MIDDELBURGSE No. i Donderdag YEN- i, den 18.November. Inde TURK Hoe wel 'er een verandering in den Divan alhier is voorgevallenwaar uyt men eenige hoop gefchept bad tot voortduuring van den Vreede met Rusland, hoordmen egter nog niets van bet gevoelen der Nieuwe Leden van de Wet en veele denkendat een Vreedebreuk onvermydelyk zyn zalvermits het Gemeen daar op .blyfd aandringenonder- fteunddoor den drifugen Mufty, die den Vreede met de Rusfen als een hoon, hun Profeet aangedaan, elk zoekt wys te maskeo. Van de Grenzen, den 26. November. Te Jerufa- leut is een Capigi Basfa uyt Conftantinopolenmet onder fcheyde bevelen van den Crooten Heeraangekomen waar van by 'er 3 opentlyk had bekend gemaakt. De eer- fte van deze behelsde de flaaking van den Basfa dier Stad, met beveldat hy alle zoodanige lommen gelds zal te rug geeven, welke by, geduureode den tyd van zyn Stadhou- derfcbapftrydeode tegen de verdragen, msoi— Porie en de Christen Koningen geflotenvan het Heyhg j^iv) afgeperst heeft. 0- Da' ®en alle de Barakken, of hotite wooningenwelke door de Orientaalfcbe Munnik- ken, of Sebiste^iikeomtrent den tempel van het Hey- lig Graf gebouwd zyn, zaj afbreekenen onder bedrey- ging van zwaare ftraf geen andere aldaar oprichten. 3. Dat «le onlangs verdreeven Latynfcbe Geestelyke, of anders de Yaders Franciskaanen11a Nazaret te rug zulfenkee- renen dat de Basfa van Seideof Sidon hun niet meer zal mogen afneemen, dan de by conventie bepaalde fom van 4000 Piasters. Zyn verder medebrengende, betreffende de belangen van alie Heylige. Plaatzenzal niet eer bekend wordendan na de aankomst vin den Koninglyken Fran- feben KommisfarisBaron Tot, te Jerufalem voornoemd. Z WEED E N- Stok hol m den 9. December. Men is by aanhou dendheyd alhier bezig, om de in de Conftitutien van dit Ryk ingefloopen gebrekeD te verbeteren. D U Y T S C H L A N D Wee»en, den 6. December. Den 3 dezer hebben wy avonds na 7 uurenwederomtegen 't Westen met vliegen Os food« ftreepen een Noorder- Licht waarge nomen t geen ten 3 ''«ren nog eensmaar flaauwer, gezien ÏS, Het zelve was in a geiyk aan dat van den 3 November laatstleeden. Indien dern.a.v» ««««ine van Pater Heltby de eerfte verfchyning van dat Ligt g<T- daao, bewaarheyd word, dan hebben wy aan 'teynde van Jauttary, t>fin *tbegin van february, pp nieuw fneeuw en koude te wachten. De Keyzer heeft de heeriykheyd Hazersdorfwelk uuren van hier ligd, gekogt en den Generaal Laudon prefènt gedaanwaar door dezelve een NederOostenrykscb Landman geworden is, hebbende ook als zoodanig denEed van gptrouw« heyd afgelegd. De gemene Generaal, zegdmen, is dezer dagen na Hongaaryen vertrokken, om aldaar infpectie van «Je Grenzen, denkelyk tusfehen Ons en de Turken, teneemen. Beri.yn. den 16. December. Zes Koningl. Pruysft- febe llegimepten ftaan in Rusffcbe dienst te treden, en' zullen in Poolen inrukken, om de Rusffcbe troupeswelke tegen den Turk ageren zullen, te remplaceeren. Men com- pletteerd thans die Regimentenwelke ieder uyt 2400 man beftaan zuii-.). Het Kowatzkifcbe Gamifoen Regiment is reeds gereed te velde te trekken en zal terftond op marfeh gaanzoo dra de vyandelykheden tusfehen Rusland en de Porte begonnen zyn. Frankfort, den 15. December. In het aanflaan de Voorjaar zal wederom een Corps Anfpacb-Payreutfche troupes na Amerika afgezonden worden, als mede een aanzienlyk Detachement wel geoeffende Jagers en Artille risten. Deze Corpfen zullen niet hun weg langs de' Mayh en Rhynftroom, maar na. Bremerlcbe neemen, om al daar fcheep te kunnen gaan. H a M b u r g den 24. December.Van Warfchau word ge melddat een planom Papiere Geld in gebruyk te bren gen aldaar ontworpen en hereyds uyt de Poolfcbe jn de Hoogduytfcbe taal overgezet is, tegen het welk de Vorst Primaat zig egter fterk verzet; weshalven zulks zou kun nen veroorzaaken dat de nieuw beraamde Ryksdag, op welke het gebruyk van het voornoemde papiere geld gou worden vasrgefteld geen voortgang had. Ao. 177% COURANT» den 1. January F R A N K R Y K- Farys, den 19. December. Van Romen word gt* melddat men te Vrbifigliaonder het delven op een plaatsdaar voorheen een Schouwburg heeft gefiaaneen fraay hoofd van Keyzer Trajanus, van iets meer dan na- tuurlyke groote, heeft