MIDDELBURGSE Ao, wK COURANT, No, 24, Dingsdag 9 CT t R R V E N- S P A "N t T? TVT 1) E E nN E MARKEN- den 24. feèrMry* D U Y T S C H L A N F R A N K R V GROOT-BRITTANNIEN. t °nstantjnoi-o1,en, Vervolg van den 3. Fcbrvary. t j weduwe van den Hospodar van Moldavien is in de needeti Maand met haar Kinderen hier aangekomen, m een gunstbewys van den Crooteti Heer te verzoeken W-yl ze door 't ongeluk van wylen haar man en 't beflag goederen (die op 2 Millioen Piasters begroot wor- en), geen middelen van beftaan heeft; dan tot nog toe weest i™e° dat ^aat beklag van eenlge uytwerking ge Niemand twyfeld hier thans meer aan de zekerheyd van een Vreedebfeuk met Rusland-, wyl, behalven de fteeds ïoeneemendeKiygstoerustingenzoo te Land, als ter Zee, oe Gnot-Viziet in 'i publiek verklaard heeft, dat alle waa- e" setroutee Mufuitaahnen zig gereed meten houden 'E WaP">en op te -vatten. «n^eJ ferk11' I6' ^amar> hebben'een onge- Vniü?„6n onze Bersen zyn «net Sneeuw bedekt. ingekomen berigten zyn 'er in de nabyheyd van P 1 AUcanten, door geweldige Stormen meer d»n 3° Scbeepen verongelukt- Kotp»""46'!1! den31. jfanvary. Men vertteemd, ê*t 'er een agtereen volgende vermeerdering tot 8000 man, 6y onze landtroepen, beilooten is. Men zal naamlyk jaar- lyksa battaiilons infantery en sesquadrons Hufaaren op- regten tot elk der 16 Infantery-Regimenten uyt3bat- taUews en het Hufaaren&eglmem loEsquadrons fterk is. TieenCche e„e en J®ar zyn hier 39 fcheepen van de «SfidJmrte^cbe Ey'anden St. CroixSuTbcmas 6®atriveerden hebben te zaamen aangebragt Woler' dito mm, 274 baaien boom- 2akk'i3x vate„ en 83 rollen tabak, 3361 vaten en 70 »oJu?L3a°°nen' 7303 vaten ri'st en 5p potten inge- •er^een'^nieuw rnrn<f'j??'rFel>.rtiary- Men zegd hier, dat kwaade behang™ in de Krim Serukt is' 0ln dé fen te wrepbfn r Tart(wren aan 2 Regimenten Rus ten vroimmn tei«jeenIge duyzende Tartaarfcbe man- VoIpptic kinderen om hals gebragt hebben. "y^vaardigde verordening van denPerma- ven 55°" ,,eder "Jood, die in deze Stad Wil bly- ïlillietten, die'zy wHrt*feJ8£gPg°e Schattingen voor de lebben) 's weeklyks 2 Poolfche Gulden voofzTglefve" en die getrouwd zyn en Kinderen hebben gelykefonjvoor zyn Vrouw, en wederom zoo veel voor elk zyner Kinde- *e°', °^reDgen* ®eze verordening zal zonder twyfel hun jetal alhier zeer vermmderen. Korts retourneerde de Koning van Hozlknice. Voor «eszelfs RytUyg kwamen verfcheyde Wagens met Beeren, ElandenDas/en en wilde Ziuynen op de Jagt gedood °j 'l ^aifacmr van het Koninglyk Slot, ter voldoening van de nieuwsgierigheyd van 't Publiek, ten toon gefield werden. De Graaf Antonie Korwin KosfakowskiGeheym Se cretaris van 't Cabinet en den Permanenten Raadwegens de llusfifibe Correfpondentiedoor den Koning en den genoemden Raad, omtrent 1 jaar geleeden, belast de oude Acten wegens Litthauvoen en de Rusfifcbe Provin. cien m t Ruspfcb met Poolfche Letteren te vertaaien en ?veL l.® fchryvenhad onlangs de Eer de 4 eerfte Deelen in Folio van dat Werk den Koning te prefenteeren meer dan 2 uuren de fraaybeyd en onvermoeydhevd den «rbeyd befchouwde. 's Anderendaags prefenteerde hvzoovp/i ZVn werk den Permanenten Raad, Waar 5n ke Ver, verwonderaarsals Ledehvonddie deze talry- hem V„,amelinë van meer dan 1000 Chartres bezagener hem verzogten dit werk te vervolgen. zaet ,A,NTZIg' den 6' ^obruary. De ffinter hier zeer aanB^™e' worden 'er nog geftadig Poolfche produften PooiZ ie vo'gens alle berigten zeer overvloedig in te voorraad' ïs°°f C™an H°ut> waarvan noggr0o geen grooter ordr«°,i - derzelver Pryzen' !