MIDDELBURGSE No. 129, Saturdag» Ao. 177J. COURANT, den 28» O&ober. NA M E R I C A. 1- ieuw York. deti2%.Augustus. Dingsdag osgtf» werd op de Scheepsumm twerf, naby JSeektnans •Sleuf, door bei gemeene volk gevat een zekeren Tweed of 'jweedy, een Scboenmsker, die menopenlyk veifcaei- Ge oneerbiedige en honends woorden bad boorenfpre *en tegen deCongreslentegen de Gecommitteerde ets *°''igi ingen der yfmericaatten in der zei ver aankan tegen de tyranrifche maatregels van bet Brit/cbe "S'ery, noemende dezelve met de samen van vtr v ®dr. Weetfpennigheld en dergeiyke, met byvoeginge "n Oieta meer te wenfcbep, a s dBt d? Generaal Gage *"61 deszelfs Leger, herwaarts mogt komen, om de Re. Be"ente Braffn, waartoe by geneigd en verlangende was 2yn baip ,e leenen en daarin uit te munten. r~ n hï z'Ob in de handen van het gemeen bevond, smeekte hy zeer hartiglylc om vergiftis, maakte de laag- onder«e'picjr en beloofde op een lafbart'ge wyzez p Voortaan beter te zuilen gedragen. Io weet wil echter van alle deze fmeekingen en beloften toerde bet Volk zich geneigd om met hem op een geftrerg» wys te han delen; dog zig, door twee of drie Herren van aanzien, die «evaltig daar voorby kwamen hebbende laten terneder zetten vergenoegde het zich met hem Uit te kleedeo hem het geneele Lcbasm te bepekken en te beteren, en voorts rykiyk met veeren tp beftrooyen. Indien toe- ttand opzyn koien liggende, vergiffen* verzogt en gebeden ^fbbendeder de Jimericaanfcbe Wapens, onder den Gerp'tEl ^"sbiegton, voorfpoedig mogten zyn, eo de 11 'a*l Gage, met Geszelfs onderftoorige verraders, ver- «roüid itnmci V.. ji -j rae' Geszens onoerboorige verraders, ver ooid woroen ontfing by met betuiging van datk-1 ®#»rbeid, zyn ootflag. leÜ.001K'in Wr&niMden6, September. Laast ten Tin ha-ddeD *1 hiel» tnsichen.twaalf Weef, zontmr mis rn*»»? voorlagen kenden, waar door 't Oorlogfcbp de Adercurius en een gtoot getal andere Schepen op het Brand gezet wier- den van «elke zomtmge aan Bukken (lieten en ande» ro zoo hoog gezet wierden, dat ze onrnoo^lyk weder* em in vlot water kurnen geb'agr worden. De vloed rees lot eene oogemeene hoogte, en maakte een gtoote ver woesting in de PakhDizen>n «p de werven. Deze ramp ïreft ie gevoeliger, nadien verfcheide Schepen reeds e t, gedeelte van derzelver ledingen aan boo.d hadden en het ovengB reeds afgefcheept wes, z0o datzy ren to dezer ES - D? CChldtf indeze Ha*6'"' «Heen et. ngs. Ah. fle beklaaglyksr. Van verfje "c cntfflngena«*'- kei man overgebleven dia SchtPen ,s ra'ar ten en- onherftelbare ramp w'efkï zJy,in?}oa T'Wn de Daaelvks ver«L. Smakkers overgekomen ;St de verwopcisnt n°8 «neer d oevige tydingen v#n veel belovenden80^?,st6 rfez®'*slïk^°*"caaDWe|kedec «elf eroo'endooic V 8 »8n du Jaar nier gefpaarc, maar Oa^df/mbaü 'w'"»" om- genheid »on een OBfl-I/f0 deR 9 d?zerby gele- ne onderdaanen IS een "oep pr!es,e'Seogeme-! Hoofdzaaklyk ^mt^etbiS^uif^ ">orE«»alien Klerkeö kw3mtu dec 9 dezer,' poraat, in h'pn ,W83' ■uu™ <j00, hulp van een Ko - m ter das. vs® ort Sf. Elmo. De Rebellenzig mees. n van het P0f.eemEa'ct hebbende, (looien den Mejooi a vervolgens lje, ®p» ec on'wapenden het Guarcj20en: m febe de Perzoon» Z3r de ^'Ug ceer en deedet! ver- a bet Kasteel Ëaa®n» meestal van bet laagfte zoert, in denzeiven tyd de Wapenen opvatte!.. Omtrent ters om hem te berichten dat lêt KsS'ee' door de PriestersDemacbtigd was. DeCommardaft d.ed letlond de Poorten der Stad flu'teo, en de Gnarde vetfterken J daar na maakte hy dit droevig n'tuwsaan de. Gioot- meesteren de Gouverneurs der overige Kastelen, d>e cetrouw waren gebleven, bekend. Men deed de Tioupen vergaderen, en öeo Raad by eenkotsendia tot elf uuren des avonds vergaderd bleef. Men verza. melde in korten tyd voordes Groo'meesters Paleis alle de Leden, die de Wapens tond n voeren, waai by zich 120 Man Fran/cbe van hunne Koopvaardyfchepea in de Hnven den Grootmeester door de Frarifcbe Mi nister aangeboden, voegde. De