W" 3RLï gegemn 'SiriTJ 2 - 3°' MIDDELBURGSE COURANT No. Dwgsdag y Ao. 1778, (foz 10. Maart "SC?/J de" 2i'^»"«^.'%ytr^«*V«word «efhar T,de Rusffche Armeewelke in de Ukrai- men oo'i-p wt" urier uyt Petersburg bevel heeft beko- D U y %e" s de Krim te "archeeren- Key2eriiT vauFebru*ry. l\fei verzekerddat de vfvVnA R?'a»d voor «u Corps van baar Leger den ortogt door Galltcien heeft verzogt. van z£1KFORT> jjf? a8' Felruary. Heden heeft men welk don/n Ce2 ffcrhnft ontfangen van het befluythet dierst gevonden worden, nconende doen examineeren, Verboden heeft werkhet welk in Frankentbal verboden heeft ö,t wctk het welk in Franken tbal gedrukt fa, zal herdrukt wordenen zyn Keurvorftelvke üooriugtigheyd zeer vriendelyk belast midlervvyl alle de ïne^nhT' Ae T Zy" Staaten gevonden worden, te doen ophaalendezelve tot nader order in bewaaring te hou» AdT r?r en ^ytgeever in rechten te vervolgen", fchr'eeven worden dat t'^"lgm'^€'deshcym zal aange- Ie Exemplaaren van 1, 6,K?yzer hem ernH'g beveeld al- verfpreyd ^T dtWer ',welke zyn Graaffcbap tot nader oS'te verbSlJh?a,enJ en Doftor Barhdt den Godsdienst Jcoi! ie« hoegenaamd, betreklyk wyzen. Sduyvenof te Prediken en te Onder- hef'%k onderzoek der Boeken, die in het Boek van Doftor' ff*2?^ aan8elbhreeven worden kjw,. te zenden aai» de Univerfi. tlogifcbe Faculteyten een béflStf^'rf^ geeven, en de ftellineen da«! °°rdeel over het zelve oordeelen ftrydig te zvn 4 Uyt trekkenwelke zy mkrRsk geduld word^^ 7 a* 3 Godidienften, die in misfie eeUst arden. Zynde wyders de gemelde Com- het gevoelen $?n ^^z_eriyke Majeftey t bekend te maaken midlerwyl alle de exemplaren óvénft té^fSW1«g verzuymen te beletten ,dat het verder verfpreyd worde. H amburg, den 26. February. Volgens brifvenvan Berlyn had de aldaar refideerendzGroot-BrittannifcbeEn een b^r nw 'j V£™gt'ng zyner particuliere zaak"n wan* Bondon te doen, dog kort daar op ordre ont- vangen^ voorat tegenwoordige niet van daar te gaan. p R sVerv°lg van den 26. February. De vernietiging me" reed? l!n?tdafn V AarcrB!sdom dezer Stad' wa™ fi-reeds lang gefprooken had, heeft,eyndelyk haarbeflag SKtoÏEH^?1' d^°r den Bi^oP ten dien bladzydenln quarr^Ln f -nd de" 11 dezer' en 10 mede de onene k! beflaande> ziet heden het licht, gelyk 't zelve, welke de?™ A "gi' t0t bevestiging van geregiftreerd. De ■3°°' Zyn namentiyk: MatfbilsStFe»estdagin WJ'S getal, JtacobusSt Laur,»< c\ i' 3?cobus en Pappus, St. xSt~A.iicbiel \t c- '^"f^olomeus, St. Mattheus ten St. ITtl e" sSt. Marcel. St.Maar- overgebleeven p Ihomas en de Onnoozele Kinderen. Paasfiben p,„ €°stdagen zyn 23, de beweegbaare De Heerde enZ' daar onder begceepen. Sefprekkenterwv?^ 'S het onderwerp van alle de maakt. Monr»; y p"bllek zeer veel werks van hem daags zeg<ren gn.eur de Graaf van /lrtois liet hem onder- te zienefi vctzo?' y een groot verlangen had hem die zou gaan, l? weeten, wanneer hy in de Come meenddat de Heer te ontmoetendoch men in zyn Hotel Tempte atre Zal verkiezen dien Prins Franklin gaf dezer dagen faa" °Pwagten. De Heer een bezoek, die hem met zpb de Voltaire Weder "bejegende. De Heer Franklin UT blyken van achting zoon aan en verzogt,dat hv he^° hemtoen zyn k,eyn- Myn zegenwensch zal zeer kort zefen zoude geeven. *"»e ten antwoord mZ k a T" gaf de Heer de Vo1 fprak den Klnd ,God en de Vryheyd. Hy in het Franscb fpreektndp1D ^nschcb aan, doch dees preekende, op dat alle de aanweearende in( De van de hun gefprek zouden kunnen deelen, zeyde de Heet de Pot- taire hier opIk zal dan voor een oogenblik van de ver- voaandheyd afzien, om de taal van den Heer Franklin te fpreeken. Deze beyde Grysaarts fcheyden vervolgens van elkander met traanen in de oogen. Dien zeifden dag ontfing de Heer de Voltaire een bezoek van den Engelfcbe* Ambasfadeur Mylord Stormontgelyk ook van de Juf frouwen Heind en Guisfardde 2 beroemdfle Danferesfcii van de OperaAlle de