•-'« rvsrjïafi*w" MIDDELBURGSE rSSSèrgTE?'. -a? yit™ No. 131. Donderdag Ao. 177y. COURANT, den i. November. TURK YEN. I^onstantinopolen, tien 13 SeptemberMtc- \*e vemofeihct dai ds PrtnS van Repnin f >n p aais van tin Moldavien direót ba* Waar. s e tèyéven der, door Id-allacèyengc-coirvn re fi, e« t«tds te Bu zt> ar est js saiHiekonrau., om ce garezéne veifchiien ^Osfcoen den Hospodar en desze fsO dertiabnnnd;e zig t er *et)e ,e b2riJe Reyeering belfDpen W» dep wee te, iiotiT*' toomt#* Bef C^ie göJOU fnde den Oorlog Hos o «r Vfln dit Land geWem isheeft zig de gemelee Ivt'en nuue willen maken éi geireebt deor heimc. sa *egen i« plaa's Van den tegenwcord'ger, Hospodar a'fielieid ie worden doch zufcs is torn niet hieen m s - V ïtoaar by is daareeböven aaat het E land Naxia èSllinafcrraP gezonden. S P A NT E' N. v "AotlOi 22, SépFemêf» Het n^t gnomen Je^bende dat men 1 e iC&dix oen Generaal O^Reitly ni?t ®eeft willen ontvangen, hi eft hem bilasi tsaar onsse p4aizen op de jdfricaanjcbe Kust te gaan ort "ter de P««uë over de Guamizoenén te doen. Mea «gt dat hy daar na berwaards tal komen, om zyn gedragiD dé Expeditie op Atgiers gehoudente recbtvfiirdreec. I T A L E N Romen» de» li. O Stoter. In de voorleden nachten dekte «ten Brato 10 her Co1eg>e de Propaganda Fide «n wel tr. dat kwartier, waarin de vernsaa-fttBoekdruk jl'v Schoon de Gouvernettr dezer Plaats en «tenodige ttn tr n,et ee0 S,0°l« menigte werklieden, «set de r»n fpoeci aankwamen» 01c den voortgang der vlam UOrtett is echt r de gelédere Ifchade aantierklyk ge- «m dai de Letmgietery, met de Matucen e» ere codge (fereedfebappej daar toe«toot den brand j en"1 n ^tet bè"* rasn defraaijeen kosibaare Drukpsr derhalve» geefd de Ondergetekende, op "s Komcgs bes vel en mei ad»is van den Pcrmatvtneti Rsad kennt- eafi zya Ereellen'ie dea Ba<on Rewitzki »sn cez-.n ltsp dèr Keizeiiyks en Kootcjïiyke Ttoupenais aBtilonponde tenen het regt der Volken en de goede Natuur icbrp der beide vriendfehap houdende Staaien, tbc eiöde by aan eyo Hof wil voorótageo de iectma- tige klegiea die men eig gecoodeenki »ind ceswegens te doen en dat 'er «öO'tsaa geen lifter^ fcfceaaing van bet Terntótr der Rtpubl tk gefchiede." Gedaan ie Wdrfcbauden 31 xÊvgastus 1775., (Getekend) Mtdaet P' ns vau Raiïzwtu Agt daeen daar ca gaf de Baton Rewitzki daar op het lAJcCta ererad. D^juauvL-*» Wc Se men 'n *i beRtn daar die febade piet veroor; Tan te getnoe' zag. Door'de aargebtag'f fpöedlgëhu p zoo van bttdere als byZorder dooi de Gees'iyke van «at Klooster t en door het afweken »an eet gedeette san het gebouwwas de brand reeds ren elfUuren des avonds geb.uschi. De gemelde kostbaar e Bibliotheek is ook ten eenemaal oubefcbaligd gebleven. .PO O L E N- 'AV 0 itn l-paober. Zommige Polietieke volgebd Antwoordt Volgens het berlgtdat de ondergetekende OMfac- gen beeft van den commandeerend» Genet»; der Keizerlyke en Konioglyke Troupen in Gfllhcien treklyk dsn Inhoud der Nota *ac zyo Bcogbeid m de Pr t-s Micbael van Radzivil vsn den 31 siugUS- tus, verneemd men dat V< rsi George Martin Labo- M mi*** gedeclareerd bad dat, in wetiwl zyner begeerte om over je leveren dé DeieiteOrs, die by vergaderd bad, io cotmavertit) vat> hei Pateer, bem onbekend, ib dato den 13 Mty 1775, waai by de gemengde On- derdaanen verboden is om bun eene fcbuilplaaiste ver- 'l.enen hy zig in de otunagt vond een gen-oefaaam fterk Escort fe bezorgen, om hon naar de Greaten te doen brengen, zoomen bettiet verfterkte me> een B Corps Keizeriyke Tronper; dat diecvolgetis dit cbemenr gecommandeerd was naar Zaban te n<ar- Cbeeren, en daar de Defarteurs te otitfangenm cat meü bet voortien bsö va» Paspoorten en de roodüe Brieven SSn alle df )Qri5di£teo det Republiekdaar net door ttróesi trekkengelyk 't in dergelyke vootva..eft B lchooo met geen bet mirfte oogmerk gefchied ,00 it- n bceuk 'm de goede Nabtutfchep te