CöülANïj MIDDELBURGSE deü i|. gpt;< c i -iv Eft .y, O' t<3'K m o r r ejv° Nöi *49. Döhdetda^j 4 I LP O R T U G 'A li. s s a b o n deu 13. November. Veele «ootbeeldbn «en ftok oude L eden welke een isiryk nakroost testen hebben, zyn becend, maar '1 tolger.de voordeelt) ht onze Volkplanting Fertiambueó s slierssDipetkiyksi, «0 veidiend ie ihehróeraandachtom d«t op de Waarheid daar Vtn kan worden ftaat gemaafci. Te SidtaHoofd ft d dei p<ovirc!e *a«> die naifn leefde 10 den Jaere ïv.73» jinfrus Fidal de NègreirUs welke toe» den tn?.Èr(lt>i3! d'reikip van 124 Jaaren en zyn verflaoa, j. 5'!^ ïyne zintü;gfeo ten »olirn bezat. Hy was op "e Captain alddsren bad ,'s Jaars le vOorénReco- Airtpt, met veel lof en rot eénnlgeiteaD genoegen, 6sk ee&, Hy Was Vader geweest van 30 Znonen e» 5; öoch'erer waar uit betn g»booren waren 33 K nds ïpderbh £2 Achter Kinds Kinderen 4a Na Acuter Jjf ®8s Kinderen en 26 Bed na Achter K'nds Kinderen, ?^en<3e ie zamen een ge'bl van 18Ö Naköme/ingen, ."s<r van dden nt»g leefdeo i^gi alle by den Vaderer p' ï8men in eed Hnziag door oud leversgedrag blyken eeh"'-J -oede en deugdzame opvoeding, Eee» rvb*inde van een zeer goede en deBgdzame opvoeding. niL"'P0'»«r (je relftzert 1 wélke de Koning véo zyneD ^°ti»erheur van FernavïbucoJóZeSbzar deMtneiès, eft<#«1)gei) I .ftoMEfo e' beeft "T a l r E N. dbn 19. November. De Ex- Geoeraal i?#V- op „et Kasteel St. yingelo daar hy nog ge- 'snachts tuSfcben den 18 en 17 detër eèoe Koorts, nri eene bezetting bpde Borst, gekreb in groot ge ysar. Den 19 p.T' De;, «ol^ende Dag was hy in f.D-- ,y - - o— f j iiieè öèm het Fiaiïcumeo dén 2obet~laatsieOlte.,fchctokei>.' een nieuw bevvys van esn groote fevoffltie, serljdê itt onse aardbol voorgevallen! STokrtoito, den 19. NóvemMDe Koning heeft den Fiv/addèfbde viybetf vergund om aan vyf vetfebet» dene Piaatzen »an boo Land Priefters aan te f[el}etjj. Volgens de lang plaats gehad hebbende Verordening moei wet-iedere Cemeecie op het Laod een hrhihtfis ter bezorging baarer behoeftige, onderhouden len^èioda 'er ail de HoSp taaien van het ryk geen .andcrë gis krsrke eo onzinnige Lieden tot last komen s Dan dejte verprdening aan Plaatzen vooytl in Goïbland «eet vér- zn'riid zynde, eode Golb/anders geduut voorgggévea hebbende; dat bnnoe Gemeente te kièio ware om éeci armhuis te onderhónden, zoo heeft zyn Alajt, fati.a&tt alle Land-Hoofdlieden bev.el do n geven om degerne!» de ve'rBrdèoihtr op de haaii^keuilgRe wyre té döeó raaf« komen, eo. de^Gotblandersut aanmerking vip^biiti onvermogen, toegetlaacdat twee Oemeentens ter ptj- derbonding vaneenGemeenfctiapiyk airiibdiS zig kun'nèii vereen fgeff". Niet ver vao Sèüeïköplhg is, onlangs, een VrouWÜ° perzoon in den ouderdom vao Jaaten óverledeo. D EE N E MA R Koppenh agkn, deH 22, Noöember. Op net;voor beeld Zyner Koning'yke Hoogheid den Erf-Prin? Fbèdéj rit bebben verfcheide Leden de Caihedraal- School te Borgen t ia Noorwegenmet Boeken, en Gefd be- fel' h?eft hem reeds viertoaaf Adergêlateiien Ver-1 ÉJh®idene Sadére hnlpmlddeitm gebvu kt, dogtiff nó'g toe 1,-t!stonde? vrücbtzoo dat 'er W6ii.ig hoop tot zyne b? *ójb h.et ljgtèltk gcbeBtcfny dat by 20. November, Di Bedoins, cf 'eer frjtirf!*^'übewooners j blyv«n volgens raport vsn cünn^L. .1 Schipalhier den in de/.erven de ïe ftrafir ten. R (j e T TMs b L land wilden terug keeréflp N leeden 2om .'7- November. In.deo .nor de Stad Jtbi/. t°ten.eeDlFe Boeren, 17 We;(ien ..D >Uo Akkerlak4» ,D hel, Gouvernement van Kafa„ 0P feo «Evn Oi,geW.reDen Je8'6' "de,<ltei'e Wen door J.en vso een grootV D VBdemon diep, Reende sLaodswet, lande i!