antwoorden, die de Heer de Vol taire geefd, zyn doorgaans zeer geestig en verpligtende. Te RouenNantes en Roebelle is een zoort van Embar go op de Koopvaardy-Scheepen gelegd, wyl men niet ge noeg Matroozen voor de Oorlog-Scheepen bekomen kan. Gisteren deeden IndifcheA£t\en 1770; <$5 en 1 h.65 dito 8es 252; Emp. OSt. 402ReV-'f* *4 en h.14; Bill. des Ferm. (den 24.3 2 en fc- -De ry isjel op Amfteldam vanStTri!Z- den 5 2 Fehruary- ln de laatfte brieven -enten' wZrZT ^gA) dat een SchiP der Infur' fe en'her wlib Engekch ^ogfehip jagt maak- An fr, a Ti Z,lg onder de befcherming van het Fort her vnnr e fv begeeven had, door de Equipage van het voornoemde Fregat in brand geftooken, vervolgens het Volk van t zelve te Land vervolgd en Krygsgevangen ge maakt isDat de Engelfcbe, na datmenuyt het voornoem de hort eenige Kanonfchooten op hun Fregat had gedaan, zigderwaards begeeven, het Kanon aldaar onder den voet geworpen, den Franfcben Standaart afgefcheurd en andere buytetifpoorigheden gepleegd hebbenVoorts dat de En gelfcbe, wanneer de Inwóonders en een menigte Negers te 'hulp kwamen, zig hadden geretireerd, maar dat men 3 van hen gevangen, in boeyen geflagen en vervolgens ons Hof van deze Mishandeling kennis gegeeven heeft. r GROOT BRITTANNIEN. Lort don, den 27. February. Mylords Stormont is gelast de Ministers van 't Franfche Hof te vraagen oFzoodanige Alliantie, waar van in Vpubliek gefpro- ken wordtusfehen het zelve en America plaats heeft. De Marquis de Noa'illes echter hééft onze Ministers ver klaard er niets van te weeten. By gelegcnheyd van den Vast- en Rededagdie heden g.evieJd 's, heefteen onbekend fchryver,on een Aanfpraakaa^denKnn1?*' in een onzer Nieuwspapieren, houden Lrden ,„™eenS^;Tlkeme,,ecb,ta^ der Dratpers I, *S5vrnde^heyd Aan den Koning. CZen lnhoud: De dag van morgen zal beginnen n,et de cie2tiEft« welke de Koningen, of het Volk kunnen verrigten.. Mei» zal zig openlyb tot God Almagtïg wendenna luyd der Ko- ninglylte Proclamatieom den zegen af te fraeeken over uw Majefteyts wapens, en te biddenom den ondergang vant het geen in die Proclamatie te Rebellie in America ge- noemd word. Wanneer wy alle voor den Troon van eert rechtvaardig en jaloersch God verfchynen, houd alle aard- lche onderlcheyding op. Koningen zyn dan flegts menfehen en zullen als zoodanig, aangemerkt worden. Het zal groot- lyks bet karafter van een Koning en Meuschvan hoofd des 'Volks, en als van iemand, die door zyn eyge Godvrugt eenige roem verworven heeft, uw Majelïeyt voegen ernftig te overweegen, met welke geest uw Koninglyke Proclamatie is opgefteld en afgekondigd en met welke ge-> moedsgefteldheyd gy zelf den Koning der Koningen zuit naderen. Indien uw Ministers, Siredie maar weynig venrouwen op hun wysheyd verworven hebben, en die eer op de verwyting van .de Godvrugt lachgendan bloo- zen zouden, de Proclamatieaangeraadenen den Vastcnda* beftemd hebbenom het Volk te beguygelen met de uyt- wendige vertooning van Godsdienst, ten eynde met meer nadruk een Oorlog voort te zetten en te voleynden, wel ke door goede en wyze menfehen onder ons vernielend verderflyk, godloos en wraakzugtig genoemd word. In dien zy godlooslyk den Almagtigen God durven aanroepen, terwyl zy, opeen heyllooze wys, zyn rechtveerdige Wet ten fchenden en de geheyligfte Rechten van bet Mensch- dom met voeten treden. Indien zy den Vastendag ge- bruyken als eer. mantelom hun godlooze oogmerken te bedekken, en op dien dag de bedienaars der gerechtigheyd en des Vredes, zelfs aan den Altaar, ftaan gebruykt te wordenals werktuygen van Oorlog, als aanhitzers van bloed en als openlyke verdedigers van die valfche en ge- vaarlyke grondbeginzelsop welke eeu verderflyk za amen- eprftpn -..n LJ4eri «it boek, in het welk zelfbyden OplJag Zeer beledigende ftellin#rer» voor «Jen Oods oynJo dia Tke is 53 cn 3 *g'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1