is k rA"* "mmr MIDDELBURGSE! COURANT, *-4'» Dingsdag Ao. 177J. den 17, Ociober. B A R B A R Y E N- R c 0 R S I CA. D I T A L I E N- M O S C O V I E N. DEENNEMARKEN. I^ripuLIj tien 31* july. Gisteren kwiim eoi. Gal* 1 j°°' vil" orze RegéenoR bier te rug ro$l een Na. poiitaanscb Sch p dat het op tie hoogte 'an Sicilië» ge- Reaier. had de Equipage ,u t 13 Man beft acn heDoecde. had c>p het gericht van een Kaper net Scb p ve,laten het «-elk nieow en Beladen is m-x hout, üly ep er.cett ttotidbehocftcns, ook heeft men 30 geladen SDapb^ar.eii dar 'o gevonden, Deze Prys word op 1500 Üocaatc-r gewa«de,f^ yan jietigari kwsm onlaiu s tyd't.g dat i)e b Woo°dets aan *t muiten geflsgen waren tegen hun. n,, die te Paard de vlucht genomen bad. M. ar ver- Qg, "y een Broeder is ven -den Pacba alhier, >s'er een ec Hls: eemge honderd Ruiters van hier derwaarts ge zoen, om *er de rest ie hetftellen. *STU, den 2\..September. DbeructiieRetKi Zam- roglino^ o\e jje nafpeut t g oer Regeer mg gR <-Ung weet ontwjkpn hePf, orlanps wederom ni*uwe, llsjen te wetk gefield. Hy heeft z-g, mrt drie *an dezyne, laar de Bideo ven Vtco begeven met oogmerk cm ai. casr de Zoons van de Heeren Muttedo eu Angto/a Co lorna heimiyk op re ligten, en »,s Gyzel»a,s meoe rp nemen doch vermits jy &»en voor zyn aankomst reeds vertrokken waren voerde hy zyc Scbelmftuk u<r aan dé Zoots ven iwee andere ianzierWyke Corlen. Eén ven toon cnifloeg by ten eetften, oaoer belofte van hem 450 k v 6 in zeoden wa»r *°or zyn roede Gyzeiaar boren bleef. Zoodra de bevelhebber van T^icodoor des ooo^h Geer lScar,Ci°la»an al'cs ondeif cht was, ver. <fiortB y i,cm het bedongen losgeld te zenden, maar vaar. -fvwii'*'? ee' *erlcbeide Detachementen Corftfcbezo anjebe lroupen af, cm dien Bandiet met allen fpoed os te zetten. Men vleide 2ig van hem ras geketend, jreKMfS le ?'eö komen, doch by fchyot zyn maaire- fiier -ÏJf J*?jenomeo te hebben om door de onze gen Heer Co/onna meergtfltept, tec iiiierfte beklaagd', ïérwyl her'denklylï is, dat hy 2al omgebracht worden. Doch zederdbetfi men vernemen, dat die bertchte Zampaglinoniet ver van daar, ineen Spelonk dood gevonden is, zyode zoo het fchynd, een natdur.ljken dood geftorven. Romen, de« 27. September. Vooneeden Satordae r "f Hertog van Jork, in de Hoofdkerk van Frascatt, de eeheraale 0<oioBt.e of Priesierwyne en gaf daar na in zyn Poie.s eene Mtal.yo vt-n il cnn- ver«, waarby oo« de Kardinaal Orfi»}tegeEwoordfg was baik waar op de Vloer der fr 88eDbr8k Hoofd en de Vloer ftorte m<.. Iitf®er '^ste, in ftukken, «eu, die de X h 2Ï de Gasle" zeyeD Stoelen en «li m e» ,effeflS raPt de Tafel was oobefcbryflyk groot' der Kamer m. De febrtk verföheidene onder de P»- en w*arfcbyD,>'k zondeP 'er indien Die« bv ee'i.t^innoopeo oegraven agnjgeweeat wasgewees,/ ®e'"k °"der d,« Kamer een Wagénbüis eene me»ki,2. ee«i«e Koetzen floodeudie non ten hebben ieder maS^r8,8"6''' P° b„eide Kardina Beeft 'er niemgad een »LIr k® 6 COGtofl3 eekfee^nook ?e meer 0f min »Jw.ï®fAeeD ^rookeomaar 6)|e2vn „jaarden aldsar gekomrrt en.den rwist bygelepd b^ó- bente. wierpen zig tol H eren van hei Lei d cp. Om dit n enwe Jok »an ceo halste febudden, begaven zig de sHgerynen onder de kefeberming van de» uekecfleu n Zeerover tarbaros/a. Derebevryde hun wel weder- B Om van de Spaanjcbe Heerfcbappyi nioar klonk re te- vers «an zyne eigen ondraaglyke Keiens. Trötw OoS en Moordadig wierp hy zig tot Koning-op. CeT'ou* m pen van Karet den V. vtrjoegden én florgen diec K- os- wcht aan «ie Rivier h'uexdadog zyu Broeder Cbe redin volgde bem aarftocdsiu de regeering cp even- weiduchtende voor den haat der VyanCeh van Ear- 1 barof/a, onderwierp hy zigsao üePorte, en vetkreeg n een tyset van Siadhooder men gaf hem, ter zyner vtiligheid2000 Janilzaatens \mr byzigeen groota menigte Turklcbe boosocndeisen detsgoietin veegdtn. Dus vereenigd overweldigde dit baldadig Rot de in. woorende Moor en en Arabieri ortrckkeD zig de beloofde gehoorzaamheid san oen Sultan en r cbren n