ssfezbs k-m^n* sss&ra: MIDDELBURGSE COURANT, ^CCT8fiï^|d0Or een Engeltcè Krp t^ Szól' No. IJJ. Donderdag, Ao. *77j, den a8. December. ■Üto heef Mmtriea S P A N T E C"*,A T i: G n N A dba a8. A'ovemter. e hoop, dat <«e ooeennr&eden m j Vak Tl'1 iot geene opent'yke Vredebreuk kom*» roi,s% We»eM get**& om trent Mvti/e-thJeowaar door Be! tot* harig »erocht «voer»*. .8 van de v^W-rW p:„.w vriugeszendtefl tatlgserde bebben vv de «nluendf TOfct..ie"ng «jfAnfei»,, r»tnen;|yk_Htt Hof v*„ ZJr- - -o'fr^t tijgt gtdopen. tfJVr.2 de Rivier Delta /Wdoor de anV«. fi pM °P Hdvn; «en der dirde nad het der., im.f b-ve op re hoopte van Monlè-video er dZ PnJfiZJl ïïe® ftrooFl nochóoodzaskte E"Selit>ian hy Monte video het anker ut te wer- SmTlrt0?, BTiÖ"a.ber der Ve,t hem vr. „T t DOOl)«ketr, t geen eéhter zoo gemaklyk fe I Jrk>5 Zplt£t mea uit d0 Vesting op hem Z- hLr rL, F^8e'e »8D bet Eortugeefcbe fenip, dmJte J1 w,uik W'^ed, lichte bet anker s0 fla feWf. .*"1. d'^!,e dat deszelft gefcaut e»nige aa Sol4 It ba'terytoebrachtwaardoor «oleee dUr.«b ee" 0fficL'er omkwamen. H'«* op ver. onzer vtwfni zy,° kruistocht, vermeesterde drie kan del oa J »- ,'ICor?enaMl dat *e verboden „en h;eM f. E»rtugee/cbe Etsbistmenïen dreven, l wefel lir; ê°ed!° prys E?e« de onze ie' Oat d t rnis»erl>*nrt i.- Evenwel denkt men worden'" IB *rieBdelyko tal bygelegd Van de Gsensbn. den naderhand gre?p mea mede den Pater Vincent Della Pdeei een Tor,quineefcbmet wiemen op gelyke wyze banteide. Ia deze ongelukkige gedane werden Zy beide naar de Koninclvke refidentieoveftebracf zv.rde vooreik dezefr Koninglyke refijetrfieovefgebragr tysüe *or»r«- Kooren de vofrende ïnfenpie erfteld t Een I.eer nar der Wetten van de Portugeezen. Voor~deu Vorst gfb'wgk zynoe en ondervraagd weidende, 8«i' woorden zy ftont- moedig, dat zy'debevelen van't hoo^lle Wezen der va ka •erfcondipdeü op dat deze, door bé' bet mg ter. eyner ge* boden het beeriyk en eeuwig (even vetkrvgen mopter,. Deze optntlyke helyMleöiS wetd genoegzaam teoordeetó om hun des doods fcbtr'dig te verkhtarst. Nochthans verre »8D daar, dat dit geducht Vonnis onze Euangeüe Dte" naars oeangst ofberreesd maakrc; in tegendeel de Vader Oiaeento verh-eftnet een zoorr vntiblydfetitp, deb 'ette" cis van d«o ZaHtmaker om hoog, beleed voor alter oorea zyn Godheid, en onbegrensde Liefde voor hetMensch- dom, bad ernftigom vergevir^zyner Zonden en onder heturging vso tyn vurig verlangen uaarGod defed hy, zrhts dat oogeublik, niets dan aig rer Zyn einde ie be reiden gelyk hy dan ook den 7 November even alt n._u.izyne beulen volgde, Pater een Schaap ter flacbtlnge geleid en Zyc ba s gewillig voor het Slagtmes bloot g Vincent had «eer gemaklyk den dood outwykeh kun nen, vermits hyeen Inlander zynde, door de zelfde wer, die ayn amptgenoot verweesniet kon gevonnist wor den. Oocbzyo yver voor den waaren Godsdienst ipoor- de hem aan den Marteldood insgelyks te begcereoen beflootdocr een roemruch'igen dood opeen dag, met zyo Geesielyke Broeder bet Apostelampt. E-° fchare var Cbritienenen dle,caar 't voorbeeld vao lo- - - 4 ■- J— ramen ce weg, d. Hat. God meer dan der. Koning vreesden, ram® kttller wv e? 4- December. Denklyk Licbaamen hunner Leidslieden van de fchouwpl&a's weg, Wat t« ^0t TaB Madrid gewichtige tyding booren; eh begroeven die des nach t in de Kerk van zeker Dorp. fc.oi f - r_. i ve.,fPreid word, zyo voor het Deze daad maakte den Koning zoo verwoed dathyeea ferv.ö:r* We,tt word. w voor he? Köyriykheden. 