MIDDELBURGSE ë,UtrVrd^ den A^iraal ie '»«S No. 128. Donderdag Ao. 177J. COURANT, den 26. O&obcr. MSP A N y E N. c ante, den 26. September. Of fchoon de Ge I T A L I E N- MOSCOVIEN. PO 0 L EN. aDl I Dden 28. September. Van Cadix meld men, dai hei Spaanscb Run-Schip Ptfitation den 16 dezer aldaar had opi>ebta;i een Zweedscb Snaauw- Scbip, bet welk '..r Prys verklaard was, op de Declara tie van den Capitem dat de Lading vanbet Schip, in KanonKoeels Buskruit, enz. Dt-Ptaande van Stok iolm voor Confanltnopoten beftemd was. Verders word ^Pr'Bt dat men thans bezie is om hei gemelde Schip j!J8£n> aismede dat het SfaansciFregat Se. Geenruda ^®e bleef, om op een tweede dergelyk Zweedscb Scmp te*8g'en. U®[| 23 dezer badden wy bier een vreeslsk Onweer. v®fzeld van Hagel en zoo een geweldigen Regen, da: h'etnaod zig dergelyk herinnerd. De fcbade hier door veroorzaakt, is zeer groot: Hetwa'er drone reet zulk een *'agt door de gedootene Poort van Los Recoletos dat de Yzere Deuren die buitenwaans moeten open- Caan nu binnenwaarts opengedrongen en de Steene Banket; op de Wandelplaats El Prado genaamddie met yzere (laven waren vasrgehegt, tot den gtond toe Weg gevoerd wierden. Op bet Platte Land hier om- flteiks zyo een menigte Beesten verdrocken en de Men fchcn hebben zig op de Dakken van de Huizen gered. Twee Molens van bet Canaal van Aranjuez zyn'geheel geruïneerd en 14 Lieden die 'er op waren, om't leven getaakt. Ook zyn 'er verfcbeide Menfcben zoo in als bui ten de Stadomgekomeo. hn" lx» *en 2I* September. De ySlgerynen neemeo 0R tyg „,a8r om zij, Iegeil ai|e de nieuwe aanvallen ie wsptneo beneizende de jongde berichtendat zy drie Sieuwa forten aanleggenen daar eau de Christen Sla gen zoo onopboudeiyk doen arbeiden, dat reeds een me este van dezelve bezweeken zyn. V 8IT W,Si Attjfe.muM ...MM Uvi"J»p_ilv.01ipr5w: giers, gefproken beeft, zyc de zulke onaer de Comman danten, die aan het hoofd der eerfteDivifie geweest zyn i, bezig om die vry te pleiten van de befcbuldiging, alsof «y, door al te grooten iever, oorzaak van het misluk ken der onderneemir.g geweest zonde zyn. Onder het getal *an deze is Don Pentura Caro Broeder van den Marquts de la Romanodie bet leveo by d e Expeditie beeft mgefcbooten. Oederrcht zynde dat men hem en wjleo zynen Bioeder verweet van het Coips, tegen de orders van den Generaal, te hebben lat r avanceeieo, begaf hy zig ten Hoveen hBd den 6 dezer Maand ge hoor by den Koningwaar m hy fcöogstdenrelvcn degron- den zyner verded g.og voorhield door het geven van de dè? Van b;:rten TJf, Zelïen e8 W omgekomen tot bermetien te 71! 1 n" Zyn eeaeeleFami!ie zoude IlZ'reL J jc STÜa DnS Brigadier Don Carlos de de flirt r y ^rief» dien by aan een Graaf nA gefebreven heeft een Copie gevoegd vao een Zt'ZT, »°\P'*ro Castejon en het antwoord" bet e en dezelve word gewacb gemaakt °"der' andere m een brief van den Marae" Sgö£ï lu/'en dt Jrrioga, Sraats-Secretaris der rnp«»? e was» oaamlyk: 0 Dat het ononinvtio den linkervleugel'drift eDftoutmo.edi8he d van n zonder 0racrê d'e dan r.ood.g wts> en zoo wel pee'mbineerd* t"* Gecer8alv voortrukte, de De Heer Z7„. eerde °odemeemiog deed mislukken bet foimeeWo 7Beed h"®"6 hy dat, gele"n hed" Io m de Oideis „"r' 6 y' V3n de Ll"ie. dat *OlgenS M Atmee beJ. lede» IS10ES de "hger vleugel Vao de n gy der. dcor RW8 Regiment, waar aan Cotpsten aB-h U a?' lot'Rbtjfi. Dus word myo gebeele Waere';,00?" Vat) htt Hpfder Natie, eD üe( te zeegerdoor u Excellent e.befchuldigd met den Generaal ds linker Pleugel zonder ordre van voyrukte; rerwv. dezelfde Genera».. rtBe® 'erwyi dezelfde Generaal van zyn Schipwyl- U Excellentie, die aan boord omewg, eD heeft >S' koD *ar' daar oief ?'en wat '^r n alleen vo'ger;s J £T n'et van kuanen fpreekeo als dat u Exceiietj- fi hem gedaane tappoiten. Ik veiwnpr. m znlt aanmonen n R^'ajS gefortn ExceilenrTnne,n ued8ane :»PPo'ten. Ik veiwaef, !r n,oy deszi-fs antwoord my de gronden Waar op u Excellentie bet oncunftg w der Gineraals, die over de