MIDDELBURGSE P?Pta mbTd Sï mge° ba"e°,e'deD 8,00,- Aö. 'I ftfi COURANT No. i4jr. Dingsdag GROO t-b rittannien. den f. December. Z VJ E K D E N. STckHOLM, 10. Aovember. Men arbeid met allen y ver aan de giondflageo, op welke bei ftandbeeld van d n KoalagGustavus Bdolpbttsie paard zal worden ib/erigt. P P Y S 6 E N- Konings B.e «BEN, den 6. November. De To leobouw a8D de Bovertergfcbe Keik turnerdie in 1747 f°°' «en Bixetrft'»81 °P cea 18 december in de as- te feleed wierd'S 'hans in zoo verre gereeddat de 5®°P of appel en de vlag daarop gebrast zyo. Dn ge *ct"ede deo a dezer onder gefcnal van Pauken eaTrom- jPsilen. De muur de$ Torens is van de grond op 115 e° «en halve voeten en de nieuw opgebouwde f^ts fcf lao en een balVe voetéd en dus de gebeele Toren 246»o?ieo hoog. Deknop weegd aan koper 151 pondec t? tot het veretilden h er van zyo 76 Duda eo gebruikt. En3ei. dio 'er in p!«a'« vau een vaandel of »/ae is 7 voeten hoog en weegd san Kóper 160 "cw A N K R K» P ntt denió^évember. DeHe*r.tor/«W, Staats ®d'r,lster van bet Departement der Mattne>scoo men •'l.tnet den Cobtröeur Generaal over een gekomen om een Negotiatie «Bn ló M'l"°*oeD» tegen 4 per Cent, ter •VetberiBg der Marine nod g» te Genua te laten doen. De Matqois de BrfiM<300, uycegroote devotie, *e,">ii,c0de zyne minderjar.gheid, een metklyk gedeelte de vertu ist de femme gelds, welke bent zyo Vader *eeft nagelaten aan bBgiMeoisfcnKetkeljke dienltenl plechtigbedeodie by ien zyneu koste liet veriich-J *rö, ve.fpild hebbende» is dezer degen, door een attest iat zyoe"°op deze Wyze afgeftaane Goederen eeo Jaar Ijkfcije loteiest van 4B8000 Livres opbragteo. ÏONDON, den 24. November. Het Parlement beflo. ten hebbende den Heer Penn, Gouverneur van Penpi wnid»,die herwasrds's overgekomenover den toeftaod jimérica te booreo, werd dan den 10 dezer voor de Balie van bet Hoogerbuis geroepen en op de volgende W,ve um d° ®a,t Cer zaken in yfiwfrdtfondeivraagd: v. Hoe lang hebt gy in America gewooud A. Vier Jasten twee van dezelve 'D hoedanigheid van Gouverneur van Penfilvanien. V. Had gy eeniga kennis aan Leden tin het Coo gres? A. Ik was aan allé de Leden van het Congres perfo- neei bekend. V. Wat achting had men voor dat Congres? beflui Y. Gehoorzaamde aien hlindeline» aan allo de A.'lk !?i° rB! c»agres in a le de Provinciën ik. geloof j,. ManfchÏP is 'er in de Provincie Vi JWanten geworven? ,geboÏÏe0m'^Bd m#onen b#dden zi* "y^'iigaan- vefe fcbte S: ,enemen* inge veile de nood zulk*' ,eel ®lc^bapbehalven de twintig duizend de 'jw' d,e Z,R »»vw( lig aangebodep hebben heefc A. Vier d'BCle Benfi/vauien geworven? ftond ton'aend mai'ner' die op het eersie bete! ter. V. Wast C Bn gereed z'n* om deszelfsV0! Pf0*!l,Ce Penfilvanien Graan genoeg A, Mee, «Jan b^0 V fpY'een sa zvn zelfs z°n «r genoeg overgefcho- tea 'er 'er gZe!eRen,heMf8e*0erd 18 kOnoën"wotdön V. Is me8 in p Zeweest was. blaken -^'T'ivamen 10 ftaat 6«'o*k° b«ire<Menzo.d»» A. Ja, bet kan 'e Cem ,u. J'^e gero"kt»ordeE? V. Kan men n pjn^1 WordeD- A. Die koest is8efchut «ie'e» a. ubsi is ei l8l g[00le ,ölkgmcoh<w g9-0ttr <jok «yn te ten dieo einde ryklyfc van Yzer VoófA V.ZKan 'er ook klein Geweer gemaakt worden A. Zoo volmaakt goed