1 IGSE COURANT. Ao. 15, January* 71 I 59 Wells t 6 West Eyfand Wicht Windauw 6 32 Wyburg» Yaruiouih Yder (D') Zouthampton Door contrarie Wind of befchadigd uyt Zee 4 17 5 ot> Zaamen 1754 8 1 4 3 4 20 37 1 14 7 5 7 3 1 6 79 4 7 1 1 1 =3 1 12 9 3 1 39 91 üuytSCHLAND- xive i i i 12 <5 1 6 i 2 9 1 II I* 2 7 2 2 5 13 I 13 i i i 6 i 35 i 2 2 1 13 i 7 i 1 i 2 I I 57 5 i i i 2 5 1 li i 49 2 8 4 I i 9 I 2 I I 10 1 5 6 31 6 2 2 I 1 I I 6 1 den 9. January. Lyst van n Taare 1777, binnen rdAls van Güerafey Gibralter Gottenburg Groenland Groningen Hamburg Hapshal Ilavre de Grace Honduras (de Baay van Huil Krak Leic Leverpool Libouw Libourne Livorno Lisbon London Lucar (St.) Lucas (St.) Lymkill Lymra Marten (St.) of'tEyl.Ree Marten (St.) Madera Mogador Majorka Mallaga Malo (St.) Marfeille Memel (Ter) Mentona Monsbaay Molden Morlaix Nantes Napels Narva Noordkopping Noorwegen Norden - Oostende Oriënt (L') Onega Ornay Pernauw Petersburg Pillauw Plymouth Poelie Polly Pontegora Pool Portsmouth Port a Port Riga Risbris Roebelle Rofiok Roskoff Rouaan Salouw Santen Saulbreflon Schilds Schotland Sebastiaan Sivilien Smirna Stettyn Stavanger Stokholm Stokton Straat Straat Da vis Suudertatid (St. 3 4 7 55 2 16 1 29 1 13 1 3 1 22 3 8 20 108 1 1 4 1 1 Surinamen Thomas (St.) Topsham Triest übes (St.) Valery (St.) Vechje (Ter) Venetien Veur Vrankryk Weems 1 1 1 1 1 1 X 1 1 2 1 1 2 O li I08 1123 108 1 1 1 28 37 4 225 1 2 16 18 2 12 10 1 2 2 26 11 18 1 1123 Berlyn, den 5. January. In het voorleeden Kerk* lyk Jaar zyn in deze Hoofdfiad gebeoren van den burger* fiaat 3492 en van den millitair-ftaat 1674, en dus in 't ge heel 5166 Kinderen, zynde 498meer,dan in hetvoorgaan- de Jaar. Onder dezelve waren 2666 zoons en 2500 dog- ters. Het getal der dood geboorene was 273. Daar te gen zyn in dien tyd overleeden van den burgerftaat 3240, van den millitair fiaat 1458, te zaamen 4698 perzoonen, zynde 91 minder, dan in het voorgaande Jaar. Onder de zelve waren 997 mans-en 985 vrouwsperzoonen1394 zoons en 1322 dochters. In de Maanden Maart, April en Mcy zyn 819, in de Maanden JuryJuly en Augus tus 716, in de Maanden September, Gftobcr en Novem ber 643en in de Maanden DecemberJanuary en Fe- hruary 898 overleeden; doch de ge flor v ene van den milli tair-ftaat zyn niet na de Jasrgetyden verdeeld. Het getal der getrouwde bedraagd van den burger flaat <586, van den millitair fiaat 215, in't geheel 901 paar, zynde 16 paar minder, dan in het Jaar 1776. In de gelieele Kcur-Mark zyn in het laatstverloopsn jaar gebooren in de Steden 4456 Zoons en 4380 Dochters, te zaamen 8836 Kinderen van l.utberfcbe Ouders; ten platten Lande 7153 Zoons en 6687 Dochters, te zaamen 1 13840 Kinderen maakende voor de Keur Mark te zaamen ii6of> Zoons en 11067 Dochters, te zaamen 22676 Kin- 1 deren van Liaberfche Ouders. j By het gemelde getal komen nog aan Duytfcbe Cere- furm eerde Kinderen buyten Berlyn 229 Zoonen en 206: I Dochterste zaamen 435 Kinderenaan Franfcbe Gere formeerde buyten Berlyn 118, en uyt bet Graaffchsp Wemigerode 313. Zoo dat 'er in de gcheele Keur-Mark gebooren zyn 23542 Kinderente weeten 12002 van het Manlyk en 11480 van het Vrouwlyk Geflacht. j Daar tegen zyn 'er overleeden, in de Steden 4018 Mans- 'en 4150 Vrouws Perzoonente zaamen 8168 Perzoonen; j en ten Platten Lande 5253 Mans- en 5069 Vrouws-Per zoonen te zaamen 10322 Menichen; aan Drytfche Ge- I reformeerde buyten Berlyn 235; aan Fravfcbe 95, en ;in het Graaffchap Wemigerode 278 Perzoonen. Zoo dat 'erin de Keur-Mark overleeden zyn 19098 Menfchen; te I weeten 9595 Mans- en 9503 Vrouws Perzoonen. Het getal der Getrouwde in dien tyd bedraagd in *t gé- heel 5332 Paar. Men ziet uyt die lyst, dat in de Keur-Mark het verlies van de jaaren 1771 en de 2 volgende reeds weder vervuld is. Munchen, den 31. December. Maximiliaan Lea- pold Jofepb Ferdinand, Keurvorst van Beyeren, is giste ren namiddag ten 2 uuren in den ouderdom van 50 jaaren, 9 maanden en 2 dagenaan de gevolgen der kinderziekte overleeden. Dien zelfden dag, des namiddags ten 4 uuren, werd de Doorlugtige Keurvorst van de Palts, onder hec geluyd van trompetten en Simbaaien, tot Regent van dit; land geproclameerd. Maniieym, den 31. December. Men beeft alhierty- ding gekreegendat'er in de nagt, tusfehen den 29 en 30 'dezer, brand is ontdaan in het vertrek van de Regeerende Hertogin van Tweebruggein het Kafteel va» Jagers- bourgwaar door h.et grootfie gedeelte der Meubilen ver brand en aantnerklyke fchade veroorzaakt is. Hamburg, den 2. January. De Wisfel op Am ft el- dam Beo. 34 en 3 zest. fi. p. D. v. 32dito 2 m. 34 en 3 ag.idem Casfe 7 en 5 ag.dito 2 m. 8 eu 1 ag.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1