%-~!ï ^SfSSOT' S,bS,7 vm rfSSEfers e ;.f MIDDELBURGSE COURANT, i£jrZJTMia fcl»'1»' .e rÏPJT f^iche *'^ö<Ven' t&ti -- No. 141. Satufdag» A°. 177/. den November» I T A L I E N. «riep pT '/'W/' f"orRreeB'ie derlürtlMIlaimét JeCuittn Agelat', zyn drie Napelfcèe Ex- P?„ PJ T S C H L A N D- ar, w® OoNaü, de» i. November. Indien man iö ■vtiiv&cbland dus voortgaat met het bevaarbaar maken 8t)o vette, tot bier toe, onbmkbaare Rivieren, "den wy wel res een ènder Ciina worden. Aldagr, efnaalö men, s roe not van den Koophandel en gemak °®r Inwoonders eepe famef,voeging r Provinciën ee rbiet, «aar van nergens geeb wtêrga bekend is, want ®«r elk der jy groote LandfcbUppen Vsn dat öBtüachelyk 'nopt een Hoofd-Rivietdie Ztg m mindéte filteren ■fSLl?'1 fc'!ïüiniMi "k dia alle «en VPiJen '4- Nevemhet. Üi> fiét Rykfchryftl Koh,n? ^ët frinde^,ö!fcneo Jen »as fk^Pa%^emrk!n in e*n p'irffs bit h« Hd s '?GR FvR?öfi R L A N D B Hï venèneeH 122**GE> rfen 18. November, v^ sde- Ut(it»0 r«m.e'. dat aldaar door den laatst Storm TP 'D v,Land eetaalc! het fchip **0 Xtdas Yehaanes, van Peter slurp eekom°n Te bvikflootmrev divérfe doorbraken in den Dyk ge- Napels, den 28. O&otef, Dtt P/ws van Cimltils welke tor Amöasfsdenr dés Konicgs by net Paüs- lyk HofbenoemdiS, heeft van Het Hnfordar ODiffcDgsn,offl zyn vertrek naar Romen e verhaastenten e nd de laatS.'e band aan bet vfcrgelyk met h8t Roomjete Höf teflaar». Komen. Vm 30. OStober. Da Peus héefi ui' byzoo de,e edelmoedigheid sa" den Lettergieter üet DiUkfeerj; *en bet Collegade ProPaSdnda fide die doör öéo brand', oiangj het gemelde Colleg e vnofgevallénaonftterke- !y*e fcbade heeft geleeden lasten bootHbbéppen ^dSt by "em de gumt zou bewyzen, om uit zyn eiee midddlsd Stc«i tn L„, ";8dUreDde de vacatuur Va't-ddn Pauslyken Senomen ,(!ealeïen.Prnfe*hu s der JefuitM walen, bod- D "8 °Pfoerfge Geesiett daar nit gejaagd. Wa»;„ 0 0 L E N- Uo een *eh di Nevt tuier. Men fpreekt fterfc 1 °P banden zyttde tefantlsrlpg ioons Mlniïtefy. tivieren a?b prachtige bruggen gelegd, die op 3, 5, y en meerder itièrmere bogbo rusten, waar tan de mid- delfle doorgaans zcohoog is, dat 'er dé fchepen zonder hunne masten teftryken, door pasfeeren. Niet», verze kerd men, kac in bekoorlykfied by deze tr zlgten ver- ge ek.m worden; een menigte tan Vermaklyfce rivieren, weikers boprden met een groot aantal Cbbtefcbe Lustbo. ven Oorpen en Steden pronken, Wier tusfcHenruiitoteiis Eyn met "Bchtbflére 1 ei», waar igpgs een aeötal 1 "6 Rotmtcb Gemeenebést «Kt me. heeft noblt te s ?00 hee-lffcs «ie fegefweord a' PJ' ^vémier. Te Wemtn #or- «tarfpo-ten naa, w i 0 pe»8**' td>' vtHb dat hef Zelvo ffdCbtS 8gt doitfi onder dehoögfle p?l, die f04 dnifti is, geftaao h?eftwaar doof sah d« Isgeryde van de Stad de mééste h(i<eett eó ftrdatéo peimundeeid zyn gewordenroo Wel a's de E labdén aan déu f'ksnt geféfcen. Des middags om 3 uöten florid fiet water reger. de flu fcea di dam, crë winu W. N. SI. Nadere berichten Wegens den Storm en Watervloed, (UsfcBed den 14 en 15 dezer. Zoo veel wy vernemen, hèèft de heoge watervloed, h eergisteren nacht, in deze Stad, behalren de géwoone ongertiSkker» dier tidizén en kelders, de, by 't op. geiten van 'i Y, aan Idnundat e onderhevig Zyc, geeo merkelyk nadeel veroorzaakt. Daar en tegen zyn dé be. richten Van over'tY veel oneanéenamerté Dutger. dam s éen ga' van 30 voet breed'e <f> den dyk gekomen waar dóór twee Hu zen met eenJnffronwenKind wsgge- flmeid en aodere grootlyks befebadigd zyn. Ttisfcften Edam en War der ivde zeedyk doorgebroken Cl) beeft dat diflrift ondér Water-gezet, Waar door de a'tne Land- mao eo verdere Ingezeteoen van al bet bunoe beroofd, In de niierfle etende gedompeld zyn; ook tegt rfien, da» 'ér veel Vee ic die overflromlOg