn mag. Ik zal geen zwaarigheyd maaken u als een van onze Broeders en van onze Vrienden te befchouwen; gaf God dat gy het wasl U onder dat oogpunt aantemerken, zal u niet verminderen herileld flegts myn 'hart in de riiymce dat hart is waarlyk voor u en de uwe met aile toegene- genheyddie gy verbogen kuut, vervuld; Gelojfci my, v r - W.V» vvaUU£ClUA de feest ten is 7 «•'- «lCDben, I.i«rr 0 N' O™- Vervolg van den 3. April. Men zlettnattS

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1