c&*ïv" 'A' ft r ftft«™c.°,ps f'fS.ft V«$Ko' No. 137. MIDDELBURGSE Donderdag, Ao. 1 COURANT, den 16. November. T U R K Y E N- Constantinopolen,den 18 September. BeriCh rL' n van Calavrita oehalzen, dar menaan de kant vat» Pbeucoseéo becdeSiiu kroove sheefopp^efjgi, ciehun- Be geroofde goederen ic een Klooster, in een naey die Stad gelegen Bofcb, verborgen badden men bad 'er jSOoo ■^asters 10 contanten gevonden als mede een rotngie Paarden groot en Ifiein Vee, en veel andere goederen. meeste fiooswigtenwelker getal omtrent 100 be- "roe=, had men geemps'eerd of opgehangen en tege.yk Üe Mo»n'kk^ dted- Booswigten tegen een gedeelte *a"/en roof een verbiyfplaats innUn Kloos-er vergund >v .e° 4 van daar gejaagd. Krvesman 'en hariiipn 'ngeflo.en „e(r8i!C had door een andere de wedetzvcfp 'pf.rbven ontftaacde. bet Paard, waar cp c£ Lt ïêSen was, gebood, en b, zelf, in bet Cidsrvali- n gekwetst wordende, en buiten ftaat ge raakt Zynde om zie weer P de beeD ,e ^'P60 °®r' hoofd was. Den 4 dezer en d'ie volgende da^en heef' bet hoofd van den genoemden Krygsmen(door den Capttan Pa eta her waards eezo~ dev t«® 'O*® geborgen. Hy 1S90 Jaaren „ud pcwor(jcn eo laat verfcbeide Zoons ra. Het geheei Diftiiflder in zyn magt :s geweest is nu onde de fceerfchappy der Porte gekomen. Offcboon de Grooten H er zelf verzekerd heeft dat Hoofi dai wat» Cbeik Oabtt was, W'1 'netgemeen vuils net gekover, en mreod dat de Rebel nog de wtpenec voerd. Kn nsma» mei bi>uwë® dar- ytPoutaVb wêdër beeft laten flegten. Patras den 20 Augustus h de voorleden Maar.d kwam bier eer. Fregat met een Xeoecq »ar. Venetien aan, door nen Proved teU' Generaal na Corfu afgezonden om irfarmatlen te renten wegens de m^.evuidtge gewei, denarven, in dit Land g'peegd door BeCtacb Pets, Opperhoofd der Dulcignoottn hebbend-' hy onder aiiaeie drie Veneitaanficbe VtfchfiS Smiepeo m de Golf van Lepante eeooroen; eenige dagen daar na arri veerde b er ren OfBcier vsn den Pacba 1 IJ deed den Corfu' van renetten de drie Barken en het Gerecdfchsp der Visfchers teiug geven, dog hun Geld nog Klederen heeft men niet weder kanren krygen. D ze S'sd s vol van AÜbanier$ van bet gevolg van Souleli Boulouc, Bacba van Caritana, die, onder voor. wendzei van dInwoonders van dat Dftrö, i® de ove. rïge dee'en van Morea gevlugt, op re zoeken, overg^ daar by doorp sfttrd. B'andfcüatiingeo ligtdat bezoek ze! ons ter m nsteo 30C0 Piasters kosien. Van Tripo/isfa verneemd men, dat 'snachtslusfchen den 15 en 16 cezer 'er brand ontftond in bet paie,s van den Pacbaeu wel in het Apanement der Vrou wen. De «lammen namen zoodanig de overhand dat bet getneide Apanementuigenomeu het Slaapvertrek van den Pacba b>nnen een uur tyds geheel vernield o,„c dat dezer dager» eene B''gade Ingenieurs raar Slavonien vertrokken was, cm het gtoot oogmerk der Scheepvaart en de tereeniiiicg der Rivieren tusfdhen Da/matten Slavonien ep Hongaryente belpea bevorderen. Men verneemd aat de verwyderingwelke eebigen tyd tusfcben zeket Koningtyk paar p'aais gehad heeft, wederom volkome» bygelegd is, en dat de aacftifters daar vac alle in ongenade gevallen zyn. Deze nagr ontftood bier brand in een Kaarsmaker»-. Fabriek, die, door den fpoedigen voortgang dtr vlam men, b nnen weinig tyds geneel in den Ascb raakte. De raarst gelegene Huizen syn'erook metklykdoor btfcha- F R A N K R Y K. Parïs, 6. November. Zederd langen tyd issan het Departement vbo iederen Secretfcris van Staat het beduur over eenige Piovincien gebegt geweestdan na dien dit bewnd eene kundigheid vandebyzondere Wet tenen gewooiMens van iedere Provincie «orderdheeft men dat beftnur aan het Secretariaat van den Oorlog ontnomen en het gebegt aan dat van den Heer Males- berbes. i ■M a r s e 11. L e, den 1. November. Met al'e hier aan- komi-nde Schepen verneemd men, dat 'er in de A idde* landfcbe Zee eene menigte Zetfchuireeis van Algiers Tripoly e Tunis, ontmoet «o den. G R O O T-B R 1T T A N N I E N- L o n d c n den 5. NivemberNa dat de Heer Sayre naar ce Tour ^ezónden w^s, fchreef by densoigenoeu dog dezen Brief aar» Idtr. Lotd Rocbfitdi r> Myioro! Op bet ieze?