maken, en nlleea n fiwlaan om de aangehoudene Dcferteurs (eescorrecteti it zoude-ztkerlyk vermyd hebben kunrer. werden, in- n dien het omwerp van een Cartel (verdrag van u«- B w sfeling der wederzydfehe Deferieuts) zcö nodig iet onderhouding vau eene goede overeenkomst teifebeö nabubrige Si aai en niet tot nog toe bmten niivorrirg ÈoSL'hÏL ®neeniehe4e" 'USfchen twee aanzienlyke Mogendheden, wegeBS de Stad Darttzig, eerlang toi Rusland Z011 de be *erzogt hebben waar wa. de Wlmer ,e 0»^^ 0 geblevetn was, in weevwil vsn de aanbieding »st> een e volkomen wederboortgheid en ten gevaate vati het «Jacén komen'emieT0 ^f£>/"Iang toiL weïzyu van zoo veel gemengde Ondefta&MO die, toiddelirg var. Groot-Brittannien 2011 ke-v» wanneer zy dé Def rtie begnnliigeo Zig eene Cr mt- op Jto EngelIcbe Minister ,c ^!L"6L deb ba^ealenn"het Te'tlfS '8° 8!le bU°De Watfcbau den 8 September 1775. (.Getekend) Baron Rewitzki. Oü it schlan d. Van den Donavj, den 24. Optatief. Eenige PerR~ danlcbe Groore en Gouverneurs langs de Oevers van <ye Caspifcbe Z«eop de Grenzen vat) Hjtracan woo- tende, hadden voor eenigen tyd atngebodenom ze» onder de heerfebjppy van Rus/and ie begeven. tye Gouverneur van ^ittracanby wi«n zy ticb teo dien einte fangen bïd %'bfe7;r^tó.vte b,w,^t) bave! «li- ger woordigheid BlAr vZ«t rentÈrwyl dcïze'ft te. onrhoefd worder A11 'an dood^0gPn, ïö'ecdbeid geSir de E*'°^e 'e,;ös bereidst0B„ £8 60 net RfW,0O"e dooaklokja lu,de WSChlSt wierd Ul'peflpM06'^8 X°rcls °POnver- uonverneur van ^tstracaacy wi«n zy ztcn teo diep e;r,aa er in h?t onderzoek PB' n de Advocaat voorgjf dat vervoegd hadden verZ kcrde beo, al ie voorbabrip, Pulawskireei! n 8 was begaan. tonder de bevelen »an zyn Elof omirecteenzeo etwich- 'égen den Konine hs.V!." fien .'"^en laB. i|g« zaak sf teiwagten«ftoAtstsan biedingen toucfen aar - (werwaatdshyals Krvec^.. gebad) .s oit Rusland genomen worden. Doch hei Kmerlyk Depariemer, óer v°eid, eudanr u. ^yesge*afgen GeconfoedereerdeM ge- ouitenlandfche zafiken, nevens andere Goliecien h»£, rcem*h, h hy vervolgens, pely-k men weet, let 1?^-^;feCU' 088f te idr eek otrén r> Mn V\n fuSot/cbew zig gedroeg)hier vleze Stad m®en- Meo heeft een voorflag gudeau, om ■e fteenen daar ■-,* Muur ie omringen en verzekerd da.' >ermiis War/Ci* 2°öooo Daalders zuilen kosien» aan zoude deze fomn,e P'8ats wao gro»re confutn'ieis, Poorten Tollen aano! ,e v":<Je,' 2yn» iD<,iea 'er by de De Permai)emap8,lee|egd tt,iercieD, y ae Tiet Hof vaa beef' onlangs det) Minister va-i «Ten -De Comn)8ndf?nra 1 ,ef ^"d doen ftcllen vÏ'h ee",PPQ"eerd?uTKK0öpsn 'f de R<Publiek Pol- r au de van b|J. 1'd hebbende, d« een Detachement ten Êekömen war ehr,yvb 6n Kooineiyt:ö Maj3< op twee IMyiet, 68 CP bei Territoir »aD Poolen, mt astl den Officier zyn Genersul Kwartier, endaiby n tien bfid geöeai) o '6 b°n bo<!^d was. r>D»ifenra oveï door de Keizerin grraadpleegd waren 'vsn tovor- 'lendat hel belang vsn Rusland vereifchte, om in de. tegenwoordige fydsomflaocngbeden alle ocinsien met Perjienen een Oorlog, welke bier uiizou kunnen oor- liaanie termyden. loge volte hier van hteft hei Rus- pfebe Hof de gedsaoe voorflellen van da hzod gewe zen. foler. zegd, det bet fReerer Hci, op een err fiige wyae, de te rog gave v»n Bosuien en Be/gr ode «un 03 Turken zou geeiebt D; tbeC, fkrewei veale ot-oken dat deee zaak weinig zwsrigoeid ootrooeren «1, zoo trr.ng. tbaDS near Zevenbergen bevel gevonden '^at d?e R«, men ten, welke io bet hart vsn Oostenryk de Ca. r»m- neenngs Kwaruereo te rekken zouden, ot nader o>d;-r balt6 houden moeien. Hamburg, den 26. Oüctier. Van Stokèo/mfc'<yft met) der'er in '1 Voorj,a» een Ziveedscb E.qu de> m Zee zou flekéc om zig met snee, e Mot'eodhedeB te- hoofd was re piefen ra ze weier terug ie ooenkeetet), gen de Zfgerynen, te vtreenigen. J„. j VUVU'UI.JSJUIISIIHC

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1