C kANT, tS&ÜSStiB* Zyb£rtemdWare« w-r MIDDELBURGSE Aö. den April. No. 43. Donderdag f MS p a N J E N» p.R U S L A N D- c Z WE E D E N- w p O O L E N- D°B YT SC HL A N D. ussepdorp, den ji, MaartIeder een is hier F R A N K R Y K- GROOT-BRITTANNIEN. R10'ien 9- Maart. Het uytrusten van Sche pen word in alle onze Havens met iden uyterften ipoed voorttezet. Te Sevilk is men fterk bezig metaal kanon te gieten en temen te maaken. De Vloot van Vera Crux, die in Mey moet komen ord t wegens de fchaarsheyd aan gereed geldzoo hier s te Cadix, met ongeduld verwagt. Intusfchen is het Koopvaardylchip St. Jofepb, van Carthagena, in Indien 49P,ooo harde Pafos in Goud en Zilvervoor reke nmg oer Commercie, te Cadix gearriveerd. «onc .ERnBFR0,dtn >2* Maart. Byzonderheden no- V <-u Rjk. Alle Vreemdelingen, die in dit Rvk Woon enonverfchillig tot welke Godsdienst zy behooren, worden onder geen hoofdgeld gebragt, zoo min als de In wooners der veroverde Provinciën, wier aantal in onze ©CSaten verfcheyde Horden Tartaaren en de Afgodifèhe Volken daar onder getekendruym 8 MiHionen ziaien uit maakt. Niet tegenftaande du Ryk zeer groot iskan men het echter gflniöch voikryk noemen. Toen Peter de Groote den Troon beklombeliepen de jnkomften naauw'yks 6 Millioenen Roebels. By het begin van den laatlkn Öoiiog met de Turken heeft de Keyzerin de Geestelyke goederen onder de Domeynen der Kroon gebragt, op welke vervolge-^, door de Regeering, een be^ lasting «elegd werdento.n bevond men, dat de publieke inkon.iKm 28 Millioenen Roebels uytmaakten. Men denkt, e^8anZ- !niyKe vermeerderii)g grootendeels veroor- Lnfchappen! 6eIégde bilastinë™ op vreemde Koop. De meeste Buytenlanders, die zig in dit Ryk neerzet- LTrm- eer.VIH* FaktoorSj dap Kooplieden houden, dry ven 26 weyni^' ot Seen handel voor eyge rekening Onze Krygsmaeht wordZonderde Kofakken en Tar- OrpJ.l"i°^ 35° °oo Man begrootdogjwegens de uytge van cV3n Land, en de menigvuldige Vestingen fcezM 16 1 a^' tot °P Grenzen van Cbina, die alle in - ™°«en worden, twyfeld men zeer, of dit Ryk, ®P de be«van n°od, wel 150 000 geoeffende Manfchap betreftzoo ir Verachtenen durfd ous in een gevecht zyn vyanüRÓÏ ónder de oogen zien. De Gardedie alleen uyt gebooren Rus/en en Kinderen van Adel beftaat, is ioooo Mau fterk. De Zeemacht van dit Ryk word begroot op 60 Oorlog- fcheepen van Linie, tusfehen de 30 en 40 Fregatten, en óp meer dan 150 Roey Galeyen, die dienstdoen moeten, waar gfooter Scheepen niet komen kunnen. Stokholm, den 13. MaartEergisteren heeft de Pruysfifcbe Chargé cT Affaires den Minister der buyten- tandfche zanken overgegeeven een brief van den Hertog van Ivicebruggewaar by die Vorst verzoekt het fecoürs der Hoven van flerlyn en Stokholm, als Guarandeurs van den Weitphaalfcben Vreede, waar tegen onlangs de Key- zer en de Keurvorst van den Palts een ftrydige Conventie, nopens de Reyerfche Succesfie, getroffen hebben. Warschau., den 18. Maart. Gisteren wierd hier öper lyk tiytoeroepen i. Dat niemand, zonder uytzonderingeen ander op verl\es van zyn hoofdzal mogen üytdaagen. zvnenDu nieniandop zwaare ftraf, Hazardfpelen ten zen dpCnt262'1 mogen toelaatèn, maar elk gehouden we zen dSpelers aan te geeven. 3- at ingeval 'er ongehoorzaamheyd van Huysbedienden oorvaldmen, op ftraf van 30 Poólfche Gulden zigZe]. Een"6211 fegt verRhaffén maar door over geregtelyk klaa- weenen, den 21. Maart. De Veld Equipagie van en Keyzer is den iS dezer na Bobeemen gezonden Die Monarch heeft den Marfchalk Laudobn een se' nk gedaan van 5000 Ducaaten voor zyn Veld En,,; Pagie benWens nog 3 Faam en en 2 Muyl Ezels: Ook o'Q Jf Aans Maximtliaan zyn Regiment met 8000 Florynen befchonkenom zich daar voor van het 1 e tot der» veldtugt te voorzien. zeer verblyd. over het geHooten Trafiaat tusfehen Frank- ryk en de Americafche Coloniertdewyl men zich vleyd