Ridders kwateeo ter- ftond in 't Pales, om buuce dienst aan tebieden. Do Raad benoemde de Heeren de Robaft ev.de Rib as tot Generaals. Deze verdeelden terftocd de Troepen. De Poorten der Stad wterden betel, en bet Kasteel St. Elmo te Land en ter Zee geblokkeerd ook deed meu door de Braaten van Valette patrouilleeren, om het 1 Volk in bedwang te houden. Men vernam ook met genoegen, dat op het Land alles in rust was. On- h dettusfehen deeden de Rebellen van tyd tot tyd eenigo Kanocfchóoten'van het Port. Men befloot toen den e Thoren door de Muitelingen bezette hernremen, n Ten dien einde ward de Heer de Hannonvtlle met ico m dpar toe afgevaardigd. Deze beklom die Berkie, (er. wyl men de Rebellen bezig hield met een Nego'iare cm'nch over ie geven. Men Bond verwonderd ,dat n 'er msar 4 Man in waren die, eer zy zichovergavenf n een SalVo oir hunne Snapbeanen deeden endaar door der. Ridder Corio 100 zeer kwetsten, dat by twee uurea daar ca overleed. Men nam cp ftaaode voet hei Vaan» del der Rebellen in, es (lalt dat van de Rdder^Orde weder uit. Daar ca rond men den Vikaris Generaal van kend. EenSoldt!, n znlks dooreen Kat orfchoot be r deze beweeg,»an ba Kastelge uig? van alle paf aan 'tDet,*. nsderde het or.deide Baftion, en M Men üon^ terBnl!!11®01 a|daar kennis van't gebeurde. t»O0h*^!fet bJ"oee'ne dar indien «v fëi?tVTVirzöa^ - keo hadden, zy znikg vryei,k konden doen. Zv mC hn n'l 'j' 4 DUreD des namiddags, bet welk de (towheiu ^iddelfrwy1 6adde" de Rebellen o' m' ffduurer.tle die Wanerflifland SDtPha"nrchooten te doeo op den Graaf - t6lmTb e° dec Ridis' d'balles, d eVr te Paard Pt®feerd£n' om aan de Troupen bevel ,e geven? K0r, Sa den pg'nnen zy heI gffcbut tegen bet Pslerg MnnJar ?'00,fef.ster te tebten, doch, dewyl de fch,^ "e/ rk z>'n b,agteo de kogels 'er geea u W Daar °p b'»et men 10 den Raad iu vooifl3g hef Fort me: geweld «e bemacbligec- dar veleenden l8af ^Sli'fteide me" ™iks uit tót den volenden morgen. Des avonds ten 6 omen zonden de Rebel en deze bcoflfchap, dat zy van hun voorne mens wilden afzienmits men fcun vergifnis toeflood en cun de ocderbonding van de voorrechten der Natie be.oofde. Na dat meu deze voorflellen overwogen bad. Mn,'el,rgen'dat hen van het vnr. ver! ^e. e,i.en i 'e^:foi8 «ceflond ia Z P m Zy leven zouden behouden en »an n lyfltraue bevryd blyven, mits zy te'ftond de Wapens neerlegden en 12 Gyzeiaars gaven. De Rebellen wilden mtarö Gyzelaars roedaan, en weigerden de Wapenen e neer te leggenverzoekende om brood. Men deed hun 0 antwoordendat men met het gpial der Gyzelaats 'e v,e- de wes, maar dat men hen geètj brood zou vergun. oenvoor dat zy de Wapens hadden neergelegd. De M Muitelingendeswegeus gebelgd, arresieerden den V;. 0 kar s Generaal en dreigden bet Bnskru d magazyn in 0 biand te Beken en daar door de Stad om te keeren 0 Des avonds ten 10 uuren vergunden de Refcelen dea Majoor van bet Fortom zyn Kamer weder te be trekken waar voor zy een Schildwacht zetleden. De Majoor maakte daar opeen Projtö, om het For ta betoveren. Hy gaf het aan tw?e Ridders en eeriga Soldaaten, die by hem waren, te kennen. Drie «8n die Soldaaten verlosten hunne makkers m' deG vange- nis. Dus waren zy dertienir ge-ai. DeStch ersteQ drie uuren werd de Vikaris uit het Kas'et I gelaten ,en kort daar os g«ng de Majoor me' «yn Vo lt |6!if,eei» gebeime trap u" zyn Kamer, en kwam ineen Ga de ry- De Schddwart van ba Corps e Garde een Pr<s w Men zond (ern e?leni alc!sar kennis van 't gebeurde.Ja ry. DeSchildwact van ba Corpse Garde een Pr<s- n Hannotiville rn eeR Expresfe aan den Heer de n ter, loste een P flool tefcen hem, dochzonde' hem ie V0®HJin(l«Ii|der Guardedes Grooimees J, Heffen, waar op de Majoor oen Puesier doodfenoot Ion met J "«KlPti W nh PAn'ino MwliAlinAOK r» - om ur. de Rebel ea ie -ver- 11 100 "eerwaard ge daad bc- 1 j C1» en nianlr, u tuci» e iUUU en wi ci 1. ten si

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1