^Assssfö. - .saff MIDDELBURGSE COURANT, No. 14 6. Donderdag Ao. I77J. den 7. December. Z W R D E N. dnst antin opoien 27. ucjoeer. ue Am r Stokhoim, den 13. November Del" bosfadear w RuslandPrlDS vecRepnin, (xyoe heeft bec Bof *ar; ,on^'S ^#n6w8j 0it 0V- T U R K Y E N. 1 öwst antin opoien aen 27. OStober. De AH» f reize zoo teel mogelyk mnsasi hebbeode, om voorde Rarnazan hier te wezendewyl de Maèotnctaanen ge» dnun nde dat Feest zig met geen publieke «aken t>emo.l ietO kwam den 13 dezer ia bet Dorp San - Stepbano, mvl Vao bier liggendeeau en deed daadiyk door *ïn Matfcbalk »a° odlmiatfade kennis geven «ec zyn Srri»sm.„f »an d0 POfte e'n hfer op wierd hy door der ''fiotnan van Óen Gr ooien-Heer verwelkomd. D«Ge- Blaa:;» *ao den Arobaifsdenr is, beoevens zyn dne Dog te,«i 'eereialeren'onder een aanzienlyke bedekking te eearriteerd, en g'ftereo heef: de gezant zyneopen bhfe intrede in deze Stad» entegen dec «vond te Pera ««daan met een gevolg 750 Per«oonen waar van ?®tren't ISO thitjt,. "WW Edelhedener,.ver fcheide r>>h enden zyn onder weeg geftorven. De Koet een Pm. rVn miner eo literyen van zyn Excellenttozyn hyzónd" fraai', eo deszelfe G.anadiets, Cuimsflers en Hu- nnten onder Flamb^njicht^geeindgd Man, die twee VtooWen bad. DeeaManwas mtlatsi geboortig, en door evn Vader, gedou ayo minderjarigheidaan een v"*wsPetZ0®n, lieo, ia welke hy geen behageo had by tarl ei ze - orn, nu 16 Jaareo geledéu, eo begaf zcb maar 0 - wegen, daar by liü tweedemaal trouwde en by die V» uw 3 Kinderen ter wektedoch van dit laar Zweèden te rng gekeerd zynde werd hy door *7° 88 Vrouw aangeklaagd en door bet Geregt naar de t beid der Wetieo ter dood veroordeeld lao bet Hot. gericht deze zaak a»h den Koning voorgedragen hebben, de, heeft zyne Majt. deftraf des doods..m-dio van 8 da gen te water en te brood te zitten veranderd, eo ucm tevens aan zyne taatfté Vrouw toagewezed. P O O L r .N,- ,tU Wakschao, den ia. November. De Lillbauwjebs Groot VelJhee- heeft alle de Linds F.naoiie Comtoi- ren in Littfauwen (aten bezetten en zedard dien ryd wörden alle de Laodsgelden toor bemingetorderd. ar. wil abfolunt'de Armee betaalen, en dezelve .lobehoor.y. e"fc van 7b «wee eerfte «et een KHsjncr Dwcnop,™ «e derde Volgde ledig vermits»aar ons eeb.uk de ^zanten met bun gevolgc 'genomen de bedienden b? Wie publieke inhelingen te Psara verfebyoen. Des- *elft p>-lei de beflood in dneïerlei zoort van Soldaten, «Ik fte% 50 en 60 Man. De trein werd geopend door Hufareo te paard j hier op volgde een com Vet dóór d? Scbatskommisfis bemald word. W^EN^ n f Jn r5S November1' D^er dagen heeft ronte Hoofdftad een aaare roerkwaarfligfte vefooreo r.amentlyk de Heer Ptratdu V W en aewyze beftuor;ng oir de Herders nut In de Paleizer», tmtcbe Hufaren te paard; hier op volgde een com üeon ge- "Wdo Gtanadiera 'té voet, wordende de cavalcade be-jlc Gtoolegebragt 1 "yJoe'J^DDD Nof teQ J0Dgea kandoor Coiratfiars tb ward zonderontbloote fabels, ling Dorp van Campagne oooseo. i ^oehnti», mer vliegende Vaandels, het «eCsfcai P*"L iwir rv «nuzvk van'de infantéry.: Het f» denktyk', da<a> Turk febt Gezant te Moscou geen mindere pr»ch' zsl yertoo Z. RÏleTurkfck. Griekjcèe ftanki/cbe Viouweiibad m«o eenigen ryd »oo t noen Verbieden zie dien dag Op de Aratri» telat'-p ^cn,ze t de Mannen der Griekjcte en jlrmtnifebe Nat'en w erdéo «nor de Turkfcbe wachton afgekeerd; Se Franken evenwel hadden vryhe d dien intocht e mo,ïet) «ien. Deze voorzorg had de Porie nodig geoordeeld, ®m van weerszyde alle moeijelykbeden vr>or te komeo, s p A N T E N' M a d a i d den 27. ÓStober. jje Gemalin van des Cruf O-Heilfy hsefi korteos te £/curial affebeid ge' aoroen vat. .ea Ko-.«'ng, die haar *m finDft,yk °ni' 'V»biyke zynergenegeabeid» eehjaarweddevan \irfafp h^efi korteos \$>£[curiaJ affebeid g0' nomen v8rr Jta Ko-.i'og, die haar ®«r gnoft'yk om- Ier Eoedmaklng Vao haare Ieis kosten, toeleide. Dea Ja»'en «P deze onbewoondeplaai*zy® veiblyf gehouden 31 d-zer heeft d- Dame, m3t oaar Kinderen, de relze 'B hebben, wilde het eavai. dat de beide Herioget» vatk «aar Porto sie Marig dat baar Gemaal tot zynvetblyf- Praats bepaald heef,, ^„genomen. 