MIDDELBURGSE No. 2 6. N- Saturdag den De Rus- unster faeefc den Reys Efendi een Nota S onden, inhoudende 5 Vraagen, betreklyk het ombren gen der Hospodar van Moldavien, doch op welke men geen ander antwoord heeft gegeeven, ah dat diePrins *cn Kevel was geweest j JLAAN' den s.1' Jwuary. Ingevolge het bevel van Keyzerin Koningin onze Souveraine moeten alleGenoot- ïcnappen, die eenige onbebouwde Landgoederen bezitten, z'g daarvan ontdoen, op dat dezelve, aan byzondereper- oonen geraakende, beter mogen bebouwd worden. J-orence, den 4. February. De Groot-Hertogon weik°eUppne^"v 'aat '(^nwoordig zommige Kloosters, it den in kastvrL6^ ^eestiyke kunnen onderhouden wor Ïlll li fchoolen veranderen, om de Jeugd aldaar niL K?nn yVe," en rekenen K doen leeren. En ee- Z°t u worden ingerigt tot Ziekenhuyzenofan- werken van barmbertigheyd en Cbristelyke liefde. BïANTUA, den 3. February- Tot verbetering der Bl- fcliotheek en vermeerdering van het Muf aura der Na tuurlyke Bifforie» neeft de Keyzerin Koningin 5000 Gul den onze Academie der Weetenfchappen en fchoone Letterkunde, vereerd. w POOLEN. Warschau, den 11. February. De Kroons Schat- ComnoMfie alhier heeft een Waarfchowwingmet betrek- dezfnTnhiïd^ rö^Verko°Per6» doen publiceeren, van koInr^ltLVter[cheyde klafiten over zommige TabakNcx- Malazvn' to» d Z^n' dat Zy de Tabak> welke zy in het fni?£ y ,de Kr°°ns-Schat-Commisfie koopen, verval- Aph en met'1UQ oude en flegte, die zy nog overig had.- oers' vreirnetlSen en bedervenen daar en boven de koo- febe) v/n |ew'gt, bedriegen, en 1 'Pool- zoo worden-^iieTwelk4 Ïrdde tauX? ™er eyl"chen' gemaakt mimrlt j z'g daar aan hebben fchuldig EJ S«h°™d 'ndagtig te zyn hun Eed, en men, van nn J °"geJ,y ^driegeryen af te zien, alzoo geeveh zullend e" a*Sa8ndenaauwkeurrg acht zal overtuygd r iV", welke van Contravcntie zal zyn VerlfeetóU'°ekalv®a een geldboete van 20 Ducaaten Voorts W0rc?tli^cïlrftt-,-OIP-7^^öX' temogen verkoopen. Waaren verkoopenwelke de reuk ,"~tó ünaa t vantTt lab are kunnen bederven, alsBraudewynPierBoom-Oly enz., op verlies van hun regt van Verkooping, en op een wil lekeurige ftraf, verboden Tabak te verkoopen. J™Aer,ie'l T? gemeld' dat men op dejaarmarkt- aldaar den Vorfl: Cafpar Lubomirsky en de Graaf Tarlo nevens verfcheyde andere Poolfcbe Heeren, gearrefteerd heeft, om dat zy hebben geweygerd hun WisfehBrieven te betaalenvoor het overige was de Jaarmarkt te Dubno ter oorzaak van gebrek aan Geld en Creditflegt uytvallen, Eyndelyk is 'ttot ftand gekomen dat nu alle kVaywood Jchappen in Poolen hun byzondere onderlcheyde kleeder- dragten hebben, hebbende thans alle lieden van denfVay- •wood tot den gemeenen man toede Boeren alleen uyt- gezonderdeen uniform. De invoering daar van word hier Ao. 1778. COURANT. den 2.8, February hun heen en wedergaan na Perfailtes eh andere ottkostea van hun zaak reeds over de 400,000 Livrei beloopen dat zy den Koninglyken Schout en de Regeering van Mtm- fter zeer zwaar gehoond» hebbendoch men hoopt, dat dé tegenwoordigheyd der Trouppes deze muyters wat meer in ontzag zal houden. Munchen, den 8 .February. De Prins van Lobko- witz, die, uyt naam van H. K. K. Majefteyten, de te kens der Ridder Orde van het Gulden-Vlies aan zyn Keuf- Vorftelyke Doorluchtigheyd fyeeft overgebragtis eergiste. ren na IVeenen te rug gekeerd, hebbende van den Keür- Vorst een Goude Snuyfdoos'mgt Brilanten «1 eén Ring, ter waarde van 10,000 Guldens, ten gefchenk gekreegen. Den 3 dezer is de Hertog van Tweebruggenna eenige dagen, zoo men zegd, incognito te Berlyn geweest te zyn, hier aangekomen. Hamburg, den 17. February. VyntFèenen heeft men, dat de Keyzerin Koningin. öe <-ommetcte zaa- ken op de yidriatijibr ze* op een volmaakten voet te brengen m ticzcivc voor fiet Koningryk Hoitgaaryen voor- dëelige'r te maakengoedgevonden heeft de aan de voor. noemde Zee gelegen Kooplieden, die tot hier toe onder het Kesiort van het Oorlogs Departement hebben gertaad, met- het Koningtyk Croatien te vereenigeti. In dezelfde Brieven word ook gezegd, dat op 3 Koningen dag de nieü- we Redout Zaal te Klaufenburg