verdronken is. Te Scbellingwouw eo in andere san den Ykatit gelegen Dorpen ayn door de fterke vloed mede vee' gaten ift de dyfcen gebracht en verfebeide buiten hebben mer» ke'yk geleden. Uit de Beemfter bebbsn wy géenebe- zwarendetydiogonifangen. Van Delftshaven by Rot- n terdam me'd Mendat het water den J4, 's morgens, met zoo veel gewéld over den bunendyk ftorte, dat bet Vee ïo de bionen"Pólder gfnts ee herwaarts zwem- men moest; dat eindelyk 's avonds den aandrang rog veel flerker wordende, men voor een Innundatie van Deifland begon te vrezen veéle der ïnwoonderen vlucbteden nbir dén dykde angst wfis op aüer wezens; ne. di» pIIal»» bet lóeiie.) van dén wrd, het gekletter der hageltU'jet» Nèbit hoéft men by"ttJerfchën"J,'h'.f.'""'' '"k<'8et' êficqn 0 s zeer groot. Het water is ditmaal 4 du;m WJriii!l" de hoogde vloed var 'c jaar i72c. ,fe Eralingen was ook een doorbraak en bet gerucht - 'iep tnsgelyks van den Krimpen er Waard. SJhieAH.Hö0grn,dyk byno Ha^mmer poort wierd «en wede een fchtüt gewaar, waa.'op aandonds meer - dbD iöo ft»KBn - V S f""t n)tet 7 X umirn neett tyna de geheel» n! °«»nr êeft?a,n ,het W8,e' 0ïe' dykeo gelo. vïPJT'f- vkk'*lS eTZee0 dykbreuk voorgevallen. w l L PTfl0ri W0;d cat water daar cofc hang In dfe Stad gedaan bad en dat men daar êen ge- rttcht had, dat by Hdrdervoyk een dyk zon dooree- a alln' T®'fcb? Amwfooït en Huilen was door wnd t0 hé' bo°ëe water, over dea dvk. Wees» ei: degreotfte heeft m©D rcrnaaowerrood.mef Öet dö-d Zmkeh verft heide fcfeoiten of deo andefktinoea ftoppë j te Nbeuwenddm hsö Uien mede by de oeide ont dekking van doorbraak offc&èUr aan deh Dyk dezelve ee. Aniil 1 bpkf flv ion A ,r ntnf jl time fchntf». - aMear door den iaatSie-. S'orm dekking van doorbraak offcftfeUr aandefi Dyk dezelve pp ee HO'Zer maü, t efn 86t) de dsltea ^ODvdeeoen flopt J echter kon dit niet iegeohonden dat bet water ova^ kea, topp'X!. 0?k *oorfJBamlyk aan de viSfcii8rJ pie^ dén Dykfloeg.eudén grond ec dat n de loop kwam wet- daa, c'P'Hgt is, hebbende, zoo a's men r»p rnopMs; «nnrio h«pfi fticn p»e c 8 'tk genremd' ««'Geheide dette've op ftrand drer- f'tk die ,e° da^ dcor veel geledenook is »Btteen e» haate 5C Katuiyken 'Noordwyk rpdrand ceze' j 7 Pe,fooCe^bs'8il v8fiooree heeft, de maofebap ii) 6 in g^Zi'gt ,a elt83Dde» *e,onc>e!0kt; «oorts beèf- men ^rdeis öf rind het gemelde Dorp eemge, 'tz, goop. oadetj te melden - ^eïj gezien, dog waar vauDie:s *yn Eer.-P, z*° Eeflijind 'c Schip Broager vsn Jterddm jgédeftineerd de 5cb pper '"drotjfcen do^ de overige k Ma-7 AMSTekd,,, "O het n N. w!S (,f".'8' November. De Hevige lïörm Kehsa hebben -nr f e den i4dezerettdes oagts fcnooifte«,en ee met alleen zeer veel oadee' aan de fles moigeas. 0tt,7®" "!«ff hr^ebt maar hoven dien 4 JQreobei waier derwyze opgezet 9 -• j - 0 uw ivujuwani wse fpoeioe; voorts beeft Sten cok btieveo vau Zaandam die mede melden van verfebeide doorbtalcen m den dyk srtdearz.ynde door den overloop vao bet water het voor handen zyode weggefpoeid, voo dat het r.p een »erre afllaad vab Hnisraad Meubilen, ja zelfs met Lykeo als bezaa'd was; ook warende Steden Monnikendam' Edatn &c. mede onder wa'er pezer. Rotterdam, den 18. November. Deo 15 de*<r is door dea E iw. gtomeo Kerke, iaat der Noderduit. febe Gerefo/meerde Gemeente dezer Stad ter veryQi. lingè »an de opeoftatnee Predikaorsplaats, gemsskr hjt volgende Zestal: els, Do. SjpkesPred. :e Gronitsogn. met 41; ii 0 er ste May denree.- 24 5 Dcog (e pur. merendenier 31 Per fier t t- bordrecbi ui"' 30 Sm,ts, ie Amersfoort raei 30; Üryfboui. re fsfe/l monde met Hg b-emmer. Haarlem .den 17. November. Dö kuBhndie door de oywflromiDg inde Itaatweg lusfcbeo dimferdamt,n

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1