7 vn« Pwlugtezen in Paraguai een Buk Lands behoo«i5fe<>t 300 myien Bl00tbe' we'k #anooze kroon 'hnL J? b««iiog genomen hebben, zyn de beide 100 men zagdover een gekomen otn commi»- waards t 'e' Te^Uieer'DEder wederzyüfche GrenïeDder. *Il^E1-0N a, den7%. O&ober. Onlaogskw#mbier yumg oat dn Maroccaanen voor Melilla gekomeo 60 was® wartn Batieryen remaken op de hoogteos, van kon' m»en 0028 ,et"ug Pennon de Hellez kanonneeren 2ei«*er °P kregen alle de Officieren bevel zig bv der I P'Qive Regimenlea te versoegeii. 1 Napels T. A L I E N. Napeiscb Schfr 4' CaPitei? Va» ee0 men rspponefrd 'a3 J RtPaèrandeeangeko- land gtifloten Bevnfl" u t Ha,envao hetgenoemafii welk echter alio deD ha<1 weBec8 ee0 «otval, bet «ischt. 'eus bet te metden, cooütmatie vet» Groot-Meilte'r ^naJ°w O£ioier' Den 3 dezer heefr de tiog, een ConJoca.» 'L Baads-Ve'88de' Ien, die den eersten /L® fe" GeaeraaI Capittei ee'o Men heeft dezer effmler '77Ö geopend zal wordeD. gei in begtenia eennm 008 eec Pnest«r eo eeB aUr vnoitaiDBen die» ,Dweerwil der Amoeftie, voortgingen mei optoeri^ ^fprekk£a (e f0ereD, o.w^n' meu hém tot Schaapherder aaoflelde. H e, be^ou, zyn geeSt de eangeboofe'n weiksèambeid te vertooneo. Alle de toneelen <Jer Natuur h elden zyn opmerkicg be zignociutians bepaalde zjg deszelfs lust byzocder tot da Stetrefcónde èc Wc ld H ftorie. Op den top eener ei- ke hield by zyn Obfervaiorium. Io *t Jaar 1713 beeaf by zig tot de klus van St yinne, omtrent Luneville gelegen, om aldaar de. wacht te bonden over het Veai vao den K'uifeuaar. Hei gering Icon; 't geen by genoot, beftede by tot den aankoop van Landkaarten Boeken en Sterrekondige Iuftrumeoten. De opmerkingen door hem gemaakten d? figouren, in zyn boofdfludie, op papier gepraatvertoonden zig 'n de oogot van den een» voudigetr woudbroeder, as^1 over 1 ekenswaar mede hy de G'efseo bande, M by haJ veel moeite om zyoen ar» beid voor de woede der onkunde ie beveiligen. Na vier Jaa'en op deze onbewoondeplaa'kizy® veiblyf gehouden ie hebben,, wilde het. geval* dal de beide Hertogen vatk Lotharingen, waar vao deeene naderhand Keizer werd, in deze laodftreek jaagden, en onze Veewach'or, on» der eenen boom met opgeflagen Landkaarten vondea z ttea dit trof bun aandachten wederom m het Kasteel ie rog gekomen zyede, d^otl I»en bein fcorc.daar D*t* Luneville ontbieden,, en hem geestig genoeg vindende, beitelde men deze Jongeling ia 't fchool der yefusten te Pont a Mousjon. De boitengemeene voortgangwelke by aldaar in verfcheide rekken van Weteofcbappen rnaskte, was oorzaak dat by 1729 «Is Profrrfor m de RlJdetfcaool te Luneville beroepen en kort daar na opzichter van da Hertoglyke Bibliotheek werd. lo 'i Jaar 1737 kreeg hy de post vao Bibliotbecariqs by den Grootbeitog v>orw« rencevan waar hy Anno 1748 te VPecnenJ>efcnreen werd, om het opzicht te nemen over het Kabqet vaa Gedenkpenningen, en vieemde Geldfpecien van Keizer Franciscus ce oerfte, wek smpi van opaieoder hy jot aan zyn dood beeft waargenomen. In de Maand ^vu- eustus laatstleden wierd by door eau beete koorts over. valleodie bem derjvyze afmattedat .b?nietiegeo- ftaande alle bulpm;ddeie,i, deo 3 dezer, m den oudet^ dom van 80 Jaeren overleed. In ten ieis. Welke by 1753 naar Frankryk deedoezogiby zyn geooortepiaa s e.i rei publek School aldaar zeer vetvalleo tindetde deed hy op eige kosten een nienw Hui,daartoe» m- meren, hel geen oy aan de gemteoie lot eeo gedaco- teoispiefent deed, metaanmamcg,omdeJeOgdgeeniut- t g ooderwyste doen Qpibrtkcp» I e^r^I.,1, Knhfclanzla «m MsIIa rf A t «60 VfOlitfeD 080* M $t» Wö* m._V DflMÖUCM' - ~fl V"' JJ"'» «r# f. - r V» 7it.n, rif n IVfOODfi" nee OOK OBHriucccu T" .11..I OtaTi 1. 'J»nïriii?.''d»r 3ÜOQ liIlDA» Tl.rv 1 l. k/lnnr «WAIU acr» rf/s v/|»j/rpr. ■WOM'M'I" R s u»cu» (jij Vt#r/nP pv"»* - e» venten by «p gr©ot gültllc (Vfi gebQOf 6 baUi .«ar*»- ..ie. «ou rV4*nc:y

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1