MIDDELBURGSE No. 3 6. Ditigsdag Ao. 1778» COURANT den 24. Maart T PO R T U G A L- isBONj cien 10. February, Op een der ScheepeCon- JL/ langs uytdzindien gekomen, heeft men voo 100,000 Y' uzados (zynde ieder omtrent een Ryksdaalder Hol- ianasch') aan contrabandeiti Diamantenontdekt. De ygenaar had dezelve onder bewaaring van een der Ma- troozen gegeevenen hem 300 Sequinen beloofdwan neer hy ze voor hem veylig. aan land zoude bezorgd heb ben. Deze Matroos deelde het geheym een zyner ner makkers mede en beloofde hem 75 Scquincfiindien hy hem de behulpzaame hand wilde biedenom ze voor de Comifen van den Tol te verbergen: dan, terwyl de eerstgemelde Matroos aan land was, om de brief van den Eygenaar in Perzoon aan deszelfs Correfponderit te over handigen, ontdekte de tweede de fraude aan de Officiers van den Tolwelke zig terftond meester maakten van de Diamanten, van welke nu, volgens de wetten, de helft oen aanbrenger toekomt. De Luytenant Generaal Maclean (voormaals in Hol- landjehen dienst) isdoor haar iVïajéftéytop zyn verzoek, als Gouverneur van de Extreviaduraontjagen en «u, zoo men verneemd, totCoiiouei .mc-am Benoema, om met een Regime»" jse'-gfc&ottenhet welk de Hertog van Uamition op de been brengd, na America te vertrekken. maakt wordi dat, 'er ten dienst van het Keyzerlyk Leger ia Dttytschland 23oo Muyl Ezels moetende gelevérd worden, alle en een ieder, die in ftaat is dezelve te fourneeren, zig kunnen aandienen by den Marfchalk Graaf Serbelloni. BoLOGNE,den28.Felruary. OnzeUöiverfiteyt heeft dezer dagen een aanmerklyk verlies geleeden in de vermaar de Dame Laura Basfi, welke in den ouderdom van 65 jaaren overleeden is. Tor het Doétoraat verheven zynde, had zy die waardigheyd eer aangedaandöor zederd 45 jaaren lesfen te geeven in de Proefondervmdelyke Natuur kunde. Niet alleen gingen alle Vreemdelingen haar bezoe ken, maar' zelfs heeft de tegenwoordige Keyzer deze vermaarde Vrouw, welke zeer veel geleerdheyd zonder eenige waan bezat, voorheen met een bezoek vereerd. POOL ÉN- j Warschau, den 29. February. Men arbeyd nogby aanhoudenheyd aan de Vestingwelke de Koning van^wys- fen, zederd 3 Jaaren, te Braunsberg aan dceysjelheeft J - dezelve buytengemeeri ■- S P A N J -È N- Madrid, den 24. February. Dezer dagen is alhier een Êdidt des Konings in 't licht gekomengedagteekend den 2 dezer, by welk zyn Majr. de Vryheyd van Koop handel veel verder uytftrekt, dan by deszelfs Decreet van den 16 QÈiaber 1765 bepaald iswant daar by het gemel de Decreet de Commercie alleen was vrygelaatcn op de Ey ™"en onder de windin de Provincie van CampècheSt, Iviartha en Rio del Ilacha zoo heefc zyn Majr. dezelve by het tegenwoordig Ediét ook uytgeftrekt tot de Provincié van Buenos Ayrcs, tevens met vryheyd, om allerhande oof>manfchappen ook in de overige Provinciën van Zuyd- dimerica in te voeren, en zelf iri die havens van Lbity en welke Tolhuyzen opgerigt zyn. Ingevolge van dit Edift zal ieder Spanjaard de vryheyd hebben zoo veel .7^™™ Goederen, als hy begeerd, na Buenos-,Ayres zetpot? havens van Peru, daar Tolhuyzen zyn, te MaU de sPaanfHje havens van SevilleIiadix der fffHlikantenKar/hagend', Barcelona Santa.n- St. Croix"lna'' J'xon> Pd/iiia in hét Eyland Major ca en te ^fl9§grjd|gt ?y_ daar roe penlge vry- heyd zullen behoTven te^atedS!:?y;.^gc of kosten betaalenuytgezonderd die" van de P5TOL.. en Paspoorten; doch met betrekking tot de Koopmanfchap- pen zullen de inboorlingen by den uytvoer betaalen 3jpèr Cent en de Buytenlanders 7 per Cent\ en even zoo veel by den inyoer in de Indien. Wjjj, niettegenftaande 's Kptiings hethaald verbod, de drift tot grof.lpel nog fteeds blyfd aanhoudenen zommige Heeren'van het Hof dezer dagen zwaare verliezen geleeden hebben, het welk de allerfchacielykfte gevolgen moet na -2ig fleepen, heeft zyn Majt. op. nieuws alle Hazardfpelen °P het ftrengfte verboden, en den Hertog van ArcosKa- PJteyn der Lyfwagt van het Quartlër, gelast, nagteri dag, overal de ronde te doen, en afle verdagce plaatzeil te door zoeken; de vertrekken der Frïnfen en Infanten zelve niet uytgezonderd. Zederd deze geftrenge ördres word 'er ren Hove met meer gefpeeld. is hff.