MIDDELBURGSE Ao. iftï. COURANT; den ii. Maart* T groot-brjttannien- fïo. 3y. Sat ar dag U Y T S C H AND TA M Burgden 13.Maart. Schoon de Voorbeelden d "~j ,van Menfchen, welke zommigejaaren agter een zón- Ui™ r'n blyven leeven, niet zeldzaam zyn, fchyndnog- ,c wlgende Voorbeeld van een Vrouw, die niet alleen roaakt gezond ismaar ook 19 agtereen volgende Jaareh ati heeft gebruyktalle andere gevallen van dezen aart te overtreffen. De voornoemde Vrouwdie te Helt aueen vermaaklyke 'ats, niet ver van Hermanflad, in Zevenbergen, woond, tnr V- Wat moeVte men °°k heeft aangewend, haar drinken te beweegenalle poogingen verydeld. Haar ai Keer tegen alle zoorten Van dranken gaat zelfs zoo ver, oat, 200 men haar flegts met eenlge drank naderd, men Stuypetl gewaar word; ook verveeld het haar wollenen te zien, die veel drinken. j:_ }aaren oudfraay van Aangezigt en zoo jéug- knn' tl Va" nog een beva"ing in het Kraambed w.fv a§ten' welké de vyfde zyn zoude: want zy bereyds 4. Kinderen ter Wereld gebragc, waar van 3 Zo°ns tOt mannelyke Jaaren gekomen maar nu geitor ven De voornoemde Vrouw eet ook weynïg, maar houd des niet tegenftaande altyd dezelfde Lighaams gefteldheyd; zy 5s ook zelden ziek, en zoo zy van eenigerhande Ziekte word aangetast, zyn het heete Koortfen, in welk geval men haar met de uyterfte moeyte kan beweegen vloey- feaare Medicynen te gebruyken, vermits men altoos Stuv- pen te vreezen heeft. 2 Dim/m °P /1,"fteldam is Öanco 3 3 en 13 zest. ft. p. D *2. Dim o m T lödnco 33 en 13 zest. it.p. i F R ^em 3 ag» Dito 2 m. 6 en 7 ag, ruin A R Ys den 13. Maart. Volgens het algemeen ge- wfder^f pel1' dat een zeker voornaam Duytscb Vorst Wanter.ZaI .zyn> om dcn Oorlog te beginnen; weer geteld'wwt' 5 Franknk zig in ftaat van tegen- èmvken in d ^yad wat meer omzichtigheyd te ge- geefd \Ir bev,ele"' die het deszelfs Zee-Officieren niterie evnd^" vermoe^en dat het Engelscb Mi- -dige seflpMiif j eSryPtdat, aangezien de tegenwoor- Vte®de rp 1 t der zaaken, het van deszelfs belang is.de Van eatv ehoudenzelfs al had het de zekerfte bewyzen ricaanfcbe m ~chen dit Ryk en de A":c afgezien de groote Krygstoerustïripn;°ciat fchielyk niet-tot een Oorlog tusfchen ons en de Engelfcbe komen zaldewyi zy de *j te rüg geeyschte Scheepen overgeleverd hebben, en dat ons Minifterie de ftrikfte be- »e e"gC!rn aan de Zee-Officieren geen aanvallers nppm j ia de Engelfcbe iets vyandlyks onder- eemendan niets te ontzienter handhaving van de eer oer kroon en de veyligheyd van den Koophandel. Men is verlangende te verneemen, of de Heer de la Motte Piquet zyn Commisfie zonder tegenkanting zal kunnen ter uytvoer rengenvermits de Engelfcbe in 'c algemeen zich ver- 'erd houden, dat de Koopvaardy-Vloot, welke hycon- yeeren moet, voor de Americaaneningevolge het bovengemeld Traftaatbeftemd is. men L„!!r Fucbaffdult heeft zyn demisfie verzochtmaar zich «,.,1 'j by in dienst blyven zal. Deze Officiet had maar SwIj bevel over een Esquader te hebben, zulks ander. ,?r ,^ee' ^Orvillers te dienen, endewyl Gisteren verzoekt by om zyn ontflag. 50r uiro r Bidifche Aétien 1750, 47 en j h., EmP- Oa. ,ooS: i3,r Ilöo5 d"o 8es 250; dito ases 71 Colonies d *5des Ferm2 en 3 vi.; Lctt* is 53 en t" 1"' ®- *779 15 A De Wisfelop Amfieldam hebben hierTBrief van Par3* den 8. Maart. Wy 22 Januari n»Ven vatl Fosto'1 en uyt Markland tot den ferteerd zvn urS°yne en zyn Soldaaten, die niet gede- lyk blyven War j11 noS te Bostonen zou 'er waarfchyn- door het Hof lan r de Conventie, met hem geflooten, de Americaanen C^ Brittanniengeratificeerd is, dewyl terzeven niet vereeetenRrutken d?