MIDDELBURGSE den 30. November. No. 143* Donderdag A o. 17^. COURANT, 1 t a l x e n. lejreïdS ""a'° ^LFm1 T S c h l a n d. P omen, den 8 November. Io Spanjen is hei eeo JV. flandv.s'e gf-woODte, wanneer de Kuningzyn ver- b jfir, bet Eicuriaal eemddat geen Min Ster», dan »hn Sicilië» <=n Frankryk., hem eerwaards verzeilen. Gemaal ecbier zyn alle de overige DSjeyks hac Hof R<vo!gd. Deze zeldtaamïieid baard &y o.;ie Poli ie ke zee vèel opmeilcin,»<y roiteneo voorvast» dat *tr taker. var Rewictt'j die geeD oitftel veelei» IfOüCco op bat tapyt ?^e,eD *yr'» te n,eer* 'et*yl de Aatlibsfcaop van To l °°k d8flr heeD ï®r,rt)kkeo 1» en geven ingewikkeld .B «ennen» dat dit ligielyk net tydftip zyn koöwaarin Kontne de Kroon van spanjtn t aan den Prins van -dsturien, afftocd. Dög Vtrmitstneoeéfl geruitnen lyd lk geruci,t mat tuim zoo veel d' onder d'e tydmJen h®e,t» denkt men veilig, da» 0EÏ~EtVE» de» 17. November. De «ii kJ r!r by be' »eitrek van de Post. den 14 deter, j IV «stén y "8 a'b^ef verhief, berfrden volgenden 5"B *Bte' 1 zoo te Hamburg als te siltonaroghoo- opgezet dan in de laatste gew Chtige voéden van der''?8,<in '7'9 de laaglle plaa'zen die» fte tvi 8r dc°r oooer water geraakt-, 't geen denk' 15 «!i ÏOD(ler fchade ca iflop#' men zegd, dat de j'J"«edeo in dé H. Geest, Kei k te Hamburg veel zoU- Ke!edeo bobben. VRüO T-B RlTTANNIEN. *^ondon den io. November. Gevoelens van een ^SfBtrtcaa* over de iege woord'ge g-ftéld- heid der Engtlrclt Volkplantingen Vit Pliladelplia am» ,zyc Vriend alber -jfl fiBin Cc&pJiBiègr nJJUB m tinto Stad,myn *r;endl fbhynd bet middelwant Van den zoo lang gevreesde burgetkryg fe vtil'e. worden- Oud en jong, alle looner. gï-» even verhit, om de wa- peren op ie vatten ter-befcaeilü'Dg zoo zy z<gger. van hunne rechten en «tybeden. God Weet Wat her M emde *yn Z8; j jndiaafcie Natiën beden ons ^0 dl 60,000 Man, ter bo'pt?, dog.net Generaal Congres hn*1"' geWaB*,-rd v>o me aan leoeemep, voorgevende H ?acht Benoegzaam te zy» de zaak daad te beflisfeo, I«Ü««D wytnder hv ,S de «verhand behielden, wat zullen wy dan i«,m e aiet ,B dn^ten hebben P Engeland za' ons I! viees'llv^'U0 fQ,t la,Bn wy zullen »o eer gedurige den ><»!»n 08 dat men aauhondende vyaedlykbe. Z wederom nv* e®P eegd f»ebbeDzqllen wv aan 't einde en veI<,iglW°rdeo« Bedoe'eo wy een on- we; )flyï ®D v,y *a'k zyn, ik deok dat dit de Z T Mae\ eeo O'»»» jok te buigen, eD m Britten u„. eLdfDkk«n <,an do SceP«er der Ben kunnen a^kigfte'tgeen anzydige America eeoiaSo duck< my is eeD rPoed'ge ver- e» g«eEeod De',n,fChen bekl"F f®1® goedeSted bloeiftaar wijfrovinCie'100 °,eriee- De geeommunffeeerd, Waarin Van d'eomfiandighedéngesegi wordt Het waaide uit fce Noord'(Vesteneen vliegende ftorm, eó 'f water rees ter hoOgre van 6 voet min 1 en r balf da m hóoger dan 't ordinaire hoogfte water dé febade is daar door aan de dylcen Zeer groot wyl de fViertyk wel'ltp fW'ntig p'astZen iï floorgtflagenasn 1 bo^je is de gamfène Zanddyk in'sLaodsWeiitaan ftuk" iteC gerggici, en ten ven öe fteene hoofden Rehrel weg J de Hotrenbnrger dyk is vry van fchade gebleven. Eeo Lig'*' is» coor di? hoogte van de Zee en ftorm, dwa>t »ao boven in de tVterdyk geilagen een menigte feba- den aan Schepen en Vaartuigen, zoo hier aen de Wal en op Zee, is d8ar door veroor;aakr eo verfebe 1e febu tea met menfeheo gebioeveo ds oudfte lieden h<er gebeuge* n:et zulk een hoog water en feilen ftorm be'etfJ te hebben. Van Purmerend "ineemd men da' de aaaiomftreeks gefegene Dorpen, Quadyk Midly, Hobrse Ovstbut i ten, en andere ,by net doorbreken vao den fvardtrdyk gebeél geinrundeerd zyn, waar door véél (chade is ver oorzaakt, Omftreeks Quadyk en Midly (laat het wa ter 4 B" **0 half vóei boog op de Lai deryec. Het Rundvee Van bet eersiKemelde Dorp beef' men nog gelukkig gered, dog dat van 't tweede *smeest alles ver- drorken wyl de vlöed de Io woonden ie