Middelburgse® isfe Jk No jij. Sacurdag, Ao. 177/. COURANT, den 14» O&ober. A R U S L A N D. F R A N K R Y K- ye'd echter D U I T S C H L A N D- E M> 1 AltejsbüRG, den if. September. De floogvo'Sé T> t'MEN, den 17, September. De Peus oe ft een groot telyfce Land,«sgeeniig aihic lieef' een onderngnog ister» 4\. r g-«io n nptjeviatom dat het geld voor ie Ex- drukken behelzende de bese genees en voorbehoed-. Je.uéte», ut! Portugal geoaaoen u 1 dM Ryk oiti over- middelen weke de L nd! eden by het tegei woorflrg den word» Petersburg, den 12. September. Den 4 d>ret btrft emdeiyk de Heer Falconet het Siat.dbeld vao Kei- Het *f' Peter den Qrooten te Paard, alhier, eeeooten k lsïolvk men r.ü, na dat de vorm weggenomen is, ,s>Z|"kaay «eer voor honoe gezondïttid moe en in echt nemen. Ard alle Leden van den Raad en bearop'et, zyn h ervan Exema platen uitgedeeld om ze code, d Landlieden ie vetfpredtn. ParTs, den 22. S ptember. De Gravin du Parry zederd de baicgfcbap van den Harog tfi êsguitlon -»u naar weofcb uitgevallen, ui.genomen cpjien eenemaal verlaten, zelfs door de. 1' m ie v»o haar Beo pj8r plaat zen van byna <wee voet in de boogte.l Man welke zy m.t rykdom en eerarnp en beeft over- Di; toevai ,s doo' eetl omftandiübeiddie onmooglyk iel aden. Zv wilde op haar Landgoed St. F tin een aan- jenlyk Gebouw lasten maken, dogdeKonog, des aan- ..garde onderricht zynde, beeft zu ks vetbodenom dat net Piao daar van corfidetable kosten zon veroorzaken# ,0otzien wasveroorzaakt. Doch ais men de gaheele hoogte *sn het work die w.1 derng voet bedrasgd, ineanmer &ing oetmd 'beeft hei toeval juist met veelte bedu den ®B kan zeer gemakiyk en ras verbo pen worden. Voor 't overige kan deze gienng a's eender fchoorftp Worden aangem-ritt, die ooit aaneen Standbeeld kan ge daan zyn. Noch aan bet beeld de» Keizers noct» Ban het Paaid otudfk: men een eeltige blaar of gat in het me- raai; maar in zyn geheeieo omtrek is bet zoo zuiver uit. gedrukt, als het wefch geweest is Doch het botér-ge- Itielde toeval zag 'er zoo zeer gevaatlyk uit, dat mee grootlyks vreesde de geheels Werkplaats in brand te zul- len zien geraken, waar van de nftort'ng van hei gant- febe werk eer gevolg zou geweest zyn. Io dat gevaat lyk nitzigt vluülen ook al'ede werklieden en handiangeis »an hunne fosien allfenlyk bleef de Rusfifcbe finkgie tef» Kai/oip, ter, braaf Man die de Smenovei bezorgde, met de grco.Qe klorkuioed'ghe'd cp zyn p'aais en be ierde deo uitloop van het gefmo'.te Metaal in de vorm den laatften d'uppel toe, zonder door het oogfebyn» zy zwerfd v»n de eene Plaats na de arde e, en ztmtvds word haar de toegang in de nabuurge Kasteelen ontzegd. Zelfs beeft zy oolsogs een derge.yke we gering geleden aan het Kasieel Pilteroi, feboon de Herten van dien eaam een van haar beste vrienden wastoen zy zich nog ten hove bevond. Der. 8 dezer lloeg het Onweer in di Kerk der Minder broeders ie Tours, rerwyide Godsd etist dasr m «err cht werd. De Büx> mftreal verdeelde zig in drie deelen. Het eene deel floeg aan d-r rcchier zyde vao het Chcor door de ZoldertDg, en donde aldaar een Perzoon, bet ander drong in de Sakrislyea btagt daar aan twee Petzoonen een ligte flag toe en het derde viel op eer» gtftoelie, dBar een Geestelyke in wisdie «ei door de vlam ornrngd. werddocb maar «er. fhtuwe fchudd np gevoelde. Volgens eec arrest van 'sKor.it gs Sttatsraad van den ïe«tfte der laatsiedenMaend zel'er een jaatlykfcóe irpcs» van Ijk levensgevaar in 't miofte vibflasa te worden. Door 800 duizend Livres aan ditRyk en de overwonnen Lande» f!! °nvertïaa8d en P'yswaardig gedrag «an deze Gieter .wotden opgelegd en met bet jtar 1776 beginnen gelige J j.8 Heer Fq/cone/ zoo zeer bewogen, dat hy, natte woraea, om zig vaa io_ nejfeuec ^ot vol- üt- gunl«e^y»^B-«noTrai-rït-r .e-s-mSB »oo,u;,io ~Bdur(;ogne~ e"o~'rw errtero werkeo var'dien aart °w*k» ter bevotdetiog der Ccmmerce beftemd zyn. U; Lion word gr meld dat de Academie der Weitnfciiapper», faa ie letteren en Kocftrn aldaar een Jatyr.fcbe m«mor e wast van gelyk naderhand bleek de H cr Petrus Cem- {Per, Do^or en Profesfor in de Medicynen te Grenwn- uit komen levenvan Pau? Cltmens den XIV doordenl gen, deSchryver was, gekroond bai, als ,-«helzend«'het Heer Caracctolt word op Badz. 62 verhaald, dat diejbes.e antwoord op dePrysvnag, door deo Hoe- Poute- overledeo Paus een aanzienlyke fomraetot den op&oow|zj« voorgeft-id, nopens de theorie en de bebatidelitte der der Katbolyke Kerk albier kflyk heef: ingewilligd. Longziekten, pen, door een gefchenk uit zyn eigen Beurs zyngroote flanketkeo'en'5 'e keor.en gef. Beriïn, den 30 September, loorzeStadsCouraci van heden leesa men oer voi^eode: In het on/angs i/lliigd, „Als deze act cdote een waarheid was, zouzyden Schat- mees er een zwaare verantwoording veroorzaken, maat m men kan den Heer Caracctolt op den besten grond vao m waarhtid verzekeren du; 'er van die aanzieDlyke font. me uooueec.permDg alhier gekomen is. van pJd*\' io- September. De Prins Bisfchop van tulda is ten hoogden wispoegd over bet gsruch' bet welk men te Romen ve-fpreid beef', »ao eeo Mi- takel dat in zyi, refidetitio zoude voorgevallen wezen en was' *an hem echter nie-*s bewust isdie Prelaat heef; deswegens aan den Abt jiugustin zyn agent te Romen takel ofDetIfci'„e5CllreVeD' ia WtiKe het»o<"geeee»eoMi' In ?vn .e,h nmtlbs'068"1L dat, indien zoddanig je,g T„ BebeUrdehy DOCh ais Büfchon 'n* a,s Sourefein Votst daar van onkundi,' - - Z oera penige Maanden deed de Ambisfa.ieur van zyn Caibolfke Majt. err, frssi klein Spaanscè Paard dtes- fee'en d07r n KoDir g zyn meesiertot ten gefcenfc »0or onze Konmgio beftemd. Dn wierd voor 6 Maan. den ieefls bekend doóv dien de ir.eker van de zadel seo Proces wilde ondernemen0110 dat men hem niet zoo veel,al» hy edebte, voor zyn wetkwlde betaslen. D r Paard, op eenbyzonderewyze afgerecht, en pracht gop. geiuigd, werd voor eenigi dagen ten Hove geb-eentj Men 1'et het met gefchoeide voeten de grooic Trap van pefjsillesopklimmen,en door de apsrtenseoterjover Turk- febeTapyien gaan tot aan dat van de Koning<oalwaar het door den gemelden Ambasfadeurgcprefenteerd wi rd. Haar Majt. onlfl iR het mn genoegen ec ts rooratmens het d kwifs te bceiden. k. aar van onkundig zonae wezen om het d kwils te betetden. indien hu L-*ZÏ° m'snoeëeD Gt met'e zeggeo: n dar' Een jong en byeonder tyk ^nierica anscb Heet wierti t,, nn u ur *aD deze leugen ontdekkeh konde''deD'O dezer, in eenDue', r,aby Pitlettedoolgefioo- hy aan hem toonen zonde wat men aan den Godsdiecc,' 80 8an eer en machi der Bisfchoppen verfchuidj wact dat de M.rakeien thans net gefebki fcay. «odsdiert' eet aao te doenvootal in eec lann n ry 01® Óen ^jet wolit w rakelen gXvén8,i 'S Va° kel,ers die aan eee° Mi ALT0NA dei gin vao Meck/eZ, - DeRegeerendeHerto- voortduurend ,e 0,/? ü,'ef' by hoogftderzelver noch defcbool 'oor£oof^nle Hamburg, verfcheide malen, Cantor Heinecke ,"w®meeb°0'ne Perzootien door der, gen Dorp} Ptcl n Eppendorf, (een hier na byg^le. en het fohryven haatt.geti woordtgheid veieerd z eo en aangehoord h 60 O"ekeo vsn dtofgebooroe ge daan zynde heef, "o l®' Hoogheid, 'deswegens zeer vol- K't' d van h p ÖPrze!vet kosten een Doofgebooren bedeedtot roem - eaieCöe in het gemelde Sciooi belteed, tot roen, "vutenue in «er gemeioe schooi eo 0u<j, »y„ - >-• ••"lucue L«etilD8eD daar in"6>n ber we!k men zeggen moetdat del meende dat zyn toeftond de bo/p *ao de Regering 6 aarm Rotteatyd gtootetoiöetingepmaken.''disnie sn gaf z;g dienvolgens oadetdaagsgaatdeaHes deo - jjendoor éen Goflrde du Corps*ao den Graaf ffAr* tois. Het dispuit was hier u t voortgtkomendeerne- ficaan hsd een jonge D me, daar by veel werk vuu maak'e, op bet Fees: van St. Ctoui gebiecht. Geduu- ,eilde een oogenblik, dat hy re alleen lierkwam de Guafde du Corps hut een compliment meken, waarover ty Zig aan baar geleider betlaagde die, daar op', ra eetiige woorden met den Guarde du Corps gewsfeid te beb&en' hem tet"1 t*611 foigendeo dag of een iweege- vegt noodigde, 't welk zoo ongelukkig voor den at» dage' ur.vel. De Prii s Louis de RobanCo djuteor van S/rdaU- tufg* en vootoetn '(Koinogs AntbtsLdeur eao hc fpee. net'-Hof, byzonderlyk door de orkesten, welke hy ,n die Ambasfate gemahkt h eï m fchu dm geraakt zynde, en door zyn fcouide ferrets z er acdronfea wordende, meende dat zyn toeftund de buip »an deRegericg v

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1