1. R 0 Mr^ 'j S' necmHr. Met ee^KouMer voor- Weoen Donderdag a.or.d van Maltba alhier aangekomen Oeefirr.an var d:ar tyding on tfangen«Ju; deGrootmees. ter JLtmeneteen Spanjaard van geboortein den Ou «r ,?nVBn, ?a A8aren den 9 November laatstieeden ,„L leedeB is- Hy was iu het Jaar 1773 tot Grootmees ter verkooiea. Dezelve Konrier heeft ook de tyding ee sadUJ®' i'Vl d'er 5?aandin eeD a'g«meena Ver- PrlliL 0 Bs ,JUW P'i" de Robaneen GrnnJiZ. PK!t «nparigheid van S'emmen tot nieuwe Wai, R,dtfer 0rde «n Maffia verkooreo ^vaf1?. h?eft Bapt«n«rkt dat de Paus by gejeg8nbeid an de plecht.ge Betitneemitig der Hoofdkerk va„ st. ht vu*é Jra0n we,n,g cf seone toeju ching nog vei ^ia!t Anf!.k fan de" Adel°QtPflDKer'heeft, waar over d«. Aanfchouwers, eu voorosBmlyk de Vreemdel n. zig greotlyks hebben verwonderd. morgen is dóór een Billet uit «eL - CretTrv^. 5or6e0 is dóór een Billet uit de Staaisfe. 0ve*ziedenen arDeorJ*a« Remen Plaats vao den gen aan eahee1 o u "*eer 8">ot oneeooe Gtro CefareaAposiollfchen Vicaris in RVI P° "f!"*wegens hei ombrengeo der L« aVnrS,^ Mnar'6f8D deD 7November «ivan ^.0,:Bgezonde«, endoor den"' 10 h« laa'ste Confiftotie, aan't Pater n. ri Coileë>o medegedeeld, booriehm 'a faoftaneda, een Spanjaard B0- weze Ciftr.k, Z rhrhtltc !aa,CD' 601 hem aange- was da^h 6"'0g,e Kooi eefloten6" W8ar Da nyeen ms> dat b? öeeelye ïet fta Werd' d'0 Tw Koning zooverwoed t dat hyeea werd dit bevel ter uitvoer gebrek er ;eene wreeebe. den vierden omtrent hun gefpatiTd zoo dat dezs oa- gelukkige nergenè veilig z eode huoca Tempels ver. woest en hunne Huizee omgeruktzig in de Bosfcfcea óf in de Holen en Rotzeü verborgen, om ten minden, zoolang het God bthaagdehun leven ie red-en, van welke reeds een menigte door honger en kommer, waren omgekomen &c. f*) Onder den nasm vao de leer der Portugeezei is bet Christendom byna door geheel Indien bekend. Livos noden 6. December. Meo verceecid, dat de Keize-in van Rusland, een Koophandel haarer Oo. derdaanen op de Zwarte Zee hoe lahger hoe meer wil* lende bevorderen, ten dien einde naar alle de voorname hacdeldryvende Steden van den Letiant Kon fa's en verfcheideandere L edenkundig in oe Commercie voof. nemens is te zenden. t> E E N N E M A R K E N- Koppenhagen, den 10, December, TeHelvngar heeft een Engeltcb Capitemvao Memel komende, ge rapporteerd, datgeduurende dit Jaar, meer dan 300 Koopvaatdyfcbepen zyoer Natie, ter laatstgenoemde Plaat- 1 Timmerhout, Planken en Koom „«ladoo nebbe0. POOLEN- Wa iscHsa, den 13. December. Zederd eeoiees tyd is hier een Znu.-Collegie opgerechL Da voorname verrichting van het zelve zal bier itbe&aan da» het ï0<e drage ten einde in geen Woiwoodfcbap of D.ftrkt ee- nek; aa* ?°k UrV Het voorbeelddat men in Groot* Poolen heeft brleefd, beeft gelegenheid daar toe ee«- ven; net Zout was daat zoo fchaatsch geworden dat het 'er met meer te bekomen was. Men moest dus nut ernst daar op bedacht zyn, om ih alleofposd ren Trans port met Zont derwaards te zenden, wauimen hadteed» bericht onifaogeodat 001e DabuUfeczio vao oie neie- geaheid wjldeë bedienen en dat 'er reeds «en Transport Prutsfucb Zout te water naer Pojeo op weg was. Door veele voo,ftel,ine«o beeft men her emd'vfe zoo verre se. bragt dat ihi Pruiefitci Zont terug gezonden en 10 Mylen van Po/en wea r onrladeu is. Meo meond, dat verfcfceide omftandighedtti iiet|vb M. Iegoonetd zonden knnoen gevenom inTkort nieuwigheden ie nooien. 8 0 Van de Poolsche Grenzen den Deamber, y.-u de eerst jB. ni.r fto. "c|o, 01e «OO nauw ran de r ootsc h b C, ir p nv p 90 liggen kop» Kort4In het KotjingtykGatticlm wordeo, bshal ivD«IC Vük* VP'MÏPWI) fcU WIU ru UW a Zlf orp.ni I<1 Ir c koki. V4« VUUII/pei'CJ upon.w.^ .ei iHUpn o. lipr afkoodi- 8«' d ,l gè'yib »3C

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1