MIDDELBURGSE P E enne marken COURANl No. i j. D'ingsdag MS P A N I E N- adrid, den 3. January. Van Lisbon meldden, dat de Koningin gediinitceerd heeft den Capiteyn van riet Commando van het Fort aan den mond van de Taag die den ingang der Rivier een Hollandscb Oorlogfchip «oor 'er met kogels op te fchietenbelet hadhebbende haar Majefteyt tevens goedgevondendat voortaanwan- neer 'er reeds 6 Oorlogfcheepen eener Natie op de Rivier 2Xnde overige Scheepen derzelfde Natiedie op de Ri vier mogten willen komen, door andere teekenen, als met «non-kogelszullen afgeweezen worden. K-OPpenhacbn, den 13. January. Ten nutte der Ar me van deze Stad heeft men in het algemeen Hospitaal Jezer ™8dng gemaaktdat alle behoeftige lieden 'er den gan tichen dag in warme vertrekken kunnen komen door brengen en, zoo zy willenmet lpinnen wat verdienen. duurende het jaar 1777 zyn 'er door de Sond uyt tiustana na Engeland gevoerd de volgende goederen Ao. 177I» den 3, Fehruary. tigheyd ie gebruykenen derhalven de Grenzen te bewft- ren, word 'er op middelen gedagt de Vesting Camt- tiiec in een goeden Haat vari defenfie te brengendgwy dezelve zints eenige jaaren zeer vervallen is. Het Guarm- zoen aldaar, onder den Generaal Wittderzelver Com mandant, nog geen 2000 man bedraagende, zal ook to.- 5 h 6000 man verflerktmoeten worden. D U Y T S C H L A D* Hamburg, den 23. January. volgens berigten van Gotbenburg lagen aldaar 2 O. I. Scheepen, Terra Nova, en Finland, gereed binnen kort na Canton te ftevene Heden is de Wisfel op Amjleldam Beo. 34 r- zest. ft. p. D. v. 32; dito 2 m. 34 enszest.; idem Cas; fa 7 en 1 b.dito 2 m. 8. Ve^saSies^ den 24.january. vallet)1 vaneen 3ft< met den tytèl van Hertog van Bern, ==71239 Pud Yzer(NB. Een BvJis 33 penB. STn ,9. January. Onder de zeldzaame wed derde van 1O0 pond Ha<s-««wirO 1104299 pond Hennipeeröe zoon. ^aS>50 dito tweede zoort; 32735 dito derde »>»rt5 208»35 pond vlas van 10 kop, 23148dito9 4396 dito 6 kop; 36627 pond Cocdille Hennip en 84008 dito445 pond Jugten211273 pond Tjalk13514 pond borftels1161 pond Wasch; 21525 pond oud Yzer; 3987 pond Touwwerk; 70838 pond Teer; 499 pond Se verzaad; 2683 pond Pek; 359 pond Paardehair; 43 pond SSS^'* 5000 HazevelI«ni 156933 Planken; 10424 £a"en; 1505 Stukken Zeyldoek18454 Lynzaad; 847290ft.Kalamink; 74I5o ft. Vlaams Doek; 2824700 ft. Ravens Doek; 5590756 ft. Smal Linnen; 82155 ft. Breed Linnen; 337683 Smal Serviet Linnen en 152834 ft. Breed dito. VrJïlr ]}et "v°orleedeo jaar zyn door de gepasfeerd 2554 ïnge/febe Scheepen .2302 Hollandfebe, 1765 Zweedfcbe, JII4 Ueenjcbe21 Franfche12 Portugeefche, 10 Spaan- fibe> 1189 van PruysfenEmbden, Rusland .Hamburg, 8967*8cheepen*''^Courland enz.te zaamen lmIutLSCHAj dfin I2- January. ^Vlen wiHn het pu- jneld hlSf? 'dstAte ruÊ verWagte Poolfcbe Gezant ge langd van de Repub'filB'f ^e»«on^w^^ld »ntwoord^ver- tot een Oorlog kome, kiezen zal; nadien At Pcrte "met geen Neutraliteyt te vreeden is, en alle byftand aan de Fitsfen, als eenblyk van vyandfehapzal aanmerken. Dewyl de Republiek, vooral de Armee, door defertie oer Soldaaten veel nadeel geleeden heeftheeft de Ko ning, met goedvinden van den Permanenten Raad, on- langa een üniverfaal aan alle Steden in Poolen en Lit. tbauwen doen afvaardigen, het welk de volgende Po- jnften bevat: 1) Zoo dra men een Poolfcben Deferteur ontmoetzal by gevat en te rug gezonden worden aan 2yn Commandohet welk de onkosten vergoeden zal. 2) Onder de Deferteurs zal men niet rekenendie óp ont- fangen verlof, of bevel van hun commando, zig van de «ene na de andereplaats begeeven. 