MIDDELBURGSE COURANT. 1 No. D'mgsdag Ao. den 20. January* M-apm re I T A L I E N. P O O L E N- D U Y T SC i „HL A N p. 7 en ih.; dito 2 m. s. F R A N K R Y IC. ID.de; en Ferrol worden verfcheyde Oorlogfchepen uytge- rusc' e" voor 6 Maanden niet Levensmiddelen voorzien; en te Banelona worden veel Stukken Kanon en 30,000 lvlusquetten gereed gemaakt regens het aanflaande Voorjaar, zonder dat men weet met wat oogmerk, vjEnua, den 27. December. Volgens de laatste Brie ven van Madrid bad de GrootvBrittannifcbe Ambasla- oeur aldaar den eerflen'Staatsminifter van dat Hof een ipeoficatie overgegeeven van de Effedten en Zaaken, wel- Ke Lngelfcbe Kooplieden toebehoorden, dog door de Spanjaardenby de verovering van het Eyland St, Ka. '"a- der Kolonie St. Sakrament in Zuyd-Atne- iJt'/v bez,t eenomen warenmaar welke de gemelde wKtSf nl V chappelyk te rug geëyscbt had. Men Diet» wac voor antwoord hem daar op gegee- Vwil YVda. ^'VORNO, den 17- December. Een zeker kantoor ainier heeft den volgenden brief >>y' syr/cn ontRmgen waar in de verbaazende straf bevestigd wordwelke d e Turken aan de f'iiJen voorneemens zyn ta pleegentzy, om dit volk geheel te ondér te brengen, dan wel om hun te dwingen tot het betaalen eener ongehoorde fchatting Dezelve is gedagteekend uyt Barutè, den 24 Wy,]aacst- ieeden. De roeftand van den berg Lilanon is deerniswaardig. 3 Ba ca aas van Damascus, Seyde en Tripoli rusten zig ter wapenmet oogmerk tegen het volk der Drufen aan te rukken. De Bacila van Seyde heeft, behalven de in zyn Stad- jhouderfchap geligte Soldaaten f nog 5000 Barbaareby zig. Reeds is hy Meester van deze Stad, alwaar hydeln wooners over de kling heeft doen fpringen, en niemand, on #>wf yne ^'nderenverichoond. Niets dan jammer t e reTinfn langs bnze Straaten: Wie niet ontvlueh- .,L-W? jCe? r er woede van den overwin- .aI7 1 geennog maar weynig jaaren gelee- icho'uwrr v,S AaSyrien Seweest is> verwekt den Aan schouwer thans fchrik en afgryzen. de overi^r°f WeI de Vor5t heeft, benevens na ut- 00te' zyn verhlyf verlaaten, en alle zyn ze /^nietde alp^XrrrJ^1;^-, Gelukt het den onze gebergten ook ras een roof de? tïïïïffiahijen'*:zynb enz. Warsciiau, den 2* JanuaryZederd de Otto manfcbe Porieuyt hoofde van een misgewas in Molda uien en Wallacbyen,begeerd heeft, dat men wegens deze Kroon moge toeftaan in dit Ryk tot een biliyken en be paalden prys leevensmiddelen te koopenen zelfs de Ma- ^azynen in de Provintien daar mede te voorzien heeft zulks van den kant van Ruslandgelyk het ook in den tegenwoordigen Haat van zaaken niet anders zyn kan, groo- ten tegenftand gevondenen men heeft zelfs aan de Gren zen verfcheyde Mandaaten bekend gemaakt, op dat zich een ieder voor fchade in acht zou kunnen neemen. Veel Polakken in tegendeel zouden gaarn de leverantie aannee- mendeels om 'er iets by te profiteerenen deels hunnen voorraad tot een goeden prys en voor gereed geld te fïyten Hamburg, den 9. January, den 9. January, Eergisteren middag is te IKansbeck, een uur vanhier, eengrooteBoerderyden Baron Scbimmelman toekomende, verbrand, Waarby 133 »uks Hoom-Vee omgekomen zyn. Men weet nog niet, hoe j onëeluk veroorzaakt ismaar 'er word gedagtdat het m moedwillige geffigt zy. Men verzekerd, dat 'er met den eerden een nieuwe Lee- ning in tloiiantjvoor't Hof van Rusland, gefchieden zal. 'De Heer st. Paulnieuw benoemde Conful Generaal van Ruslandis van Petersburg herwaarts te rug geko- men, en zal nU, ZOomenzegdeen keetmHolland doen. Heden is de ffrisfei op Jyf Beo. 34 er. I ag. ft. p; .3° 3 m- 34 e» 5 zéSt. k 3 agó idemCasia Parys, den 8. January. BetreWyk het geval van den Lootsman Bousfard te Diepte (Van weik in een dezer voorige gewag gemaakt is) ziet men nu den brief van den Heer de CrrneIntendant van Rouenaan den fleer Ntthr, 1«'BV4IMV ft J IJ fctIJHUiU nutu I Den^i Augustus laatstleeden, des avonds ten 9 uuren, kwam 'er een fchip van Roebellegeladen met zout, aan boord hebbende 8 mannen lebeepsvolk en 2 Pasfagiersde hoofden van