Middelburgse *34- ÉSSM esp bS5yke Nq9 Donderdag, Ao* i77j. COURANT, den 9. November. ..ITALIË N. D omen, den 18 OUoeer. Mr« ziet .i.er een Brief van Macao. van den 14 December 1774, meieen be- "Cht dar de BEfctiop aldaar b«« Paóslyv B eva ter ver bieriglhÉ van de Saceteitder Je[uiten oni$cg$a hebben bet zei va in de Kaibedr.aaieK.irk had aoeo »oorie. en daarop de noaipe maatreges éenoni b omdit Kehit '1 ne; geneele Keizeriyk Cbina te v-tmieugec, die g °°k «"etterdaad gefciried wss. Veifcnedene vas «erng te d e aig 'O Kanton bevonden waren reeds VT*e ni*e Schepso gegaan, ora neet Europa deEtCu ftcpolitaan/hilogenieUTLeone genoemd he.-f «unsi uiigevonden om een zoon van Ste'ecen te ma- keren. Ki? °e'e bakken, gelyk la hoadan'gheid aan de oatnur. i ifj eeben.''Dezelve zyo van 't zelfde gewigt ep de wi" haMbeid weerfhac even zeer den regen en ak o' e" kunnen dier.en zoo om Ba;zec ie bouwen ö!,f:ten i n wegen te plaveyen, Btuggen te maken Jl' Dé ftof» waar van ze gemaakt worden eo tot r^'ke alle zoort van zand gebruikt kan wordèi.i» vat bar ont die koieur te ontfangen, die men'er aan geven rj|..en pm zoo r;iad gfpóiyst te worden al» het, beste •Warnier du« kan zéóok diénen rot het makpn yau Stand Beefde»Ba»r' liavenColcmmenenz. De Pan» heeft van deze- nieuwe uitvinding vgtfeheidene Proeven laateq Vervaardiger.die <?oöt de b- roemdfte Arcbi eften Beeld- et! W'skunftrnaais goedgekeurd zyo geworden. Iyn crpnndete beeft öe Heer Leone een Stanübeeld van lief gemaakt. Op hei Ped.ftal ziet men w Bssre- •gjj .asBfoeeidlngen der Christelyke efde oer We'erfchap °eT Gerecbi'gheid, mei het volgend.* opfchtift: PD. VI. Pont Max Artium vindici toatuam. ad. Marmoris. Soliditatem '"mpa&am, JSltcolaus. Leonius. Ar lis Venetien 18. OSlober. Zyne Kootnglyke Hoogheid, de Hertog van G locesteris genoodzaakt ge ®°'den zyo vertrek van ttiermog voor eeoige tyd uit ie «ellen^yode Hoogstdezelvedezer dagen, door een *®aare Bloedfpnwing overvallen die zyn leven in het terfte gevaar g«btai'> beef Trieste, den 16. OStoter. Met een Schip» »ar. t Jttfas'a 5'et aaagi komen beeft men de onaangename Un^ZlT™ y dat 'e CaUmata in hei Schiere- fmstélyka Ziekt^D °eïefS ?er ?°'f"n C<""0n> debe d» e*/ ^'GKfe ni£f ceooenbaard hp#»fi - wp.Qhai»* ±11, «e oCtiep^ö lig geopenbaard heeftweshalve aile firenDftP7:»».«-wdke ult d:e eewes'en niet komeo de wreogite Qüatauraioa moeteo houden Liv^jji.no, den 19. O&obtr, Z W t E D E N- Stokhoeot» den,15, O&ohr. Vootde noocJlyden® de, die by de ongelukkige Braad van den io Augus-. tut bunne toerewie Gosderen verloren hebben neefr oaze epfc^fde Laodvadeteen gefchenk van 4Ï310 Daal ders Kupsre Muot aan den Oppei-Stadhouder doen ter fiand ftelien, waar vau.deuitdeelinp overmorgen (last ie cefciiedeo. De zulke oader de Koainglyko L f.'ar- de we ke iosgelyks door d t geval cadeel g.liden heb ben, z>n door oen Koning afionderlyk ocdeitleund ge worden. Twee Brouwats lyc dszer dagen io arrest genomen t vertnus zy het verbod van Brandewyuflokeo g- violeerd hebben: eea van bnn heeft zelfs de onvooizichügbe.d ce- cad z g tegen de Dieoaatsder Juftitie te verzet en. Aüe de B'ouweis zyn is 't gemeen zeer te onvreden over da gefirengheid van dit Placaat veiraus petHCUlier'et ligteiyk misbruik van maken kunnen. PO O L E N- Warschau, denzo. Ofifoier. De Repttbiyk febynt eindeiyk de zakec oer ongelukkige Srvo Davtzig <0 e>nst 'ter barte te necteD. Aan de Ecvoyésoer or Moge.td. hed.n zynvan wegens de Regeenagnooten te> bsnd gefield waar in dezelve baar klagten doe. wegens da onbillyke vorderingen der Officieren van deo n eowea Fruifijcben ;o. De drie Mimstets bebben beloofd de otdres van fcucne Hoven omtrent dit ftok te zullen vra gen en die vau Pruisfcben, Zegt menbeefi daa ea boyen verklaardH dat oe Koning zyr Meesiet alles waar van hy, na de eerfte bez.rnemirg, zig messier „gemaakt bad zoude wederom geven, indien Oosten- ryk icsgelyks alles te tug gave, 