ïf, S.a.EN2**G den'4- Ma aal Van'"téffieilie urn» 7,anoU en een groöten voorraad Oorlog Atri- aicwe„ mTk,jrfi^ gevoerd; ook gaat de fpraalt, dat Engeiffjf ataillon Artillerie in garnifoen zal komen, De ten fiaat vr, 611 tegen hebben Port Mahon in den bes- werken is unVerdedi8ing gefieldwat of dit alles zal uyt- litike van vuan nieuwsg'erigheyd, waar op de Po- een onzer nlpa het oog gevestigd houden; hoewel Pa,-yS j- alla<mfche Papieren zig, onder het Artikel van van Oorl aanSaande zeer aartig uytdrukt. De geruchten den in •r°l'-.,jegdllykunnen den aandacht niet bezig hou P tr Y t s C H L A N D- Regensburg, den 9. Maart. Men begind hoe langs hoe meer te vreezen, dat de Negociatien, met op- zigt tot de Beyerfche Succesfie, van geen goed gevolg zyn zullen. Ondertusfchen beginnen tegenwoordig verfchcy- de Schriften het licht te zienwaar in de Autheurs de gronden open Jeggen van de verfchillende pretentien der Mogendheden op deze ErfFenisalthans aan 't eynde der gepasfeerde week zyn 3 dërgelylte Brochures voor den Dag gekomen, die vry wat beweeging maaken. Frankfort, den8.Maart. Van Straatsburg heefc men, dat voortaan, volgens een Koninglyk bevel, de al daar in den 'liggende Eylanden van:-alle-belasting b.evryd Zullen zyn. Keulen, den 2Maart. Vólgens een brief van JVee- nen van den 25 laatstleeden had de Prityijifche Gezmt zyn Hötel te huur doen zetten, en hield'zyn Equipagie reys* vaardig. F R A N K R Y K- Pa reys, den 16. Maart. De vermaarde Prefident van 't Americaanfch Congres ^ohn Hancock i, door geduu- rige onpasfelykheyd buyten llaat zig van dien gewigtigent post behoorelyk te ktvytenheeft Zyn ontflag verzogt en verkreegenzynde In deszelfs plaats beiioetnd de Heer jjobn La-.ejcnce Gedeputeerde tot welgemeldeHooge Vergade-. die geen vermaak m het"^"8/00' !,rnftise Scaatsinanne» Milaan, den "8eldansfenvinden- ,L thans bezie fir Al uf "ry' De Regeering alhier is 'er" of van f ,n ntef te hinderen, wordende tot een eebrafft n f f °velka"dere" ingelyfd e" ditrinf ,g S; Deze!ve heeft den 19 dezer een afkon S s laaten doen hy welke het pUDlyk bekend ge- zyner goedkeuringen gedrag, beflooten den Generaal Cates Jn Soude Meda"f ln atrn tebteden; en den Kolonel Vree», Commandant van héc Modder Eylandbeneffens den Heer Haffelworsh Commandeur der kleytfe Vloot op de Helavsare, ieder met een koftbaare Degen te vereeren. T GROOT-BRITTANNIEN- London, den 13. Maart. Ioen meti den 5 dezer in het Hoogerbuys zoude overgaan dé 'nieuwe Bïlls (ter reconciliatie met America) te leezen, deed de Graaf vtui Radnor een aanlpraak, hoofdzaaklyk van dezen Inhoud. Mooglyk is myn drift, om te Ipreeken, met verwaandheyd gepaard want ik kon by deze gelegenheyd zwygen. IIc weet niet, waar toe de Bïllswaar 'c nu óp aankomt, nut-' tig zyn en wat uytwerktng men 'er van te wagten hebbe. Myti oogmerk is niet 'er tay eenigsdnts tegen te verzet ten maar laat ons ten minften (onbefchróomd, dat men ons antwoorde) zeggendat ze ons reden geeven ce belltiyteti dat men zig dwaaslyk in den tegenwoordigen Oorlog ge-' wikiteld lieeftdat men van den eene misflag rot den an deren, ten laatften in zulk een dooffiof geraakt is, dat hy, die den draad in handen had, nu genoodzaakt is te kennen te geevendat hy ze verlooren heeft. Dit is 't geen altoos gebeurd, wanneer zy, die de openbaare zaaken beftuuren de Conftitutie uyt het oog verliezen. Gy herinnerd uMy- lordsdat ik by alle gelegenheden getragt heb u volgens, de eerfte denkbeelden der conftitutioneele vryheyd te werk te doen gaan. Myn redenen zyn bekend en onveranderd gebleeven. Ik heb altoos gezegd, dat 'r onbillyk en letter, lylt dwaas was te willen taxeeren eenig gedeelte van'sKo nings Ünderdaanen, 't welk geen Repro;[entanten in Par lement en geen aandeel in de Wetgecveude Magt van 't. Rykjiad. In dit denkbeeld ben ik door een ongelukkige ondervinding verftetkt; maar heeft .zjg ooyt, behalven nu, doen aanleggen; en vermits men -> -o verfterkt zal daar toe nog wei eeiifge tya vereyscht worden. een in *t mirlH V 5 auuiw WH aauuüLUl M»»"- ^^"'6 UUI|. ftrekken alleen tor faste"avond- vermaakelykhedenen

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1