> van den volmtig'om my pn- vangen te nemen ze ik, cat de bevtlvoe etde 015» n oer geen verlof beeft my bet'bezoek van mytievnen» k den toe fe laten, dan alleen cp mtdruklyk bevel vaa w uwLordfcbap. Ik tw-,ffel geenzmtsiucien zulks Ir. o Lotdfcfeapsmagt ?yofgy tBlt my aecipe h et in te e^.",cr wera «e® Mevroow Sayre toeee. ftaen baar Man te bezoeken; dog daar op begaf zin ook de Lord Major Wilkes naa'r degn Lu'.enart va^ deS Tour venoekende om by den Heer Sayre toegelateu te WO- eo, dan ny kreeg ien antwoordcat inen2ynver» zoek met konde irwilligen, wan dat de Secretaritfea van Staat bevel gegeven taddeo niemand by bemioete laten. Ai net genoegen dat zyn Lorcfchap derbaivea hebben mogtwas den Heer Sayre aan bet Vecfter te zien daar zy rlkanderen met een buiging eroeteden. Vetfcneide andere Heereo werden icsgelyks geweigerd met den gevangenen te fpraken. Men zegd dattoen de laats e Paketboot raar Ame- rica zeilde, de Regering een Staatkundige kur.stgieep gehinkt heef» nauwlyks was de Psket bn teo het ge- zig' ^er Haven, of'erwerd een Advysbootafgevaardigd 0m de maal brieven terug te balen die teiftood na net Contp'oir vsndfnSiaats-Secreiaris gebragt wierden. Door dit m ddelgist men heef' het Mmistery eer-'ge Blieven ¥3n den Heer Sayre (die zoo wel als de Heer Ricbard< j-0„, die hem befcbulcigd, eengebooren Americaan s) iq hsDdeo gekrep^-r.we k© de oorzaak van zvtegevati- ger.'s neming zocden zyn gewio-r. Echter is 'er op zyn verioi:k een gffebrift var Habeas Corpus verleend, me- oogmerk om den Heet Sayre noot eeo Rechter te brengen, ten einde de onwettigheid *sn De Yr0Cw "en Gouverneur bebben by dat iaevn'i de otder, op welke hy in begtems was genomenmoge alle hunne Effecten verlooren. By gelnk is de Tbefan,.- «»«- L OBbefcöad'gd gebleven hier om heeft de Pacba, eikenienis dat by niet ai'es serooren beeft, den Bey'j jien -dga's van het Land een Aöe gezonden, w8ar by ny hun vooifte'd cm de I« woocets van Morea verfoei e^bnn bezwarende Be^st nget) teonthtffen,d de Pdcba s gewoon waree te iigten. Hier op hebben de Befs en Aga^ ee,e -■- - v - Den ,-nA rr. r>- publieke A'teftatie bekras tigd me. n L. c-aratie „an den Cadi, doeo opfteüen lasfceer dfen'^h2 3 erkeunen» öat Slorea van diebe! Ustiagen^ecd bovryd ,e wor^„ ftetleö van d„ e Würüei1 om huu ic ftaat ie en zig vervolg.,"'^' 6:1 D»^ignooten re voldoen lat). D - twee B*J V'" s ds geedotefcbads se herftel. linopolen te gaaD Je^ny" '"o^ mensom naar Confla» te verzoekenf ÜBa' d,e 8uoftfn de Porte DUITS B AMBu rg, den2. Novcmbtr, Vsa fFtener, meTdn!cn^Heef Sayre zyneeikeateaiS, ovet bet ^ebOiide») gediag D. bepleiten ingevolge daar van tot zyn ootfbg boig ge- deiJ worden. Hy werd d:n daar op caa' bet huis nn den Lord Mansfield gebragt, zynde Vfrre'ddoor ver fcbeide Advokaten en zyn Soliiciteur Reynolds. De Heer ppliteSoll citr tsr voor de I£róon, was daar mede te genwoordig. De Advokaat *an den Heer Sayre b0. «eerde, dat mea niemand in een Gevangen s moest op- fluteu', uit kragte vaneen order, tr. welkende wezen- lyke befebuidiging n:et uitgedrukt w»s ea bood csar cp a8n een borg te fteüen. Lord Mansfield, het fchrif elyfc be»ei|*tu ge»2D gen neming ingezim hebbende, «erklaerde, dat hy in gemoede oordeeldedae de Heer Sayre in bet ge»al was 0111 fcorg te mogen fteilen. De borg we>d daar 0p aEDgeoodeo en aangenomen. De Heer Sayre 'fpkt nde zt\{ voor 500 P en da Heereo Reynolds en Coote Pardon „oor, 250 P. ie.'e'. De zaak op deze wys afgedaan zyr.de, betu'gde do rt. Vrnltur n b t. Ar>j_ w«« rogcwöjge bier van werd

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1