'i geen, epen het Verdrag »an Petersburgdoor haar bemachvigd !s". Brieven, van Moscou melden» dat de G aaf »a~ Czar~ 1 H'0^£faF|Ca De fteeds dnurende Raad heeftzoomen zegd.ty- ding onttangen dat de G t,f Vincent Potocki de Stad Broiiwelke hem als een Erfgoed toekomt, aan't Huis van Oostenryk veifcogt heeft. Deze Stad is zeer voot- deelig m Volbynien gelegen, als't mddelpom zindeder Commercie tuslchen Poolen tn der. Turfden ft:»ai» weg. halven ook het Hof >ao ffeenen teecsIaDg genagt heeft dezelve by zyn nieuw verkregere Staaten, aanwelkezy grensdte voegendouh 't is te vreezen, dat de Re- publykdie reeds voor iang geloond heeft het gewient dezét plaa s te kennenbei oppeiftegtoadgebiedovet de zelve zoo ligt niet af zal ftaan. hebben ;^rnpor de'Men wil albier tyding ££2?*-eaa volk» geen d® Ge. liaan is, >ei?èh fo?/i - een hevli;enopfiand ont- tmg gehad Lhk«S^ •-W'ei> zy nooit eenige ach- Vtnï, dS zv V ÜJ' fa°0fdtf v"n de n;ct"e Plande- lyk, om dat hv hnn™ TerdrSB®n n,oe,®n en«ornament, aan hem Noodzaakt heef< alle. bunne pro doften goedvinden, ,J n *afffl,nd®rde P-'y»naar zyo Baby gelegen ,afft88D- 0m we ke reden de dreiging van noe „Lplanderen eo verwoesten met bs- van hno K crRer» vermi'g bnn meesier, in p'aa(S V U I T S C H L A N D- W een en, dert ig. O&ober. Dit kiagt eener Kerii zerlyke Konioglyke verordening, V8ó'den 13 September iaais'!ee<ten is in dé OosténrykfcbeE fianden bet recne der Vtyfteden, welk de gepritilegeerde Kerkea Kloos- ieisen Vryitoveoten aanzien tan misdaders, in dezelva open aan te nemen, hadden zeer aaomerklykbepaald. Alle deKwaaddoenders, van dat recht uitgefloonn, wor den da&r in genoemd. Dg plears »ao immuniteit of hee recht van Vryfteden is in de Keiken, enz. geenesnde- re dan die daar bei Hoogwaardige wortf bewaardeo »an hno, volgens kBw Vermi'8 b0D 01 - ren oyfiand jn tehelooneD, voot den dêppe.|dos zyn de Kloesteigebouwen, de Collegien en wcoa betoond, voouesat\2 !aat»t'-n aanval der Spanjaarden 'plaatzen der Orde Geesilyke, de Schooien, enz.»ao lyk voorheen rv mu' feaav te blyven verdrukkeoge.,vrybeid uitgeflooten en in den rang van Burgerb den c>t «'"oevalzeggep die berichten maakte b1- by befl0It;n a(*erie2sD i en hst uitteist vrezende had de proef te nee».'608 eeweld met geweld te keer te gaan tot onderwerp n?16" V8B dit vo k door zachte middelen te doen® b'en8ea eD hin eenigeaaogecanjë zyner eerste Min sieaaribie'JeD,eD welken einde hyoen zvn naam te handel»® #Bn deZe,f.e gezonden bad, om uit voordeelen deelde asn te bieder^ 4 en bun het geen by oorbaar oor- n Dey in de wann'»c°n^®r ntchtanszyce waardigheid Pe R u waagfchnal ie ftcllen. «n'tch,040 S°; De VeJdiïPrfch»! ca cb n een Lftnzjrv van onze coederripmf» Mr «®n gefehenk oo,?^» van onze goedert'emeMo Het ver v«n Moscou gelegen, de plaatsalwaar de V eR he' eeen "oogs,ïeïeivè "«tosmen. 5 v«esde aflaten isbehaagde 'e die Burperlyke Hu'zenin dezen opzigte aan te zien. En Ugenlla eec misdader doof deze verorden-ng van het gemelpa recht verftooken zyn toevjogt tot de voorfchreve plaats geoomen bad, aë de Waeretdlyke Ovethe.d ryne uitle- ,ering van die Kerk eisfehen, »a deGeestlvkevcorftan- der» derzelve zu.ien ook terftond tan d eu eifch moeten voldoeo, of de Waeretdlyke Orerhejd zal bevolmagugd zyn dio op de gevoeglykfle wyze daar ut: te baaien. F R A N K R Y K» Parys, dtn 30, OStoter. Dekeuzc, o« »y° Wa]r. door het aaiiftelleit van een beroemden Graaf *8" St. Ger- tnain, lot d.eszefs Minister «an Oorlog, gedaan becfr, word door ydar een bewjfderd, njsar de goedkeur ng van deze keut» is wel zoo algemeen a,l» de bewonde ring. Geheel Êuropa kerd de ps»en van dien grocen Generaalw eo» noodlot zoo w sfetvall'g is gewres'. Ge. ;booren un een edele doen arme Famulte vaa b:t Pran- 'V- A' "/HflUQ J. vviuwnou WW» V' cppe* UU3 "I" MV* »lVO«iv ^vuv«-- b v" v J "yii;Q J.1- v" "6I UIHCiai VICW/UHO y U3Q

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1