gevonden en dat men hoopte aldaar nog meer fraaye gedenkflukken te vinden. Behalven den ftaat onzer zeemagt, waar van verfcheyde buytenlandfche Papieren de Lyst hebben opgegeevenzyn 'er nader orders na Br estRocbefort en Toulon afgevaar digd nog 12 Scheepen aan te bouwen, namentlyk 3 van 80 en 9 van 74 Stukkenzynde het Hout daar toe reeds in gereedheyd gebragt. De Ministers der Marine hebben begeerd, dat dezelve binnen6 maanden van Stapel loopen zullen. Men fpreekt wederom fterker van onog, wordende dezelve by zommige voor onvermydelyk gehouden; ook gaat de ipraak van een Tra «ftaat van Alliantie en Garantie tusfehen Frankryk en het Congres. De Heer Franklitt heeft dezer dagen een lange Conferentie met het Miniflery Den 3 dezerna een der fchoonfte dagenftaande dc Thermometer op 12 graaden, zagen wy 'savonds, om S uureneen heerlyk Noorder-Licht. Dit verfchynzelhec geen in de tyden der onweetenheyd het volk zou verbaasd en verfchrikt. hebbenwas allerzeldzaamst, wegens de ver- fcheydenheyd en leevendigheyd der verw. Het zelve is mede in de Provintie van Rousfillon op die tyd gezienhet welk te Perpignan is waargenomen door en Heer CostaHoogleeraar op de Univerfiteyt van deze Stad. Volgens de befchryvingdie 'er van gegeeven is was dit Noor der- licht van dit zoorthet Welk men Croot Stil Noorderlicht noemd. Het begon des avonds omtrent half 7 uuren, met verfcheyde nevels van een dofie roode kleur, dampachtig en hier en daar in het Noorden verfpreyd zich vertoonende. Die nevels vereenigden zich wel haast tot een grooten nevel van een vuurige kleur zynde zeer dik in het benedenfle gedeelte van den damp kring der Aarde, en zoo verdund in hetbovenftegedeelte der lugt, dat men de Sterren van verfchillende groote 'er door heen zien kon. De ftof van dien nevel fchoot zom- tydsmet een verbazende fnelheydvan het Noorden na het Oosten en her. Westenen ging zelf dan als een zeer nu.—. oiiZe Zenitb heen, verliezende zich in het Ztpdelyk gedeelte van onzen Horizont. Op dit 00- genblik fcheen de gamfche Hemci .1, !n vuur en vlam ge zet door de ontvlammende ftof van dit verichynzei. Drie witte bandendie fchier half cirkelrond en niet ver van eikanderen af warenliepen door de geheele lengte vaa dezen verlichten nevel. Hun helling was na het Westen en zy waren breeder in bun laagftedan in hun bovenfte gedeelte. Een kwartier na 9 uuren verfcheen dit Noorder- licht onder een andere gedaante, blyvende toen in de lugt, en alleen aan de West zyde een kleene hoeveelheyd van de ontvlamde ftof over, groot genoeg egter, om dat gedeelte van den dampkring zigtbaar te maakenals een dunne vuur- kleurige rook. De Hemel eyndlyk van dat overfchot van dien verlichten nevel geheel ontdaan zyndezag men, regt- ftreeks ten Noorden van Perpignan, een wit, helder, ftil licht, zonder eenig duyster gedeelte, zonder flraalen en zonder verlichte bondels, maar deszelfs rand, of' omtrek beftond uyt een regelmaatigen boog van een zeer merk- waardigen glans. De uytgeftrektheyd en verheffing van dezen rand was niet groot. Omtrent 11 uuren was bet Noorder-h\zht verdeeld in 2 ongelyke deelendoor een donkeren en fmallen band die aan beyde eynden fpits uytiiep. Het bovenfte gedeel te van dit verfchynzeldat uyt den dwerfchen ftand van dien band voortkwamwas veel kleenderdan het onder- fte. In deze gedaante bleef het Noorder-LAcht zich ver- toonen tot tegen middernachten een half uur daar na zag men 'er niets meer van. Schoon den Noorden wind, die gewoonlyk zeer koud is in dit Jaargetyde, den gantfeheu dag, op welke dit Noorder-Licht verfcheen, gewaayd had, was egter het wêer dien nacht en den volgenden dag zeer zoel De kwik bleef in den Thermometer van Reautnur ftaan tus- lehep den 8 en 3 vierde en den 9 graad van bevriezing» CO-NS T A N TINOPO OL E N jongfte brieven van Basfora word gemeld, dat de Vreede tusfehen de Porie en de Perfiaanen tot wederzyds genoegen geflooten is. gehoudenen is door het zelve met ongemeene agting be- jeffpnH Een /ïwicrikdAndie z.cdcrd jaaj* by deii Heer Franklin geweest heeft, is na Amerika vertrokken, en men twyffeld niet, of hy is met voorflagen van het uyter- fte gewigt belast.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1778 | | pagina 1