^' %ev0oden eD dezelve. «iuWdf Mj'ftt"' Sl"j'«•■wo.w.iSS, 'j. dot zy a-,da eo ook geen Waarfcbynlvkheid i io de Keizerf u0,iz a'seen z'elcj'zagmheid worden. Zy geven, ano l fUnst_Ka®erbewaalrdti Beecdereih aan ao„ f óe« feoynd,' geiyt dergelyk UOnjt'Uikeft lfi m*til te10Ditü w p O L E - Wbbsóhau 1 jo.November. DeKioons-Grooi. ,uhe». .»ii »,.t tosftaao oat de Guardes wacht aio oitoen in deze Stad is, dan da Kroons én Ltfthauwlcbe Gnardè tö voet de L)E-GBerde te Paard, eri het Regi* ment van den Kroots .Gröoi Veloheér te Paard. Dé geest van tweedragr fchynd zig voof a| eo ailtóó^ in Poolen gevestigd te, hébben want 'er is óoê twist ontftaan tusfehen den Grasf Branieki, ZCróonso' oinot-Ve dheeren den Hofmarfchalk Graaf Rzeüiutki 1 wegens bet commaodo *ao 'sKocingsGuarde, ,d;e« door den laa'S'en Ryksdag op aoóo man bepapld jé. Devfjt die Gaarde volgens de deswégeps gemaakte ConRnurle^ si'eeu van deD Koning móet afbangen zoo heeft Jmo'gst® dezelve hei bere'. daar over aan den Graaf BrJnicfoqp* itedragen met eer. Penfiden ♦a'n 400Ó Ducateo s Óaa de Graaf Rzevouski fusiineerd dat dit Commandó aaQ sem Bit' hoofde zyner charge, toekomt. Ook de zaak, die net meeste verfchtlfusfchen de Mag" naaien veroor raakt is hot opregten der Atraée en Wat ♦inden der Fondfen cm ze te onderhÓuden, Daar dn Kroors Groot-Veldheer ep eenige andere Heeren, die dóór net Hof vao Petersburg onderfieand wordcó *t 'er op toélêggen om de magi van' Poóten op eea eao- zienfyfcio voel re brCogen be'tpèu'rd'men datzé,, li ei* métykin den Peimaneoten Raad door de andere Pa'rfy (grooiftendee's bedaarde uit de zulke die gèdOnrenda den isaisteo Ryksdag öen meesten,inv'oedgehadhebtrer.y daar in gedwarsboomd, wprdeo.Nauwlyks, zegd rften,: is 'er zoo veel Geld om de Leden vau oeti PerthanelBtéB Raad en de Comroifeo te betaleoj en den Kooingf die in de vooilédend Masnd 3 milhoeaen Ppo/febéCadèpi, volgens <fe Conftfmtie vao denlaatsten. Ryksdag t^rfan* gen moest, zyn nog niet meer dao aoo,oöa Guldens" voldaan. Derhalven zoo.gaet jnep voort ts men dés' te minder in flsatom in het óoderboodeo Cer Arèeé \4 .voorzien. Alle de Kroon s-Amptenarén hebben legen den Voiit August Suikowsky Manifesten uitgegeven vermite hd ,als pieker in den Peimaocuteo Raao den rang boven afm de Kioons-B.'Bmpien heeeetd, Dieitegefifthan.de de Rggd,,- zonder dat de Ryksdag zolks goedgekeurd heeft dezen rang beeft roegewezety. De tneesfe ber ebieo ön PcdoliénPoihniénet B'-n deö j-,~, aaugfituraoB ia (,nBne MDirzncnt ,e. Cohftati/iii, ?J volharden ook weigeren de £>eys rsr tegen MasCaSas «"er bufp by ve.zogt hrefi beeft L i Noe>mber. De Tnrd/zdeAmbai- ■«OeenaaJiIo^ yn rè)SBB b,er *yo *o)MtZelfae O0' G«hötTn ed1fN°D,raoe,'Weike ,B be[ voorleden jaar deo iébbende hy be' Hó.f b*gZ?Z te krygea df eel ^««te geoad om hen herwaarts snuiten geflager? onderweg reeds tweemalen a8c fiet (grooiftendee's bedaarde uit de zulke die gèüünreóde «le oproerige. d,!yn z°° dai by genoodzaakt is ReWeestfden isaisteo Ryksdag öen meesten. inv'oed gehad hebber. V lm 1 Düflr bOQ land Wlldeo ler02 kpor^rt-edanr in ffedtt/arshnomd worHpn AIaihvIuVc »anA i - vupiuit- O'»"'- 1 - j-f- - §6(1. 'It'hOAltTnif Ari Xo R Ar et nolr.Al 9'" ft t - S TJfli-HIO I U01k",k"' vvuv ."fiBT "Je gefebiedrn wanneer hïin HcHignéden doorgasns EeWocn «Jr'b gBnstbewyafngefi te doen, bet Kasteel St, "^ngeld verliet maBr zoodat hy'er dood afgedragen wierd. M 1th aden 9- November. Dewyl het zeker is, ®at eehige Geesilyke de aanb tfen van deö laarsren op- hnn hfeVfc de Grootmeester alle de Brieven aan ie (Ve^dre*fee,d doen opehen; om hunne oogmerken *tcfn n!s^kkeT' 5 ohk moeten öüe deSlaaven, die eaa par bliek erK ,oe6e,ldo,eB» ,00r Zonnenondergaog iö de pu 'j u6ttlnflrnlnii|iian Inan. «11 niA./lnn >1 iot #B jp 'd J,re,kke,D' K rO O s- M t r fc h 81 k."h ft VndéVrüsfp^ r j bezè'tten, dewyl'er geen ander Gaar-'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1