dat daar door deprys van de Tabak en Suyker, die thans in Duytscbland tot een vérbiazènde hoogte gereezen is, eerlang daalea zal. Van den Neder-Rhyn, den 30. Maart. Met| hoopt aan dezen kant der Rbyn van den Oorlog bevryd te zullen zyndewyl zyn Illerchristelykjle Majefteyt heeft doen verklaaren geen Armeën hier omftreeks te zullen dul den; zoo dat deze Monarch neutraal ïchynd te willen MyVen„ P a s s a uden 23. Maart. Het Teftament van den overleeden Keurvorst van Beyeren is den 11 dezerin een der Keurvorstlyke Vertrekken, geopend en geleezen in te- genwoordigheyd der Minifters van het Hof, de Gedepu teerde Staatende Prokureürs Fiscaal en de Miniflcr van Saxen. Men verwagt, dat het zelve eerlangs Wereldkun dig zal gemaakt wordenvoor als nog weet men alleenlyk, dat alle de roerende goederen moeten komen aan de Allo- dïaaie Eifgenaamciidoch dat zy daar tegen zullen moeten afzien van derzelver pretenfien op de onroerende en All» diaale Nalaatenfchap. Verder wil mendat de nieuwe Sou- vereyn van Beyeren, uyt hoofde van dit Teftament en het ramillie Verdragzal verpligt wezen deszelfs Refidentie te Munchen te houden, en den Roomfcben Godsdienst in dat Hertogdom te handhaaven. Wyders gaat hier het gerugt, dat'er deti 12 dezer te Muticben een Courier van het JVeener Hof is aangekomen, met depeches voor den Keurvorst van den Palts:itihoti- dende, zoomen wil, een eysch aan dien Vorst, zig te declareeren of by zich hield aan de zyde van bet Huys van Oostenryk, of aan die van den Koning van Pruyslën 2 op welke die Prins zou geantwoord hebbendat by onzy. dig zou blyven. VersaIlles, den 25. Maart. De Heeren Benja min Franklin Silas Deane en Artbur Lee hebben den 20 dezer mede de eer gehad, in hoedanigheyd van Gedepu teerde der Vereenigde Staaten van Noord America', de Ko ningin en de Koninglyke Eamiliie geprefenteerd te worden. P a r y sVervolg van den 27. Maart. Verfcheyde van onze Koopvaardyfcheepen zyn, na de bekendmaaking van het Traftaat met Americain de Havens van Bretag- b^ ^Jo Pformandien aangekomen hebbende op derzelver reya lvk sevra^dhadd^n*" ""^^theepen ontmoet, die alleen- een gerugt, dat aldaar ging, het welk gegrónd was op een tydinc die uvt ver fcheyde Plaatzen van Span jen gefchreeven wfs'te weeten: dat de Inwooners van Mexico een opftand tegen de Spaan- febe Regeering verwekt hadden. Den 5 dezer, 's avonds ten 11 nuren, werd het Gehügt Bosgarnier, in de Parochie Montjavoultop 4 plaatzen in brand geftooken, waar door aan huyzen en Schuuren met Graan voor 50000 Livres fchade gefchiede. Den zelfden avond werd in het daar by liggende Dorp Voit- dancoürt op 6 plaatzen brand geiligt, die een fchadfe, op 110,000 Livres gefchat, veroorzaakte. Den 20 dezer heeft ook de Heer Gerard, eerile Commis in 't departement der buytenlandfche Zaakenvan den Staats- Ministerzyn Geloofsbrieven ontvangen, omin qualiteyt van Minister Plenipotentiaris van dit Hofby dè genoemde Staa- ten te gaan refideeren. London, Vervolg van den 27. Maart. Den 23de zer werd 'er door den Lord kVeymouth het Hoogerbuys en door den Lord Nortb het Huys der Gemeenten weder een boodfehap, uyt naam deskoningsgedaan, inhouden- j dedat zyn Majefteytingevolge het Traftaat van Vriend- fchsp, onlangs tusfehen den Franfcben Koningen de weer- fpannige Onderdaanenin America gefloten, debeydeHuy zen kennis gaf, dat hy voorneemens Was gebruyk te maa ken Van detnagt, hem by Aften van het Parlement ver leend, en dienvólgens de Millitie van dit Koningryk bevel zoude zenden zig gereed te maaken, indien het noodzaa- kelyk mögt wezen, op de eeffte ordre te kunnenmarchee* ren. De beyde Huyzen, deze boodfehap vervolgens fn over weeging genomen hebbende, beflooteu den Koning voor de ze zeer gunftige boodfehap ook dóór een onderdaanig Adres te bedanken.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1