3) Ten eynde de hand werken geen nadeel lyden, wanneer mende, door het land reyzendeof uyt vreemde plaatzen in het Land komende, handwerkslieden, onder voorwendzel, dat ze Deferteurs warenopligtebeveeld en waarfchouwd men eik een van Wat rangof ftaat by zygeen dergeiyke Handwerks- fteden aan te tasten, maar hun veel meer, zoo dra zy hun 8etuygenisfen vertoonenveyligheyd te verfchaffen en hun s"yi z,°° veel mooglyk te bevorderen. cr i ic melden de ingekomen berigtende Rus- pjcoeExercitie in de Krim hebbende willen invoeren en zyn Troupen korte kleederen, tot derzelver eyge gemak, üegeeven hebbendeheeft zulks een opftand in dat Land ge- 1 Tartaaren vonden zig over deze nieuwigheyd zoo TOPit dat zy den Commandant en den Rusfifiben Officier, welke, °p goedvinden van den Cban, die Troupen zouden eierenaan flukken haktenen de Cbandie met ee nige Rusfifcbe Troupen die wanorden wilde komen dem pen, raakte in een bloedige Aétie, en werd, zegd men, genoodzaakt te vlugten. Wyders behelsd dit berigt, dat het getal der misnoegde aldaar, Zederd dat voorval, mer. kelyk toegenomen is. Nadien dit Ryk by den verwagt wordenden Oorlog tus- fchen Rusland en den Turk voomeemens is alle voorzig- dingfebappen mag die geteld wordenwelke de Marqnis de Genlis onderdaags met den Hertog van Chartres heeft aangegaan: hebbende de eerstgemelde aangenomen, dathy van Fontainebleau na deze Stad (het welk een 'tuitend van 14 mylen is} en van bier te rug zoude gaanterwyl de Prins 900000 gaatjes in een papier zoude prikken. Onderdaags heeft een particulier perzoori dén Prins van Montlarry een fnaphaan aangeboden xöet welk mest 12 fchooten in 1 minuut kan doen, en waar van hy de proef gedaan heeft in tegenwoordigheyd van verfebeyde Generaal Officiers, dog welke proef meer was ingerigt de bekwaamheden van den üytvinderte Ieeren kennen ais 'er gebruykvan temaaken. Men wil, dat, dezelve uytvïnder iets diergelyks den overleeden Koning aangeboden hêD- bende, die Monarch hem ryklyk beloonde, doch tevens op zwaare ftraf verbood 'er gebruyk van te maaken, én zyn vinding andere mede te deelen. De Kapiteyn van een Koopvaardyfchipte Bourdeaux aangekomenverhaalddat hy op zyn reys heeft ontmoet eenige Scheepenwelke uyt onze Eylanden in America kwamen en 6 Battaillons van onze Troupen aan bóord haddenmet welke zy cours zetteden na de Indiendus hy méend dezelve na de Franfcbè en Bourbonfche EylaI1^° beftemd zyn. Deze tyding is zeer gewigtig uyrnooiüe Kcvolgendie dezelve waarlchynlyk zou nebben^ malen ze wns, doch men twyfield 'er aan. Dewyl eenige Engelfcbe Oorlog-Scheepen iri de néby- heyd van Belle Ijle kruysfenzyn 'er 3 Franfche Schee» pen ook ten zeiven eynde derwaarts gezonden. De Ziftten van de O. I. Comp. zyn i8p5, Refcrip" tions 12 en 1 h.de Biljetten op dePagten i en a vi. GROOT-BRITTANNien- Londok, Vervolg van den 20. january. De L01 a Major begaf zig onderdaags na St. James, otb den Koning op te wagten meteen plan, om voor deze Stad een Infchryving te openen tot het werven van Soldaaten en Matroozen. Zyn Majefteyt onifing zyn Lordfchap zeer gunftig er. vereerde zyn Patriottisch plan met deszelfs goedkeuring. Hier óp liet de Lord Major de Gemeene Raad dezer Stad beleg gen welkeden 19 dezer vergaderd Zyndezoo talryk wasals men die in veel Jaaren gezien had. De Heer Merry opende de vergadering met een Redenvoeritig, in welke hy eenige aanmerkingen maakte óver den ongelukkigen twist tusfehen dit Land en Americaover den gevaarlyken ftaatin welke wy warenmet betrekking tot onze natuur- lyke vyanden, en over de volflrekte noodzaaklykheyd in welke zig deze Stad bevond deszelfs getrouwbeyd den Koning te toonen, door alles toe te brengen, wat in deszelfs vermogen wastot onderbrenging der Rebellie in America, en deed daar op den yoorflag: dat de Raadeea Infchryving zoü openen, om volk te werven voor 3 Jaaren, of geduurende de aanhouding van den tegenwoordigen Oor logen dat 'er een Committe zoude worden benoemd tot aanneeming van alle perzoonen, die zig zouden aanbieden, om zyn Majefteyt te Landof te Water in America té dienen Hier op ontftond 'er een algemeen en hevig debat. Men merkte op, dat de Lord Major met den Koning in 't ge- heym gefproken en zig met zyn Majefteyt verdaan had, om van zyn gezag een byzonder gebruyk te maakenen dat zyn gantfebe handelwys meer was ingerigt na zyn eyge voordeelals uyt overweeging van bet gemeene welzyn van het Rykwant datindien de voorilag doorginghy zeker-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1