°6eval 'er de aanCde Lente t"'" tv,oor'eeden Jaar, komen met vpruiavt j wanneer er confiderabele toevoeren verwagt worden, merklyk daalen zullen. £00 dra de Vaart volkomen open is. zullen 'erverfcb™ de nteuwe gebouwde Dantzigf^lcheepen, reSfS Scheeps-Timmeihout geladen, na Engeland vertrekken, Hambckc, den 13 .Febrvary. De (Fis]el op Htü* fteldam is Beo. 34 fi. pD, 32 dito 2 m. 34 en 3 test. idem Casia 7dito 2 m. 7 en 1 h< Alt oma, den 6. Febrwry. Uyt ohte kwanieretl vald niets merkwaardigs te berichtendan alleendat de oudfie lieden l igt gehepgép^)at 'er zoo weynig Sneeuwt gevallen is, dan dit Jaar,4en hét weder is zoo zagt, dat, wanneer xvy'siYacbts niettoin, of meer Forst hadden, alles reeds zou beginnen uyt té loopeti. Parys, den 11. Janvary. Twee Franfcbe Koop vaardy-Scbeepen zyn door Engelfcbe Oorlog scheepen ge nomen, en in de Havens van dat Ryk opgebragt. De beroemde Ridder, thans Mejuffrouw, d Eon is tegenwoordig in een feherp gefchil gewikkeld met ^ei1 niet min berugten Heer^e Beatmarcbais, die haar terug komst uyt Engeland beraamd heeft, e° met wien zy te vooren zoo wel eens fcheen te Wj nieende, dat zy zaamen in den eebt zouden tredeh. Men ziet hier AP- ^horten van brieven, die laatstgemelde over dit gefchil zoo aan haar zelveals den Graaf de VergennesSecretaris van Staar voor de Büylenlandfebe Zaakenheeft gefchreeven. Lokdon, den 13, january. Eergisteren is het O. h Comp. fchipHeÖor van Madras geretourneerd, en 'tfchip The Ducof Grafton word ook met den eerften verwagt* Het eerstgenoemde fchip brengd tyding, dat, de Franfche zederd eenigen tyd veel Troupen en Oorlogs Ammunitie op St. Mauritiusen op dé kust van Mallabar 150 ftukken Kanon ontfeheept hebbende, de Regeering van Bomlay van dit voorgevallene die Van Bengaaien kennit gegeeven had. Ook heeft de Compagnie met dit fchip jeen brief van wylétt Lord Pigot ontvangen, waarin by verflag doed van de listige handelwys des Nababs en de inhaalkheyd der leden van den Raad» die groote fomméh gelds tegen 14 per Cent gefebooten hadden den ATababdie dat geld de inwooners van Madras leende zoo dat hem de meeste Huyzen Gehypotbequeerè waren* Men ziet hier een Adres aan den Koning van den Raad en de Vergadering van Jamaica, in dato 20 November 1777» waar in 2yna zyn Majefteyt dank betuygd te hebben voor desZêlfs Vaderlyke Zorg omtrent dat Eyland, met het zelve te laaten bellieren door een Luytenant Gou- verneur, zig dus uytdrukken: Vergun ons, Sire, UW IMjtt- nedrig te vertoonendat onze Kusten en L0i„„T."?frd eenigen tyd voifirekt weerloos zvn, en heb^n d ïg genu'nr bloot flaan: Niet alleen KtSen itnomZtCaanf veel Scheepen op onze Ptï hpbbpn inmtn'i maar ze'f zyn zy onze Havens ingezeyld, en hebben Zommige Scheepen in 't gezigt der Inwoonders van de Ankers getukt; verfcheyde gedeelten van Ons Ey land hebben veel door hun Vetraetelheyd nytgeiiaanwy zyn gefladig in bekommering; dus wy dan met vertrou wen op de Opiettenbeyd, die uw Majefleyt altoos op de Verzoekfehriften van zyn Volk in alle deelen van zyn Ryk heeft gehad, fmeeken, dat de Bevelhebber van uw Maje- fteyts Zeemagt op deZe hoogte gelast werde een genoeg zaam getal gewapende Scheepen rondsom dit Eyland te doefl kruysfenom onzen Koophandel en de Kusten te befchér- men enz. Zyn Koninglylte floogheydde Hërtog van Glocester is op nieuws ingeftorten men boord met leedweezen dat zyn oude kwaal zig thans met gevaariyke toevallen vertoond. Haar Majefleyt, de Koningin, heeft deZet dagen een kostbaar gefchenk van het Franfche Hof ontfangen, be« ftaande in een Horologiemet deszelfs ketting en Orna menten, alles met Diamanten omzet, en op 1500. goude Louizen gewaardeerd. Het werk van dit fiuk is allerkon- ftigst, inzonderneyd ten opzigt van de fluytingen, die zoo geheym en onmerkbaar gemaakt zyn, dat men 'er nog nimmer een voorbeeld van gezien heeft, De Aftien van de Bank zyn 119.0.1. C. 148 en 1 h. 3 vï, Z.Z.C.78 77 en 3 vi> Annuites 68 en 3 ag. 4 3 vi. dito Nieuwe 68 en i vi.468, 3 per Cent Gereduceerde Bank Ann.71 4 1 vi.4713 per Cent Geconfolidecrdc dito70 en 7ag. 471 470 en 3 3 en 1 h.per Cent Bank Asm. 1758 71 en I vi* 4 1 ag.4 perCent Geconfolideerde Bank Anti. 73 en 1 ag. 472 en 7 ag.dito 1777, 85 en 1 h. 4 5 ag. 4 3 ag., Lange Atm.20en 1 h., Scrip. 1777, en 3ag. De (Ftsfei op AmfleUlam is 34 en 4, opzigt 34 en

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1