MIDDELBURGSE COURANT, No. 127. Dingsdag Ao. 177) den 24, Oktober. van het bat 1764» de PruisfiU zoogenaamde Tynffè en 'Mcken, dje Dantziger Tynffe er. Koflacken,^ Rsedsv reacfetiog gebonden, 01a over ds£ed7enin-|eri Ragufafafo Daalders van 17^4»^de fordezes E G Y P T E. N- 1 Airo, 6 July, D-ïerdagen wierd hier scn groo:e Kojtsckin, ds Dezelve fceftond uitj*«», die nu DochCou's hebber,na den 31\toovembtr - eersipebuudeBa verzedei ev ^n zyné Bedieoicg van bivelbecber der Landen 'u *yn fHeëster, bydeszelfs vertrek nsar Syrieti, be® bsd if®*e,lroowd geconfirmeerd. Murat üey isiotGroor i ^'-ürier verklaard en Joufepb Bef tot Gele der der Ca Tat>aan aa0cefi:e!d. Den Urcot-Toimeester beeft men 0olc 10 zyo Post bevestigd. De Vergaderingen worder ®u dageiyfcs voortgezet, om de Nalateiifcbap van Mebe- ined »e ve,deelenwaar van de Jaarèyl- fcbe tskotnfleii ep Jo Miljoenen Galdsns Boüandscb gerekend worden. I T A L I E N- Napels, den 39. September. Ia he; KomnerykJ* eilien is men overgegaan tor bet intrekken van 78 Kloos ters waar ou-er 'er io Palermo alleen 8 behooreo. De Mutm'iceri die dezelve bewoonden, waren gedeeltdyk ^iugvftyr.en en gedeeltelyk Kartnelittn. M O S C O V I E N. Moscou den 19. September. De Amoasfadeurder Porie word tegen het emde dezer Maand alhier ver weent. Zyn vtyhoudiog <0 allen opzebten, van datby "p Rusftjcbea Bo «m komt to1 dar hydie weder verlaat ^a'Ban de Ktiperiö, zoo men rekend, ten minfteaaooo Roebelsdr-ses kosten. Men beef: bier drie Hoi?en waar in by 3 h 4 Maanden, zoo lang het Hof nog hier blyft logéereo zal, voor 10000 Roebels gebuurd/ e Z W E E I) E N. Stojtmoim, den 28 SeptemberHel Koninglyk j8ngeo, om de In eresten daar van Jaarlyks ter onder- fieuniog» aaonmed gtfcgen beleooi&g, byzonderiozsken, jlia den Landbouw betreffen 1 te hefteden. dEENNEMARKEN. Koppenhagen, den*9 September. Uit het Siigt skalbolt, io rsland* melo da' aidaarvan de Maand Febtuary io; rfpril dezes Jaarsveel Vee,voor-, naatniyk Paarden a brak aan Voeder «geflot ven zyn de ziekte onder de Schap»® beid nog met cp, en ais iels zeiozaams tnerk'e tr,e>. aa*tdat onder 20 gsworpeae Lammi-re.' ie> bc-o lao 4 Rsthnwe g voeden wierde-i. De Ber^ Jiecla :_s raamiyk ftii geweestmaar me;, had bevonden nat de S.r.ff.gie ze y00rntaais uitwierp, eo zeer nccb!faar" maakte, r a v#n ten te> gtngefielde ir.fw*rkt-"-g w8$» Dewyl in de Hertogdomme Sleeswyk en Boljlein de Plattel en gebakkei fteeOiWi-rk F t» cqUW! zeer vermeer derd en dedaar nukomesde waaren ook yeel beter gewor den zynheeft de Koiriog 'er verdere bevordering *an dezelve eer. PiscaHt, io dato det. ai dezer Maand, u,i*aardi'geD waar by voorde gemede Hertogdom- p „e Heerlykheid Pinneberg j e" bet Graaffcbsp Kantzau, het verbod vEt» clen ji February i76o0pde ïs" oófc L?V'ecn,i Plaiie!w«f'« en gebakken fteeDwetk, N °olctR" Pl'Caat van den io jfpril 1770 (waai by op de bepaalde ftrsf vetboden is ee 'igerley vreemd PI»' t'e, et» andere gebakken' Steen-weik, Cs Engelse^ stet- fcè» belfiscbeo dergelyke, ais ook Bol/and- »ern;eowrttfteeoen ot ^0" 'er8amde ki r kets te verkopen fierkt is len 001 180 stgenïeld Placaat ZOf> verre ve Permanenten Raad zouden ligtljk in weinig tyds gewig t ee zaken knopen voorvallen. Men bouwd h e'# een r,cp- over den ff'eixil en gaat met allen ernft en rever daar aan voorr. Men sneend dat zy tesdsbionen een week zal kunnen gebruikt worden. Op do hier begonnen vergadering oev Ltttbauw\cbi GeeStlykbeid is den 6 dezer eenparig beBo^n dat *®r" miis de aannaderecde Termyn om de helft van ds Jaarly fche fom der vrywill ge gift van 50,000 Poolfcee uuioen aan de Tbefeurie der Republiek te betaalrn env^r* wegens deze korten rydgeen byzontier onderzoek der CJeesiclyke Perzoonen, hunne bezittingen en Inkomuett