R( SSnSssrg eyd te voidoen' -g«ür-5 courant, MIDDELBURGSE rZ'XSr '„f °f .k r:i No. io> Donderdag Ao. dm 2 2. Januartyé OME *ktea s. Januèry. De Pafe, diK'ederd zynl WJ, O Ó,L N' over „vrgi t0u de PausIyke Waardigheyd 'er fteeds! Taa7zvn rP n 4' January. In het voorleedefi IvkenZrut het Welzyn der Onderdaanen in den Paus. \ZcIlllJTZ '"gebragt de volgende Graanen, als} lykenftaat te behartigenheeft, eenige Maanden eeleeden I Ir Ta f 36 ft' Tsrw' II4l8 Last 31 Sch. Rogge* b!fL ft er CoDgrefiatie» nyt verfcheyde Kardinaalen r.» ^cV7™ Garst' 1248 Last 3 Sch. Haver, 17 beftaande, opgeregt, om al dat geen 't welk rm verhe M°lu> 214 Last 55 Sch. Boekwvte Gort. èn'on/3" s Lands Regeering dienen kan, te onderzoeken "'uvLvoerH4 SC<ö 276 Last 53 Sch. Erwten: en en onder zyn goedkeuring ook in 'twerk te Hellen De!! f »3S st Tarw> 6608 Last 50 Sch. Rogge, Kardinaal Cafali is Prefidentvan die Vergadering Dezd-fl°l tttu Garst' 147 Last 32 Sch. Haver, 58S TnnriJ T Pauslyke toeflemming, in 'tlaafst van het'^r! r° CM,01"' ,85 Last 52 Sch. Boekwyte Gort, ♦oorleeaen Jaar, een Edikt uytgegeeven, enna alle de'L5! *2 Scb* Gerst> en *4* Last 12 Sch. Erwten. iProvincien des oIngekomen 652 en uy^e^eyld 673 Scheepengedoopt 1424 Provinciën ^1, Wgeeven, en na alle de publiceeren helmiz ^ft™ ats verzonden en aldaar doen tyd vfn 6 Maandei rA'eeD dat binnen den 's Lands inkomften der Pm' °- R,eglsters van alle de taoeten geformeerd worden. ^By^het^dfkt^-^011 0880 voor de Pauslyke Kamer, ondercusfóhen zyn de Kloos- Iers, AbtJyen cieswegen zeer te onvrede, dewvl Zy v»ig.« deze nieuwe fchikking, verpiigt zullen zvn ook van de Landeryen, welke zy bezitten, en waar va! *y te vooren niets betaaldenzekere Schattingen ren hoeve des Lands, te betaalen. ttlllgen' ten be" hebbers va" £SIïk! ee" men!gte vreemdelingenLief- feaak pnl- °udhedenwelke door de begeerte f om hun die 'er lusT toe Zul ge'?,kt' door di™ de Paus Je, ven overal ft 7,oIkomen vryheyd heeft gegee- WatJ8,* kan' te delvenzonder geen men nw ut- Kamer te betaa^> of, van 't S Dp7p moec' zelfs't geringde deel hem af te ^gêmoedldVTm,ng- hCeft de Liefhebbers zoo zeer weer aan sS ««S ft" eVe° bl'yt?n deze Stad reeds vorfchineen la? Ti ,,l daar men onder den grond na- Basrelieven Mofaikên SrViT" de Peelden> Groepen, en andere zeiftzs.miTSdlllderyenOmxén, Koralynen heeft bevpi welke men ontdekt, de Paus te koopen^om", r fcfeaarfte Hakken dier Oudhe- te S °m. frMye ^tikaanjche Mufeum daar "ders deze. net overige mogen zoo wel Inwoon- koopen en vervoere" ^°°penver 4 Een ander voorwerp niet minder verwonderenswaardig, is de kostbaare nieuwe Sachristy der St. Pieters Kerkwaar loo rmiSZf da" 4<5° 111311 werken. Dit gebouw zal derd geen o u dat 'er' 'iet V^aan uytgezon- StS5ïs h,er ,U uytgeftrektheyd en pracht by f en zal kunnen worden. Niet tegenftaande er teeds lang aan gearbeyd is, zyn echter de fondamenten nog niet voltooyd. M^ICrnb0VeVerdietld de droogmaaking der Pontynfche Moerasfen in den Kerklyken ftaat grootlyksdat men'er ing van maakt. Dit ontwerp, ter uytvoer gebragt fI n3" f1 groot^e nut zyn. Veel duyzend mor- cemaaktSZn d°°r t br"ykbaareu grond worden flvt,üe wateren van dat kanaal worden langs een vaarttot dat eynde gegraaven, na het Meyr Poglimo geleyd. By dit alles moet men zig verwonderen, dat de Oude a er, niet tegenftaande zoo veel kostbaare onderneenftn g nzyn Onderdaanen echter met geen nieuwe lasten be- zwaard; want het geheel oogmerk van het bovengemelde Edikt is alleen de vcrdeeling der fchattingen evenrediger 'er'znp V00r 's Lunds Onderdaanen. In tegendeel is't Jasten v VCr V?n daa" dat de Pai,s de lngezete«e nieuwe °p ggendat zelfs die op 't wasch, 0p W jpv fterke dranken nog onlangs vernietigd zyn> on- £S drmbreekt bet T t,1MS "iet a,leen aanyveeTe;. wpp? "eermgen over dit onderwerp; en, wylhetver- wonderlyke by veel heden gereedlyk geloof viid, S Win toïn2' dal de bron der rykdommen, dieden geen andere is ft5Ulke fr°,°-te zaaken uyC te voeren, lem c de ontdekking, welke een Ex feEuit !