de Soldaten regeeringop, welke aldaar nog tegen woor- d S 'f gebruik is. Het Leger, 't geen ui; Turken en Renegaten befteatzonder dat in het zelve Inwoon- m dersaaggenomen worden, maakt de Opperheerfcheppy u uit. De JDey word by eenparigheid van ftfiame» order r hun verkooreo, zoo dat de ger ngfte Soldaat kans heeftcm de bcogfte waardigheid in het Land te be- kleedeo; ook worden mt dit Cotps allede booge Atrp- tenaren zoo wel als de Legerhoofden genomen. Deze Armée, welke omrieot 12COO Mac fLrk is maekt de vasngheid vao bun Cemeecebisr. De Zeemacht van uilgiers beflaat fl.cbts u t eenigemidde.ma ige Geleyen, n terwyl zy tig genoegrasm op hut>n,e vryfeuiiers, dat aldaar eere aanzienlyke waardigheid is, verlsten. Het v Land is uitgeftrekt en vtneh baardeg men diaagd n geen zotg, cm het zelve befcottlyk te bebouwen, en derhalveo Ügt hei mresi woe5?...Hst Landvolk woond t flHbrSfTsie&ëazyn "'erbefea veó Oi'hecfi'flao "*wer' waar,s d,a meeste IowrWdirs been trekken. Io 2- gisrs teld men [Uira :5cco fleebt en ligt gebouwde Hu zen, van maar een verd ep i g hoog; de Stiaaien rJUW' d!l1 geen rwte Pe'foor;en naast mai. „ksnder geroezacm gBan kurnen omtrert ico.oco Z elen rekend men, dat w de Stad gevonden woidet <e weeien, J20co Man M iiiie, 2Q Coo Jooden Xu bl 30,000 Mcoren Arabieren er 40,000 A r ^,aB"en» u' Bl|e W.aerelddtelen geroofd. Do d °J ?er Slfid b,e°Pen meer cp dan her geneela rf zJ?röe 11 ,kcmfteft der vrybuitery watr van de ey ce belfi geniet nog oneindig grco'er. öpioer helpt meesr oeze Gezaghebbers cp den Tnrcon en r dow non insgeijks vbd dezelve cedeiftorten. Buireo m een der Stads Poorten v)Cd, meo by eeo zes begraaf- plaaizen van zoo veel byzondere Deys, die cpeecen d8g na elkander verkooren en vermoord w'erden". G e n o a den .13. September. De Grsanen zyn aiim rnerklyk in prys gedaald; men fchryft deze daling roe aan den grooten overvloed, die 'er in Provence is en van welke wy de getrolgen genietenook zyn wy d a verfchuldigd aan brieven van Karcetona, inhoudende dat aldaar verfcheide Schepen met gebeele lodingen Gra nen uit America waren aangekomen, daieenige van dto min eekwet«.-niL f r e0,n,8^r 8|lezvn ScbepecDaar Engeland beftemd wareo, doch dat deover- an Hfln tr„.^r' J'MBljk s de Aot Gaud0>fi J»ioed die meo inaos in dat Ryk bad de oorzaak anc Secretaris vSn den kL ean,>k de Aot vam/p/a aan de gevoleer van d °aa VOorIeedeD Orfi»,deed y f aI d'en ?ai°»e»'eeden. De Kard,nBa! Rente», e„ llle 'afitec» e"va trok korf daarna naa, Inwoondeig na?' Jork vertoonde ztg asn a- geledeu bad. traboa:if ten biyfce, dat ny oiet veel Divorno, d volgende B.n.'l 2o' September. Mer. ziet alhier de febe Staar. ryviog lü korte van den Algery» u Deze aan r B den af, door ve,rc e Republiek is, van de oudfte rv. meiuen ,a!de Voken na elkander, deR0. benee rfcht gewordd"'2 Grt'ken en Arabieren vier VofftendommBn'de 'as's'e terdeelden dezelve in h '8 houdendo» ,rB 'D°m he' ^o!k te beter in tense': m P'gïyode.otiifloort» oovelnefcbers met elkander onee- w de gevolgen 200 ®'^f8seenBurgerkry>, waar vnn ïMHp lot demo n„ J Vg w erden dat meD Spanje» d«' folacdfcue OqIusics. Dispi» vloed, die men inao* in dat Ryk bad, de oorzaak was dat mtn derzelver deftiaatii veranderd had. Men hec-ft ook »eel Granen uit deo Ketkelyken Staat omfani-en en d en volgens hoopt meu, dat detzet*er prys lanriztn.e'- haod zal vrrminderen- Moscou, den 17. September. Kor ren s is deGrasf Branieki van hier naar Poolen te rug gekeerd, hebb-n. by by zyh affcheid van haar Majeen Goude Suf™ doos, met Damaoien omzet, ten gefebenk or. fangeo en daar en boven zoomen vr-rzekerd., re w^ec Rfbraet dat baar Majt. de wapenen voor de Poolfcbe A'mee »an 3^0 Man ux de Fabriek te Tulaptefaa t&t doen. Koppenhaobn, den 26. September. Dei jo d r voorleden Maand beeft zyn Mpj;,doen békend rriaitn co Funda'ie rot een algenn-ene VVtdnwe-Beurs, ,0or B.te Heogst deszelfs Siaaivn, zynoe daar door de tot nu toa

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1