in Hougaaryert met het Dak en de Muuren te gelyk ingeftort en het geheel Gebouw in eên Puynhoop veranderd isdat by geluk geen Menfcheti daar by zyn omgekomenmaar dat de Ichadedaar door veroorzaaktop 4000 Florynen begroot word. Heden is de IVisfel op Amfleldam Beo. 33 eh 15 2eSt. ft, p. D. \a 32 f.; dito 2 m. 34 en 7 ag.idem Casfa 7 dito 2 m. 7 en 3 ag. „F r a N KR K- Parts, den 15. February. In het aanftaande Voöf. jaar zal 'er een Campement van 26000 man by Duynker- ken geformeerd wordenzynde men nu te St. Omer be zig de noödlge Tenten voor die Troupen te maaken. De publieke Fondfen wareti eénige dagen vry wat ge* daaldmaar gisteren deeden de Indifche Adtien 1800 1797 eu i h., 95, 92 en 1 h., 90; dito 8es. 245j dito 25es (den 12) 72. Emp. 0£l. 400. Refc. 13 en x h.14- Bill. des Ferm. 2. De IVisfel op Amft. is 53 en 1 h. a 5 ag- r groot brittannien- aic xvya2°- February. Dezer dagen Zytl itl Wimbbdnn p V,' hciogbejaarde lieden overleedenals te WtmbledonF. Triversouü 103. jaaren; ttBrinkMai, J.&oaw, oud 104. jaaren; te IVest-MicrasG Symon oud 109. jaaren; en te RathiernayJ. Cra/g,cudTio! jaaren. Laatstgemelde heeft van zy^'unge leefcd geen ge. bruykt gemaaktom de waereld te leeren kemienals heb- bende zig nooyt 1 uur ver van zyn geboorteplaats verwy- derd. De brieven uyt America meldendat 6. Transport-Schee* pen met Provifie voor Pbiladelpbiain het begin van£><- cemberzöo fterk op de Vtiefcbe Paarden in de Rivier de Delawar geftooten hadden, dat zy meest alle hun la ding over boord hadden moeten werpen, om 'erbehouden af te raaken. Het gerugt, dat Lord Germaine van zyn bost, als Mi- aan toeeefchreé»™ d» Z V ri T T Het 6erugt' Lord vermamt vah zyn Oost, als Mi- veelal zeer verW^nd in de EdeUiede"' dl=jnifter van Staat in het Departement van Americaaflland rins heeft wihpn rh «Sn kleederen Zyneen befpaa-1zai doen, begind thans weder levendiger te worden, ze- ring neen willen verfchalten, en hun wanneer zv ten Ha. a^a a*.-,*ip„ Aa ring heeft willen verfchaffenen hunwanneer zy ten Ho- ve verfchynendaadlyk aan hun kleederen kenduyt welk Vfaymodfcbap zy zyn. Ook zyn de Jooden nu aan de z eut van de kraag die aan hun Zwarte mantels (welke zy t huyT hoo?CC onderkennenin welk IVaywoodfchap D U y T S C H T A N n a^tsburg,den29.January. VoorleedenVrydag Zyn 'er 2 Dattaillons van het Regiment Boulon- Mvipan vertrokken na de Valley van Munfteromtrent 3 ■L yan C°/m"r gelegen, alwaar den 17 dezer een he- rhnwFi °-°P is Seweest. Men had eenige van de Mare- tZtVn gemelde Va"eye gezonden, om 'er 5 i 6 bel- hebben de"6"de Boeren zYn kier op zaamen gerot a- Jr gevangene net geweid in vryheyd gefield en t SVP de vlugt gejaagd' Men verneemd, dat het rnLf S im" Zyawe e Zig, Z0° fterk hebben aangekant tegen de reg ementen nopens de bewaaring der bosfehen twfrï) ömtramponeerd hebben, zoo lang zy zig den ygendomvao dezelve hebben aangematigd; als mede,dat derd detzelfs eerfte Secretarisde Heer Christopher cT Ogley Schild-knaap, zyn Ampt heeft nedergelegd. Het Oost-Indisch Compagnies Schip De Marcfuh Vatl Rockingbam, Kapiteyn Hamilton, is den 28 Mey des voorleeden Jaars tusfehen Sa dras en Madrasop deszelfs reys van Bombay na Chinagebleeven. Het volk en een groot gedeelte van de lading is gered. Men verzekerddat de Americaanèn een Verdrag ntet den Keyzer van Marocco gefloten hebbenWelke Vorlt de eerfte isdie henin het openbaarals een Onafbanke- lykc Natie erkend. Alle de MarOccaanfcbe Havens zul len voor hun Scheepen open ftaan, onder dezelfde voor waarden als die van de meeft begunftigde Europaafcbe Mogendheden. Men zegd, dat zyn Moorfcbe Majefteyt, die men weet niet ongevoelig, noch onerkentelyk te zyn voor vrienfehaps betuygingenwanneer dezelve door aan- zienlyke gefchenken vergezeld en bekragtigd wordenzig door bemiddeling van zyn Jooifcben Secretaris tot dit ver-' drag heefc laaten overhaalen, waar van een <Jer voorwaar den is, dat een zeker gedeelte der in zyn Havens opge- non 1 tr_. n t t aaibvuwivil «J»1 f St» i-rCiJJd#!» y 0 WW uv> .v 'b WUlUtll f Zit*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1