gedaan kan worden, 'er, voor dit maal, om dezeeer- fle Som te konoen belaaier een tarif op d^ Kerfpeiea der Latynfcbe en Griekjche B sfcboppesals ook op de Wareldlyke Gees'lyke, gelegd zal worden. De verdee- ÜDg echier van de belasting op ieder Perzooo, Kerk en Klooster, is tot de algemeece Verga :ering die den 27 January 1776 gehouden zal word. <t, ui gefte.d. Volgens Br even uit Gallicten eo Louomtrien is aldaar van fPêenen bevel gekomen volgers we k geen Oader- daan vao die Ryken op ftraf van sco Ducatpo da voorige Poolfcbe Tyteis van ffoiwodifStarost, Kastel/an» Podzaski ciii. m-er drager cnaK, Zeifs wil men den iytel eens Poolfcbea Edelmans ribt mee' l»'en gelden. Men vetzekerd ook da' de Kroocs-Grcot MUtfcbalk Vorst LubomirskidieRyksvo stisen alle «ïeósLaad- «sar Verkoopen bebalsen de bepaalde Cor fiscaiia, 0pbet ken Steen Jerk eea%«le! z,00i< vreensd P,atiel en gebsk (Jit verood t-er h e° by ie 6e'ften,a£l dt>r ovwlredicg van van de g-COiifitn'alen ,8": wn<rr Bel(iboe!c» ler waarde dubbelde der o ?.UeerdB Goederenen daarna 'elkenseeti taan leikens de °verIreders ook hu ,0or indien dezèltn8'28! Byksdsaldeis aan dan aangever; ook de kepeis waren, betaalen zuilen. p O ken dat a7d Sü.or UviV-»faa, vb.». Roebel^'de n Ducaren Imperiaalsde Rusfifcbe «toeoeis ,CeDaala«s, oeachtuu iwes-GfMfciwnStukken, E N. De Kroocs-Scbat' faal l»ien bekend ma voortaan beftendig te Lemberg r<fideeren. D U I T s C H L A N D- W e E n e n dsn 5, O&ober, Zederd langen ty d is mem hier bezig geweest in.t ontwsrpen te maken terverbete* tering der Commercie, Men is, ntiamlyk, vooroemers om teu dien einde nieuwe Communicatlen in te richten tusfehen Bongarytn en de Havens, die ons Hof aan da Bdriatifcle Zee heeft. Ook lpreefer men van de Comtner- cie-Compagnie re Triest op een betere voet te brenger. gelyk een dergelyke nieuwe Maatfcbappy te Oostende op te regteo, en de Havens dier Stad tot een Porto-Franco te verkiöaren. De Keizerin Koningin heeft da Jaarlykfche Contri butie haarer Onderdaanen in Bobetncn om.rent een mi- foen verminderd, maar daar tegen aldaar de belasting op hei bier zoo veel vermeerdtrddat men rekend, dat dezelve ten naasten by 600,000 Guldens jaarlyks zal op- bieGgen. Door deze fch.fekiog zullen de HeerenBezit ters van Onderdaanen in Babtmenwelke byna alle het uitfluitend tegt om Bier te biouwen hebbeniets meer dan ;e vooren aan den Soussreu-, betaalen doch daar tjgen is bun (oegeftaan, om bet B.er duurder te ver- koopen. In alle onze Voorlieden en 'derzelver grondgebied beeft men de Kinderen opgefchreveoterwyl, volgens Keizeriyk bevel, op ieder grondgebed drie Schooien zullen aangelegd worden. Vermits'er cu ?eer veel atmelowooners zyn, die de kosten tot een beroerlyke opvoed dg van bua- ne Kinderen niet dragen kunnen, zal aan zoodanigeou- dersden nodigen onderftand daar toe gegeeven worden. Berlïn, den 5. O&ober. De ovoiieden Lieutenant G-reraal Meyer heefi by zyn Testament gelegateerd i-ea Daalder aan eik dragonder van zyn Regiment, een Du- caat aan eik Onderofficier en zyn Stal («eD aer frsaifta ven de geheel Armee) «ao de Officiers. A l t 0 n a den 6. Oïïober. Volgens bericbies uit onze Nebunrfchap befpenrde men hier en daar wederom de verdeiflyke Vee-P®" 1 waar cm de Regeerir-g, in *or- fchetdeplaatzen bevel gegeereu heefrdat, zoodramea -enii-e Ziekte aan bet Vee begint rebefpeuren, men bet zeiva aauftonds moet doodflaao, en zoo diep mooglyk ia de aarde ie begraven, omkao ^yu den verderen voor gang te verhoeden. H a n 0 v s 9den 6. Q&obtr. De Koa'vg vac Evgt', r dispo* eeren Cers icrip"é -.-.rwlLn-...,,nnTgn [jyrAs niet bekend willen w^zen tot een heftendi^ Fonds oat W A lts C H a n A commsfie neef 3 September.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1