ï Conventie van Kloos- zyn Armee campeerden in a Generaal fVatbington en daar Generaal Ho-we zie noebtv"*} van BbHadelphia paald en benaauwd ,n zin KwarH° maar 200 Zeer be' vensmiddelen, dan Tvn sXl re°' dat hy gee" Lee* verwagte derhalven, indien de kon kryge"' „Mtn 7 ingien de frinter na gewoonte ftreng was, dat hy die Stad zou verlaaten, en zig aan boord vat» zyn Vloot begeeven moeten. De Afnericaanen hadden bet Engelscb Hospitaal met alle de zieke en voorraad te Wil- mingtonen verfcheyde Tranfport-Scheepen, met allerley noodwendigheden voor Howe's Artneé, in de Delaware genomenbyzonder was een van die Scheepen van gfoote waarde, zyndevolgens dèberigten van Boston, aan boord van het zelve gevonden 9000 ftel Wapens, 3000 pakken Klee deren voor Soldaaten, 800b paaren Schoenen104 Bande liers tot Patroontasfen16 Vaandels,50 Offipiers-Vrouweh, 75 Soldaaten, de Bagagie voor iö Regimenten, en een menigte Stukgoederen, Dekens, enz. Het Fort Indeden, dence was heroverdwelk met het Fort Washingtonof Kniphauzende eenige Fortresfen waren die de pasfagié na NieuwToric ftremden, welke Stad, als zy door Schee pen niet gedekt kan Wordendat by Ordinair ftrenge Win ters gemeehlyk het geval is, op zig zelve »"et verdedig baar is. Men magzegd de fchryvcr op t laatètdunkt myzeggendat de Oorlog aan 2yh eyndë ?ïbrt,?r?' uyt de Haven vanOri. Ie CavntlL d'dat aldaar ls g«mveerd het O.I. Schip mptM j» 1 v?n Bengaaien en laatst van V Me de Francs mettyding,dat meen hevigen ftorm den 22 Juni des voo- rJLgenAaarSA in de Rivier de Canges, verongelukt zyn 6 Franfcbe fcheepenals le Favorite Mélger, le Maïs- fonneur le Biemenules Deux Amis en la Sainte Anne, als mede een Engelscb fchip; de naam onbekend. London, den 10. Maart. In een onzer Nieuwspa pieren word de volgende Aanmerking gemaakt: In het Jaar 1772het welk de ongelukkigfte tyd voor deze Stad was met betrekking tot bankbreukenpasfeerden 'er op een da£ 20 Commisfien voor Bankroeten het Groot-Zegel ên dit is het grootfte getal geweest, her welk ooyt opeen enkelen daggepasfeerd isdog gisteren zyn 'er niet minder» dan 26 dergelyke Commisfien het groot Zegel gepasfeerd en daar onder voor perzoonen van het eerfte aanzien in deze Stad, het welk een geweldige fchok aan de Negotie alhier geefd en zig waarfchynlyk tot Leverpool en andere groote Steden uytftrekken zalzynde de Americaanfcbc on» lusten de oorzaak van alle deze onheylen. Gepasfeerde Saturdag kreeg men met een Expresfe tjr- een gevaarlyken oprtand in het Graaflcbap Nor- afkeer van ^ehoud'^ta^^eb^ "«™aa,en bu« rica, te kennen gegeeven, celvk nno g van Ame- tie aan bet Huys der Gemeenten dt atigS incen Pet'~ de voornaamfte lieden ondertekend/ Ss zV^ldalr" zoo men verneemd, over de 800 man ia de wapenen en dat getal word van uur tot uu( grooter; zy zyn gerefoivêerd niet toe te laatendat 'er iemand in hun Land geworven wordom in America te dienenhebbende de Werf-Of- ficiers mishandeldde trommels aan ftuk geflagen en de Recruten verjaagd. Het woord onder heil is de Ameri. caanfcbe Oorlog van Norfolk. Zommlge Heeren, die hec Plan ontworpen hadden van de inlchryving tot het werven van een Regiment voor 's Konings diensthebben moeten vlugten. De Moolen van Lord Townsbend te Packenbam is vernield't Koningins Regiment Cavallery, aldaar inge kwartierd; was onder't geweer, om het huys van den voor noemden Lord en der IV'lajor van Norvotcb, dat met hec zelve lot gedreygd wierd, te belchermen. In 't kort» alles is daar in groote confufie. Gisteren is 'er een Regi ment Dragonders derwaard afgezonden. Om eenige reden te geeven|der fchielyke bekeering van het Ministerieten aanzien der Americaanfcbe zaaken, verteld men thans het volgende: Op het oogenblik, dat Lord Stormont, onze Ambasfadeur te Parysberigt kreeg, dat het Traftaat tusfchen Frankryk en America geteekend, en weg gezonden wasom door het Congres geratificeerd te worden, ftuurde hy een Expresfe na deze Stad. Op zya aankomft vergaderde terftond de Raad, en zelfs, voor dat 'men den inhoud der Depeches eens overwtwgen had, wierd een Courier na Portsmoutb geëxpedieerd, otii het best bezeylde Schip in die Haven in gereedheyd te houdenden volgenden morgen zeer vroeg wierd een Exprefle na boord van dat vaartuyg gezondenmet de Minuten van de Biil welke by die gelegenheyd in den Raad beflooten en ze- derd het Parlement gjprefenteerd is, verzeld met In- teuaionbehelzeude in Snbftaptie, d»t, dewyl de Am- zyn, tervvyl haar Dogter gehuwd is en haar reeds tweemaal kot Grootmoeder heeft gemaakt. Vi Fjvdrnci is. ten zy eenig onvoorzien to.eval tot deszelfs laneer duu ring aanleyding gaf.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1