fchielyk by nagt overvieVbelo meufenen van gemelde eo andere daad by gelegene Dorpen hebben naar de omliggende Siedea de vlugt moeten oeemenwyl veifciteide Haizea :ot aaa de Daken toe onder water ftaac, De Beemjler, tegd menis tot nog vao eon Innan. datie vry gebleven maar men waakt by aanboudendheld aan de Ba tendyk om bet gevaar, zoo veel tbDOgiykisg te verhoeden. Berichten Van (Vieringen meldendat itffietdyktm den Oostkant van da' Eiland geheeljk door den laa ftea ftorm 11 aan jtukken gedegeneo een geweldige over- s dooi zeer veel Scha- eodie Wy, tot hier toe, genoten hebben, meo rot Oog roe weft', Zvn 'er geen Menfchen «drooge- ijl Puizen Weggefpoeld ofgrootelyks oefchaöigd. Extraö uit een B'ef ven Elèurg den iS Novemb. D?n 14 dnzqr'snamiddags, begon het waier uit k Znitlef Zee met een feilen N, w. wind zoodaoig op te zetten, cat het 'savonds tusfehen 10 eo II n oureu reeds over de dyken 'er wederzyde dezet Stad,.heen vloeide, en al het land her emftreekso» ve'Oroomde, waar door veel fchade aan wooniceen ea n pekbuizen alher voor de Vijcbpoort (taande, bsbal- veo b" verlies van Paarden eo ander leveod gedierte is gefebiéd, eyode eeo nieuw getirrimertevoor aaa ^..^a,eD* eD ^narby de grondfltgeo tot een te zei tea 0 Oiifmoolen, met het, gactfche Hn sgezit» eeheellyk weggefpoeld en in eén Pakhuis, dgt by de Stad op 0 eeu gedeelte van bet Dak, gedreetéo, waar by twee 0 Kioderen bet leeven hebben verloóren, dog deoverig» 0 zyn op een wonderbiarlyka wyze, gered. E-n Kof-' 0 feneepje, met eeo lading Raapkoeken is aan ftakkeo. 0 geflagen eo over deo dyk op de Stads we'de ds 1 Meiengefmeeten. Een Vifcbfcbuitzit legen den dyk 1 by de Stad aao ftukkea xynde een kóegt dasr ky n verongeluk': Eso Tj«lk,(s, opde 'boogie »on J}ysfel n van zyn touwen geraak', eo d ep lar,dwaa'dwgedre-« N tervluBteo "06gen volmaakte, vertoondziBgere<d:» ven in eeo Boeren Boomgaard. Eer. Jag'je, oi.'kvaa onzer Vad!" *S bentaHe die bekoorlykevoorui,^c[j,eB Zyn touwen geraakt, Is tegen de IVterdioógteaange. nna ».J °*®?aUwlyks8o Jaaren geleden bad dereSiadi" zer, maar bet volk behouden. Nog een Kof-of Smak zit oediS BKedaant8; woesIC Na,ien ec '«beurende dlB me« ^Woonden den grond, waar tegenW00r- De hoon 3®°° aBDeieo,ïke gebouwen pronkei. s, Volken *P wei,»«ra lokte naar dit oord befcbt#f,je PbiladtMi BD:le'8 Werelddeelen en thans zien wy ,1 Koophandel3 Kmr' 'oim 20>co° zielen bevolkt <je net noodzaakivt de ku"8,en aangemoedigd om by ons ouih,eet, bet bebaaglyke re voegen. In'ckorr zou ocvettnozBrlS"' zelf bet herdenken aao Europa ooi my duckt is lyC 0DS BenaegeD ««ftooreo, maar zwaard ons ,00 'e bet tydftipnaderendat vuuren ee'Ukk'g gewee.» -8" 008 8oi,eD doen »erEa'eo, dat wy N E D r-, zyocn iD tooiDoea geleefd hebben.'* Amsteboam L A N D E N- dtn 22. November, Nadere bertg^o dep 14 en H 80 det Oveiflromingetusfebeo Daten mo-ir-r, 82er* *eest» fP°ed,g ,e'los, worden." 'o h w«td ons ten Extract Brief o,( Te*ct' *an Campen word '1 volgends gemeld t op '1 Camper Eiland 00 ,een driemast Galjootmet 1» Teer gelaaden, tegen '1 Campetzani. Langs den zoo. geoaamden Zemerdyk, in Oostermldeen voorts rood- om deze Stad zyn veifcheide wooningen ba.zen, febuureamet bewoooereo paarden, koeyen eo an- der vee, daar by deerlyk omgekomen.' Veele liedea hebben hun leven op de daken moa'èn fslveeten. Ia 0 Oldebroek zyn de mericben ier nuoner rtdd ng m de Kerk gevlucht. Te Dornjpyk is een gedeel'U der Keikvaa achteren ingezakt. Vetle menfehea zyn in de mterfte armoede gedompeld en de fchade, aao dyken, als aodeizicts, Veroorzaakt is niet op té maktn dao, a00 veel men reeds weet ongeaeeö groot. Het vloedwater is ocdértuslcben fterk aan bit vallen, wilg dcor-men hoopt van din fioed, hord». 0 nig by 'smenfeben gebeuren alb e» niet bekend is ge« 9 oocn -uur xoo verre M ^egotS de r»eur» wc»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1