Hnker vleugel 'r bevei voer- B den en die, gejyk u Excel'entte ooderfleld^, hut.na B Troupen rog tegenhoudeo nog leider, konden". Hier op an:woo de Heer Castejon: „Dat z>n Carac- ter, aar. de gebeele Waerelo bekend zyndeniet mede brerga iets te bevesiigen dat by niet met zekernea weei dat hyaan toord van zyn Scbipzynde, niet konde weten wie de beker vleugel dar Armée fo meerde en of dezelve cp of zonder ordre avanceerdü Daar eg'er zeker ;S, oat bet gezegde in quesna in de bekend gemaakte Copisn d:r beide brieven van den üeetCaste- jon gevonden word, en dat de Admiraal z'g alleen te- roep! op het Relaas aan den Min ster van Oorlog gezoD- den t verzekerd bydat 'r,r verfcbeide perioden in ver valsclt zyndoor weg te laaten V geen hy gemelden by te voegen het geen hy nooit gezegd heeft. De iet val- fching van deze Plaats in quesiie ^oude daarin beftaan, dat men had weggeiateo 200 als men my gezegd heeft (naamlyk het voortrukken der imker vleugel zondet ordre van den Generaal). Romen, den I. Odlober. By gelegen beid der ver heffing van 's Paiifen Oom tot het Purper deed zyn H. eene voortreffelyke redeovoering aan bei Sacro Collegio, en bediende zig onder andere van de volgende merkwaar dige uitdrukkingen: Onsbefluit, om deneerwaardigen Broeder, ffoban KareiBisfcbop vitlmola, aisKar- fi dinaal te verklaren wierd door een inwendige vrees terug gehouden men mogt ons verdenken, dat wy n meer door Menfchelyke zwakheid om onze naast be- 0 Baande te beguoftigeo, dao wel naar verdiensten te 0 werk gegaan waren. Uit deze ootzaak verheven wy n andeie op weke wy geen Familie betrekking had» 0 den, vooraf, lot deze trap van eer. Het voorbeeld 0 van den Oudvader facob bewoog ces tot dit gedrag. - -Aftarffoértefifc üGSrfïiiggs: mfpraak ven den H. Geest, niet boven buone Broede. 0 renzoo in bet uitdeelen zycer goederen als ln den 0 Vaderlyken zegen. Dog overwegende wanneer wy n langer vertraagden een Man met wien wy eene 0 zoo nauwe Bloedbeirekk Dg hebben, voorby te gaan 0 en door welke wy m deneetsten bloei onzer lengd, 0 met zoo veel zorg behaodelden als eeD eige Zoon 0 gekotsterd zyn meenden wy eece rechtvaardige be- 0 risping op or.s te brengen. Wy herinnerden oos ge- 'yktydig de fprenk van Cbrystomusa'wsar byzegd: Indien temanddezulke verachtdia hem door verwant' 0 [cbap of bloed betrekking de naaste zyn hoe kan by barmhartigheid aan vreemde betoon en Deze woor- 0 den febeeoen ons een iieffend verwyt en wy vol- bochten ons befloit. Pan de Grenzen, den 8. C&oberIn den omtrek van Padua beeft men onlangs by her graven van een Kanaal, twee prachtige (lukken der Oudheid oot- dektuameutlyk een Romeinfcb Theater en een Water leiding, alles van Ma<mer kunstig gehcuwen, Moscou, den 25, September. D® Veidmurfchalk, Graaf van Panin, bevind zig thans op zyne Goederen omtrent Smolensko alwaar hy zig dagelyksmet dejagt verlustigd. Zyn heotcbeid en vriendlykbeid maken hem zeer geacht by zyn Landlieden. Onlangs deed hy niet alleen onder hun voor eenige honderd Roebels aan Kou. zen en Schoenen uitdeelen, maar ontfloeg bun tevens al le van de achterftallen der Kapitsalen, diezy hem fcnul- dig waren, en op ruim 12,000 Roebtis begroot wotden. DEENNEM ARKEN. Koppenhaoen, den 7 O&ober. De Vergadering van de Geinieresfeerde der jOfiatifebe Compagnie korts gehouden, feboon de Bewindhebbers de Vvigaderirg op dec 8 November bepaald badden, is zeer onrBSHg ge weest; (tyoae 'er flechts weinige Gemteresfeerdf en r..et een Bewindhebber vetfebeenen.) Men heefi daar in alie de Bewindhebbers ged mitieeio en andere in derzelver plaats benoemd dog men nieend n et dat deze Verga- dering voor wemg zal doorgaan. Warschau, den 7. OEioier. De B sfebop van Ifil- da neeft aan de Peters Piaristen hei geweze Klooster H mya Corps mFJ t,Pb'd!!t direö aantast de eer vanider Jefuiten ingeru rrd. 2y zu'lec alC8ar_Sc3ooien op- ro>n Commtnao, «o de bekwaamheid1 rechten en ounnen Godsde.-.st boude?. Dm 15 dezer

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1