-fètèvt u van de plaats, daar de fchattendS bSe„Verft°rg,en Zy,!" Die Geestïyke had niet befluyten dezelve te openbaaren, voor dat hy ten elw maal overtuygd was, dat Zyn Orde alle hoop gantschlvk verboren had 00yt weder herfteld te worden, S Si van toiS bu^tTe °okzelfeeDiS^^te "yigczeyia 073 acneepengeuoopt 1424. r! getrouwd 4P1 Paar en geftorven 2185 Perzoonen. Woensdag den 17 December laatstleeden is alhier een plegtigheyd gebeurd, die, zoo lang deze Stad geüaan heeft, nog niet gezien is. Namentlyk op dien <J«g werd in de Euangelifche Kerk niet alleen de ge-wons Boet Predikatie in Ae. Poolfche Taal gedaan, maar ook de Communie in dezelve uycScdeeidwordende by die gelegenhevft oob- t'colflfje Liederen eezono-en m, T g nneyd ook ten was vrv ernor m.. .1 Het aantal der Communiean. lyk grooter? Wel is waWft Aanfchouwers nog merk- Hof Predikers mêdeTlS prediken Sh™ At y°0Dingen in de Landtaal,' lieten 2 en het Nachtmaal uytdeelen, waar by de hier ren Disfi{eraen dan tegenwoordig wa- P ch dlt alle.s geichiedeom zoo te fpreekenin het geheym, vermits de Adel van het Hertogdom fut ten altoos zeer ftreng geweest is de E dikten te gen dezelve, voornamentlyk, dat van Sigistnund den 1-''n J525 gegeeven, te doen uytvoeren. Men ontmoet in onze Hiftone van dit Ryk zelf, dat zeker Sta- tost van deze Refidentie, een bisfident, alhier een kerk voor zyn Geloofsgenooten wilde doen bouwen, en daar toe reeds de noodige bouwftoffen had laaten aanvoerendoch welke men hem ontnomen baden zoo veel zwaarighe. den weeten in te brengendat hy zyn voerneemen moest ftaaken. Zederd den dood van Koning Fladislau de IV. lf ri r°^cltantfc^e Godsdienst alhier niet geoeffend, ett de Dtsjidenten moestén zig met de Gemeente te Wengrouw, S" -Vf),.\ilier Seïegenvereenigen, alwaar bun door «pv^gendft- alIe vryheyd verleend werd. Eenï- trent het eynde de!°???" vmJJ°oleninzonderheyd om- ievertg i„ be,0Mde» 2i8 »«r dezelve Mandaaten uft wa-rbv t CU |3Ven tegett ftad verboden Werd P.'S Y de. '"wooners dezer Hoofd- te ontfangen, l ernftigfte aahgemaand geen BedienSen"^ tZ^ZtZX if hun dienst te neemen. Deze flrenge handelwys viroor- zaa tedat eenige Burgers en ook zommige aanzienlyke Famihen van Geloof veranderden. Doch toen hier door mTArbSieSedb" omflondenby gebrek van bewaa- heytf te gebruyken'. me" ee"ige meerdere toegeeven- nvr^honfw»?"deij de !legeerinS der Saxifche Koningen, Z t 1 wer7ZeK'er p'-°'?ft«»tfche Troupen nu m bv de hip'f' j Godsdienst gehouden werd, waar by de hier woonende Disfidenten moeten tegenwoordig maï' tZUlks ,nooyt anders' dan in de Hoogduytfche taal. Nu echter .s het ons geoorloofd de Verborgenbe- r ft°nS allerd,erbaarst Geloof, alle Maandenin onze Moedertaal te hooren verkondigen, en daar bv God Lofzangen toe lezingen. Tegenwoordig worden te Ko ningsbergen een meni«te Poolfche gezangboeken gedrukt, welke voor onze kerk gefchlkt zyu P O O L S C H P R u Y S S F N. zvn !lhierd5BE,RGftN' 5' ^n"ar^ VooYleSenJaar zyn a h er de volgende goederen aangevoerd, als: 77165 p. A uyn, 22817 P* Annys; 25250 fluks Oèsters; 22306 p. Blaauwzel; 199 Vaatjes Blik; 5096.5 p. Lood; 5 Ox- hoofden havfche Brandewyn; 239235 p. Brafiellehont 194860 p, Koffyboonen1144 P- Kaneel; 454931 fluks CitroenenOranje Appels &c.57943 p- dito dito Schil len; 165 p. Cardamom; 103929 p. Corenten; 110406 p. Yzerdraad; 10306p.Koperdraad; 9669 Schipp. en 8 Steen Yzer; 49123 p. Yzere Plaaten; 39300 p. Engelfche Spe- ceryen; 4.5 Oxhoofden WynAzyn; 13848 p. Galgan; 39° Kisten Glas; 3830 p. Spaansch Groen; 1398 Top HoUandfcbe Haring en 18834 "ïoa Noordfche dito. Ea KinderencetrouwH <101 Pnsir pn (Tfifinnrpn n 1 q Uioeten reeuleeren n/r Z'g 10 p6t maakt'n van de zelve zal t>U'£êren, IVTen voorlpeld daar van groot voordeel tC J -••Jen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1