ais men zig verbeelden kan. V. Zyn de ^imtricaanen in het bouwen van Schepsfi ervaren? V. Hoe veel last kunnen derzelver grootfie Schepen voeren A. Omuent drie honderd Tonnen. V. Denkt gy dat de taal van bet Congres de mening van bet volk van slmtrica U tdiufct A. Ik beo 'er zeker van wat aanbelangd Penfiwametif voor de andere Provinciën kan ik allee» bevestigen» der wyze en van hooren zeggen fpreken. V. Meend gy dat de afgezondeo.e naar r Congres zuiver daar toe door het volk benoemd en geko.ea zyn? A. Ik twyfldl 'er oie? aan of ay zyn op die wyzeger kozen. V. io welk 1'Cht hebbende /imerieaanen het Retpest befchouwd, het welk gy Beu Kooiug hebt aange« boden A. Alen beeft het aangezieo als eec Olyf ak en aa brenger is door zyn vrienden gehouden voor de boaa der Vieede. V. Verbeeld gy u, dat de jimetiednen, liever dan te bukken voor de zoogenaamde oobiliyke e'sfcben vaa Groot-Brittannienhet wannopig beflui zouden g«- 1 omen nebben ombyftand by buitenlandets ie zoekeic A. Ik vreeze, dat bet zoo zal wezen. V. Wat faerrtocerd gy u wegens de Zegel- Aae? A, Dat dezelve zeer veel ontust en moeilykbeid dooc gaotfeh oimerica veroorzaakt heeft. X\lra io gantfeb America, door allerlei betuigingen van openbare Vrengoe, gev.erd. V. Zou de Weinige aaDdagtwelke men op hetlaa'sta R quest gehad heeft, de\rfmertcatien niet bewe- gen om alle hoop van Vreedes- Ooderhaodelingea op te geven A. Ik derk jt. V. Toen gy bet ReqneSt sas den Siaat-Secretat'a o« verbandigde, wierden u toen plet efioige Vrsngea gedaan betreklyk den toeftand van America? A. Niet eeo enkele Vraag. V. Nademaal gy als Goovéreeur bet bewind hebt ge« voe d, hebt gy ook zeker kennis gebad aan hét Hand vest van Penfilvanien? A. Ik keu deszelfs inhoud zeer wel. V. Weet gy dan niet, dat 'ereeri Artykel is, bywelk die Kolonie wel üitdrnkiyk aan de belasting der Britjebe Wetgevers oodcworpeo is? A. ]adat weet ik. V. Was bet volk van Penfilvanien te vreedemetdet- zelfs Handvest A. Volkomen ta vreedeo* A. Het beruste in dat recht, zoolang bet'er geen ua« deel door leed. V. Hebt gy kunnen merken, dat bet Congres berus e in een Aöe, welke, in alle gevallenhoegenaamd, het gezag ftyfde van he: Britjebe Parlemen 1 A. Ik beb gemerkt, dat de jSmertcanen olets haddeir tegen bet erkennen der Souvereiniieit van Groet- Brittannien, uitgezonderd alleen iu bet ftuk der belastingen. V. Hebt gy noo t gehoord van lieden di«|i»ervolgtf wierden om dat zy hunne gevoelens ten voordeeia der Oppermagt vac bet Britfcbe Parlement teken* nen gaven? A- Ik beb wel van zulke onderdrukkingen in andeta Provinciën geboord, maar die oooitontmoet gedu rende myfl vetb'yfio Penfilvanien. V. Zyn de jiaericanen naai oer gevoelen tassvry? A. Zy verbeelden Het zig ie zyn. V, Indien 'er ter ooderfteooing vanher geragderra- geering een geduchte magt naar America gezoo- den wierdverbeeld gy dat 'er dan veels tcude« PUhr Pocdeij, pi 3?ll hat Kilcneiii, pMnn^us ó»mn»<ton nn vanayne ten voordeele van ryne ichuideitfoiwtnj et- indien om Buskruit te A. Beter dan de Europeanen V« Wi8fön berost bec tfflD DiOt !p hef ffChf VflO bet Britfcbe Parlement om bettotdiebelasiiog te nood zaken?

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1