Dieppc naderen. De wind was zoo hevig en de zee zoo onftuymigdat een Loots viermaal te vergeef# trachte uyt te loopenom het fchip in de haven te helpen brengen. Bousfardeen onverzaagd Lootsman, merken de, dat de Loots aan boord van het fchip het zelve kwa- lyk befiuurde en daar door in gevaar geraakte, trachte hem daar van te onderrichtendoor middel van een Roeper en Seynen; dan de donkerheyd, het gedruys van de wind het gera* der golven en de hooge zee beletteden de K»pi- teyn te zien en te hoorenen kort daar na werd bet ichip op ftrand gelmeeten, omtrent 30 roeden boven het hoofd der haven. Op het gekerm der ongelukkig die op het punt flon-1 den van te vergaan bellooc Bousfard (als een tweede Held in weerwil van alle de vertoogendie men hem deed, van de onmooglykheyd, om'er wel in te zulleti kS™ 'P u komen» en deed zyn ^ouw en trachten te weerhouden, wegbrenger,; volgens eeu touw om zyn middel gebonden hebbende, waar van het andereynd aan het Hoofdwas vast gemaakt, Wterp hy zich in bet midden der woedende golvenom aan het fchip een touw te brengenlangs welk het volk ziel» zou kunnen redden en aan land komen. Hy naderde in de daad het fchip, doch werd op dat oogenblik doereen golf mede gefleept en op den oever geworpenop deze wys werd hy 5 maal agter elkander door de golven te rug ge- flagen en op het flrand gefmeeten, dat reeds bedekt was roet (lukken en brokkendie door de woede der golven van het febip afgeflagen waren. Door dit alles werd hy egter niet afgefchrikt, maarop nieuws te water gaande, werd hy door een golf onder het febip geflagenzoo dat men hem voor dood hield; doch op dat oogenblik kwam hy weder boveDhebbende een Matroos in zyn armen die zig van het fchip in zee geworpen had, en dien hy, zonder beweeging en zelfgenoegzaam zonder leeven, aan land bragt. Eyndelyk11a onbegrypelyke moeyten en on- gelooflyke poogingengeraakte hy aan het Schipwierp 'er zyn touw inea gaf gelegenheyd aan het Scheepsvolk dat nog kngts genoeg had van 2yn hulp gebruyk te eten o"iPver0m ,2'B aan vasr te binden, en daar door aan nericS daf Tv ^n'rtecTrden- B°usfard, eyndelyk mee- land met een ^eepsvolk gered had kwam aan gefla'gen w», J dat gekueusd en ^nt en blaauw lvks hét wagihuvs k hZOtJdamg afgemat' dat hy caaaw* !r' L ar l. beryken, daar hy in flaauwte ne- it llëA ^eD br?&1 hem terftonc' al,e «ooglyke hulp toe, en,na dat by het mgekreegen zeewater uytgeworPe„ had, kwam hy weder by zich zeiven, wanneer 'er iemand kwam zeggendat men nog gekerm in het fchip hoorde. Bousjafdt toen zyn kragten herzamelende, ontworfteidede haudea van hun, die hem trachten tegen te houden, liep na zee en Iprong er op nieuws in, met dat gelukkig gevolg, dat hy nog eeu der Pasfagiers redde, die zig aan het Ichip vast gebonden en wiens zwakheyd hem belet had van de hulpdie zyn medemakkers was aangebragtge bruyk te maaken. Van de I0 Meufchen, die'er in het fchip geweest warenverdronken 'er maar 2 wordende derzeiver lyken des anderen daags aan het ftrand gevonden. Wegens deze heldendaad beefc de Heer Necker den vol. genden eygenhandigen brief aan Bousfard gefchreeven Braave Man Ik heb niet vopr eergisteren, door den Heer Intendant, kennis gekreegen van de m3ntnoedige daad, welke gy den 31 Augustus gedaan heb, en gisteren heb ik 'er den Konrog verllag van gedaan, die my gelast heefc u des wegens zyu genoegen te betuygenen u van zynen 'twe- ge bekend te maaken, dat u een gefchenkvan 1000Livrei en een jaargeld vau 300 Livres zyn toegelegd. Ik heb dienvolgens aan deo Heer Intendant gefchreeven. Gaat voort, wanneer het in uw vermogen is, uw medemensch by te (laan, en bid voor uw goede Koning, die braave lieden bemind en hen beloond. NECKERDiyeBeur Generaal der Financien. Van Fontenay le Cointe in Neder-Poitou febryfd men dat aldaar zekerê Jeanue DatnandHuysvrouw van C/'- rand. oud zynde 45 jaaren, na 10 Kinderen agter elfcan- deren- ter Wereld gedagt en nu 5 jaaren ëu 2 maandeil

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1